Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Syftet med detta bildspelet är att du kan spara tid genom att generella delar redan är beskrivna. Innehållet kan du och din organisation använda er av.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Syftet med detta bildspelet är att du kan spara tid genom att generella delar redan är beskrivna. Innehållet kan du och din organisation använda er av."— Presentationens avskrift:

1 Syftet med detta bildspelet är att du kan spara tid genom att generella delar redan är beskrivna. Innehållet kan du och din organisation använda er av för att sprida resultaten. Exempelvis i ledningsgrupper eller politiska nämnder Använd dig av de bilder du vill och klipp över bilderna till era egna mallar med er grafiska profil. Detta är bara en grund som behöver anpassas och fyllas på utifrån era behov. Använd dig gärna av det underlag där ni har lyft fram särskilda resultat (Se Internkommunikation – förslag till underlag kortfattad…)Internkommunikation – förslag till underlag kortfattad

2 Öppna jämförelser Folkhälsa 2014 En jämförelse mellan kommunernas och landstingens folkhälsa; -Hälsa i befolkningen -Livsvillkor och levnadsförhållanden, -Levnadsvanor Lägg gärna in bild på rapporten

3 Vad är syftet med öppna jämförelser? Öppna jämförelser är till för att öka insyn och öppenhet om vad kommuner och landsting åstadkommer stimulera till att analysera sin verksamhet lära av varandra och därigenom förbättra kvaliteten och effektivisera

4 Hur kan vi använda resultatet? Komplettera, analysera och reflektera över de data som presenteras så att öppna jämförelser kan bidra till att prioritera och utveckla folkhälsoinsatserna genom att se behov av förbättringsområden – inför planering och genomföring av satsningar som stärker folkhälsan följa upp och utvärdera tidigare arbete som genomförts i kommunen/landstinget som bidragit till att förbättra folkhälsan mobilisera aktörer i det gemensamma främjande och förebyggande arbetet

5 Varför är just dessa indikatorer valda? Indikatorer som användes i Öppna jämförelser folkhälsa 2009 Tillägg av indikatorerna inom framförallt livsvillkor och levnadsförhållanden, som har valts i samråd med företrädare för kommuner och landsting samt experter - Data har hämtats från befintliga register och enkäter som genomförts regelbundet OBS! De uppgifter som presenteras i beskriver inte hela folkhälsoområdet och tar heller inte upp allt som är viktigt att veta. Resultaten behöver kompletteras med andra underlag som finns tillgängliga inom organisationer samt bedömas och analyseras regionalt och lokalt.

6 Hur redovisas resultaten? Diagrammen visar senaste resultatet och jämförelseperiod Resultat på län/landstingsnivå visas för kvinnor resp för män – sorterade utifrån jämförelsevis bra resultat överst. Utbildningsnivå om möjligt i tabellbilaga Kommunernas resultat totalt placeras utifrån avstånd till riksmedelvärde (grönt streck) jämförelsevis bra resultat överst. Könsuppdelat om möjligt i tabellbilaga På riksnivå visas könsuppdelad trend över tid, om möjligt även resultat utifrån utbildningsbakgrund eller olika åldersgrupper

7 Undvik fallgropar i statistiken Resultat Inga indikatorer har uppsatta mål i ÖJ om vad som är bra eller önskvärt dvs ett resultat som är positivt jämfört med andra resultat, kan ändå behöva förbättras eftersom resultaten bara rangordnas sinsemellan. Tvärtom kan kanske ett resultat som är ”negativt” i jämförelser med andra, ändå vara bra I x-kommun / x-landsting har vi uppsatta målnivåer för följande indikatorer… Konfidensintervall visar det intervall som det ”sanna” resultatet ligger Oftast anges den övre och nedre gränsen inom det ”sanna” värdet med 95 procents säkerhet befinner sig. överlappar konfidensintervallet tidigare värde eller annan kommun eller landstings värde - finns ingen statistiskt säkerställd skillnad. Se upp med vad du jämför Landstingens resultat baseras på nationellt urval HLV medan kommunernas på tilläggsurval Olika åldersintervall för resultat på utbildningsnivå för riket resp landstingsnivå, dessutom ingår tilläggsurval för att få med så många som möjligt Statistik är inte lika med ”sanning” utan ett av flera bidrag till att beskriva verkligheten

8 Geografiska skillnader mer än geografi Bakom geografiska skillnader kan en rad andra faktorer som påverkar landstings och kommuners insatser och resultat Hälsoskillnaderna mellan olika socioekonomiska grupper - pekar på olika behov av både främjande, förebyggande åtgärder samt vård. Hitta ”bra” jämförelser o Vi jämför utveckling över tid inom vårt landsting eller kommun o Vi jämför oss med xx-län/landsting eller x-kommun pga…. o Vi komplettera med x-statistik samt tidigare och pågående arbete. Dra nytta av trender på regional/ nationell nivå

9 Positiva resultat hos oss Nedanstående är bara påhittade exempel byt ut mot de ni redan tagit fram i underlaget. Alltfler anser att de har bra eller mycket bra hälsa Fler elever klarar 9:an och har därmed behörighet till gymnasiet X-borna är nöjda med tillgången till såväl gång- och cykelvägar som parker, grönområden och natur Kommunen/landstinget bra resultat angående alkoholkonsumtion, trygg miljö trygghet i skolan Lyft fram resultat som sticker ut i positiv riktning i förhållande till andra kommuner/landsting alternativt resultat som har förbättrats. Kort förklaringar och kommentarer till resultatet. Kortkort kommentar av ovanstående i relation av vad som tidigare är känt i kommunen/landstinget resp riket. Exempel… även i länet/riket syns de positiva trenden särskilt bland kvinnor. Därefter hänvisa till kommande analys

10 Utmaningar hos oss Nedanstående är bara påhittade exempel byt ut mot de ni redan tagit fram i underlaget. Många barn och äldre lever i en ekonomisk utsatt situation – vanligare än i andra kommuner Kommunen/landstinget bland de som har utmaningar angående rökning stillasittande fritid hjärtinfarkt och lungcancer fetma Lyft fram resultat som sticker ut i negativ riktning i förhållande till andra kommuner/landsting alternativt försämrats inom perioden. Kort kommentar till resultatet. Kortkort kommentar av ovanstående i relation av vad som tidigare är känt i kommunen/landstinget resp riket. Exempel… totalt sett kan man se att rökningen går ner, men x-kommunen bryter mönstret där vi istället kan se en ökning, särskilt bland männen. Därefter hänvisa till kommande analys

11 Våra resultat Tips! Klistra in profildiagrammen alternativt tabellen för din kommun/landsting här. De är anpassade för att passa in på en sida


Ladda ner ppt "Syftet med detta bildspelet är att du kan spara tid genom att generella delar redan är beskrivna. Innehållet kan du och din organisation använda er av."

Liknande presentationer


Google-annonser