Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VUXENPEDAGOGIK SOM VETENSKAPSOMRÅDE

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VUXENPEDAGOGIK SOM VETENSKAPSOMRÅDE"— Presentationens avskrift:

1 VUXENPEDAGOGIK SOM VETENSKAPSOMRÅDE
PETRI SALO Vuxenpedagogiska forskning Åbo Akademi i Vasa ÅA/Ped.inst.

2 Om vuxenpedagogikens karaktär som vetenskapsområde
(Kjell Rubenson 1988) 1) Vuxenpedagogisk teori utvecklas och forskning pågår inom pedagogikens gränser 2) Vuxenpedagogisk forskning är en mötesplats för närliggande vetenskapsområden 3) Vuxenpedagogik är ett eget vetenskapsområde Pedagogik Vux.ped. Sociologi Pedagogik Vux.ped. Org.teori Psykologi Sociologi Pedagogik Vux.ped. Org.teori PETRI SALO Vuxenpedagogiska forskning ÅA/Ped.inst. Åbo Akademi i Vasa

3 Vuxenpedagogik kan uppfattas som
€ Teoretisk disciplin som konstruerar/utformar intradisciplinär kunskap € Praktisk disciplin som konstruerar interdiscip- linär kunskap € Normativ disciplin som konstruerar metodisk kunskap € Praktisk kunskap, saknar disciplinens status Agniezska Bron 2006, 61 PETRI SALO Vuxenpedagogiska forskning Åbo Akademi i Vasa ÅA/Ped.inst.

4 Vad säger de sakkunniga, professorerna i vuxenpedagogik?
(Aikuiskasvatus 6/2006) Kari E. Nurmi: inget självständigt vetenskapsdisciplin .. en del av pedago-giken.. ett tillämpande forskningsområde med en viss självständighet (egen tidsskrift, professorer, forskningssällskap) … som bäst ingår den i alla vetenskapernas gemensamma bas Risto Rinne: självständig i den mån som vetenskapsområden är det överlag…en hel del eget (forskningsområde,forskningsansats, publika-tionsserier, lärosäten m.m.) .. kopplas beträffande vetenskapsbasen, metodologi, paradigm och forskningsperspektiv historisk till samhälls- och humanvetenskaper Yrjö Engeström: Vetenskapsområdenas självständighet en myt och konstgjord relik. Vuxenpedagogik har sitt värdefulla perspektiv och bör utvecklas från sina egna utgångspunkter med öppenhet och engagemang gentemot andra områden Reijo Miettinen: ingen stark teoretisk bas som skulle skilja den från pedagogiken, utgår från samma grunddiscipliner; filosofi, sociologi, psyko-logi (med sina konkurrerande uppfattningar) .. kopplas även till forskning inom affärsekonomi, organisations- och innovationsforskning, kunskapssociologi ÅA/Ped.inst.

5 Vad säger de sakkunniga, professorerna i vuxenpedagogik?
(Aikuiskasvatus 6/2006) Juha Suoranta: Jag ser alla samhällsvetenskaper, även pedagogiken, som en gemensam källa för alla som forskar i samhälle och fostran. För höga vetenskapspolitiska staket hindrar en fruktbar dialog mellan forskarna. Jukka Tuomisto: Det centrala är att utveckla en egen teoretisk bas. Vi har förstått väl behovet av andra (grund)vetenskapsområden då vi löser våra forskningsproblem, men vi har inte varit tillräckligt tydligt och målmedvetet lyckats med att förstärka den egna teoretiska basen. Samverkan med forskare från andra vetenskapsområden viktigt Anneli Eteläpelto: självständig ifall man som kriterier använder sig av lärosäten, vetenskapliga tidskrifter, internationella konferenser samt en egen särpräglad forskningstradition… men vilken identitet och position i förhållande till de närliggande vetenskapsområden .. närmare samhällsvetenskaperna än de övriga delområden inom pedagogik Man förväntar sig att vuxenpedagogiken skall stöda främjandet av de aktuella samhälleliga förändringarna och samtidigt erbjuda medicin för att a hand om de problem som förändringarna åstadkommer ÅA/Ped.inst.

6 Rose, A.D. 2000. What is the state of adult education research today?
Adult Learning, 11 (4), PETRI SALO Vuxenpedagogiska forskning Åbo Akademi i Vasa ÅA/Ped.inst.

7 Aktuell vuxenpedagogisk forskning
Enligt Amy Rose ... primarily descriptive ... often based on a best practice model ... programmatic enterprises in the spirit of sharing and diffusing innovation Följder ... does not lead to broader generalizations or applications of research findings ... remains atomized and not generally constructive Question of whether the improvement of practice in a narrow sense is at all appropriate to the mission of adult education. In this sense adult education is more of a mission than an educational activity PETRI SALO Vuxenpedagogiska forskning Åbo Akademi i Vasa ÅA/Ped.inst.

