Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FÖRKLARINGEN OM VÄXTERNAS RÄTTIGHETER

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FÖRKLARINGEN OM VÄXTERNAS RÄTTIGHETER"— Presentationens avskrift:

1 FÖRKLARINGEN OM VÄXTERNAS RÄTTIGHETER
Manifestet från Venezuela

2 ALLMÄN DEKLARATION OM VÄXTERNAS RÄTTIGHETER
Inledning Eftersom vegetationen i världen försvinner på ett omfattande och alarmerande sätt, framför allt i tropikerna, där det finns ett utpräglat överflöd av liv, bör vi människor, som begåvats med mental förmåga och förnuft, försvara alla levande varelser på jorden och i synnerhet växterna, eftersom det ligger i vårt eget intresse och vår egen fortlevnad. Eftersom det är mycket viktigt att vidtaga omedelbara åtgärder för att minska de skador som åsamkats Naturen genom den snabba ökningen av världens befolkning och dess utveckling. Eftersom växterna upptar koldioxid och avger syre som är vitalt för livet på jorden och de tropiska skogarna är särskilt viktiga för den betydande alstringen av syre för världen Eftersom växterna även medverkar i vattnets kretslopp och det på högre höjd  i många tropiska länder finns molnskogar, där många floder rinner upp och det är självklart att växtligheten där är livsviktig

3 Eftersom sedvänjan inom jordbruket att kalhugga och svedjebränna förorsakar skador och försämrar markens kvalitet och näringsvärde och därigenom minskar dess produktivitet Eftersom det okontrollerade utnyttjandet av virke för eldning och den omåttliga användningen av jorden som betesmark för djur bidrar till dess förvandling till ökenområde Eftersom omdömeslös gruvbrytning och det överdrivna utnyttjandet av kemiska gödningsämnen kan förorena floder, sjöar och hav och förorsaka stora förändringar i balansen i den marina biologiska mångfalden, vilket har hänt vid den katastrofala blomningen av mikroalger i Nordatlanten och den omåttliga spridningen av vattenväxter Eftersom medlemmarna av djurriket, inklusive människorna, i huvudsak lever av växter utan att till 100 % vara vegetarianer Eftersom växterna är varelser som påverkas av en mängd olika stimulanser, uppfattar ljus och har utvecklat ett underbart harmoniskt livssystem i omedelbar kontakt med sin omgivning, och att dessa utomordentliga varelser delar världen med oss och därtill med nära en femtedel av sina gener

4 Förklarar vi oss ense med följande grundsatser och regler:
Artikel 1.  Att växterna liksom djuren har rätt att leva, fria från ohämmat mänskligt utnyttjande, om det så sker i namn av vetenskap eller sport, utställning eller service, föda eller mode.  Det viktigaste målet är att undvika risken att en art utrotas. En Natur med en sund vegetation gagnar både människor och djur. Artikel 2. Ingripa med alla medel för att bevara arter som är utrotningshotade. Artikel 3. Skydda alla platser  inklusive avlägsna områden med endemisk vegetation, alltifrån molnskogar, taffelberg och hedar till stränder, mangroveområden och öknar. Det finns mycket ömtåliga våtmarker, liksom områden med vegetation nära städerna som bör skyddas. Artikel 4. Skydda de utvecklingsländer som fortfarande har tropiska skogar mot omdömeslös användning av mekaniserad utrustning som orsaker stor förstörelse som t ex motorsågarna och även verktyg med mindre förstörande kraft som machetes. Eftersträva att lagstiftning finns mot omdömeslös kalhuggning i dessa länder. Artikel 5. Ej plundra skogar med endemiska växter för samlare och inte köpa växter som kan ha tagits från skogen utan bara vad som odlats; inte heller skapa privata herbarier med sällsynta, i vissa fall utrotningshotade växter.

