Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nyheter i Melior 216 Denna presentation ger dig en överblick över nyheterna i den nya Meliorversionen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nyheter i Melior 216 Denna presentation ger dig en överblick över nyheterna i den nya Meliorversionen."— Presentationens avskrift:

1 Nyheter i Melior 216 Denna presentation ger dig en överblick över nyheterna i den nya Meliorversionen

2 Sammanfattning Detta är ett urval av nyheterna:  Inloggningsmeddelande  Forcera spärr  Utökad organisationstruktur  Nytt sätt att välja ansvarig och vårdenhet på  Begreppet Avdelning är ersatt med benämningen Vårdenhet. Visning av namn i klartext  Förbättrad funktion för domänhopp  Låst anteckning  Fler funktioner i Vätskebalans  Ny layout och funktionalitet i Aktuella ordinationer  För Interaktionskontroll, varuregister, TLV förmånsregister m.m används tjänster från Svensk Informationsdatabas för Läkemedel (SIL)  Planerade ordinationer  Nya fält vid läkemedelsordination  Mindre förändringar i Ordinationsmetoder (schema, tillf.ord, d-metod, =-ord. med Waran, nollning)  Ordinationsöversikten; sortera läkemedel, eGFR

3 Inloggningsmeddelande
Det finns nu en en möjlighet att snabbt få ut viktig information. Meddelandet kommer upp i samband med inloggning i Melior.

4 Mina inställningar – namnändring i menyval
Byt personalkategori benäms nu Sätt vald personalkategori Byt förvald personalkategori (Sekr)  nu tillgänglig för alla personalkategorier och benäms Byt förvald personalkategori

5 Mina inställningar – namnändring i menyval
fortsättning… Byt hemavdelning benäms nu Byt förvald vårdenhet

6 Forcera spärr Finns spärrad information är info-knappen röd
Ange forcering för Nödåtkomst eller Samtycke Vid forcering lagras information i loggarna att forcering skett, om det var en nödöppning eller åtkomst enligt samtycke samt uppgifter om användare, patient, tidpunkt och orsak.

7 Trädstruktur på organisationsnivåer
Flera dialoger har ett nytt sätt att visa organisationnivåer på, till exempel: Menyvalet Mina inställningar Byt förvald personalkategori Byt förvald vårdenhet Menyvalet Avdelning Byt vårdenhet/vårdgrupp Dokumentationsmodulen Välj ansvarig Välj vårdenhet för anteckningen Läkemedel Generella ordinationer Ordinationsmallar

8 Vårdenhetens namn i klartext
Förkortning eller kodbeteckningen är många gånger är svåra att förstå. På flera ställen går det nu att se långa namn på vårdenheter

9 Välja ansvarig utifrån Klinikbegreppet
Det går att välja ansvarig utifrån Klinik-begreppet istället för utifrån trädstrukturen. Menyvalet Mina inställningar - Byt förvald personalkategori. Markeras Klinik, så kommer Klinik att vara förvalt i dialogen för Välj ansvarig. 9

10 Domänhopp i flera steg Möjlighet att domänhoppa, i flera steg, utan att manuellt behöva gå tillbaka till hemdatabasen varje gång. Visas tydligare på vilken databas användaren befinner sig på. Klicka på Huset för att komma ”hem”

11 - knappen är en ”välja-knapp”

12 Skriv- respektive Signeringskorgen
Förändringar är gjorda för att stödja en regiongemensam Meliorjournal. Signerings- och Skrivkorgen har förändras för att säkerställa överskådlighet med ökat antal personal och patienter. Nedre delen av dialogfönstret ser lite annorlunda ut: Det går att: - ange tidsintervall - välja en enskild patient Välj Vårdenhet och Ansvarig/Vidimerare via ?-knapp. Välj-dialogen visar organisationsstruktur. Det går inte att välja Alla i båda fälten samtidigt 12

13 Inkomna och Ej inkomna labsvar
Val utifrån organisation finns även i dialogfönstret för Inkomna labsvar och Ej inkomna labsvar när du väljer Vårdenhet eller Ansvarig. Klicka på ”?” för att välja.

14 Ej signerade remisser Det går inte att välja Alla i båda fälten samtidigt

15 Korr/Intyg och Scanning
Det går nu att byta vårdenhet för aktiviteter i Korr/Intyg och Scanning.

16 Dokumentation – Låst anteckning
Om funktionen tidslås är aktiverad kommer anteckningar att låsas efter en, i systemadministrationen, fördefinierad tid. Det visas då ett hänglås i aktivitetsrubriken. En låst aktivitet kan alltid signeras. Att ändra efter låsning kräver särskild behörighet.

17 Vätskebalans - infusioner
Utdelningslistan Ny kolumn – Infusionsslut Nya symboler Blå droppe - infusion är påbörjad Blå droppe + grön bock – infusion är påbörjad och signerad Grön bock – infusionen är avslutad och signerad 17

18 Vätskebalans Kalenderfunktion för att ange tidsintervall Klick-ruta för Endast poster från vald vårdkontakt Jämför olika dagar

19 Möjlighet att jämföra upp till 7 dygn
Vätskebalans - Jämför Möjlighet att jämföra upp till 7 dygn 19

20 Aktuella ordinationer – Ny layout
Förändrad placering på flertalet knappar Historik visas nu i en utfällbar flik (visas på en senare bild)

21 Aktuella ordinationer – Symbolförklaring
Ordinationerna grupperas och grupperna kan öppnas och stängas. Till höger syns öppna grupper för: Planerade ordinationer Stående ordinationer Vid behov ordinationer P = Planerad ordination A = Ordinationen är skapad/redigerad i Aktuella ordinationer U = Ordination från ett avslutat slutenvårdstillfälle Ö = Ordination från ett öppenvårdstillfälle S = Ordination på ett pågående slutenvårdstillfälle

22 Aktuella ordinationer – Läkemedelskontroll
Ny knapp – Läkemedelskontroll Det innebär att det i efterhand går att kontrollera läkemedelskonflikter och inte bara se det i samband med att ett nytt läkemedel sätts in.

