Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Copyright © Siemens Healthcare 2012. All rights reserved. Nyheter i Melior 216 Denna presentation ger dig en överblick över nyheterna i den nya Meliorversionen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Copyright © Siemens Healthcare 2012. All rights reserved. Nyheter i Melior 216 Denna presentation ger dig en överblick över nyheterna i den nya Meliorversionen."— Presentationens avskrift:

1 Copyright © Siemens Healthcare 2012. All rights reserved. Nyheter i Melior 216 Denna presentation ger dig en överblick över nyheterna i den nya Meliorversionen

2 Copyright © Siemens Healthcare 2012. All rights reserved. Detta är ett urval av nyheterna:  Inloggningsmeddelande  Forcera spärr  Utökad organisationstruktur  Nytt sätt att välja ansvarig och vårdenhet på  Begreppet Avdelning är ersatt med benämningen Vårdenhet. Visning av namn i klartext  Förbättrad funktion för domänhopp  Låst anteckning  Fler funktioner i Vätskebalans  Ny layout och funktionalitet i Aktuella ordinationer  För Interaktionskontroll, varuregister, TLV förmånsregister m.m används tjänster från Svensk Informationsdatabas för Läkemedel (SIL)  Planerade ordinationer  Nya fält vid läkemedelsordination  Mindre förändringar i Ordinationsmetoder (schema, tillf.ord, d-metod, =-ord. med Waran, nollning)  Ordinationsöversikten; sortera läkemedel, eGFR Sammanfattning

3 Copyright © Siemens Healthcare 2012. All rights reserved. Det finns nu en en möjlighet att snabbt få ut viktig information. Meddelandet kommer upp i samband med inloggning i Melior. Inloggningsmeddelande

4 Copyright © Siemens Healthcare 2012. All rights reserved. Byt personalkategori benäms nu Sätt vald personalkategori Mina inställningar – namnändring i menyval Byt förvald personalkategori (Sekr)  nu tillgänglig för alla personalkategorier och benäms Byt förvald personalkategori

5 Copyright © Siemens Healthcare 2012. All rights reserved. Mina inställningar – namnändring i menyval Byt hemavdelning benäms nu Byt förvald vårdenhet fortsättning…

6 Copyright © Siemens Healthcare 2012. All rights reserved. Forcera spärr Vid forcering lagras information i loggarna att forcering skett, om det var en nödöppning eller åtkomst enligt samtycke samt uppgifter om användare, patient, tidpunkt och orsak. Finns spärrad information är info- knappen röd Ange forcering för Nödåtkomst eller Samtycke

7 Copyright © Siemens Healthcare 2012. All rights reserved. Flera dialoger har ett nytt sätt att visa organisationnivåer på, till exempel:  Menyvalet Mina inställningar  Byt förvald personalkategori  Byt förvald vårdenhet  Menyvalet Avdelning  Byt vårdenhet/vårdgrupp  Dokumentationsmodulen  Välj ansvarig  Välj vårdenhet för anteckningen  Läkemedel  Generella ordinationer  Ordinationsmallar Trädstruktur på organisationsnivåer

8 Copyright © Siemens Healthcare 2012. All rights reserved. Förkortning eller kodbeteckningen är många gånger är svåra att förstå. På flera ställen går det nu att se långa namn på vårdenheter Vårdenhetens namn i klartext

9 Copyright © Siemens Healthcare 2012. All rights reserved. Det går att välja ansvarig utifrån Klinik-begreppet istället för utifrån trädstrukturen. Menyvalet Mina inställningar - Byt förvald personalkategori. Markeras Klinik, så kommer Klinik att vara förvalt i dialogen för Välj ansvarig. Välja ansvarig utifrån Klinikbegreppet

10 Copyright © Siemens Healthcare 2012. All rights reserved. Möjlighet att domänhoppa, i flera steg, utan att manuellt behöva gå tillbaka till hemdatabasen varje gång. Visas tydligare på vilken databas användaren befinner sig på. Domänhopp i flera steg Klicka på Huset för att komma ”hem”

11 Copyright © Siemens Healthcare 2012. All rights reserved. - knappen är en ”välja-knapp”

12 Copyright © Siemens Healthcare 2012. All rights reserved. Förändringar är gjorda för att stödja en regiongemensam Meliorjournal. Signerings- och Skrivkorgen har förändras för att säkerställa överskådlighet med ökat antal personal och patienter. Nedre delen av dialogfönstret ser lite annorlunda ut: Skriv- respektive Signeringskorgen Det går att: - ange tidsintervall - välja en enskild patient Välj Vårdenhet och Ansvarig/Vidimerare via ?-knapp. Välj-dialogen visar organisationsstruktur. Det går inte att välja Alla i båda fälten samtidigt

13 Copyright © Siemens Healthcare 2012. All rights reserved. Inkomna och Ej inkomna labsvar Val utifrån organisation finns även i dialogfönstret för Inkomna labsvar och Ej inkomna labsvar när du väljer Vårdenhet eller Ansvarig. Klicka på ”?” för att välja.

