Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Elevhälsan - utveckling för hela #elevhälsa.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Elevhälsan - utveckling för hela #elevhälsa."— Presentationens avskrift:

1 Elevhälsan - utveckling för hela skolan!

2 @hallbergs_tanke #elevhälsa

3 ”Stora boken om Elevhälsa” Evidensbaserad Elevhälsa Antologi Maj 2014

4

5 Gymnasiebehörighet (riket)… …från 91,4% år 1998, till 87% år 2014… Lägst i landet: 64%

6 Gymnasiebehörighet Kolsva skolområde

7 Ur pressmeddelande från Skolverket augusti 2012: /…/ Det är för många elever som lämnar grundskolan utan behörighet. Skolorna måste bli bättre på att ge elever som riskerar att halka efter bra stöd så snabbt som möjligt. Det är avgörande för att fler ska lyckas i grundskolan och kunna gå vidare till gymnasiet. /…/ Skolverkets generaldirektör Anna Ekström

8 Socialstyrelsens ”Social rapport”, 2010: - Låga eller ofullständiga grundskolebetyg är den viktigaste riskfaktorn för framtida psykosociala problem; självskadebeteende, självmord, missbruk, bidragsberoende, kriminalitet etc. - Ju tidigare utbildningskedjan bryts, desto sämre framtidsutsikter har barnet.

9 Vi kan förändra!  Om – bara om…  När vi i skolan satsar på förändringar kring kring sådant vi kan påverka, finns möjlighet att kompensera för faktorer utanför skolans räckvidd.

10

11 Skollagen kap. 3 8 § […] Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd. 10 § För en elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska det särskilda stödet ges på det sätt och i den omfattning som behövs för att eleven ska ha möjlighet att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås.

12 Små viktiga steg till förändring…  Regelbundna möten med kontaktläraren/mentorn.  Hjälp att prioritera  Hitta individuella lösningar, inflytande i planering  Studieteknik  Samarbete mellan lärare om prov och inlämningsuppgifter

13 Relationsbygge är grunden  Läraren som förstärkare av självkänslan!  Att bli bekräftad, att tas på allvar!  Det här ska vi lösa – tillsammans!

14  "…ska han eller hon ges ett sådant stöd.” "…på det sätt och i den omfattnings som behövs…”?  Relationsfrämjande organisation. Vad kan vi lätt förändra?  Vilka ”om” möter du i din vardag. Hur kan vi komma förbi dem – och vidare?

15 2-3% behöver omfattande insatser 20-30 % behöver särskilt stöd Alla behöver en bra skola 2 miljoner elever i Sverige (SKL/Psynk mars 2009)

16 Ett barn på väg!

17 Från dubbla spår till elevhälsa, 2001  Elevvård och skolhälsovård ska vara en samlad resurs – Elevhälsan! Nu – om inte förr - tar vi bort de gamla begreppen!  Elevhälsans uppdrag ska vara att främja lärande, god allmän utveckling och hälsa hos varje elev.  Elevhälsans arbete ska syfta till att skolan uppfyller sitt uppdrag – att varje elev når målen!

18 Kompetenser i Elevhälsan  Skolkurator  Skolsköterska, skolläkare  Skolpsykolog  Specialpedagogisk kompetens – spec.lär, spec.ped.  Studie- och yrkesvägledare

19 ElevvårdsteamSkolhälsovårdRektor Från dubbla spår…

20 …eller hur många spår var det? ElevvårdsteamSkolhälsovård Rektor

21 Utredningens slutsatser - Lärande och hälsa påverkas av samma generella faktorer – empowerment. - Skolan ansvarar för varje barns delaktighet och lärande. - Relationer och samspelet i skolan avgörande.

22 Elevhälsan i skollagen, 1 kap 25 §  Elevhälsan skall finnas.  Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.  Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande.  Elevernas utveckling mot målen ska stödjas.

23  Finns det flera spår i din organisation?  Hur kan vi få med förskolan? Fritidshem? Ungdomsgård/Fritidsgård? - Vilka vinster finns?  Kopplingen vidare; Stadiebyten, övergång grundskola till gymnasiet.

24 Elevhälsan – ”kulturbärare” Respekt Ansvar Trygghet Lika värde Hänsyn Ärlighet Arbetsglädje

25 Att vända en klass…..från K A O S till O R D N I N G

26 "En väg in" till Elevhälsan Anmälan till rektor, enl. skollagen. Läraren berättar Hela Elevhälsan hör samma sak Handledning/coachning Kartläggning, utredning Åtgärdsprogram Återkopplingsbesök Pedagogiskt ledarskap

27 Tid att synas och finnas i skolvardagen. Skolsköterskans hälsobesök Skolsköterska och skolkurator bjuder in Värdegrundsarbete - skolkultursarbete - i alla årskurser. Planen mot diskriminering och kränkande behandling, finns och är känd bland eleverna. Utbildning kring bemötande och om att arbeta mot mobbning och kränkningar, till all personal. Riddarskola i mellanstadiet och Schyst-kompis- utbildning till alla på i högstadiet. Kamratstödjare i låg-, mellan- och högstadiet. Fritidspersonal i skolan i alla årskurser. Sex- och samlevnad, ANDT-undervisning Niornas resa till Polen i Förintelsens spår. När Elevhälsan finns och syns i skolvardagen! Hälsofrämjande arbete

28 Ni säger: Det är tröttsamt att umgås med barn. -Det är riktigt. Ni tillägger: Därför att man måste sänka sig till deras nivå, böja sig, kröka på ryggen, göra sig liten. -Men där tar ni fel. Det är inte det som är det mest tröttsamma. Det är snarare det faktum att man måste höja sig, så att man når upp till deras känslor. Sträcka på sig, göra sig längre, ställa sig på tå. För att inte såra dem. Janusz Korczak skrev på 1930-talet så här:

29  Hälsofrämjande och förebyggande; Elevhälsans huvuduppdrag, ser det ut så hos dig idag? Hur kan ni gå vidare?  ”En väg in”, skulle det vara möjligt hos dig? Hinder och möjligheter?

30 Framgångsfaktorer 1. Elevhälsa; rätt till stöd – trygghet och trivsel 2. Skolkultur; främjande och förebyggande arbete 3. Flexibel resursfördelning 4. Kvalitetsledningssystemet; analys och systematik 5. Fortbildningssatsningar; bl.a. pilot matematiklyft 6. Att förändra tillsammans med personalen.

31 Elevhälsan i Kolsva skolområde johan.hallberg@koping.se www.koping.se/malmaskolan www.facebook.se/malmaskolan @hallbergs_tanke


Ladda ner ppt "Elevhälsan - utveckling för hela #elevhälsa."

Liknande presentationer


Google-annonser