8 Vuxenpedagogisk forskning består av
€ Välmotiverade normativa utlåtanden om hur vuxenpedagogisk praxis eller de sociala förhållanden skall förbättras € Enskilda och småskaliga empiriska undersökningar € Mångsidiga teoretisk-filosofiska resonemang Rubensson, K Revisiting the map of territory VUXENPEDAGOGIK 1970 TILL 2000 Från att definiera en egen självständig vetenskapsdisciplin till att erbjuda en överbryggande mötesplats PETRI SALO Vuxenpedagogiska forskning Åbo Akademi i Vasa ÅA/Ped.inst.

9 Några traditionella sätt att skilja forskningsområden från varandra
Yrkesinriktad - Personlighetsutvecklande Arbetslivsorienterad - Fritids/intresseinriktad   Teoretisk - Praktisk (tillämpad) Idag en hel del Utvecklingsforskning (aktionsforskning) Projektforskning Policyforskning Utvärderingsforskning samt många olika kombinationer av dessa Forskning med relevans för vuxenpedagogik (handlar om vuxnas inlärning, utveckling) inom ett flertal andra vetenskapsområden: Organisationsteori, ledarskap, personaladministration m.m. PETRI SALO Vuxenpedagogiska forskning ÅA/Ped.inst. Åbo Akademi i Vasa

10 Några övergripande tendenser gällande
vuxenpedagogisk praxis och vuxenpedagogisk forskning Tyngspunktförskjutningar från allmänbildning till yrkesinriktad/arbetsmarknadsorienterad utbildning från institutionella sammanhang till icke-institutionella, vardagsnära sammanhang från formella till nonformella, icke-formella, vardagliga inlärningssammanhang FRÅN UNDERVISNING/UTBILDNING (EDUCATION/TRAINING) TILL LÄRANDE (LEARNING) PETRI SALO Vuxenpedagogiska forskning ÅA/Ped.inst. Åbo Akademi i Vasa

11 Aktuell vuxenpedagogisk forskning
Tre aktuella forskningsområden i Europa € Vuxenutbildningens tillgänglighet (accessibility), möjlighet att delta € Fokus på specifika grupper: invandrare, kvinnor, de äldre € Vuxenutbildning i medborgarsamhälle; aktivt medborgarskap, socialt kapital Förändringar under se senaste två årtionden € Från makro till mikroperspektiv € Från att betrakta vuxna som objekt för undervisningen till att betrakta dem som ansvarsfulla lärande subjekt och aktörer (vuxenläraren) € Det allmänna intresset inom samhällsvetenskaper för mikrokulturella frågor, betydelsen av social växelverkan med tanke på inlärning, socialisation och utveckling Bron, A Paradigm change in adult education research PETRI SALO Vuxenpedagogiska forskning Åbo Akademi i Vasa ÅA/Ped.inst.

12 Aktuella begrepp livslångt lärande kunskapsutveckling/-sökande
vid millennieskiftet livslångt lärande kunskapsutveckling/-sökande information kompetens/kvalifikation process/projekt arbets-/lärande organisation human resource management ledarskap professionell utveckling strategi/policy PETRI SALO Vuxenpedagogiska forskning ÅA/Ped.inst. Åbo Akademi i Vasa

13 Den finländska vuxenpedagogiska forskningen
de senaste tio åren Förändring inom arbetslivet och arbetsmarknaderna Arbetsmarknadspolitisk vuxenutbildning, arbetslöshet, lärande i arbetet samt växelverkan mellan utbildning och arbetsliv Organisationsutveckling Metoder och modeller, teamarbete, lärande organisation Undervisning av vuxna och de vuxnas studier Akademisk undervisning och studier, flerformsundervisning Den vuxne som lärande (individ) Vuxenhet, den sociala och samhälleliga betydelsen av vuxenstudier, vuxenstudier i människans livsförlopp Bubbling under Informations- och kommunikationsteknik, kön (kvinnoperspektiv), expertis och kunnande, personalutveckling, företagsamhet, ledarskap PETRI SALO Vuxenpedagogiska forskning Åbo Akademi i Vasa ÅA/Ped.inst.

14 Tidskriften Aikuiskasvatus 1996-2004
163 vetenskapliga artiklar Forskning inom vuxenpedagogik är ett ensamt arbete bara i en femtedel av artiklarna två eller flera skribenter Vuxenpedagogiken håller på att bli ett könsjämlikt forskningsområde Kvinnornas andel från 29% till 55% Forskning bedrivs av (vuxen)pedagoger (två tredjedelar) Samhällsvetare 10%, psykologi 6%, statsvetare 6% Forskning bedrivs i huvudsak på Pedagogiska institutioner (74%) Man samlar in data med de traditionella insamlingsmetoderna Intervjuer 42%, enkäter 27%, dokument 20% och är inte särskilt insatta i explicita metoder för data-analys PETRI SALO Vuxenpedagogiska forskning Åbo Akademi i Vasa ÅA/Ped.inst.

