Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bakgrund Nationell Nivå Projekt Carpe var ett nationellt projekt som startade 2009 och ligger som grund för förändringarna av titlarna och de nya kompetenskraven.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bakgrund Nationell Nivå Projekt Carpe var ett nationellt projekt som startade 2009 och ligger som grund för förändringarna av titlarna och de nya kompetenskraven."— Presentationens avskrift:

1 Bakgrund Nationell Nivå Projekt Carpe var ett nationellt projekt som startade 2009 och ligger som grund för förändringarna av titlarna och de nya kompetenskraven inom LSS i landet. Regional nivå GR genomförde titelbytet 2012, i Fyrbodal pågår processen för genomförandet och i Sjuhärad pågår processen i några kommuner. Delregional nivå Socialcheferna i Skaraborg har beslutat att under åren införa titlarna stödassistent och stödpedagog (stödbiträde för outbildade) Socialcheferna i Skaraborg har beslutat att under åren införa titlarna stödassistent och stödpedagog Detta för baspersonal i verksamheter som arbetar med stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialcheferna gav arbetsgrupp uppgift att ta fram en gemensam handlingsplan för Skaraborg kommuner Aktiviteter ska identifieras och tidsplaneras. Diskutera objektivitet och likvärdighet i bedömning av tidigare utbildning och erfarenhet, validering, AID-koder. I gruppen ingår kommunalförbundet, verksamhetsansvariga, personalsekreterare och utbildningsanordnare.

2 Nuläge Nationell nivå Nationella kompetensrådet NKR (remissinstans) har genomfört en Nationell kartläggning av införandet av titlar kopplade till kompetenskrav inom funktionshinderområdet. Resultatet visar att i drygt hälften av Sveriges kommuner pågår arbetet med införandet av förändrade yrkestitlar. (ca: 150 av 290 kommuner och 20 av 21 regioner) Yrkestitlarna Stödassistent och Stödpedagog är de titlar som främst antagits i landet. Målet och syftet är att alla kommuner ska införa enhetliga titlar.

3 Varför enhetliga titlar?
Tydliga kompetenskrav kopplade till valda yrkestitlar möjliggör strategiska vinster och en kvalitetssäkring: Marknadsföring och framtida personalförsörjning Statistik, antal personer som arbetar i verksamheten, löner och utbildningsnivåer Kvalitet i form av ökad professionalism och spetskompetens Tydlig yrkesidentitet – ökad yrkesstatus

4 Titlar förr och nu / Val av titlar
Gemensam titulatur och kompetenskrav för personal inom funktionshinderområdet i Skaraborg Titlar förr och nu / Val av titlar Avgränsningar – berörs inte av detta beslut: personlig assistans för insatser enligt § 9:2 LSS och Socialförsäkringsbalen kap. 51. Titeln är likvärdigt använd i hela landet …207027 Boendestödjare, psykiskt funktionshindrade eller personer med intellektuella, neuropsykiatriska eller sammansatta funktionsnedsättngar ? Titel på Vårdare Habiliterings- servicepersonal? personal Stödassistent Stödpedagog

5 Titlar kopplade till kompetenskrav
Stödassistent: Avslutat gymnasieprogram med yrkesexamen inom: Barn och fritidsprogrammet Vård och omsorgsprogrammet Stödpedagog: Eftergymnasial specialisering inom funktionshinder-området med pedagogisk inriktning som omfattar minst 200 Yh-poäng eller 60 högskolepoäng (minst 2 terminers heltidsstudier) Stödbiträde: Kompetenskraven uppnås inte

6 Titelbyte Gemensam handlingsplan för titelbyte i Skaraborgs kommuner som innehåller: - Lokal samverkan (MBL) Information/dialog Inventering av utbildningsnivå Titelbyte Validera/utbilda

7 Titlar och verksamhetens kompetensbehov
Titlar Stödassistent och Stödpedagog: Båda yrkesrollerna ingår i verksamhetens baspersonal i det vardagsnära arbetet Skillnader i kompetensnivå Stödpedagogen – bidrar med utökad pedagogisk kompetens Kommunens förutsättningar och verksamheternas behov avgör hur fördelningen av de båda yrkesrollerna blir(hur många stödassistenter i förhållande till stödpedagoger). Stödpedagoger har inte med anledning av titeln en arbetsledande funktion.