23 Aktuella ordinationer - Historikflik
Markera ordinationen och lägg muspekaren över fliken Historik ute i högerkanten. Ordinationshistoriken fälls ut: 4 visningsval och knappen Granska för att se ytterligare detaljer

24 Aktuella ordinationer – Receptflik
Har du funktionen Domänrecept så är den knappen uppflyttad till den över listen med funktionsknappar Receptfliken uppdateras till att inkludera recept även i andra databaser. Knappen byter namn till Enhetsrecept så du enkelt kan klicka dig tillbaka.

25 Interaktionskontroll - SIL
Interaktionskontroll mot Svensk Informationsdatabas för Läkemedel (SIL). Knappen Interaktion återfinns, precis som tidigare, samband med Ny ordination i Aktuella ordinationer och vid Preparatsökning i Ordinationsöversikten. Dialogfönstret och symbolerna ser lite annorlunda ut.

26 Interaktionskontroll - Melior
Det sker en automatiskt kontroll mot patientens andra ordinationer, oavsett vårdtillfälle, i samband med att ett läkemedel sätts in. Interagerar läkemedlet kommer dialogrutan Konflikt vid insättning… upp.

27 Kontroll mot tidigare utsättningsorsak
I samband med insättning av läkemedel görs kontroll mot tidigare utsättning med viss utsättningsorsak. Det gäller utsättningsorsaker som är markerade med * (ogynnsam effekt, annan biverkan, ingen effekt samt överkänslighet)

28 Ordinationsöversikten – Sortera läkemedel
Genom att högerklicka i kolumnen för Ordinerade läkemedel finns möjlighet att sortera dem. Waran sorteras alltid överst med ett rött utropstecken framför. Detta gäller alla Vitamin K-antagonister.

29 Ordinationsöversikten – Sortera läkemedel
Det går att ange en egen sortering och sortera efter den. Den angivna sorteringen väljs sedan vid behov under Använd egen sortering. När du byter patient eller nästa gång du loggar in har valet gått tillbaka till systemets förvalda sortering.

30 Ordinationsöversikten - Nollning av preparat
När ett preparat nollas kommer en fråga om man vill att passerade utdelningar den aktuella dagen som ej har utdelningsinformation ska tas bort * * Att det står Yes, No och Cancel i dialogmeddelandet styrs inte av Melior - det beror på att det varit engelskt operativsystem på datorn där skärmbilden togs. Svara man ja på frågan, tas passerade utdelningstillfälle bort. 30

31 Ordinationsöversikten – Hämta ordination
Hämta ordination som har ett framtida utsättningsdatum, till ett annat vårdtillfälle. Utsättningsdatumet visas med en grå nolla på ordinationsraden. Gör ny vårdgivare en annan bedömning kan nollan tas bort och då kommer även det angivna utsättningsdatumet på preparatets ursprungliga vårdtillfället att tas bort. 31

32 Ordinationsöversikten - eGFR
eGFR- Kreatininclerance P/S-Kreatinin kan läggas in manuellt via: Kalkylatorn (KALK) Mätvärden (MÄTV) eller komma via Lab (LAB)

33 Ordinationsöversikten – Planerade ordinationer
Nu går det att ordinera läkemedel utan att förutbestämma ett datum, till exempel inför en operation. Egenskaper - Om du i efterhand vill ändra information i dialogen Planerad vårdkontakt (dialogen här till vänster i bild).

34 Ordinationsöversikten – Planerade ordinationer
Planerade ordinationer – forts. När du lägger till ordinationer till den planerade vårdkontakten anger du till vilken dag. Grön fältmarkering betyder dagen för händelsen, t ex operationsdagen

35 Ordinationsöversikten – Planerade ordinationer
Planerade ordinationer – forts. Hämta ned planerade ordinationer till vårdkontakt

36 Läkemedel – Nya fält vid ordination
Nya fält i Sätt in-dialogen (Ord.översikten) och Ny ordination (Aktuella ord.) Ordinationsorsak följer med till recept, utdelningslistan (i ordinationsdetaljer) medicinlista samt läkemedelslista. Maxdos är endast för information – det finns ännu ingen koppling till kontroll- eller varningsfunktion.

37 Ordinationsmetoder – Ny D-metod
Kan ordinera utdelningstillfälle som styrs av första administrationen 37

38 Ordinationsmetoder – Tillfällig ordination (tf)
Tf-ordination är en endagsordination. Utsättning skapas automatiskt nästföljande dag. Ordinationen går inte att pila eller kryssa. 38

39 Ordinationsmetoder - Schema
Olika schema på samma ordinationsrad – schema gäller per cell Schema varje dag Ändrat schema till varannan dag (vad) 39

40 Ordinationsmetoder - Waran
Waran med = -ordination måste doseras varje dag Vid pilning uppkommer ett frågetecken (?) och ett meddelande om att utdelningar inte kommer att kopieras utan måste skapas på nytt. 40

41 Läkemedel - Ex tempore Ex tempore ligger under Lokalt varuregister och kontrolleras inte mot Interaktionsregistret I Ordinationsöversikten: Under Ny ordination i Aktuella ordinationer 41

42 Mer kunskaper SmartAss-guider finns tillgängliga på din arbetsplats för detaljförståelse och repetion.


Ladda ner ppt "Nyheter i Melior 216 Denna presentation ger dig en överblick över nyheterna i den nya Meliorversionen."

Liknande presentationer


Google-annonser