Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Good Clinical Practice = GCP = God forskningssed

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Good Clinical Practice = GCP = God forskningssed"— Presentationens avskrift:

1 Good Clinical Practice = GCP = God forskningssed
Elisabeth Logander, forskningskoordinator Linköping Academic Research Centre (LARC) GCP/ST-utbildn 2014

2 Mål för dagens genomgång i GCP i klinisk prövning
Begreppet GCP Lagstiftning Utgångspunkt från de 13 principerna i ICH/GCP med praktiska tips GCP/ST-utbildn 2014

3 Good Clinical Practice
En internationell, etisk och vetenskaplig kvalitetsstandard för design, genomförande, dokumentation och rapport av en klinisk prövning Med syfte att skydda patienten, bevaka integriteten samt ge tillförlitliga data Gemensam överenskommelse (International Conference on Harmonisation-ICH) mellan EU, USA, Japan GCP/ST-utbildn 2014

4 Helsingforsdeklarationen
Innehåller etiska principer för all medicinsk forskning- 1964 Etisk vägledning för alla som arbetar med klinisk forskning Säger bl.a. att forskning endast får utföras om den uppskattade nyttan överstiger risken för en forskningsperson Frivilligt samtycke ska vara inhämtat av forskningspersonen GCP/ST-utbildn 2014

5 The 13 Principles of ICH/GCP ICH GCP Guidelines (CPMP/ICH/135/95)
GCP/ST-utbildn 2014

6 Några definitioner; sponsor
Läkemedelsföretaget Inför registrering av ett nytt läkemedel /ny indikation/ säkerhetsuppföljning Prövaren kan vara sponsor Prövarinitierad studie drivs av prövaren själv som då är ansvarig Ofta genomförs prövarinitierade studier med redan registrerade läkemedel En läkare vill t ex testa nya kombinationer eller nytt behandlingsschema för att optimera en behandling, en ny patientgrupp etc. Varje klinisk prövning kräver en sponsor oberoende om det är en prövarinitierad studie eller initierad av läkemedelsföretag Samma regelverk gäller oavsett industri eller akademi GCP/ST-utbildn 2014

7 Några definitioner; prövare
Prövare- leg. läkare eller tandläkare som genomför en klinisk prövning på ett prövningsställe Principal investigator- huvudansvarig prövare på ett center Koordinerande prövare- ansvarar för att koordinera en multicenterstudie inom ett land GCP/ST-utbildn 2014

8 1. Compliance with the Declaration of Helsinki, GCP and applicable regulatory requirements
Helsingforsdeklarationen ICH-guidelines Läkemedelslag Läkemedelsförordning Etikprövningslag EU direktiv 2001/20/EG, 2005/28/EG Patientdatalag GCP Detaljerade guidelines för EU-direktiven Patientskadelag Arkivlag Biobankslag Arkivförordning LVFS 2011:19 Personuppgiftslag GCP/ST-utbildn 2014

9 2. Overall risk/benefit assessment for trial subjects and society
Var; EPN-ansökan; Forskningsetiska överväganden punkt 5 5:1 Redogör för alla risker som deltagandet kan medföra 5:2 Redogör för möjlig nytta för de forskningspersoner som ingår i projektet 5:3 Identifiera/precisera om eventuella etiska problem (fördelar/nackdelar) kan uppstå i ett vidare perspektiv genom projektet LVFS; Protokollet ska innehålla risk/nytta bedömning GCP/ST-utbildn 2014

10 3. The rights, safety and well-being of the trial subjects should prevail over interests of science and society EPN/LV granskar studien Forskarens etiska förhållningssätt är viktigt Händelserapportering Resurser för medicinskt omhändertagande Integritet Försäkringsskydd GCP/ST-utbildn 2014

11 Händelserapportering
AE- Adverse Event- oönskad händelse SAE- Serious Adverse Event- allvarlig, oönskad händelse Dödlig, livshotande, leder till sjukhusvistelse, bestående handikapp/funktionsnedsättning, medfödd missbildning eller annan allvarlig medicinsk händelse SUSAR- Suspected Unexpected Serious Adverse Reaction- allvarlig oförväntad oönskad reaktion GCP/ST-utbildn 2014

12 Prövarens ansvar Samla in, registrera och följa upp oönskade händelser
Medicinsk bedömning och rapportering av alla AE och SAE enligt gällande regler och tidsramar angivna i protokollet Medicinskt omhändertagande GCP/ST-utbildn 2014

13 Sponsors ansvar Dokumentera alla oönskade händelser som prövare rapporterar Identifiera och rapportera SUSARs till LV och EPN Årligen sammanställa säkerhetsinformation av alla allvarliga biverkningar till LV och EPN samt göra en bedömning av säkerheten för forskningspersonerna i en klinisk prövning Ge kontinuerlig information till alla prövare GCP/ST-utbildn 2014