14 Copyright © Siemens Healthcare 2012. All rights reserved. Ej signerade remisser Det går inte att välja Alla i båda fälten samtidigt

15 Copyright © Siemens Healthcare 2012. All rights reserved. Korr/Intyg och Scanning Det går nu att byta vårdenhet för aktiviteter i Korr/Intyg och Scanning.

16 Copyright © Siemens Healthcare 2012. All rights reserved. Dokumentation – Låst anteckning Om funktionen tidslås är aktiverad kommer anteckningar att låsas efter en, i systemadministrationen, fördefinierad tid. Det visas då ett hänglås i aktivitetsrubriken. En låst aktivitet kan alltid signeras. Att ändra efter låsning kräver särskild behörighet.

17 Copyright © Siemens Healthcare 2012. All rights reserved. Vätskebalans - infusioner Utdelningslistan Blå droppe - infusion är påbörjad Blå droppe + grön bock – infusion är påbörjad och signerad Grön bock – infusionen är avslutad och signerad Ny kolumn – Infusionsslut Nya symboler

18 Copyright © Siemens Healthcare 2012. All rights reserved. Kalenderfunktion för att ange tidsintervall Klick-ruta för Endast poster från vald vårdkontakt Vätskebalans Jämför olika dagar

19 Copyright © Siemens Healthcare 2012. All rights reserved. Möjlighet att jämföra upp till 7 dygn Vätskebalans - Jämför

20 Copyright © Siemens Healthcare 2012. All rights reserved. Förändrad placering på flertalet knappar Historik visas nu i en utfällbar flik (visas på en senare bild) Aktuella ordinationer – Ny layout

21 Copyright © Siemens Healthcare 2012. All rights reserved. Aktuella ordinationer – Symbolförklaring P = Planerad ordination A = Ordinationen är skapad/redigerad i Aktuella ordinationer U = Ordination från ett avslutat slutenvårdstillfälle Ö = Ordination från ett öppenvårdstillfälle S = Ordination på ett pågående slutenvårdstillfälle Ordinationerna grupperas och grupperna kan öppnas och stängas. Till höger syns öppna grupper för: Planerade ordinationer Stående ordinationer Vid behov ordinationer

22 Copyright © Siemens Healthcare 2012. All rights reserved. Aktuella ordinationer – Läkemedelskontroll Ny knapp – Läkemedelskontroll Det innebär att det i efterhand går att kontrollera läkemedelskonflikter och inte bara se det i samband med att ett nytt läkemedel sätts in.

23 Copyright © Siemens Healthcare 2012. All rights reserved. Aktuella ordinationer - Historikflik Markera ordinationen och lägg muspekaren över fliken Historik ute i högerkanten. Ordinationshistoriken fälls ut: 4 visningsval och knappen Granska för att se ytterligare detaljer

24 Copyright © Siemens Healthcare 2012. All rights reserved. Har du funktionen Domänrecept så är den knappen uppflyttad till den över listen med funktionsknappar Aktuella ordinationer – Receptflik Receptfliken uppdateras till att inkludera recept även i andra databaser. Knappen byter namn till Enhetsrecept så du enkelt kan klicka dig tillbaka.

25 Copyright © Siemens Healthcare 2012. All rights reserved. Interaktionskontroll mot Svensk Informationsdatabas för Läkemedel (SIL). Knappen Interaktion återfinns, precis som tidigare, samband med Ny ordination i Aktuella ordinationer och vid Preparatsökning i Ordinationsöversikten. Dialogfönstret och symbolerna ser lite annorlunda ut. Interaktionskontroll - SIL

26 Copyright © Siemens Healthcare 2012. All rights reserved. Det sker en automatiskt kontroll mot patientens andra ordinationer, oavsett vårdtillfälle, i samband med att ett läkemedel sätts in. Interagerar läkemedlet kommer dialogrutan Konflikt vid insättning… upp. Interaktionskontroll - Melior

27 Copyright © Siemens Healthcare 2012. All rights reserved. I samband med insättning av läkemedel görs kontroll mot tidigare utsättning med viss utsättningsorsak. Det gäller utsättningsorsaker som är markerade med * (ogynnsam effekt, annan biverkan, ingen effekt samt överkänslighet) Kontroll mot tidigare utsättningsorsak

28 Copyright © Siemens Healthcare 2012. All rights reserved. Genom att högerklicka i kolumnen för Ordinerade läkemedel finns möjlighet att sortera dem. Waran sorteras alltid överst med ett rött utropstecken framför. Detta gäller alla Vitamin K-antagonister. Ordinationsöversikten – Sortera läkemedel

29 Copyright © Siemens Healthcare 2012. All rights reserved. Det går att ange en egen sortering och sortera efter den. Ordinationsöversikten – Sortera läkemedel Den angivna sorteringen väljs sedan vid behov under Använd egen sortering. När du byter patient eller nästa gång du loggar in har valet gått tillbaka till systemets förvalda sortering.

