Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En mer hälsoinriktad hälso- och sjukvård - inspiration för tandvården? Margareta Kristenson, Professor/Överläkare, i Socialmedicin Linköpings Universitet/Landstinget.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En mer hälsoinriktad hälso- och sjukvård - inspiration för tandvården? Margareta Kristenson, Professor/Överläkare, i Socialmedicin Linköpings Universitet/Landstinget."— Presentationens avskrift:

1 En mer hälsoinriktad hälso- och sjukvård - inspiration för tandvården? Margareta Kristenson, Professor/Överläkare, i Socialmedicin Linköpings Universitet/Landstinget Östergötland

2 En mer hälsoinriktad hälso- och sjukvård - inspiration för tandvården? Margareta Kristenson, Professor/Överläkare, i Socialmedicin Linköpings Universitet/Landstinget Östergötland Nationell koordinator för det svenska Nätverket Hälsofrämjande Sjukhus och vårdorganisationer

3 Hälso - och sjukvårdens utmaning Ändrad demografi – fler äldre Ändrat sjukdomspanorama – fler långvarigt sjuka Allt större delen av vårdinsatser ”reparativa” Nya krav från brukarna Ny kunskap och teknik

4 Tandvårdens utmaning Ändrad demografi – fler äldre Ändrat tandhälsopanorama -allt större delen av insatser ”reparativa” Sårbara grupper Nya krav från brukarna Ny kunskap och teknik

5 Folkhälsorapport 2009 – Tandhälsa

6

7

8

9

10 Sårbara grupper Barn med sämst tandhälsa - mer karies Ekonomiska hinder Tandvårdrädsla Äldre med omvårdnadbehov Hemlösa

11 Självskattad tandhälsa - Tuggförmåga - Estetik Ökade behov Ökade förväntningar/krav

12 Gemensam utmaning; Ändrad demografi – fler äldre Ändrat sjukdomspanorama – fler långvarigt sjuka Allt större delen av vårdinsatser ”reparativa” Nya krav från brukarna Ny kunskap och teknik Inom Strama ekonomiska ramar!

13 Det internationella nätverket Health Promoting Hospitals Startade utifrån ett samarbete mellan WHO´s avdelningar för Health Promotion och Health Services Management

14 Ta tillvara sjukhusens Kunskap Auktoritet Kontaktyta för att stärka folkhälsoinsatserna

15 Genom en tydigare målorientering, mot hälsa och hälsovinst skapa en effektivare hälso- och sjukvård!

16 OTTAWA-manifestet 8 8

17 Att öppna sjukvårdens murar mot samhället!

18 Patient perspektivet Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande naturlig del i all behandling Medarbetar perspektivet Bli modell för den goda arbetsplatsen Befolknings perspektivet Bidra med kunskap och aktivt delta

19 Hälsa är… ….. ett.. tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte enbart frånvaro av sjukdom

20 Hälsa är… ….. ett.. tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte enbart frånvaro av sjukdom

21 Hälsobegreppet har två dimensioner

22 Prevention, enl. socialstyrelsens Termbank - 2009 förebyggande åtgärd för att förhindra uppkomst av sjukdomar, skador, fysiska, psykiska eller sociala problem

23 Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande insatser - alkohol, fysisk aktivitet, matvanor och tobak (Socialstyrelsen) Befolkningsinriktad primärprevention Individinriktad primär prevention Sekundärprevention Behandling av manifest sjukdom Rehabilitering, omvårdnad

24 Sjukdomsförebyggande insatser, genom att främja goda levnadsvanor hos patienter inför operation- har omedelbar effekt. Postop complications (BMJ 1999) Alcohol cessation int. Colorectal Resection Postop recovery (Submitted ) Physical exercise int. Spine Surgery Postop complications (Lancet 2002) Smoking cessation int. Hip/Knee Replacement

25 Hälsofrämjande åtgärd, enl. socialstyrelsens Termbank - 2009 Åtgärd för att stärka eller bibehålla människors fysiska, psykiska och sociala välbefinnande

26 Hälsofrämjande åtgärder.. Avsikten är att stärka människors möjlighet till delaktighet och tilltro till egen förmåga.

27 Patientcentrerad vård Personcentrerad vård Terapeutisk allians Psykosociala aspekter Delat ansvar Patientens upplevelse viktig

