Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 © 2012 CFI Group. All rights reserved. SO:s medlemsstudie (NKI) 2012 Petra Wiik och Karin Bertelman 2012-06-05.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 © 2012 CFI Group. All rights reserved. SO:s medlemsstudie (NKI) 2012 Petra Wiik och Karin Bertelman 2012-06-05."— Presentationens avskrift:

1 1 © 2012 CFI Group. All rights reserved. SO:s medlemsstudie (NKI) 2012 Petra Wiik och Karin Bertelman 2012-06-05

2 2 © 2012 CFI Group. All rights reserved. Om studiens mätmetod  En tiogradig skala används  Ger en nyanserad bild av verkligheten  Ger bra precision i resultaten – vi kan säkerställa att upp- eller nedgångar verkligen skett  Den tiogradiga räknas om till skala 0-100 i resultatredovisningen: Frågans snitt- betyg på skala 1 till 10 () -1 (10-1) Beräkning : x 100

3 3 © 2012 CFI Group. All rights reserved. Analysmodellen byggs upp av frågorna i enkäten KvalitetsområdenÖvergripande uppfattningÖnskat beteende Hur nöjd eller missnöjd är du med din a-kassa totalt sett? Hur väl motsvarar din a-kassa dina förväntningar? Hur nära eller långt ifrån idealet befinner sig din a-kassa? Förtroende för A-kassan Blanketter Skriftlig kommunikation Skriftlig kommunikation Tillgänglighet Personal Genomströmningstid Information Utbetalning Nöjdhet Regler Jag har stort förtroende för min a-kassa Informationen från a-kassan om arbetslöshetsförsäkringen är enkel att förstå Informationen från a-kassan om arbetslöshetsförsäkringen är enkel att förstå Informationen är lätt att få tag på Informationen är tillförlitlig Varje område fångas via ett antal delfrågor, t ex:

4 4 © 2012 CFI Group. All rights reserved. 76% av de tillfrågade medlemmarna deltog med sina åsikter Urvalet baserades på ersättningstagare i februari 2012, ca 23 000 st o För några få kassor sträckte sig ersättningstiden längre bakåt i tiden på grund av att ersättningstagarna i februari var för få CFI Group/SO drog ett representativt urval för respektive kassa o Män/ Kvinnor o Ålder o Arbetslöshetens längd (baserat på beviljat från datum i OAS) o Heltidsarbetslös/ deltidsarbetslös o Medlem i fackförbund/ Enskilt ansluten (där informationen fanns tillgänglig) 5 028 telefonintervjuer genomfördes av CFI:s underleverantör EVRY (f.d. EDB) Datainsamlingen pågick mellan 26/3– 20/4 2010 uppgick svarsfrekvensen till 81%

5 5 © 2012 CFI Group. All rights reserved. Analysen för SO-totalt, dvs. branschens resultat, baseras på 29 av 30 a-kassor som utgör SOs medlemsbas De övergripande branschresultaten baseras på att SO har 29* st medlemmar utifrån principen att alla inte är del i en enda stor A-kassa, dvs. ”Branschen” är ett medelvärde av samtliga kassors resultat De insamlade svaren per kassa har kvalitetssäkrats så att representativiteten kvarstår Underliggande nedbrytningar av resultaten, t ex på kön och ålder baseras på medlemmar som uppfyller dessa kriterier * en a-kassa deltar inte i undersökningen

6 6 © 2012 CFI Group. All rights reserved. Bakgrundsdata om respondenterna

7 7 © 2012 CFI Group. All rights reserved. Nöjdheten stärks bland kassornas medlemmar, främst drivet av att kassorna i högre utsträckning motsvarar en ideal a-kassa

8 8 © 2012 CFI Group. All rights reserved. Nöjdheten stärks bland kassornas medlemmar, främst drivet av att kassorna i högre utsträckning motsvarar en ideal a-kassa

9 9 © 2012 CFI Group. All rights reserved. A-kassornas NKI står sig starkt jämfört med myndigheter inkluderade i Svenskt Kvalitets Index – speciellt gentemot AF och FK Skillnader mellan SKI och NKI Generell enkät och analysmodell Nöjdhetsfrågorna i början av enkäten istället för i slutet NKI får i allmänhet något högre resultat Skillnader mellan SKI och NKI Generell enkät och analysmodell Nöjdhetsfrågorna i början av enkäten istället för i slutet NKI får i allmänhet något högre resultat A-kassornas NKI:

10 10 © 2012 CFI Group. All rights reserved. Nöjdheten justeras i positiv riktning generellt mellan åldersgrupperna

11 11 © 2012 CFI Group. All rights reserved. Man är nöjd i samma utsträckning oavsett om man är heltid- eller deltidsarbetslös

12 12 © 2012 CFI Group. All rights reserved. Större städer, och främst Stor-Malmö, påvisar en stärkt nöjdhet, dock kan konstateras att varuproducerande kommuner och mycket små kommuner visar på en minskad nöjdhet

13 13 © 2012 CFI Group. All rights reserved. Medlemmarnas förtroende för kassorna ökar för första gången

14 14 © 2012 CFI Group. All rights reserved. Max-taket på 680 kr per dag anses i låg utsträckning ge god ekonomisk trygghet för den arbetslösa * Ingår ej i orsak-verkan-analysen, dvs påverkan på NKI har ej beräknas

15 15 © 2012 CFI Group. All rights reserved. Majoriteten ser en bra möjlighet till att hitta arbete via vänner och bekanta, samt via direktkontakt med arbetsgivaren Andra kanaler som respondenter svarat under ”Annat”: ”Träffa folk på mässor, konferenser, seminarier.” “Tidningar och andra medier” ”Man kan utannonsera sig själv via olika nättjänster och i tidningar - man talar om att man söker arbete.”

16 16 © 2012 CFI Group. All rights reserved. 2 av 10* har en kompletterande inkomstförsäkring utöver sin a-kassa och 3 av 10 har behövt låna pengar för att klara sin livssituation Har du på grund av din arbetslöshet behövt låna pengar för att klara din livssituation? Har du idag en försäkring som kompletterar din a- kassa, dvs en så kallad inkomstförsäkring? * detta utifrån vad de tillfrågade svarar på frågan om de har en inkomstförsäkring

17 17 © 2012 CFI Group. All rights reserved. Majoriteten av ersättningstagare tycker att det är bra som det är – att fristående a-kassor betalar ut arbetslöshetsersättningen Idag betalas arbetslöshetsersättningen ut av fristående a-kassor. Vad tycker du, ska detta ändras?

18 18 © 2012 CFI Group. All rights reserved. CFI GROUP Grev Turegatan 19 Box 55629 SE-102 14 STOCKHOLM +46-8-562 80 000 (tel) +46-8-24 09 24 (fax) www.cfigroup.se CFI GROUP WORLDWIDE MICHIGAN (USA) - Ann Arbor GEORGIA (USA) - Atlanta ENGLAND (UK) - London SPAIN - Madrid ITALY - Milan FRANCE - Paris CHINA - Shanghai SWEDEN - Stockholm ARGENTINA - Buenos Aires BRAZIL - Porto Alegre


Ladda ner ppt "1 © 2012 CFI Group. All rights reserved. SO:s medlemsstudie (NKI) 2012 Petra Wiik och Karin Bertelman 2012-06-05."

Liknande presentationer


Google-annonser