Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Assistanskommittén – bred översyn av personlig assistans för vissa personer med funktionshinder.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Assistanskommittén – bred översyn av personlig assistans för vissa personer med funktionshinder."— Presentationens avskrift:

1 Assistanskommittén – bred översyn av personlig assistans för vissa personer med funktionshinder

2 Assistanskommittén Uppdrag och tidsplan Parlamentarisk kommitté med ledamöter från samtliga riksdagspartier Första samlade översynen sedan assistansreformen genomfördes 1994 Betoning på både kvalitet och kostnader Hela arbetet skall avslutas senast mars 2007 Delbetänkande november 2005: På den assistansberättigades uppdrag

3 Assistanskommittén På den assistansberättigades uppdrag (SOU 2005) Syfte: – att säkerställa god kvalitet i personlig assistans och ändamålsenlig användning av assistansersättning Förslag om: – avtal mellan assistansberättigade och anordnare – länsstyrelsernas tillsyn av kvalitet – Försäkringskassans uppföljning och kontroll av assistansersättning

4 Assistanskommittén En mångfald anordnare Den assistansberättigade kan välja mellan kommun, kooperativ, företag och att själv vara arbetsgivare för sina assistenter De flesta anlitar kommunen – men företagens andel ökar Drygt 330 företag och kooperativ anordnar assistans – såväl i storstäder som landsbygd Många företag och kooperativ är mycket små medan några arbetar på uppdrag av hundratals assistansberättigade

5 Assistanskommittén Skillnader i kvalitet Goda möjligheter till självbestämmande – men större möjligheter hos kooperativ och företag än hos kommunen Skillnader i självbestämmande mellan män och kvinnor – men större skillnader mellan äldre och yngre Vanligt med avtal mellan assistansberättigade och anordnare – men stora skillnader i bl.a. inflytande och uppsägningstid

6 Assistanskommittén Skillnader i kostnader Variationer i lönekostnader och avgifter för administration – men svårt att få överblick eftersom anordnare inte redovisar på ett enhetligt sätt Inget tyder på att assistansersättning i större omfattning används till fel ändamål – men myndigheter har mycket små möjligheter att ingripa när detta händer

7 Assistanskommittén Utgångspunkter för förslagen Den assistansberättigade har en nyckelroll för kontroll av den assistans som utförs – genom val/byte av anordnare och självbestämmande hos anordnaren Viktigt med en mångfald av seriösa anordnare – nya lösningar får inte bli för krångliga eller för dyra att hantera Staten måste ta sin del av ansvaret för att säkerställa assistansreformens trovärdighet

8 Assistanskommittén Förslag om avtal Assistansberättigade och anordnare ska alltid skriva avtal om uppdrag att utföra personlig assistans Avtalet ska alltid ange vad parterna kommit överens om på viktiga punkter: arbetsledning, kvalitetsarbete, arbetsmiljö, uppsägning, hantering av ersättning m.m. Avtalen är civilrättsligt bindande och har inga motsvarigheter på det sociala området

9 Assistanskommittén En tydligare och mer aktiv tillsyn (I) Länsstyrelserna ska ha tillsyn av alla assistansanordnare och kunna inspektera dessa Tillsynen ska handla om kvalitet ur den assistansberättigades perspektiv En viktig del av tillsynen ska gälla utformning och tillämpning av avtal om personlig assistans Viktigt att föra in och utveckla ett tydligt barnperspektiv också i denna tillsyn

10 Assistanskommittén En tydligare och mer aktiv tillsyn (II) Det ska krävas tillstånd för kooperativ och företag som anordnar personlig assistans Det ska gå att se på Internet vilka som har tillstånd att anordna personlig assistans – i dag är det svårt för den assistansberättigade att veta vilka anordnare som finns Assistansberättigade som själva är arbetsgivare för sina personliga assistenter ska anmäla detta till länsstyrelsen

11 Assistanskommittén Ökad uppföljning och kontroll av assistansersättning (I) Ersättning för personlig assistans ska endast få användas till kostnader för personlig assistans Ersättning ska alltid betalas ut till den eller de anordnare som har i uppdrag att utföra assistansen Försäkringskassan ska kunna granska verifikationer, kräva tillbaka ersättning som använts fel och i vissa fall stoppa utbetalningar

12 Assistanskommittén Ökad uppföljning och kontroll av assistansersättning (II) Alla anordnare ska årligen redovisa vad den samlade assistansersättning som de tagit emot Redovisningen ska avse lönekostnader och andra kostnader, bl.a. administration Minst 85 procent av den samlade ersättningen ska användas till löner och lönebikostnader för personliga assistenter – eller betalas tillbaka Försäkringskassan ska få ta del av Skatteverkets kontrolluppgifter för löner och lönebikostnader

13 Assistanskommittén Fortsatt arbete Hur fungerar assistansreformen i praktiken – uppfylls intentionerna med reformen? Tillämpning av dagens regler för personkrets och behovsbedömning? Kostnadsutveckling och konsekvenser av statens och kommunernas delade huvudmannaskap? Alternativ och komplement till personlig assistans, t.ex. IT, hjälpmedel och angränsande stödformer? Yrket personlig assistent?


Ladda ner ppt "Assistanskommittén – bred översyn av personlig assistans för vissa personer med funktionshinder."

Liknande presentationer


Google-annonser