5 Artikel 6. Rensa bort alla förnedrande uttryck om växter såsom kalufsar, ogräs, snår etc. Framför allt: varje växt har ett namn, det åsatta vetenskapliga namnet, bestående av släktnamnet och artnamnet och dessutom till vilken familj växten hör. För detta behövs utbildning och respekt alltifrån barndomen och grundskolan upp till universitetsnivå. På så sätt lär vi oss att observera, förstå och tycka om växterna. Artikel 7. Undvika grymhet mot växterna såsom inadekvat beskärning, överdriven topphuggning eller annat oförsiktigt tillvägagångssätt som många gånger förorsakar växtens död. Artikel 8. Begränsa och försöka stoppa den destruktiva odling som innebär kalhuggning och svedjebränning och i stället ägna sig åt de underliggande sociala och ekologiska orsakerna. Artikel 9. Undvika till varje pris användningen av eld. Elden medför risken att sprida sig till angränsande vegetation och för all framtid skada den biologiska mångfalden och områdets klimat. Artikel 10. Rekommendera icke försämrande metoder som alternativ till seden att kalhugga och svedjebränna, överge användningen av bränning, reducera monokulturer och i stället växla till odling av olika arter och bevara bakterier som binder kväve som rhizobium och svamp som mycorrizas etc. Begära hjälp av experter inom jordbruket.

6 Artikel 11. Befrämja odling av matnyttiga växter, medicinalväxter, prydnadsväxter och andra nyttoväxter av alla slag och skydda dem mot insekter och andra djur så att miljön ej i något tillfälle blir lidande. Artikel 12. Eftersträva att den botaniker som forskar samarbetar med personer som ägnar sig åt att vårda levande växter. Vetenskapliga institutioner, universiteten och de botaniska trädgårdarna bör förfoga över vana trädgårdsmästare med lång erfarenhet av fortplantning av växter. Dessa skall överväga om det är genomförbart att odla på annan höjd och i ett annat klimat eller så får det skapas en passande omgivning. Artikel 13. Skapa fröbanker och germoplasmabanker för vården av växtgenetiken och skapa plantskolor i varje område med sin typiska vegetation, inte bara  för användning som föda eller prydnad för människan utan för alla växter som om det vore ett levande herbarium att underhållas med omsorg. Verka för utbredningen av plantskolor i allmänhet. Artikel 14. Eftersträva att det finns kontinuitet i vården av växter, såväl i offentliga som privata samlingar, som ofta sköts av äldre personer. Artikel 15. Många frön går förlorade i naturen som vi människor kan hjälpa till att fortplanta och odla på ett kontrollerat sätt.

7 Artikel 16.  Ingripa för att hjälpa växter att bli botade från sina skador och sjukdomar genom att använda förband (tätningsmedel, vaxer) och besprutning.  Det finns experter på detta område, liksom det finns veterinärer för djur, för att hålla de växter som omger oss vid god hälsa. Artikel 17. Tillämpa de principer och regler som ingår i Förenta Nationernas ”Konvention för att bekämpa uppkomsten av öknar” och förbjuda okontrollerad exploatering av virke för brasor och  den omåttliga användningen av jord som betesmark för djur. Artikel 18. Använda företrädesvis organisk gödsel för odling av växter. Döda växter bör komposteras i stället för att brännas. Döda träd kan lämnas där de står för att bli naturlig hemvist för andra arter. Artikel 19. Om möjligt odla växter för vetenskapliga ändamål i speciella plantskolor eller i de botaniska trädgårdarna.  Med den moderna vetenskapen, framför allt inom växtgenetiken, finns tillgång till en enorm mängd information förborgad hos växterna som kan studeras till förmån för växterna själva liksom för övriga varelser, inklusive oss själva. Artikel 20. Lära oss att leva tillsammans med växterna och särskilt med träden som förser oss med så många nyttigheter. Träd som är historiskt betydelsefulla bör ha speciellt skydd.

8 plantas www.youtube.com/watch?v=sYSkFb2F5II
Artikel 21. Försöka eliminera de orsaker som skadar ozonskiktet.  Förstörelsen av ozonskiktet skadar växternas DNA, fotosyntesen, pollineringen, groförmågan och växternas tillväxt.  Försöka att eliminera orsakerna till klimatförändringen. Man har redan upptäckt en ökning av temperaturen i miljön med betydelsefulla klimatiska förändringar och påverkan på växterna med en global omfattning som följd.  Artikel 22. Bemyndiga de rörelser som försvarar växterna att uttrycka sin mening och ha rösträtt på regeringsnivå, så att ödeläggelsen av vår planet inte fortsätter. Dessutom skulle det finnas uppbackning av en internationell organisation som tar itu med växternas rättigheter och tillämpar principen ”Vördnad för livet”. Declaracion Universal de los Derechos de las Plantas Declaracion Universal de los Derechos de las plantas 

