Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Verksamhetsplan och budget 2015

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Verksamhetsplan och budget 2015"— Presentationens avskrift:

1 Verksamhetsplan och budget 2015

2 Huvudsakliga förutsättningar för verksamhetsplanering 2015
Utgår från universitetsstyrelsens beslut om inriktning och kända planeringsförutsättningar Uppdrag för verksamhetsplanerna som tas upp på höstdialogen Uppföljningsbara uppdrag/mål/överenskommelser Utgångspunkter: ex. uppföljning, årsredovisning, vision- och strategi, vår- och utbildningsdialoger Vårproposition och justerade förutsättningar från departementet

3 Tillkommande planeringsförutsättningar hösten 2014
Vision och strategi Regeringsskifte med oklart parlamentariskt läge Förslag på nytt utvärderingssystem av utbildningskvalitet Resultat från Linnébarometern Expertgrupp för utbildning på forskarnivå Uppföljning av organisation 2013 Uppföljning av kanslichefernas arbetssituation Enkät kring internkommunikation Inrättande av rådet för utveckling av verksamhetsstödet

4 Prioriterat område: kompetensförsörjning
Universitetet ska under 2015: ta fram ett enhetligt sätt att organisera rekryteringsarbetet stödja arbetet med att öka andelen kvinnliga professorer vidareutveckla Linnéuniversitetets attraktivitet som arbetsgivare stödja fakulteterna avseende på nyrekryteringar Varje fakultet/NLU ska under 2015: stärka arbetet med strategisk kompetensförsörjning öka andelen disputerade lärare minska antalet obehöriga adjunkter öka den internationella rekryteringen arbeta för att behålla och kompetensutveckla befintlig personal öka andelen lärare som är docenter och professorer och särskilt andelen kvinnliga professorer

5 Utmanande utbildningar - universitetet
Universitetet ska under 2015: implementera projektet utbildningskvalitet utveckla kvalitetssäkringssystemet utifrån de förutsättningar som ges av det nya utvärderingssystemet integrera utbildning på forskarnivå i det övergripande systematiska kvalitetsarbetet samordna översyn av en alumnverksamhet ta fram lämpliga ekonomiska spelregler och organisatoriska förutsättningar som stödjer uppdragsutbildning utveckla och erbjuda studenterna bildningskurser

6 Utmanande utbildningar - fakultet
Varje fakultet/NLU ska under 2015: genomföra planen för det systematiska arbetet med utbildningskvalitet påbörja arbetet med att granska utbildningar och formulera självvärderingar enligt kvalitetssäkringssystemet öka antalet studenter på avancerad nivå visa hur studenternas efterfrågan respektive arbetsmarknadens behov påverkar utbildningsutbudet bidra till att underlätta studenters inträde på arbetsmarknaden öka antalet uppdragsutbildningar erbjuda minst två bildningskurser

7 Framstående forskning
Universitetet ska under 2015: besluta hur en eventuell förändring av regeringens tilldelningsmodell ska påverka universitetets strategier för forskning och den interna fördelningen av forskningsmedel Varje fakultet/NLU ska under 2015: öka forskningens externfinansiering öka vetenskaplig publicering stödja framgångsrik forskningsledning formulera strategier för arbetet i relation till Familjen Kamprads stiftelse men också i förhållande till andra viktiga forskningsfinansiärer såsom KK-stiftelsen, VR, Horisont 2020, Formas, Vinnova, Riksbankens jubileumsfond m fl.

8 Samhällelig drivkraft
Universitetet ska under 2015: fortsätta arbetet med samarbetsformer med externa parter initiera nya samarbetsprojekt som är till särskilt gagn för regionen ta fram interna samverkansformer för att underlätta samarbetet med externa parter öka kontakten och aktiviteten i förhållande till alumner fortsätta arbetet med det entreprenöriella universitetet Varje fakultet/NLU ska under 2015: fortsätta arbetet med att koppla utbildningar till arbetslivet öka utbytet av mellan akademi och näringsliv/offentliga organisationer särskilt aktiviteter som involverar studenter öka antalet uppdragsutbildningar formulera mål och strategier för forskningsverksamhetens samhällsrelevans fortsätta arbetet med att hitta externa samarbetspartners inom forskning fortsätta att integrera ett entreprenöriellt förhållningssätt i utbildningar

9 Globala värden - internationalisering
Universitetet ska under 2015: ta fram en ny policy för internationalisering fortsätta arbetet för strategiska internationella partnerskap kvalitetssäkra mottagandet av internationella studenter, lärare och forskare ta fram en plan för hur den internationella miljön på Linnéuniversitetet ska stärkas fortsätta arbetet med att öka internationella aspekter utbildningarna Varje fakultet/NLU ska under 2015: redovisa en plan för internationaliseringsarbetet öka antalet ut- och inresande studenter och eftersträva en bättre balans mellan dessa öka det internationella lärarutbytet

10 Globala värden - hållbar utveckling
Universitetet ska under 2015: inleda processen med att miljöcertifiera universitetet Varje fakultet/NLU ska under 2015: säkerställa att hållbarhetsmålen uppnås, Hållbarhetsmål (Dnr 2012/393)

11 Globala värden – lika villkor
Universitetet ska under 2015: utveckla jämställdhetsindikatorer så att beslut vilar på underlag där konsekvenser för kön beaktas påbörja integrering av lika villkor i all ordinarie verksamhet, med jämställdhetsintegrering som metod erbjuda lärare kompetensutveckling i normkritisk pedagogik Varje fakultet/NLU ska under 2015: redovisa planering av utbildningsinsatser för medarbetare inom lika villkorsområdet redovisa förekomsten och relevansen av lika villkor i programutbildningar redovisa vilken information om diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling som förmedlas till lärare och studenter, samt hur den förmedlas

12 Verksamhetsstöd Universitetsförvaltningen ska under 2015
fortsätta förbättra samarbetet mellan universitetsförvaltningen och fakultetskanslierna för att hitta effektivare administrativa processer och lösningar utifrån genomförda uppföljningar föreslå och genomföra förbättringar fortsätta det kontinuerliga förbättringsarbetet inom givna ekonomiska ramar Varje fakultet/NLU ska under 2015 delta i arbete med att effektivisera och förbättra det samlade verksamhetsstödet minska kostnadsandelen för det fakultetsgemensamma verksamhetsstödet i förhållande till fakultetens totala kostnader


Ladda ner ppt "Verksamhetsplan och budget 2015"

Liknande presentationer


Google-annonser