30 Copyright © Siemens Healthcare 2012. All rights reserved. När ett preparat nollas kommer en fråga om man vill att passerade utdelningar den aktuella dagen som ej har utdelningsinformation ska tas bort Ordinationsöversikten - Nollning av preparat Svara man ja på frågan, tas passerade utdelningstillfälle bort. * Att det står Yes, No och Cancel i dialogmeddelandet styrs inte av Melior - det beror på att det varit engelskt operativsystem på datorn där skärmbilden togs. *

31 Copyright © Siemens Healthcare 2012. All rights reserved. Hämta ordination som har ett framtida utsättningsdatum, till ett annat vårdtillfälle. Utsättningsdatumet visas med en grå nolla på ordinationsraden. Ordinationsöversikten – Hämta ordination Gör ny vårdgivare en annan bedömning kan nollan tas bort och då kommer även det angivna utsättningsdatumet på preparatets ursprungliga vårdtillfället att tas bort.

32 Copyright © Siemens Healthcare 2012. All rights reserved. Ordinationsöversikten - eGFR eGFR- Kreatininclerance P/S-Kreatinin kan läggas in manuellt via: Kalkylatorn (KALK) Mätvärden (MÄTV) eller komma via Lab (LAB)

33 Copyright © Siemens Healthcare 2012. All rights reserved. Nu går det att ordinera läkemedel utan att förutbestämma ett datum, till exempel inför en operation. Ordinationsöversikten – Planerade ordinationer Egenskaper - Om du i efterhand vill ändra information i dialogen Planerad vårdkontakt (dialogen här till vänster i bild).

34 Copyright © Siemens Healthcare 2012. All rights reserved. Ordinationsöversikten – Planerade ordinationer När du lägger till ordinationer till den planerade vårdkontakten anger du till vilken dag. Grön fältmarkering betyder dagen för händelsen, t ex operationsdagen Planerade ordinationer – forts.

35 Copyright © Siemens Healthcare 2012. All rights reserved. Ordinationsöversikten – Planerade ordinationer Planerade ordinationer – forts. Hämta ned planerade ordinationer till vårdkontakt

36 Copyright © Siemens Healthcare 2012. All rights reserved. Maxdos är endast för information – det finns ännu ingen koppling till kontroll- eller varningsfunktion. Läkemedel – Nya fält vid ordination Nya fält i Sätt in-dialogen (Ord.översikten) och Ny ordination (Aktuella ord.) Ordinationsorsak följer med till recept, utdelningslistan (i ordinationsdetaljer) medicinlista samt läkemedelslista.

37 Copyright © Siemens Healthcare 2012. All rights reserved. Kan ordinera utdelningstillfälle som styrs av första administrationen Ordinationsmetoder – Ny D-metod

38 Copyright © Siemens Healthcare 2012. All rights reserved. Tf-ordination är en endagsordination. Utsättning skapas automatiskt nästföljande dag. Ordinationen går inte att pila eller kryssa. Ordinationsmetoder – Tillfällig ordination (tf)

39 Copyright © Siemens Healthcare 2012. All rights reserved. Olika schema på samma ordinationsrad – schema gäller per cell Ordinationsmetoder - Schema Ändrat schema till varannan dag (vad) Schema varje dag

40 Copyright © Siemens Healthcare 2012. All rights reserved. Waran med = -ordination måste doseras varje dag Ordinationsmetoder - Waran Vid pilning uppkommer ett frågetecken (?) och ett meddelande om att utdelningar inte kommer att kopieras utan måste skapas på nytt.

41 Copyright © Siemens Healthcare 2012. All rights reserved. Ex tempore ligger under Lokalt varuregister och kontrolleras inte mot Interaktionsregistret Läkemedel - Ex tempore I Ordinationsöversikten: Under Ny ordination i Aktuella ordinationer

42 Copyright © Siemens Healthcare 2012. All rights reserved. Mer kunskaper SmartAss-guider finns tillgängliga på din arbetsplats för detaljförståelse och repetion.


Ladda ner ppt "Copyright © Siemens Healthcare 2012. All rights reserved. Nyheter i Melior 216 Denna presentation ger dig en överblick över nyheterna i den nya Meliorversionen."

Liknande presentationer


Google-annonser