Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Elevhälsan - utveckling för hela skolan!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Elevhälsan - utveckling för hela skolan!"— Presentationens avskrift:

1 Elevhälsan - utveckling för hela skolan!

2 @hallbergs_tanke #elevhälsa
KOLSVA – Köpings kommun Malmaskolan är en ganska stor skola, med nästan 500 elever från fskl till år 9. Odensvi skola är en riktig landsbygdsskola, med 31 elever får fskl till år 4. Jag har varit rektor i skolområdet sedan år 2004, och hade tidigare arbetat i skolområdet som lärare sedan 1998.

3 Evidensbaserad Elevhälsa Antologi Maj 2014
”Stora boken om Elevhälsa” Evidensbaserad Elevhälsa Antologi Maj 2014

4 KOLSVA – Köpings kommun Malmaskolan är en ganska stor skola, med nästan 500 elever från fskl till år 9. Odensvi skola är en riktig landsbygdsskola, med 31 elever får fskl till år 4. Jag har varit rektor i skolområdet sedan år 2004, och hade tidigare arbetat i skolområdet som lärare sedan 1998.

5 Gymnasiebehörighet (riket)…
…från 91,4% år 1998, till 87% år 2014… Lägst i landet: 64%

6 Gymnasiebehörighet Kolsva skolområde

7 Ur pressmeddelande från Skolverket augusti 2012:
/…/ Det är för många elever som lämnar grundskolan utan behörighet. Skolorna måste bli bättre på att ge elever som riskerar att halka efter bra stöd så snabbt som möjligt. Det är avgörande för att fler ska lyckas i grundskolan och kunna gå vidare till gymnasiet. /…/ Skolverkets generaldirektör Anna Ekström

8 Socialstyrelsens ”Social rapport”, 2010:
Låga eller ofullständiga grundskolebetyg är den viktigaste riskfaktorn för framtida psykosociala problem; självskadebeteende, självmord, missbruk, bidragsberoende, kriminalitet etc. Ju tidigare utbildningskedjan bryts, desto sämre framtidsutsikter har barnet.

9 Vi kan förändra! Om – bara om…
När vi i skolan satsar på förändringar kring kring sådant vi kan påverka, finns möjlighet att kompensera för faktorer utanför skolans räckvidd.

10 KOLSVA – Köpings kommun Malmaskolan är en ganska stor skola, med nästan 500 elever från fskl till år 9. Odensvi skola är en riktig landsbygdsskola, med 31 elever får fskl till år 4. Jag har varit rektor i skolområdet sedan år 2004, och hade tidigare arbetat i skolområdet som lärare sedan 1998.

11 Skollagen kap. 3 8 § […] Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd. 10 § För en elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska det särskilda stödet ges på det sätt och i den omfattning som behövs för att eleven ska ha möjlighet att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. KOLSVA – Köpings kommun Malmaskolan är en ganska stor skola, med nästan 500 elever från fskl till år 9. Odensvi skola är en riktig landsbygdsskola, med 31 elever får fskl till år 4. Jag har varit rektor i skolområdet sedan år 2004, och hade tidigare arbetat i skolområdet som lärare sedan 1998.

12 Små viktiga steg till förändring…
Regelbundna möten med kontaktläraren/mentorn. Hjälp att prioritera Hitta individuella lösningar, inflytande i planering Studieteknik Samarbete mellan lärare om prov och inlämningsuppgifter

13 Relationsbygge är grunden
Läraren som förstärkare av självkänslan! Att bli bekräftad, att tas på allvar! Det här ska vi lösa – tillsammans!

14 "…ska han eller hon ges ett sådant stöd
"…ska han eller hon ges ett sådant stöd.” "…på det sätt och i den omfattnings som behövs…”? Relationsfrämjande organisation. Vad kan vi lätt förändra? Vilka ”om” möter du i din vardag. Hur kan vi komma förbi dem – och vidare?

15 2-3% behöver omfattande insatser Alla behöver en bra skola
20-30 % behöver särskilt stöd Alla behöver en bra skola 2 miljoner elever i Sverige (SKL/Psynk mars 2009)

16 Ett barn på väg!

17 Från dubbla spår till elevhälsa, 2001
Elevvård och skolhälsovård ska vara en samlad resurs – Elevhälsan! Nu – om inte förr - tar vi bort de gamla begreppen! Elevhälsans uppdrag ska vara att främja lärande, god allmän utveckling och hälsa hos varje elev. Elevhälsans arbete ska syfta till att skolan uppfyller sitt uppdrag – att varje elev når målen!

18 Kompetenser i Elevhälsan
Skolkurator Skolsköterska, skolläkare Skolpsykolog Specialpedagogisk kompetens – spec.lär, spec.ped. Studie- och yrkesvägledare

19 Från dubbla spår… Elevvårdsteam Skolhälsovård Rektor

20 …eller hur många spår var det?
Elevvårdsteam Skolhälsovård Rektor

21 Utredningens slutsatser
Lärande och hälsa påverkas av samma generella faktorer – empowerment. Skolan ansvarar för varje barns delaktighet och lärande. Relationer och samspelet i skolan avgörande.