28 Hälsofrämjande resurser Känsla av sammanhang Meningsfullhet, Hanterbarhet, Begriplighet Tillit Trygghet-Hopp Empowerment Kraft- Egenmakt

29 Empowerment – när sjukvården bekraftar… Hälsofrämjande stöd till det ofödda och växande barnet Det hälsofrämjande mötet Motiverande samtal Beteendemedicinsk behandling vid kronisk sjukdom “Att leva med cancer”. Smärta och egenvård-att mobilisera patientes egna resurser Att möta kvinnor utsatta för våld

30 Chronic orofacial pain. Understanding patients from two perspectives, the clinical view and the patient's experience. Wolf E. Department of Endodontics, Faculty of Odontology, Malmö University, SwedenWolf E …..The patients often seek dental care because of the pain. It seems to be important in dentistry to develop constructive strategies for caring for these patients— especially when the dental disease condition has already been adequately diagnosed and treated, but the patients still experience pain..

31 Depression ökar risk för återinsjuknande i hjärtinfarkt Lespérance F & al.Circulation 2002;105:1049 BDI=Beck Depression Inventory P=0.01 P<0.001

32 En syntes av två dimensioner

33

34 Aktiv smärtcoping Passiv smärtcoping

35 30 minVid sänggåendet Morgon/kvälls-differens Uppvaknande Diskbråckspatienter med aktiv coping hade större skillnad mellan morgon och kvällsvärde mindre smärta och bättre slutresultat.

36 Saliva cortisol levels and scale scores of psychosocial factors. LinQuest study N= 250 XIV ISA Sjögren et al: Diurnal levels of saliva cortisol.. Int J of Behavioral Medicine 2006. Sjögren et al: Diurnal levels of saliva cortisol.. Int J of Behavioral Medicine 2006. Steeper cortisol diurnal deviation related to Global Quality of Life p<0.01 Social supportp<0.05 Copingp<0.05 Flatter diurnal cortisiol deviation related to Cynicismp<0.05 Depressionp<0.01 Vital exhaustion p<0.01

37 Models to evaluate the role of stress in periodontal disease. Genco RJ, Ho AW, Kopman J, Grossi SG, Dunford RG, Tedesco LA. Ann Periodontol. 1998 Jul;3(1):288-302. Genco RJHo AWKopman JGrossi SGDunford RGTedesco LA These findings suggest that psychosocial measures of stress associated with financial strain are significant risk indicators for periodontal disease in adults. Further prospective studies are needed to help establish the time course of stress, distress, and inadequate coping on the onset and progression of periodontal disease, as well as to evaluate the mechanisms by which stress exerts its effects on periodontal infections.

38 . Dental plaque, gingival inflammation, and elevated levels of interleukin-6 and cortisol in gingival crevicular fluid from women with stress-related depression and exhaustion. Johannsen AJohannsen A, Rylander G, Söder B, Asberg M.Rylander GSöder BAsberg M J Periodontol. 2006 Aug;77(8):1403-9

39 Dental anxiety and salivary cortisol levels before urgent dental care. Kanegane K, Penha SS, Munhoz CD, Rocha RG. J Oral Sci. 2009 Dec;51(4):515-20.PMID: 20032602 Salivary cortisol levels in young adults with temporomandibular disorders. Da Silva Andrade A, Gamero GH, Pereira LJ, Junqueira Zanin IC, Gavião MB. Minerva Stomatol. 2008 Mar;57(3):109-16. Salivary cortisol-marker of stress response to different dental treatment. Greabu M, Purice M, Totan A, Spînu T, Totan C. Rom J Intern Med. 2006;44(1):49-59. Pain and anxiety following the placement of dental implants. Hashem AA, Claffey NM, O'Connell B. Int J Oral Maxillofac Implants. 2006 Nov-Dec;21(6):943-50. The dental anxiety scale and effects of dental fear on salivary cortisol. Krueger TH, Heller HW, Hauffa BP, Haake P, Exton MS, Schedlowski M. Percept Mot Skills. 2005 Feb;100(1):