14 4. Sufficient non-clinical and clinical information on the study drug
RSI= Referenssäkerhetsinformation IB- Investigator´s Brochure innehåller all tillgänglig information om IMP- (Investigational Medicinal Product) Innehåller information om djurstudier och humanstudier, säkerhet (toxikologi) och effekt Uppdateras årligen eller oftare vid behov Sponsors ansvar Vid prövarinitierad studie kan SPC- Summery of Product Characteristics = produktresumé (FASS) användas GCP/ST-utbildn 2014

15 5. Scientific and detailed study protocol
Ett detaljerat studieprotokoll ska finnas; Titel/versionsnummer/datum/namn etc. Synopsis Bakgrund inkl. referenser Syfte/frågeställning/hypotes Design Effektvariabler (primär/sekundär endpoint) Säkerhetsvariabler Patienter/inklusion- exklusionskriterier Intervention Metoder inkl. statistik och urvalsberäkning GCP/ST-utbildn 2014

16 5. Scientific and detailed study protocol
Källdata Kvalitetskontroll/monitorering Etik inkl. samtyckesprocedur och etisk värdering Publiceringspolicy Arkivering Ekonomi och försäkringar Signatursida GCP/ST-utbildn 2014

17 6. Approval EC Vad behöver etikgranskas?
Lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor ska tillämpas på forskning som innefattar behandling av känsliga personuppgifter Härutöver ska lagen tillämpas på forskning som; innebär ett fysiskt ingrepp på en forskningsperson, utförs enligt en metod som syftar till att påverka forskningspersonen fysiskt eller psykiskt, eller som innebär en uppenbar risk att skada forskningspersonen fysiskt eller psykiskt. avser studier på biologiskt material som har tagits från en levande människa och kan härledas till denna människa, innebär ett fysiskt ingrepp på en avliden människa, eller avser studier på biologiskt material som har tagits för medicinskt ändamål från en avliden människa och kan härledas till denna människa. GCP/ST-utbildn 2014

18 Vad granskar EPN? Design – vetenskaplighet
Prövarens kompetens/lämplighet Resurser/utrustning Risk - nytta förhållandet Former för rekrytering Patientinformationen och processen för samtycke Försäkring Ekonomisk ersättning (prövare och forskningspersonen) GCP/ST-utbildn 2014

19 Biobank I en klinisk prövning ska all insamling av biologiskt material hanteras enligt biobankslagen Kontakta biobanksansvarig på kliniken eller biobankssamordnare inom LiÖ för att upprätta eventuella avtal Mer info finns på; GCP/ST-utbildn 2014

20 Dokument som ska vara godkända av EPN
Annons Alla anvisningar till patienten tex. Dagbok/ formulär Patient- information och samtycke Studie- protokoll GCP/ST-utbildn 2014 20

21 7. Qualified physician/dentist responsible for medical care and medical decisions
En prövare ska; vara leg. läkare/tandläkare ha goda kunskaper inom ämnesområdet ha dokumenterad erfarenhet av klinisk prövning, vetenskaplig metodik och GCP ha kunskaper/resurser för det medicinska omhändertagandet av forskningspersoner ha kunskaper om prövningsläkemedlet/IB GCP/ST-utbildn 2014

22 GCP - ur lagtexten LVFS 2011:19
3 kap. § 5 ” Av 13 § läkemedelslagen framgår vilka kvalifikationer prövaren ska ha. Prövaren ska också ha nödvändig kunskap om och erfarenhet av kliniska läkemedelsprövningar av det aktuella slaget.” 4 kap. § 3 ”Prövarens uppgift är att ansvara för att det finns tillgång till kompetent och för uppgiften lämplig personal” GCP/ST-utbildn 2014

23 GCP - ur lagtexten LVFS 2011:19
att säkerställa att information om prövningen lämnas och att samtycke till deltagande inhämtas enligt gällande regler att säkerställa att forskningspersonerna har ett fullgott skydd för sina rättigheter, sin integritet och sitt välbefinnande att ansvara för att forskningspersonerna under prövningen får den medicinska vård som är nödvändig under prövningen och vid eventuella incidenter att ansvara för att forskningspersonerna får den vård och uppföljning som är nödvändig efter det att deltagandet i prövningen har avslutats GCP/ST-utbildn 2014

24 8. Qualified staff involved in the trial Signatur- och delegeringslista
GCP/ST-utbildn 2014

25 9. Freely given informed consent obtained before participation
Samtyckesproceduren beskriven i protokollet ska följas Vanligen både muntlig och skriftlig information Om möjligt ges patienten betänketid och tillfälle att ställa frågor Prövaren - har patienten förstått, är lämplig? Patienten – har jag fått tillräckligt med information, vill jag delta? GCP/ST-utbildn 2014

26 Patientinformation/samtycke
Grundregeln säger: Inhämta frivilligt och informerat samtycke från varje forskningsperson ALLTID samtycke innan någon studiespecifik åtgärd får vidtas! Samtycket ska dateras och signeras av både patient och prövare- dokumenteras i journal Kopia till patienten Uppdaterad information/samtycke om förutsättningarna i studien förändras Särskilda regler för barn och beslutsoförmögna personer GCP/ST-utbildn 2014

