Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Välkommen! S ö r m l a n d. 2 Utvecklingsprojekt av missbruks- och beroendevården Nationellt - Regionalt - Lokalt Processledare i Sörmland Peter Lindqvist.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Välkommen! S ö r m l a n d. 2 Utvecklingsprojekt av missbruks- och beroendevården Nationellt - Regionalt - Lokalt Processledare i Sörmland Peter Lindqvist."— Presentationens avskrift:

1 1 Välkommen! S ö r m l a n d

2 2 Utvecklingsprojekt av missbruks- och beroendevården Nationellt - Regionalt - Lokalt Processledare i Sörmland Peter Lindqvist 073-9506475 S ö r m l a n d

3 Implementera Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård Socialstyrelsen 2007 S ö r m l a n d

4 4 Överenskommelse mellan SKL och Sörmland Utveckla samverkan mellan olika vårdgivare dvs mellan kommunerna, hälso- och sjukvården samt kriminalvården Upprätta gemensamma styrdokument Stödja utvecklingsprocesser, kompetensutveckling och implementering av befintlig kunskap S ö r m l a n d

5 5 Länsövergripande nämnd Närvård i sörmland Styrgrupp Projektgrupp ANPAVPASP Projektorganisation i Sörmland Oktober 2009 – December 2012 S ö r m l a n d

6 Kompetensutveckling Nationell baskurs Fyra dagars utbildning för all personal som i sitt arbete kommer i kontakt med riskbruk, missbruk och beroende I Sörmland har 1.072 personer deltagit S ö r m l a n d

7 Fördjupningskurser – webbbaserade Orientering till missbrukspsykologi Riskbruk, missbruk, beroende och graviditet Kartläggning, bedömning och uppföljning Risbruks-, missbruks- och beroendelära Insatser och behandling vid riskbruk, alkohol- och drogberoende samt samsjuklighet Juridik, missbruk och beroende. 7 S ö r m l a n d

8 8 Kompetensutveckling Metodutbildningar Utredning och screening: ASI, AUDIT och DUDIT Behandling: Återfallsprevention - ÅP Haschavväjningsprogram - HAP Motiverande samtal - MI

9 9 S ö r m l a n d Totalt 270 personer har deltagit i någon metodutbildning i Sörmland Kunskap till praktik har anordnat 4.729 utbildnings- och seminariedagar sedan hösten 2009 i Sörmland

10 10 S ö r m l a n d Länsövergripande brukarraråd Verdandi RFHL Spola brass och nubbe Länkarna IOGT-NTO

11 11 S ö r m l a n d Som prioriterat område ska Kunskap till praktik fortsätta att implementera ASI med fokus om uppföljning och utvärdering. Dessutom görs en pilot i Oxelösund av ett uppföljningssystem som kallas LOKE tillammans med FoU- sörmland.

12 12 Upprätta gemensamma styrdokument Redan befintligt dokument antogs 2008 ”Riktlinjer för samverkan inom missbruks och beroendevården i Sörmland” Lokala riktlinjer: Kommun – PV – Beroendecentra -frivård S ö r m l a n d

13 RIKTLINJER FÖR SAMVERKAN INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN Rätt insats av rätt vårdgivare vid rätt tidpunkt med rätt kompetens Närvård i Sörmland Kommuner - Landsting i samverkan

14 AAAA BBB CC D Förebyggande insatser Folkhälsoperspektiv Tidig upptäckt Identifiering av riskgrupper Screening Kort rådgivning Samordnad behandling Enligt SoL, HSL, LVM, LPT, LVU, LRV Utredning, diagnos, behandling, uppföljning Ev. boende o sysselsättning A = Befolkningen B = Individer med riskbruk C = Individer med missbruk eller beroende D = Individer med missbruk/beroende och samtidig långvarig psykiatrisk och/eller somatisk sjukdom (samsjuklighet) Teamsamverkan Enligt SoL, HSL, LVM, LPT, LVU, LRV Utredning, diagnos, behandling, uppföljning

15 RIKTLINJER FÖR SAMVERKAN INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN ANSVARSFÖRDELNING Alkohol och NarkotikaLandstingKommun RiskbrukFem frågor om din hälsa AUDIT/DUDIT Kort rådgivning Biologiska markörer med feedback Fem frågor om din hälsa AUDIT/DUDIT Kort rådgivning Redan identifierade diagnostiserade alkohol- och narkotikaproblem Abstinensbehandling Farmakologisk behandling Behandlingsövervakning Psykiatrisk behandling Somatisk behandling Anmälningsansvar gällande barn, vapen och körkort Utredning Öppenvårdsbehandling Institutionsplacering Försörjningsstöd Boende Sysselsättning Anmälningsansvar gällande barn

