Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Krisinfo Utbidlningsdagar 2015

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Krisinfo Utbidlningsdagar 2015"— Presentationens avskrift:

1 Krisinfo Utbidlningsdagar 2015
SLU Säkerhet Krishantering vid SLU P-O Skatt Säkerhets- & Säkerhetsskyddschef Johan Sjöblom Bitr. säkerhetschef

2 Vad ska ”krispasset” leda till:
Krisinfo Utbidlningsdagar 2015 SLU Säkerhet Vad ska ”krispasset” leda till: Insikt i vad en kris är…för SLU. Insikt i SLU:s krisorganisation och vilka som gör vad vid en kris? Vetskap om studentkårernas roll vid olika kriser. Konkreta tips och ”verktyg” för att initialt kunna ta hand om en kris.

3 Vad är en kris? Krisinfo Utbidlningsdagar 2015
SLU Säkerhet Vad är en kris? En vedertagen definition är… ”En oförutsedd händelse eller en händelse vi inte kan hantera som riskerar att orsaka stor skada på människa, miljö, ekonomi eller på varumärket”. En annan definition är… ”När organisationen saknar handlingsberedskap, man har helt enkelt inte några invanda rutiner för att bemästra den aktuella situationen”. Ordet KRIS är grekiska och betyder vändpunkt el. dramatisk höjdpunkt.

4 Två olika kristyper. Krisinfo Utbidlningsdagar 2015 Personlig kris.
SLU Säkerhet Två olika kristyper. Personlig kris. Händelse som drabbar individen själv och människor i dess närhet. Skilj på en kris för en individ och kris för SLU! Nämn andra typer av kriser; * Hot & Våld * Varumärkes-/Förtroendekris * Teknologisk * Naturkatastrofer”.

5 Två olika kristyper. Krisinfo Utbidlningsdagar 2015 Personlig kris.
SLU Säkerhet Två olika kristyper. Personlig kris. Händelse som drabbar individen själv och människor i dess närhet. Myndighets-/företags-/organisationskris. Händelse som drabbar hela eller delar av en org. och äventyra dess verksamheter (inkl. personal), förtroende, ekonomi och överlevnad. Skilj på en kris för en individ och kris för SLU! Nämn andra typer av kriser; * Hot & Våld * Varumärkes-/Förtroendekris * Teknologisk * Naturkatastrofer”.

6 Exempel på kriser vid SLU?
Krisinfo Utbidlningsdagar 2015 SLU Säkerhet Exempel på kriser vid SLU? 2003…… Mord på en tjeckisk gäststudent på Ultuna campus. 2005…… Två Umeåstudenter omkommer i trafikolycka i Jämtland. 2005…… En SLU-forskare avlider i hjärtinfarkt inför studenter på Borneo. 2006…… Rysk gästforskare grips för spioneri efter en längre tids spaning. 2007…… Överfall och försök till våldtäkt på utländsk gäststudent i Alnarp. 2010…… Student vid SLU Alnarp begår självmord. 2011…… Större trafikolycka med studenter i Skara. 2014…… Trafikolycka med studenter i Alnarp.

7 SLU:s krisorganisation
Krisinfo Utbidlningsdagar 2015 SLU Säkerhet SLU:s krisorganisation Omfattar hela SLU ~ helårsanställda ~ helårsstudenter ~700 aktiva forskarstuderande 32 orter från norr till söder SLU är som en mindre kommun i Sverige utspridd över hela landet vilket ger särskilda svårigheter att hålla ihop. Det finns lika många förhållanden och förutsättningar som antalet orter. Utmaningen är att hålla ihop dessa och att en gemensam SLU-rutin ska kunna fungera för alla!

