Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DIVISION Kultur och utbildning FRAMTIDSKONFERENS Norrbottens Musik- och Kulturskolor 2014- 10-27 SKL 2014-10-07.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DIVISION Kultur och utbildning FRAMTIDSKONFERENS Norrbottens Musik- och Kulturskolor 2014- 10-27 SKL 2014-10-07."— Presentationens avskrift:

1 DIVISION Kultur och utbildning FRAMTIDSKONFERENS Norrbottens Musik- och Kulturskolor 2014- 10-27 SKL 2014-10-07

2 DIVISION Kultur och utbildning Budgetpropositionen (2014/15:1) Citat: Regeringen beräknar att under 2015- 2018 avsätta totalt 400 miljoner kronor för att bl.a. stärka den kommunala musik- och kulturskolan Syftet är att ge barn och unga likvärdig tillgång till kultur och kulturutövande Bidraget ska bl.a möjliggöra sänkta taxor i musik- och kulturskolan Regeringen avser att tillsätta en utredning med uppdrag att ta fram förslag till en nationell strategi för musik- och kulturskolorna

3 DIVISION Kultur och utbildning NORRBOTTENS KULTURPLAN 2014- 2016 Två delar 1.Erfarenheter, prioriterade områden, övergripande mål 2. Beskrivning av kulturområden, mål, ekonomi

4 DIVISION Kultur och utbildning Norrbottensmusiken Norrbottens museum Norrbottens länsbibliotek Två naturbruksgymnasier (Kalix, Gran) Verksamhetsbidrag och projektbidrag Dans i Nord och Norrbottensteatern Kultur och hälsa Nationella minoriteter Divisionsövergripande arbete ex.vis kultursamverkansmodellen Kulturutveckling för Norrbottens län Landstingets konst 1,6 % av Landstingets anslag, 2,6 % totalt av landstingets budget

5 DIVISION Kultur och utbildning Arbetsgrupper 12-15/år inom olika områden Dialoger med konstområdena, samråd nationella minoriteter och folkbildningen Möte med alla 14 kommuner, politiker, tjänstemän, civilsamhället, enskilda kulturarbetare i särskilda dialogmöten 5–6 möten med kulturchefer/kultursekreterare kommuner och landstinget gemensamt Kulturberedningen 4–5 sammanträden per år Kommunförbundet och landstingsstyrelsen/Landstingsfullmäktige + Länsungdomsråd, verksamhetsbesök (70 st per år) Vad gör vi under ett år?

6 DIVISION Kultur och utbildning SAMVERKAN

7 DIVISION Kultur och utbildning Slutsatser från den första perioden Kulturen oftare på agendan och fler hanterar kulturfrågor kunnigt och medvetet, även fler politiker Skett en tydlig utveckling av kulturområdet i Norrbotten Kulturplanen ses som ett bra redskap Kultursamverkansprocesser har formaliserats Kultursamverkansmodellen tillämpas över hela linjen för hela kulturområdet oavsett koffertmedel eller ej Nya ekonomiska medel har tillförts, c:a 35 miljoner 2011- 2013 Kulturområdet- en utveckling mot tvärsektoriellt förhållningssätt

8 DIVISION Kultur och utbildning Organiserad dialog med Skolan Och Näringslivet Hälso- och sjukvården, äldreomsorgen Aktörerna inom samhällsplanering ”Kulturen är det inre organet i en samhällskropp – kultur och samhälle är ett.” Erfarenheter – behov av utveckling

9 DIVISION Kultur och utbildning KULTURPLANENS UTGÅNGSPUNKTER 2014-2016 Nationella kulturpolitiska målen Visionen för Norrbotten FN:s konvention om MR, Kvinnokonventionen, Barnkonventionen Jämställdhet, Tillgänglighet och Mångfald

10 DIVISION Kultur och utbildning Kulturplanens utgångspunkter De nationella kulturpolitiska målen Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling. För att uppnå målen ska kulturpolitiken: främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor främja kvalitet och konstnärlig förnyelse främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur

11 DIVISION Kultur och utbildning Kulturplanens utgångspunkter, forts. Landstingets och kommunernas vision för Norrbotten: Norrbottningarna skall leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt

12 DIVISION Kultur och utbildning SEX ÖVERGIPANDE STRATEGISKA, REGIONALA MÅL Tre tidigare mål: 1. Genom en stabilare infrastruktur utveckla tillgänglighet och delaktighet till kultur inom alla områden i hela Norrbotten 2. Kulturen ska vara en motor och pådrivare i länets utveckling och ges möjligheter att spela en viktig roll för tillväxten och ett attraktivt Norrbotten 3. Barn och ungdomar ska erbjudas ökad delaktighet i kulturlivet och möjligheter att påverka kulturutbudet i länet