40 Musik på “postop”

41 Hälsofrämjande miljöer Naurkontakt, Växter, Vatten, Färg, Form, Ljus, Musik, Konst Social gemenskap, Husdjur Tystnad, Avskildhet Harmoni

42 Patientperspektivet Effektvt behandla sjukdom och rehabilitera efter sjukdomsperiod,

43 Patientperspektivet Effektvt behandla sjukdom och rehabilitera efter sjukdomsperiod, men också, genom hälsofrämjande insatser stödja patientens möjlighet att leva ett bra liv

44 Patientperspektivet Effektvt behandla sjukdom och rehabilitera efter sjukdomsperiod, men också, genom hälsofrämjande insatser stödja patientens möjlighet att leva ett bra liv, samt initiera och stödja sjukdomsförebyggande insatser för att minska åter/nyinskuknande

45 Befolkningsperspektivet Bidra med kunskap om sjukdomars orsaker och /eller Aktivt delta i multiprofessionella team, t ex med skola, barnomsorg för att påverka orsaker till sjukdom, skada eller ohälsa.

46 Områdesansvar! … alla..skall tillförsäkras möjligheter att bibehålla eller nå god tandhälsa. …genom att …kunskaper förmedlas… aktiv samverkan med barnomsorg, skola, fritids.

47 Områdesansvar! … alla..skall tillförsäkras möjligheter att bibehålla eller nå god tandhälsa. …genom att …kunskaper förmedlas… aktiv samverkan med barnomsorg, skola, fritids. Utbud och exponering av söta produkter? Lördagsgodis?

48 Managementperspektivet Använda hälsoorientering som en strategi för att skapa en effektivare hälso- och sjukvård Tydliga, explicita mål Resultatuppföljning som bas för verksamhetsutveckling

49 Varför mäta resultat?

50

51 EFFICACY Fungerar under idealsituationen Kontrollerade kliniska försök.

52 EFFECTIVENESS Fungerar i rutinverksamheten

53 EFFICACY Fungerar under idealsituationen Kontrollerade kliniska försök. EFFECTIVENESS Fungerar i rutinverksamheten EFFICIENCY Resultat i förhållande till ekonomisk insats.

54 Vad mätte kvalitetsregistren 2008?

55 Hur används PROMS måtten idag? För att redovisa goda resultat av insatser För hälsoekonomiska analyser För att identifiera subgrupper som inte blir bra? Som bas för verksamhetsutveckling??

56 Strokepatienter före och efter dagsjukvård n=7

57

58 SF-36, 36 frågor som ger en profil av 8 index PFFysisk Funktionsförmåga RPFysisk Rollfunktion BPSmärta GH Allmän Hälsoupplevelse VTVitalitet SFSocial Funktion REEmotionell Rollfunktion MHPsykiskt Välbefinnande

59 Hjärtinfarkt patienter i gruppgymnastik n=100

60

61

62

63 Det svenska nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer en del av det internationella HPH-nätverket, initierat av WHO

64 Nätverkets vision Att skapa en effektivare hälso- och sjukvård genom en tydligare målinriktning mot förbättrad hälsa för patienter, medarbetare och befolkning

65 Nätverkets utbredning Kvadrat = landsting, privata vårdorg Cirkel = sjukhus, primärvårdsorg

66 Nätverket växer Nätverket har juni 2009 28 medlemsorganisationer med sammanlagt över 60 sjukhus/PV-organisationer

67 Nätverkets organisation Sekretariat Nationell koord. PU Processledare Presidium Tema- och arbetsgrupper Medlems-organisation Internationella nätverket

68 Stöd till utvecklingsarbete inom nätverket medlemsorganisationer Hälsofrämjande förhållningssätt Att främja goda levnadsvanor Hälsofrämjande vårdmiljö Psykisk hälsa Hälsofrämjande arbetsplats Resultatmätning av PROM i rutinsjukvården Befolkningsinsatser - skadeprevention Indikatorer för en hälsofrämjade hälso- och sjukvård Utveckling av avtal för att stödja en hälsoinriktad hälso- och sjukvård

69 Hälsofrämjande förhållningssätt Webbaserat och självinstruerande utbildningsmaterial avseende Det Goda Mötet i vården framtaget, i samarbete med Landstinget i Östergötland. Piloter pågår i Östergötland våren 2010. Efter revidering utifrån pilotfas spridas i nätverket