8 SLU:s krisorganisation
Krisinfo Utbidlningsdagar 2015 SLU Säkerhet SLU:s krisorganisation En krisgrupp på varje huvudort Närhetsprincipen Krisgrupperna består av utpekade funktioner/ personer i SLU:s org. Studentkårsrepresentant finns med i resp. krisgrupp. Umeå Deltagarna i de olika krisgrupperna kommer på nästa bild. - Säkerhetschef har ett särskilt ansvar för krisgrupper och krishantering vid SLU. - Informera om att Uppsalas krisgrupp ska göras om. Uppsala Skara Alnarp

9 SLU:s krisorganisation?
Krisinfo Utbidlningsdagar 2015 SLU Säkerhet SLU:s krisorganisation? Krisgrupper: Alnarp Skara Umeå Uppsala (tillika central KG) Dekan Platschef Dekan Rektor Fak. Dir Informatör Fak. Dir Stf. Rektor Säk.ansvarig Säk.ansvarig Säk.ansvarig Säkerhetschef Informatör Prefekt (adj.) Informatör Press-/kommunikationschef Personalspec. Personalspec. Personalspec. Univ.direktör Studentrepr. Studentrepr. Personalchef SLUSS-repr. Dekan för berörd fakultet - Säkerhetschef har ett särskilt ansvar för krisgrupper och krishantering. - Informera om att Uppsalas krisgrupp ska göras om.

10 Krisgruppernas funktion?
Krisinfo Utbidlningsdagar 2015 SLU Säkerhet Krisgruppernas funktion? Ska arbeta för att begränsa krisens omfattning. Ska ha den samlade bilden över krisen. Ska besluta om den interna och externa information som ska lämnas under krisens olika faser. Orienterar sig om läget och tar ställning till om vilka resurser som bör inkallas. Krisgruppens ledare är huvudansvarig och beslutsfattare för gruppen.

11 Studentrepr. roll i krisgruppen?
Krisinfo Utbidlningsdagar 2015 SLU Säkerhet Studentrepr. roll i krisgruppen? Länken mellan studenter/kårer och krisgrupp/SLU, NI har bäst kunskap om studenternas förhållanden/situation.

12 När aktiveras SLU:s krisorg?
Krisinfo Utbidlningsdagar 2015 SLU Säkerhet När aktiveras SLU:s krisorg? Träder in vid akuta kriser som exempelvis: Större olyckor (med eller utan personskador) t ex explosion på laboratorier, trafikolyckor, brand etc. Händelser på universitetet med våld eller hot om våld  "Världshändelser" som kan påverka universitetets anställda och studenter. Grövre brottslighet med påverkan på organisationen Riktlinjer för krisarbete vid SLU - Flödesschema och aktivering av krisorganisation för studeneter på nästa bild.

13 SLUSS/Kårernas roll… OBS! SLUSS krisjour är ingen 112-funktion!
Krisinfo Utbidlningsdagar 2015 SLU Säkerhet SLUSS/Kårernas roll… Samordnar information och ev. insatser för studenternas och kårernas vidkommande! Länk mellan Studenter och SLU. SLUSS krisjoursnr OBS! SLUSS krisjour är ingen 112-funktion!

14 Några råd vid en krishändelse?
Krisinfo Utbidlningsdagar 2015 SLU Säkerhet Några råd vid en krishändelse? Samla in så mycket fakta som möjligt om en händelse snarast möjligt! - Vad har hänt? Var har det hänt? Finns ev. skadade eller omkomna? Vilka är drabbade? Har de drabbade fått hjälp? Vart är de förda/var finns de nu?

15 Några råd vid en krishändelse?
Krisinfo Utbidlningsdagar 2015 SLU Säkerhet Några råd vid en krishändelse? Samla in så mycket fakta som möjligt om en händelse snarast möjligt! Bedöm situationen och INFORMERA berörda! Ta inte på er för mycket, prioritera…vad är viktigt och vad kan vänta! Ta hjälp! Kom ihåg…ni är ingen 112-funktion!

16 Frågor och/eller funderingar…?
Krisinfo Utbidlningsdagar 2015 SLU Säkerhet Frågor och/eller funderingar…?

17 Mer information finns på…
Krisinfo Utbidlningsdagar 2015 SLU Säkerhet Mer information finns på… Studentwebben Medarbetarwebben (stöd och service - säkerhet)

18 Tack för oss Krisinfo Utbidlningsdagar 2015
SLU Säkerhet Tack för oss P-O Skatt Säkerhets- & Säkerhetsskyddschef SLU Johan Sjöblom Bitr. säkerhetschef


Ladda ner ppt "Krisinfo Utbidlningsdagar 2015"

Liknande presentationer


Google-annonser