8 Yrkesrollen Stödassistent
Yrkesrollen stödassistent ingår i verksamhetens baspersonal, i det vardagsnära arbetet. Ansvarsfördelning i arbetsgruppen Stödassistentens erfarenhet och personlig kompetens avgör vilka arbetsuppgifter den enskilda medarbetaren ges särskilt ansvar för. Närmaste chef ansvarar för att tydliggöra Stödassistentens eventuella särskilda ansvar.

9 Yrkesrollen Stödpedagog
Ett stöd i utvecklingsarbetet med bl.a. social dokumentation och genomförandeplaner. Ett stöd i arbetet med att utveckla och använda individuellt anpassade pedagogiska metoder i det vardagsnära arbetet. En resurs för att öka det pedagogiska förhållningssättet som stödjer den enskildes delaktighet och självständighet. En resurs för att söka, inhämta och sprida ny kunskap om pedagogiska metoder i verksamheten. Ansvarsfördelning i arbetsgruppen Erfarenhet och personlig kompetens avgör vilka arbetsuppgifter enskilda medarbetare ges särskilt ansvar för. Stödpedagogens ökade ansvar för vissa uppgifter kan vara olika på olika arbetsplatser. Närmaste chef ska tydliggöra stödpedagogens ansvar

10 Framförda synpunkter och frågor
Synpunkter på val av titlar: Syftet är nationellt lika / Skaraborg följer GR-regionens förslag. Titelvalen är kopplad till tydliga kompetenskrav. Hur ska konvertering till ny titel ske? Ett underlag med exempel på likvärdiga utbildningar har tagits fram som stöd vid bedömning av vilken titel som blir aktuell för enskild medarbetare. Nya AID-koder? Kommer troligtvis inom kort. Marknadsföring och framtida personalförsörjning Idag finns det en rad strategiska hinder för en utveckling av kvalitet inom funktionshinderområdet. Utbildningsanordnare har svårt att uppfatta behoven av utbildning inom funktionshinderområdet, vilken kompetens som krävs och vad de studerande blir etc. Att det idag används så mycket olika titlar påverkar detta. Det är även svårt för framtida arbetstagare att få en bild av vad arbetet inom funktionshinderområdet innebär. Svårt att få fram statistik över området bl.a. gällande kompetens och rekryteringsbehov, lönestatistik etc. Ökad kompetens/spetskompetens Ökad yrkesidentitet/yrkesstolthet Statistik gällande löner och utbildningsnivåer

11 Frågeställningar kring avgränsningar
Oro för att två utbildningsnivåer införs! Olika utbildningsnivåer/kompetensnivåer finns redan idag i stora delar i Skaraborg – förändringen består i enhetliga titlar. Verksamhetens krav på kompetens och kvalitet visar på behov av ökad bredd och djup i baspersonalens kompetens. ( se ”Vägledning för arbetsgivare”, ”SOSFS 2014:2” Socialstyrelsen) Frågeställningar kring avgränsningar Titelbytet gäller all baspersonal som verkställer insatser enligt LSS med undantag av insatsen personlig assistans och boendestödjare , boendestödjare verkställer i huvudsak insatser enligt SoL.

12 Gemensam handlingsplan för Skaraborg
Samverkan Vinter/vår 2015 Information Vinter/vår 2015 Inventering Titelbyte Löpande dock senast december 2016 Validera/Utbilda Arbetsgivaren bedömer eventuellt behov

13 Vad sker med befintlig personal?
Kartläggning av formell/dokumenterad kompetens Enhetschefen samlar in underlag Bedömning av vilka medarbetarna som uppfyller specificerade kompetenskrav för respektive titel Solklara – ny titel beslutas av enhetschef Tveksamma – samordnad arbetsgrupp i Skaraborg bedömer avidentifierat och beslutar om ny titel (Ska den bildas?) Individuella utbildningsplaner vid behov

14 Slutsats! Tydliga kompetenskrav kopplade till valda yrkestitlar är en förutsättning för att kunna motverka de identifierade bristerna vad gäller: - Marknadsföring och framtida personalförsörjning - Statistik vad gäller till exempel löner och utbildningsnivåer, Kvalitet i form av ökad professionalism och spetskompetens - Brist på yrkesidentitet/stolthet


Ladda ner ppt "Bakgrund Nationell Nivå Projekt Carpe var ett nationellt projekt som startade 2009 och ligger som grund för förändringarna av titlarna och de nya kompetenskraven."

Liknande presentationer


Google-annonser