13 DIVISION Kultur och utbildning 4. Den konstnärliga utvecklingen och kvaliteten ska ha ett särskilt fokus och hela länet ska få del av kultur av hög kvalitet 5. De nationella minoriteternas kultur ska ges en starkare ställning i Norrbotten 6. Kultur ska användas för att stärka norrbottningarnas hälsa TRE NYA STRATEGISKA, REGIONALA MÅL 2014-2016

14 DIVISION Kultur och utbildning 3.Barn och ungdomar ska erbjudas ökad delaktighet i kulturlivet och möjligheter att påverka kulturutbudet i länet Beskriver: De ungas värderingar och perspektiv behöver få plats Vad sker i skolan med de estetiska ämnena? Musik- och kulturskolornas betydelse för utvecklingen av kultur Utvecklingen av spets är beroende av bred bas Barn och ungdomars delaktighet och påverkansmöjligheter, mål 3

15 DIVISION Kultur och utbildning Insatser för att: synliggöra betydelsen av aktiviteter som sker utanför skolans ram och på fritiden stödja stärkandet av de estetiska ämnena i skolan alla Norrbottens kommuner år 2016 ska ha en kulturskola ökade insatser från kulturinstitutionerna för barn och unga, produktioner och delaktighet utveckla länsungdomsrådet säkra inflytande och demokrati för barn och unga Åtgärder för barn- och ungamålet (mål 3)

16 DIVISION Kultur och utbildning Den konstnärliga utvecklingen och kvaliteten ska ha ett särskilt fokus och hela länet ska få del av kultur av hög kvalitet (mål 4) 4.Den konstnärliga utvecklingen och kvaliteten ska ha ett särskilt fokus och hela länet ska få del av kultur av hög kvalitet Egenvärdet Respekt också för de utövande konstnärernas behov av utv. och krav som ställs på deras utövande Långa avstånd Särskilt arbete för att säkra inflytande och demokrati för barn och unga, även kulturen som del av demokratiprocessen Armlängds avstånd Konstnärernas behov av att möta utmaningar Kraven från nationell och internationell nivå

17 DIVISION Kultur och utbildning Insatser för att: utveckla kompetensutvecklingsmöjligheter för utövande konstnärer i Norrbotten Följa upp och utveckla konstnärliga grundutbildningar i Norrbotten främja kontakter och utbyte mellan Norrbottens konstnärer och kulturskapare med nationella och internationella arenor stimulera till diskussioner om kvalitet dra nytta av länets högskoleutbildningar och de möjligheter som bjuds för kunskapshöjning Återväxten från musik- och kulturskolor Åtgärder för målet konstnärlig utveckling i fokus (mål 4)

18 DIVISION Kultur och utbildning Området musik MUSIK: I relation till andra konstformer en stark infrastruktur där Musik- och Kulturskolorna ingår Norrbottensmusiken och verksamhetens uppdrag. Bland annat Samverkan med det fria musiklivet och samverkan för att stärka länets musik- och kulturskolor. Utveckling av ensemblerna och permanentande av delar av Kraftcentrum för ny musik BD- Pop som utvecklingsbolag för populärmusik De kärva villkoren för många i det fria musiklivet Svenska kyrkans betydelse som arrangör Studieförbundens viktiga roll, särskilt i ungdomsarbetet Bristande möjligheter för barn- och unga att ta del av professionell scenkonst

19 DIVISION Kultur och utbildning Målen för musikområdet 2014- 2016 Att delar av projektet Kraftcentrum permanentas Att kommunerna samverkar och stöttar studieförbunden för att upprätthålla ett vitalt musikliv Att vidareutveckla samarbetet mellan Norrbottensmusiken och det fria musiklivet i Norrbotten Stärka samarbetet i pedagogiska nätverk Genomföra arrangörsutbildningar för unga Målen för musikområdet 2014- 2016

20 DIVISION Kultur och utbildning Fler barn- och unga i länet ska nås av professionell teater Genomför kartläggning av Ung scen norr i samverkan mellan flera finansiärer Genomföra arrangörsutbildningar för unga arrangörer av scenkonst Fler barn och unga ska nås av dansutbud och professionell dans Unga Dans i Nord ska utvecklas liksom arbetet med dans för pojkar/män Dansen i skolan ska få en stärkt position i Norrbotten. Barn och unga målen för teater och dans

21 DIVISION Kultur och utbildning Fler barn och unga i länet ska nås av professionell bild- och formkonstverksamhet och få möta professionella konstnärer Arbeta vidare med konstpedagognätverket för att på ett naturligt sätt nå barn och unga Skapande skola-projekt: finns stora möjligheter att få medel hos Statens Kulturråd Barn och unga- målen för bild- och formkonst

22 DIVISION Kultur och utbildning


Ladda ner ppt "DIVISION Kultur och utbildning FRAMTIDSKONFERENS Norrbottens Musik- och Kulturskolor 2014- 10-27 SKL 2014-10-07."

Liknande presentationer


Google-annonser