70

71 Främja goda levnadsvanor Utvecklingsområden:  Alkoholprevention, Riskbruk på sjukhus  Tobaksprevention, Tobaksfri i samband med operation  Matvanor, kostpolicy på sjukhus  Fysisk aktivitet på Recept (FaR)  Implementering av Socialstyrelsens riktlinjer Workshops för att sprida kunskap inom nätverket Ersättningssystem ”Skåneprojektet”  DRG-ersättning för aktiviteten livsstilsintervention, i förlängningen för resultatet

72 Hälsofrämjande vårdmiljö Broschyr/bok i samarbete med erkända auktoriteter inom området

73 Hälsofrämjande arbetsplats Skapa modell för den hälsofrämjande arbetsplatsen Kartläggning 2009 inom nätverket, påvisar goda exempel

74 Psykisk hälsa Kunskap bland vårdens medarbetare om psykisk hälsa Att möta sorg Suicidprevention - broschyr ”Att hjälpa någon som tänker ta sitt liv”  10 handfasta råd när man i vardagslivet möter en självmordsnära person

75 Resultatmätning avseende hälsorelaterad livskvalitet (hälsovinst) i rutinsjukvården PROM (patient-reported outcome measurement) som stöd för verksamhetsutveckling Samarbete med Nationella Kvalitetsregister Kartläggning - utvecklingsstöd Region Skåne modellprojekt

76 Skadeprevention Kartläggning med syfte att identifiera goda exempel avseende skaderegistrering vid akutmottagning Skapa modell där registrering kopplas till en fungerande överföring till kommunerna för skadeförebyggande insatser. Samarbete med olika nationella aktörer inom området.

77 Våld mot unga Kartläggning och spridning av erfarenheter om hur man kan förebygga våld utifrån den kunskap som finns inom akutvården.

78 Indikatorer  Patienter (hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande)  Befolkning (kunskapsförmedling och aktivt deltagande)  Medarbetarna (den goda arbetsplatsen)  Styr/Ledning (hälsoorientering som strategi) Årliga mätningar sedan 2004

79 20. Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande strategier/mål finns i verksamhetsplan på verksamhetsnivå.

80 1. Preventiva program tillämpas angående tobak.

81 Kollegial granskning För ömsesidigt lärande och verksamhetsutveckling  Manual (utifrån bla indikatorerna)  Studiebesök – parvis granskning  Analys  Sammanställning – rapport  Uppföljning/återkoppling Utvärdering och spridning Små och stora sjukhus, landsting

82 Utveckling av avtal för att stödja en hälsoinriktad hälso- och sjukvård Skåneprojektet, ersättningsmodell för insatser att stödja förändring av levnadsvanor (tobak, alkohol, fysisk aktivitet, mat), går in steg 2. Kartläggning av avtal/ersättningsmodeller. Deltar i SKL:s utvecklingsarbete inom området. Samarbeten Nätverket Uppdrag Hälsa

83 Ökat internationellt samarbete

84 HPH Data Project PRICE studien Internationella standards - svenska HPH indikatorer Nordisk HPH-konferens i Norge 2011? Internationell HPH-konferens (20-årsjubiluem) i Sverige 2013 i Göteborg!

85 Utveckling.. Vidareutveckling av indikatorer mot resultatmått Resultatmätning för benchmarking och verksamhetsutveckling Kriterier för medlemskap

86 Utveckling..av nätverkets namn Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer Hälsofrämjande hälso - och sjukvård

87 Utveckling..av nätverkets namn Hälsofrämjande hälso - och sjuk- och tandvård!

88 Utveckling..av nätverkets form Paraplyorganisation med underavdelningar, landsting, sjukhus, primärvård,

89 Utveckling..av nätverkets form Paraplyorganisation med underavdelningar, landsting, sjukhus, primärvård, och tandvård?!

90


Ladda ner ppt "En mer hälsoinriktad hälso- och sjukvård - inspiration för tandvården? Margareta Kristenson, Professor/Överläkare, i Socialmedicin Linköpings Universitet/Landstinget."

Liknande presentationer


Google-annonser