Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Korruption - det viktigaste hindret för ekonomisk och social utveckling?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Korruption - det viktigaste hindret för ekonomisk och social utveckling?"— Presentationens avskrift:

1 1 Korruption - det viktigaste hindret för ekonomisk och social utveckling?

2 2 Vad är korruption? Omfattning och skadeverkningar Typer och former av korruption Var finns korruption och vad orsakar den? Strategier att bekämpa korruption Bekämpning internationellt och i Sverige Vad kan Forum Syd göra? Transparency International

3 3 Vad är korruption? Korruption är att utnyttja sin ställning för att uppnå otillbörlig fördel för egen eller annans räkning. (TIS definition)

4 4 Korruption och plundring av staten Mohamed Suharto, Indonesien 1967-98, 15-35 miljarder USD Ferdinand Marcos, Filippinerna, 1972-86, 5-10 miljarder USD Mobuto Sese Seko, Zaire, 1965-97, 5 miljarder USD Sani Abacha, Nigeria, 1993-98, 2-5 miljarder USD Slobodan Milosevic, Serbien 1989-2000, 1 miljard USD Källa: Global Corruption Report 2004

5 5 Omfattning och skadeverkningar Globalt en biljon (1 000 000 000 000) USD per år. Fördjupar fattigdomen i världen. Undergräver demokratin och skyddet av mänskliga rättigheter. Skadar handel och hindrar investeringar. Minskar förtroendet för samhällets institutioner och för marknadsekonomin.

6 6 Korruptionens skadeverkningar Skola, hälsovård och social service drabbas Ekonomisk utveckling hindras Fattiga drabbas värst Negativa miljökonsekvenser Destabiliserar och förlänger krigstillstånd Undergräver demokratiska system Brist på tilltro till bistånd och dess effektivitet

7 7 Typer av korruption Petty corruption (vardags- eller byråkratisk korruption) Grand corruption (politisk- eller systemkorruption, ”state capture”) Kontrollerad korruption Okontrollerad korruption

8 8 Former av korruption Bestickning och mutor, dvs. fördel som lämnas eller mottas. Missbruk av offentliga medel/förskingring Bedrägeri Utpressning Favorisering, dvs. ge fördel till släkt och vänner, nepotism (svågerpolitik)

9 9 Var förekommer korruption? Länder som är fattiga och har låg utbildningsnivå, med reglerad marknad och slutna politiska system. Sektorer med stora risker är offentlig infrastruktur, försvarsindustri, utvinning av olja, gas och mineraler, banker och staliga bolag. Offentlig sektor: Polis, rätts-, tull- och skatte- väsende, tjänster inom utbildning, hälsa, vatten, el och andra områden med statliga monopol.

10 10 Orsaker och förklaringar till korruption Politiska faktorer: Statskick, lagstiftning, förvaltning, rättsväsende, kontrollmakt och möjlighet till ansvarsutkrävande, yttrande- och pressfrihet, civilt samhälle. Ekonomiska faktorer: Ojämlika förhållanden, reglerade marknader, brister i offentlig upp- handling, möjligheter till “klipp” med liten risk för upptäckt och påföljd, offentliganställdas löner.

11 11 Orsaker och förklaringar till korruption Socio-kulturella faktorer: Social ojämlikhet, normer i samhället för sociala relationer, socialt kapital, rättsmedvetandet om det offentliga och det privata. Individuella faktorer: Fattigdom, sociala förpliktelser, etnisk tillhörighet, religion, moral, kön.

12 12 Strategier att bekämpa korruption Politiska och institutionella reformer: Förstärkning av rättsstaten, maktdelning, ökad öppenhet, fri press, professionalisering av förvaltningen, oberoende revision, reform av skatteväsende etc. Åtgärder inom ekonomin: Avreglering, ökad konkurrens, privatisering, balans mellan utbud och efterfrågan, moderniserad budgetprocess, förbättrad ekonomistyrning, lönereformer.

13 13 Strategier att bekämpa korruption Öppenhet och insyn överallt då korruption frodas i slutna rum. Redovisa även bidrag till partier. Kontroll, ansvarsutkrävande och medborgerligt deltagande. Eliminera hinder för informell sektor att bli formell. Utnyttja IT att kartlägga, kontrollera och lagföra korrupt beteende.

14 14 Korruptionsbekämpning internationellt OECD:s konvention om bekämpande av bestickning av utländska offentliga tjänstemän i internationella affärsförbindelser (Sverige,1999) EU:s korruptionsprotokoll (1996) och korruptionskonvention (1997) Europarådets konventioner mot korruption inkl. 1) penningtvätt m.m. 2) straffrättslig 3) civil- rättslig 4) IT-relaterad brottslighet (Sverige, 2004) FN:s konvention mot korruption (Sverige, 2006?)

15 15 Korruptionsbekämpning i Sverige Riksenheten mot korruption Ekobrottsmyndigheten Riksrevisionen UD/Globalt Ansvar Sida Institutet mot Mutor TIS

16 16 Att reflektera över för Forum Syd Utvecklingsprojekt kan bidra till korruption Förebyggande arbete behövs Transparens och ansvarsutkrävande nödvändigt för trovärdigheten i arbetet. Dialog om korruption kan vara känslig då maktstrukturer hotas Samverkan och opionsbildning behövs för att nå framgång i anti-korruptionsarbete Uppföljning, utvärdering och lärande

17 17 Vad kan Forum Syd göra? Eget regelverk, etik och uppförandekod som praktiseras (kontroll, uppföljning och påföljd för de som inte följer regelverket) Analysera korruptionsrisker och minimera risker vid utformning av projekt Upphandling Ekonomiadministration och revision Uppföljning, utvärdering och lärande

18 18 Vad är Transparency International (TI)? En internationell, ideell organisation som grundades 1993 i syfte att motverka korruption. TI för samman civila samhället, näringsliv och regeringar i ett globalt samarbete mot korruption. TI har ett internationellt sekretariat i Berlin och samarbetar i ett nätverk med ca 85 nationella föreningar som bekämpar korruption lokalt i enlighet med TIs värderingar.

19 19 Transparency International Sverige TIS bildades 2004 som en självständig obunden, icke-kommersiell ideell förening som ingår i TI:s nätverk. TIS arbetar med att uppmärksamma och skapa debatt kring frågor om korruption TIS främjar att rättsliga och andra institutionella förutsättningar skapas för arbetet mot korruption. TIS samarbetar med individer och organisationer som arbetar med korruptionsbekämpning.

20 20 www.transparency.org www.transparency-se.org


Ladda ner ppt "1 Korruption - det viktigaste hindret för ekonomisk och social utveckling?"

Liknande presentationer


Google-annonser