Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Livsmedelskontrollen i Finland och General Audit 2009 Harriet Wallin, Evira Miljöchefsmöte i Helsingborg 7 – 8 april 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Livsmedelskontrollen i Finland och General Audit 2009 Harriet Wallin, Evira Miljöchefsmöte i Helsingborg 7 – 8 april 2011."— Presentationens avskrift:

1 Livsmedelskontrollen i Finland och General Audit 2009 Harriet Wallin, Evira Miljöchefsmöte i Helsingborg 7 – 8 april 2011

2 Livsmedelskontrollen i Finland – fyra nivåer –Jord- och skogsbruksministeriet ansvarar för generell planering och övervakning –Livsmedelssäkerhetsverket Evira ansvarar för den nationella kontrollplanen ”från jord till bord”, planerar, styr, utvecklar och verkställer tillsynen över hela livsmedelskedjan ”från jord till bord” (enkel broschyr http://www.evira.fi/portal/se/evira/publikationer/ välj Diverse) http://www.evira.fi/portal/se/evira/publikationer/ –Regionförvaltningsverken –Kommunerna

3 Eviras samt de regionala och lokala myndigheternas uppgifter –Evira leder regionförvaltningsverken och kommunerna –Handhar tillsynen i stora slakterier, snart också små + diverse specialområden –Regionförvaltningsverken, sammanlagt sju verk, styr och övervakar tillsynen på sina geografiska områden, reviderar de lokala enheterna; utvärderar deras tillsynsplaner, kontrollerar hur de följts –De kommunala tillsynsmyndigheterna (88 enheter – 280 årsverk + ca 300 kommunala veterinärer) handhar den operativa tillsynen

4 Övriga tillsynsmyndigheter Tullverket – import från tredje land; även inre marknaden – icke animaliska livsmedel Närings-, trafik- och miljöcentralerna – kontroll på uppdrag av Evira bl.a. foder, identifiering och registrering av djur Försvarsmakten – kontroll i egna livsmedelslokaler Valvira (tillstånds- och tillsynsverket) – kontroll av kemikalier, alkohol och tobak, dricksvatten, badvatten, inomhusluft Gränsveterinärer

5 Problem Varken Evira eller regionförvaltningsverken har bestämmanderätt över de lokala tillsynsmyndigheterna Kommunerna vill ha detaljerade anvisningar att följa i kontrollarbetet - svårt eftersom kommunerna är olika och kontrollen skall vara riskbaserad Stor press på Evira att ta fram generella anvisningar för att uppnå enhetliga kontrollförfaranden Evira arbetar med modelldokument som i viss mån styr arbetet ; dessa finns på nätet (http://www.evira.fi/portal/se/evira/blanketter_och_anvisnin gar/livsmedel/, Välj Modelldokument)http://www.evira.fi/portal/se/evira/blanketter_och_anvisnin gar/livsmedel/

6 Lagstiftningen ändras 2011 Ändringar i livsmedelslagen förväntas godkännas i april 2011; träder i kraft 1.9.2011 –Godkännande av andra livsmedelslokaler än anläggningar faller bort och ersätts av ett anmälningsförfarande –Godkännande av egenkontrollplaner bortfaller –Godkännande av anläggningar skall göras lättare –All slakteritillsyn överflyttas från kommunerna till Evira –Företagarna är skyldiga att offentliggöra sina kontrollrapporter (Smiley) Ändringarnas mål: att minska företagarnas (och myndigheternas) administrativa börda

7 General Audit 2009 Landsprofilen uppdaterades vid årsskiftet 2008 - 2009 och det inledande mötet var i mars 2010 –General audit (allmän revision) av kontrollarrangemang –Särskilda revisioner på åtta delområden Utkast till rapport i september 2010; kommentering; slutlig rapport i december 2010. Uppföljande General audit november 2010; FVO ville ha tilläggsuppgifter och dokumentation

8 FVO:s rekommendationer Med början år 2005 har Finland fått totalt 149 rekommendationer 65 rekommendationer hade före november- auditen klassificerats som ”action taken” Övriga rekommendationer ”action still required” eller ”in progress” kom upp på novembermötet Nästan alla blev efter mötet ”action taken” eller ”in progress”; bara en rekommendation blev ”action still required” och den gällde tvätt av fjäderfä efter slakt I februari ombads vi redovisa för vad vi gjort på 12 delområden ”action still required” / ”in progress”

9 Eviras generaldirektörs spelregler Man behöver inte berätta allt, men man får inte komma med osanningar Om man hävdar att utbildning arrangerats skall man ha hard facts: datum, program och deltagare Om man hävdar att man gett instruktioner, skall man vara färdig att överräcka anvisningen Om man under en audit ställer i utsikt att något konkret görs med en angiven tidtabell, skall denna hållas – som minimum skall GD få besked om man inte klarar en dead-line Man skall uppfatta revisionerna som ett verktyg i arbetet med att förbättra verksamheten

10 Sammandrag av iakttagelser och slutsatser Kontrollen av livsmedelskedjan är välorganiserad och fungerar väl samt motsvarar kraven i gemenskapslagstiftningen Slutserna innehöll ett tiotal rekommendationer och vi har en plan för korrigering av iakttagna brister och för hur vi kunde förbättra verksamheten Uppföljning / förbättringar behövs främt på två områden –Verifiering av kontrollens effektivitet –De kommunala enheternas resurser

11 Diverse områden, som kräver förbättringar (1) Myndigheternas behörighet att inspektera gårdar med avseende på djurvälfärd (ny lagstiftning bereds) Säkra att hela den lokala kontrollpersonalen får kompletterande utbildning (inte bara cheferna) Jävproblem: lokala veterinärer både behandlar djur och har kontrolluppgifter (ny lagstiftning är på kommande) Uppföljning av kontrollen lokalt Kontroller utan förvarning

12 Diverse områden, som kräver förbättringar (2) Inspektionsrapporter –Alla kommunala enheter skriver inte –Rapporterna ibland mycket försenade –Rapporterna innehåller inte uppmaningar att korrigera avvikelser; tidsfrister ges inte alltid Administrativa tvångsmedel –Kunde användas oftare –Borde vara mera avskräckande –Eviras guide för detta och modelldokument om minimum innehållet i ett tvångsmedelsbeslut förväntas underlätta det lokala tvångsmedelsarbetet

13 Diverse områden, som kräver förbättringar (3) Revisionssystem finns och de koordineras nationellt, men bör förbättras med avseende på –arrangemang för oberoende granskning –bättre anvisningar, tätare revisioner Riskklassificering av tillsynsobjekt & inspektionsfrekvens Beskrivning av hur vi utvärderar effekten av administrativa tvångsmedel Uppföljning av hur anläggningarna fyller hygienpaketets krav – vi behov ändring i godkännandebeslut

14 Fortsatt arbete General audit sker med tre års mellanrum; däremellan uppföljande audits efter behov Sektorvisa audits fortsätter enligt behov År 2011 i Finland –Fact finding ”rökt fisk” – PAH, februari 2011 –Biprodukt-audit, oktober 2011 FVO ansåg att vår MANCP-rapport 2009 var en bra modell → vi deltar i FVO:s executive summary –arbete under år 2011


Ladda ner ppt "Livsmedelskontrollen i Finland och General Audit 2009 Harriet Wallin, Evira Miljöchefsmöte i Helsingborg 7 – 8 april 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser