Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Människosyn och etik Harriet Borg Unander Leg psykolog.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Människosyn och etik Harriet Borg Unander Leg psykolog."— Presentationens avskrift:

1 Människosyn och etik Harriet Borg Unander Leg psykolog

2 Etik och moral Etik – ”av grekiskans ethiko´s, som har att göra med karaktären, moralisk, sedlig”. Moral – ”av latinets mora´lis, som rör sederna” (Nationalencyklopedin)

3 Professionellt förhållningssätt Professionell hållning innebär en ständig strävan att i yrkesutövandet styras av det som – på kort och lång sikt – gagnar den hjälpsökande, inte de egna behoven, känslorna och impulserna.

4 Kraven på en professionell hjälpare Kunskap Självkännedom Empati

5 Etik - tre centrala frågor 1.Hur uppfattar vi människors värde? 2.Vad gör en handling/regel/praxis rätt? 3.Vilket ansvar har jag (i en viss roll) och hur ska jag vara?

6 1.Hur uppfattar vi människors värde? Människovärdeprincipen –"Alla människor har lika värde och samma rätt oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället". (Källa SOU 1995:5, s. 115) –…högt, lika, obetingat/givet och överordnat djurens värde

7 1.Hur uppfattar vi människors värde? (forts.) Ur FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna. Artikel 1. –”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.”

8 1.Hur uppfattar vi människors värde? (forts.) Ur Regeringsformen (RF 1 kap, 2§) –”Den offentliga makten ska utföras med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.”

9 2.Vad gör en handling/regel/ praxis rätt? Sinnelagsetik –Att den har sin grund i goda intentioner. Situationsetik –Att den stämmer med min/vår moraliska intuition i en viss konkret situation. Pliktetik –Att den bygger på giltiga principer och normer. Konsekvensetik –Att den sannolikt ger de bästa konsekvenserna.

10 Konsekvenser för vilka? För alla berörda – största möjliga antal! Främst för personer som är i eller riskera en särskilt utsatt situation!

11 3.Vilket ansvar har jag (i en viss roll) och hur ska jag vara? Ur akademikerförbundet SSRs etiska kod för socialarbetare. –Etiska personegenskaper för socialarbetare. –Personegenskaper med en etisk dimension.

12 Etiska personegenskaper för socialarbetare. Mod/civilkurage Rättskänsla Balanserat omdöme Empati – lyhördhet Vidsynthet och tolerans Integritet Respektfull, jämlik och vänlig hållning till andra

13 Personegenskaper med en etisk dimension. Ansvarstagande Kritisk självinsikt Kreativitet Samförståndsvilja och samarbetsförmåga Självständighet Saklighet och tydlighet Social kompetens Noggrannhet Humor

14 Bemötande Etik, pedagogik, estetik

15 Vi är fyllda av… Stereotypa åsikter och fördomar. Förväntningar – självuppfyllande profetior. Attityder – handlingar, bemötande.

16 Allt sämre bemötande? Pessimistisk – optimistisk tolkning? Hårdnande samhällsklimat och ökad likgiltighet! Vänligare, mer avspänd och jämlik inställning! Vilken tolkning gör jag utifrån hur jag själv har blivit eller blir bemött? Vilken tolkning ger mitt eget bemötande – professionellt och privat – skäl för?

17 Bemötande – olika aspekter. Person- bemötande Organisa- tions- bemötande Pedago- giska aspekter Estetiska aspekter Etiska aspekter

18 Grundprinciper - innebörd Grund- principer Nyckelord för den andre Bemötande Humanitet, generositet, barmhärtiget SolidaritetMänskliga rättigheter Medmänniska - vår nästa Samhörig, förbunden, kamrat, vän Människa, medborgare Vänlighet, empati Jämlikhet, vänskaplighet, sympati Respekt, artighet, lyhördhet

19 Förslag till grundinställning och bemötanderepertoar Respekt - artighet, hänsyn, saklighet och tydlighet Vänlighet och generositet Empati Jämlikhet (även om relationen är asymmetrisk) Bejakelse och tillit Stöd och uppmuntran Kritik och konfrontation (med bevarad respekt) ”Humor och lätthet”


Ladda ner ppt "Människosyn och etik Harriet Borg Unander Leg psykolog."

Liknande presentationer


Google-annonser