27 Vad ska man tänka på när man skriver en patientinformationen?
Längden Lättbegripligt språk Undvika facktermer Undvika ord som kan uppfattas som påtryckning eller överord Textstorlek Åldersanpassad OBS! Datering samt versionsnummer på dokumenten GCP/ST-utbildn 2014

28 10. Clinical trial information
Källdata- där uppgifter dyker upp första gången All källdata ska finnas tillgänglig under hela studieperioden samt efter avslutad studie inom de tidsramar som krävs för arkivering Dokumenteras på källdatalista GCP/ST-utbildn 2014

29 GCP/ST-utbildn 2014

30 Dokumentation i patientjournal
Patientdatalagen ”Reglerar frågor som skyldigheten att föra patientjournal, inre sekretess och elektronisk åtkomst i en vårdgivares verksamhet, utlämnande av uppgifter och handlingar genom direktåtkomst eller på annat elektroniskt sätt …..” 6 §: En patientjournal ska innehålla de uppgifter som behövs för en god och säker vård av patienten GCP/ST-utbildn 2014

31 Dokumentation och journalföring
Studieinformation: Information/samtycke Studiens namn/nummer Studiens syfte Läkemedel/placebo, dosering, behandlingstid etc. Randomiseringsnummer/ patientnummer Kodbrytning akut och resultatet av kodbrytning Ansvariga för studien Händelser Observandum GCP/ST-utbildn 2014

32 Case Report Form = CRF GCP/ST-utbildn 2014

33 CRF Pappers eller elektroniskt Ska spegla protokollet
Underlag för datainmatning Användarvänligt med tydliga instruktioner Kan var källdata! Korrektion ska vara synlig och spårbar (datum, signatur) Ska arkiveras efter avslutad studie Original/kopior/elektronisk lagring GCP/ST-utbildn 2014

34 Kliniska randomiserade försök
Protokoll CRF GCP/ST-utbildn 2014 Kliniska randomiserade försök

35 11. Confidentiality All studierelaterad dokumentation som innehåller patientdata måste hanteras och förvaras oåtkomligt för obehöriga Patientidentifikationslista Var finns data? Behandling av känsliga personuppgifter PUL-anmälan PUO- personuppgiftsombud finns vid LiÖ och LiU GCP/ST-utbildn 2014

36 Patientidentifikationslista
GCP/ST-utbildn 2014

37 12. The IMP manufactured, handled and stored according to GMP (Good Manufactoring Practise) and used in accordance with study protocol Sponsor ansvarar för tillverkning, märkning och distribution Prövare ansvarar för förvaring och hantering i studien GCP/ST-utbildn 2014

38 Läkemedelshantering Lista som kan följa läkemedlets väg från apotek – klinik – patient – klinik – destruktion ska föras Förvaras i låst utrymme åtskilt från klinikens övriga läkemedel Förvaras enligt rekommendation från tillverkaren – rumstemperatur/kyla Temperaturlog bör föras och därefter sparas i prövarpärmen GCP/ST-utbildn 2014

39 Läkemedelslista GCP/ST-utbildn 2014

40 Läkemedelshantering Rutiner för akut kodbrytning måste finnas och instruktioner om vem som får bryta koden Dokumentation ska göras av den som brutit koden Anledning till kodbrytning samt vilken behandling patienten har erhållit ska dokumenteras i patientjournalen Efter avslutad studie ska patienten informeras om given behandling, dokumenteras i patientjournalen GCP/ST-utbildn 2014

41 13. Systems for quality control/assurance
Kvalitetskontroll (monitorering) av en för studien oberoende person Viktigast är att värna om forskningspersonens säkerhet och integritet Övervaka så att studien genomförs i enlighet med protokollet, GCP och gällande regelverk Garantera att studiedata är korrekta, kompletta och källdataverifierade GCP/ST-utbildn 2014

42 Monitorering Kontrollerar att godkännande från myndigheter finns
Övervakar att protokoll, GCP-krav och lagar följs Ser till att prövarpärmen är komplett och att relevanta listor är ifyllda Kontrollerar samtyckesproceduren/journalföringen Kontrollerar att rätt patient deltar- inkl./exkl.kriterier GCP/ST-utbildn 2014

43 Monitorering CRF, att det är korrekt ifyllt, korrigeringar och inga tomma fält Att personalen är informerad, ny personal, delegation Läkemedelshantering Händelserapportering Källdataverifiering – source data verification (SDV) GCP/ST-utbildn 2014

44 Arkivering Alla källdata ska efter avslutad studie arkiveras;
minst 10 år enligt LVFS i låst och brandsäkrat utrymme finnas tillgängligt och vara läsbart Ex. patientjournal, CRF, prövarpärm, informerade samtycken, lab./rtg.svar etc. GCP/ST-utbildn 2014

45 GCP i alla faser av en studie
Från en vetenskaplig idé - till ett protokoll till genomförande av studien till rapportskrivning och slutligen arkivering GCP/ST-utbildn 2014


Ladda ner ppt "Good Clinical Practice = GCP = God forskningssed"

Liknande presentationer


Google-annonser