16 ALKOHOLBEROENDE Abstinensbehandling som kräver medicinsk behandling kan ges inom såväl öppen- som slutenvård. Vid akut abstinensbehandling ska ett första steg tas till samordnad vårdplanering för de individer som så önskar. Kontakt med socialtjänsten ska erbjudas i samband med inläggning samt att en gemensam vårdplan upprättas och ska finnas klar vid utskrivning. Planerad abstinensbehandling i öppenvård sker genom primärvården eller allmänpsykiatrin. Läkaren ska alltid återkoppla provsvar till berörd patient (biokemisk feedback) En samordnad vårdplan med individens samtycke ska erbjudas innan behandlingen påbörjas. Önskar individen vidare vård och behandling av socialtjänsten ska utredning inledas utan dröjsmål. ASI ska vara en del av utredningen. Socialtjänsten ska efter utredning erbjuda evidensbaserade öppenvårdsinsatser. Förutom dessa behandlingsinsatser ska socialtjänsten bistå med sysselsättning och boende.

17 NARKOTIKABEROENDE Abstinensbehandling av narkotikamissbruk som kräver medicinsk behandling är en landstingsangelägenhet. Vid akut abstinensbehandling ska ett första steg tas till samordnad vårdplanering för de individer som så önskar. Kontakt med socialtjänsten ska erbjudas i samband med inläggning samt att en gemensam vårdplan upprättas och ska finnas klar vid utskrivning. Läkaren ska alltid återkoppla provsvar till berörd patient (biokemisk feedback). Önskar individen vidare vård och behandling av socialtjänsten ska utredning inledas utan dröjsmål. ASI ska vara en del av utredningen. Socialtjänsten ska efter utredning erbjuda evidensbaserade öppenvårdsinsatser. Förutom dessa behandlingsinsatser ska socialtjänsten bistå med sysselsättning och boende. När utredning av narkotikaberoende sker inom sjukvården ska en bedömning av psykiatrisk och somatisk samsjuklighet alltid göras.

18 INSTITUTIONSBEHANDLING När öppenvårdsinsatserna bedöms vara otillräckliga utifrån gjord utredning ska institutionsvård övervägas. Vid all institutionsvård ska det föreligga en samordnad vårdplan för eftervården. Delat kostnadsansvar för institutionsplacering ska gälla där verksamhetschefen bedömt att sjukvårdens möjligheter till adekvat medicinsk behandling inte är tillräckliga. Kostnaderna ska delas utifrån de olika huvudmännens ansvarsområde.

19 LOKALA RIKTLINJER för missbruks- och beroendevård i Trosa kommun

20 Lokala samverkansdokument Alkohol och narkotika PrimärvårdenPsykiatrins beroendevård samt öppenvårdsteam Socialtjänsten RiskbrukFrågor om din Hälsa AUDIT/DUDIT Kort rådgivning Biologiska Markörer med feedback RådgivningFrågor om din hälsa AUDIT/DUDIT ASI Kort rådgivning

21 Lokala samverkansdokument Alkohol och narkotika PrimärvårdenPsykiatrins beroendevård samt öppenvårdsteam Socialtjänsten Redan identifierade och Diagnosti- serade alkohol och narkotika- problem Farmakologisk behandling Enklare abstinens- behandling på uppdrag från beroendevården Etc. Personer med narkotikaberoende avancerad alkohol- eller läkemedels- beroende eller med misstänkt samtidig psykiatrisk sjukdom Etc. Utredning Öppenvårds- behandling externvård Etc.

22 Lokala samverkansdokument Trosa kommun Socialtjänstens missbrukshandläggare nås på kontorstid 8.00 – 17.00 De som ska kontaktas är: Namn/titteltele nrmailadress Vid akuta ärenden utanför kontorstid: Socialjouren 08-550 238 70 Primärvården Tidsbeställning för brukare hos sjuksköterska på vårdcentralen görs via växeln på telefonnummer 0156-535 01. Endast för personal – 0156-53501. Använd VIP-funktionen. De som ska kontaktas är: Namn/tittel tele nrmailadress Beroendecentrum Beroendecentrum, öppenvården, nås på telefon 0155-24 79 47 De som ska kontaktas är: Namn/tittel tele nrmailadress

23 Lokala samverkansdokument När både hälso- och sjukvården samt kommunen är aktuella för patienten/klienten ska en gemensam individuell plan upprättas. Den individuella planen ska upprättas i samråd med patienten/klienten och alla parter ska närvara vid upprättandet. Vid oenigheter kring samverkan för patient/klient hänvisas ärendet till närmaste ansvarig chef. Samverkansriktlinjer enligt SOSFS 2008:2. Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering i Sörmland. Närvård i Sörmland Kommuner – Landsting i samverkan 2010.

24 24


Ladda ner ppt "1 Välkommen! S ö r m l a n d. 2 Utvecklingsprojekt av missbruks- och beroendevården Nationellt - Regionalt - Lokalt Processledare i Sörmland Peter Lindqvist."

Liknande presentationer


Google-annonser