15 Vuxenpedagogisk forskning
- Ett typexempel En utmaning/ ett problem i samhället/ organisationer Effekter/följder Allmänt Främja demokrati/ Integration/aktivt medborgarskap Specifikt Kompetens- utveckling ETT VUXEN- UTBILDNINGS- PROGRAM åtgärd En identifierad målgrupp Kvinnor, invandrare, de äldre PETRI SALO Vuxenpedagogiska forskning ÅA/Ped.inst. Åbo Akademi i Vasa

16 Doktorsavhandlingar i vuxenpedagogik
Kosti Huuhka 1955: Bondeungdomens skolväg Aulis Alanen 1969: Främjande och underhållande studiecirkelverksamhet Juhani Honka 1984: Fortbildningsbehov hos yrkeskolslärare Eero Pantzar 1985: Vuxenpedagogisk forskning i fem länder Urpo Sarala 1986: Personalutbildning i utvecklandet av ett industriföretag Jukka Tuomisto 1986: Utveckling av industrins utbildningsuppgifter. Yrjö Engeström 1987. Learning by expanding. An activity-theoretical approach to developmental research PETRI SALO Vuxenpedagogiska forskning Åbo Akademi i Vasa ÅA/Ped.inst.

17 Doktorsavhandlingar i vuxenpedagogik 1996
Uolevi Kantanen Personalutbildning, dess effekter och resultat ur företagets perspektiv Juan Carlos Llorente Problem solving and constitution of knowledge at work Leila Märkjärvi Arbetshälsovårdarna som utvecklare av rusvård Matti Määttä Förnyande läroanstalt och dess ledning. Ari Orelma Ingenjörsutbildning i ett osäkerhetssamhälle Marjatta Peltokorpi Förändring av organisationskultur i ett serviceenhet vid ett sjukhus Juha Sihvonen Bildning för alla eller endast för de utvalda ? Tapio Varmola Mot en en marknadsorienterad tidsperiod inom utbildningen PETRI SALO Vuxenpedagogiska forskning Åbo Akademi i Vasa ÅA/Ped.inst.

18 Doktorsavhandlingar i vuxenpedagogik 2005 >
Isopahkala-Bouret, Ulpukka: Joy and struggle for renewal. A Narrative Inquiry into Expertise in Job transitions. Löfström, Erika: Intuition and analysis at work. The role of cognitive style in experiences of work contexts. Mäkinen, Kalevi: Strategic Security. A Constructivist Investigation of Critical Security and Strategic Organisational Learning Issues: Towards a Theory of Security Development Sutinen, Päivi: Vanhempana ja aikuisena uusperheessä Koivuniemi, Tiina: Henkilöstövoimavarojen moninaisuus, muutos ja johtaminen kuntasektorilla - Henkilöstötilinpäätöksillä ja kehittämishankkeilla hyvää henkilöstötyötä Korpelainen, Kari: Kasvun pelivara: Innovatiivisuus, motivaatio ja jaksaminen markkinointiviestintäyrityksissä Kyrönlahti, Eija: Työterveyshuollossa työskentelevän terveydenhoitajan ammatillinen osaaminen Mäkinen, Sirpa: Oppiminen marginaalissa - pitkittäistutkimus tekstiilitehtaan työntekijöistä ÅA/Ped.inst. ÅA/Ped.inst. ÅA/Ped.inst.

19 Third Nordic Conference on Adult Learning 2009 in Denmark
Communication, Collaboration and Creativity Learning to be a physiotherapist Wanting to become something: about firming Learning Identities in Higher Education Desire as response to experience: Reflections on motivational aspects of adult learning Why can’t we decide what’s best for us? Challenging government health care policy for older adults Creative and innovative competence as a task for adult education Aestetics in use A futureless job? Development of the identities of software engineers in China Initial encounters framing “flexible learning” within Swedish Municipal Adult Education Rural Learning for Adults: a Case Study of the Impacts of the Distance Learning Rural Development Degree & Implications for Adult Learning in Post Modern Rural Society What do teachers learn from evaluation of learning? ÅA/Ped.inst. ÅA/Ped.inst. ÅA/Ped.inst.

20 Conclusion Human traits – aspects of human, social, identity capital …
…studied in a organizational or working life context . . with the ambition of furthering development and growth. ÅA/Ped.inst. ÅA/Ped.inst. ÅA/Ped.inst.


Ladda ner ppt "VUXENPEDAGOGIK SOM VETENSKAPSOMRÅDE"

Liknande presentationer


Google-annonser