22 Elevhälsan i skollagen, 1 kap 25 §
Elevhälsan skall finnas. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot målen ska stödjas.

23 Finns det flera spår i din organisation?
Hur kan vi få med förskolan? Fritidshem? Ungdomsgård/Fritidsgård? - Vilka vinster finns? Kopplingen vidare; Stadiebyten, övergång grundskola till gymnasiet.

24 Elevhälsan – ”kulturbärare”
Respekt Ansvar Trygghet Lika värde Hänsyn Ärlighet Arbetsglädje För vår del tog förändringsarbetet avstamp i det värdegrundsarbete som hade påbörjats i början av 2000-talet, när nästan alla skolor arbetade med värdegrundsarbete. Vi valde de här orden tillsammans med de elever som gick på skolan då. Orden är universella och liknande finns på nästan alla skolor

25 Att vända en klass… ..från K A O S till O R D N I N G

26 "En väg in" till Elevhälsan
Anmälan till rektor, enl. skollagen. Läraren berättar Hela Elevhälsan hör samma sak Handledning/coachning Kartläggning, utredning Åtgärdsprogram Återkopplingsbesök Pedagogiskt ledarskap Så här infogar du den här bilden i en egen presentation Spara den här mallen som en presentation (PPT-fil) på datorn. Öppna den presentation i vilken du vill infoga bilden. Klicka på fliken Bilder och placera insättningspunkten efter den bild som den nya bilden ska visas efter. (Det är viktigt att du inte markerar någon bild. Insättningspunkten ska vara mellan bilderna.) Öppna Infoga-menyn och klicka på Bilder från fil. Klicka på fliken Sök presentation i dialogrutan Bildsökaren. Klicka på Bläddra, leta upp och markera presentationen som innehåller den bild som du vill infoga och klicka på Öppna. Markera bilden i dialogrutan Bilder från fil. Markera kryssrutan Behåll källformatering. Om du inte markerar den här kryssrutan används automatiskt samma design för den kopierade bilden som den i föregående bild i presentationen. Klicka på Infoga. Klicka på Stäng.

27 Hälsofrämjande arbete
Tid att synas och finnas i skolvardagen. Skolsköterskans hälsobesök Skolsköterska och skolkurator bjuder in Värdegrundsarbete - skolkultursarbete - i alla årskurser. Planen mot diskriminering och kränkande behandling, finns och är känd bland eleverna. Utbildning kring bemötande och om att arbeta mot mobbning och kränkningar, till all personal. Riddarskola i mellanstadiet och Schyst-kompis- utbildning till alla på i högstadiet. Kamratstödjare i låg-, mellan- och högstadiet. Fritidspersonal i skolan i alla årskurser. Sex- och samlevnad, ANDT-undervisning Niornas resa till Polen i Förintelsens spår. När Elevhälsan finns och syns i skolvardagen! Så här infogar du den här bilden i en egen presentation Spara den här mallen som en presentation (PPT-fil) på datorn. Öppna den presentation i vilken du vill infoga bilden. Klicka på fliken Bilder och placera insättningspunkten efter den bild som den nya bilden ska visas efter. (Det är viktigt att du inte markerar någon bild. Insättningspunkten ska vara mellan bilderna.) Öppna Infoga-menyn och klicka på Bilder från fil. Klicka på fliken Sök presentation i dialogrutan Bildsökaren. Klicka på Bläddra, leta upp och markera presentationen som innehåller den bild som du vill infoga och klicka på Öppna. Markera bilden i dialogrutan Bilder från fil. Markera kryssrutan Behåll källformatering. Om du inte markerar den här kryssrutan används automatiskt samma design för den kopierade bilden som den i föregående bild i presentationen. Klicka på Infoga. Klicka på Stäng.

28 Janusz Korczak skrev på 1930-talet så här: Ni säger: Det är tröttsamt att umgås med barn. Det är riktigt. Ni tillägger: Därför att man måste sänka sig till deras nivå, böja sig, kröka på ryggen, göra sig liten. Men där tar ni fel. Det är inte det som är det mest tröttsamma. Det är snarare det faktum att man måste höja sig, så att man når upp till deras känslor. Sträcka på sig, göra sig längre, ställa sig på tå. För att inte såra dem.

29 Hälsofrämjande och förebyggande; Elevhälsans huvuduppdrag, ser det ut så hos dig idag? Hur kan ni gå vidare? ”En väg in”, skulle det vara möjligt hos dig? Hinder och möjligheter?

30 Framgångsfaktorer 1. Elevhälsa; rätt till stöd – trygghet och trivsel
2. Skolkultur; främjande och förebyggande arbete 3. Flexibel resursfördelning 4. Kvalitetsledningssystemet; analys och systematik 5. Fortbildningssatsningar; bl.a. pilot matematiklyft 6. Att förändra tillsammans med personalen.

31 Elevhälsan i Kolsva skolområde johan.hallberg@koping.se
@hallbergs_tanke


Ladda ner ppt "Elevhälsan - utveckling för hela skolan!"

Liknande presentationer


Google-annonser