9 Nationalparker i Sverige är särskilt skyddsvärd natur som avsatts av svenska staten. Nationalpark är en kraftfullare men mindre flexibel skyddsform än naturreservat. Nationalparker måste ligga på statlig mark och regeringen fattar beslut om inrättande av dem efter godkännande av riksdagen. - Det finns idag 29 nationalparker i Sverige, med sammanlagt ca 7 000 km² landareal. Naturreservat i Sverige – den gröna tråden Naturreservat är ett av de viktigaste sätten att för framtida generationer bevara den finaste naturen i Sverige. Naturreservaten är den gröna tråden, en stark länk i vårt naturskydd. Det är en tråd som löper genom hela landet. Över fjällhedar, forsande bäckar och gungande myrar, in i trollskogen, genom ängar och ekhagar och långt ut i skärgårdshavet. Välkommen ut i markerna!

10 LOGOTYPER FÖR UTFLYKTARE INGET AVFALL INGEN MACHETE INGEN LÄGERELD
INTE RÖKA INGA VAPEN

11 Den 7 december dagar innan undertecknandet av den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter , 56 år tidigare den undertecknades i hörsalen av Fundación La Salle i Caracas den allmänna förklaringen av växterna rättigheter. Ceremonin började med ett tal av ordföranden för AVEPALMAS , Sven Nehlin, följt av uppläsningen av texten av manifestet, först av inledningen på spanska av Dr. Victoria Gil följt av de 22 artiklarna av Arq. María Teresa Novoa Padrón och därefter på engelska med inledningen av Dr. Lilian Nehlin och artiklarna av Sr. Sven Nehlin.

12 Deklarationen av rättigheterna av Moder Jord – ”Pachamama”, den biologiska mångfalden”, djur och växter, godkändes vid ett möte av FN i Bolivia den 22 April 2009 och samtidigt bestämdes att fira 22 April som den internationella dagen för Moder Jord

13 Växter tänker och talar och deras tankar kan avläsas, säger vetenskapare
https://www.freitag.de/autoren/gebe/fuehlen-pflanzen-denken-tiere

14 Växternas hemliga liv En fascinerande berättelse om de fysiska, emotionella och andliga relationerna mellan växter och människor – berömd bästsäljande bok, ”The Secret Life of Plants” skriven av Peter Tompkins och Christopher Birdun

15 Schweiz införde på 1990-talet i sin författning en klausul som försvarar växterna. Och i årets regeringen kräver en bioetisk kommitté, att det utfärdas regler för att respektera växterna. Resultatet blev en rapport om ”det moraliska beaktandet av växter" för sin egen skull. En klar majoritet av utskottet fastställde att ”enskilda växter har ett inneboende värde”. Detta innebär, att ”vi inte kan använda dem som vi vill, även om växterna inte är i fara, eller om våra handlingar inte äventyrar arten, även om vi inte agerar godtyckligt”.

16 Låt oss ta hand om växterna – Naturen är en vacker gåva till mänskosläktet och det är vår plikt at skydda och sköta den..

17 Växter har Neuroner – som gör att de är varelser som känner

18 LÅT OSS SÅ FRÖN OCH FORTPLANTA VÄXTER AV ALLA DE SLAG: DET FINNS BÅDE NYTTOVÄXTER OCH PRYDNADSVÄXTER

19 Fröbank eller fröreserv, är ett förråd av frön, som vid de rätta betingelserna gror och ger upphov till nya plantor. Den mest berömda fröbanken finns i Svalbard som skall bevara världens växter och kan nu skryta med över tre miljoner växtfrön. Den invigdes år 2008 för att rädda världens kulturväxter och de viktigaste grödorna till eftervärlden. 1.400 fröbanker - Vi kanske inte står inför växtlighetens snara utdöende. Men vi har redan förstört så många arter att det inte går att reparera. Är det för sent att hjälpa oss själva? Kommer vi att tvingas sätta vår tillit till olika fröbanksprojekt för att åtminstone ha något att överlämna till kommande generationer, när vi snabbt och snyggt eliminerat våra egna gröna reserver? Foto: Kew Gardens Millennium Seed Bank

20 Ta hand om växterna i världen

21 Problemet med jorden: den kontinuerliga ökningen av världens befolkning och minskningen av vegetationen, inklusive livsmedelsgrödor.


Ladda ner ppt "FÖRKLARINGEN OM VÄXTERNAS RÄTTIGHETER"

Liknande presentationer


Google-annonser