Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Smarta elnät och nettodebitering Math Bollen SERO årsmöte, Katrineholm 15 april 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Smarta elnät och nettodebitering Math Bollen SERO årsmöte, Katrineholm 15 april 2011."— Presentationens avskrift:

1 Smarta elnät och nettodebitering Math Bollen SERO årsmöte, Katrineholm 15 april 2011

2 Kort om oss Energimarknadsinspektionen (EI) är en ny myndighet sedan 1/1 2008 Tillsynsmyndighet över marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme 95 anställda, huvudkontor i Eskilstuna och lokalkontor i Stockholm Vårt arbete bidrar till effektiva energimarknader, leveranssäkra nät samt aktiva kunder

3 Nettodebitering

4 Så fungerar det nu Anläggningen ansluts inom kundens interna nät Så länge den egna elproduktionen understiger den egna elförbrukningen kvittas produktion och förbrukning inom kundens interna nät Om produktionen överstiger den egna förbrukningen matas överskottet in på elnätet

5 Kunden har möjlighet att sälja överskottet Kunden har möjlighet att sälja ett överskott som matas in på nätet till en elhandlare alternativt till ett nätföretag i syfte att täcka sina nätförluster Kunden har även rätt till ersättning från sitt nätföretag för så kallad nätnytta Möjlighet att få elcertifikat för sin produktion

6 …men har inte rätt till nettodebitering Finns ingen skyldighet för elhandlare eller nätföretag att basera debiteringen på nettot av kundens uttag och inmatning under en viss tidsperiod (nettodebitering) Nettodebitering skulle innebära att producenten kan tillgodoräkna sig en större del av sin produktion till värdet av inköpt el

7 Förslag att skattelagstiftningen ses över Nettomätning per månad, det vill säga att endast ett nettovärde per månad rapporteras, är inte tillåtet enligt skattelagstiftningen För att öka lönsamheten i egen elproduktion föreslår inspektionen att Skatteverket ges i uppdrag att utreda möjligheten att ändra skattereglerna så att nettodebitering tillåts omfatta skatt och moms

8 Förslag att nätföretagen ska nettodebitera Inför skyldighet för elnätsföretag att i debiteringen av nättariffen kvitta uttagen och inmatad el per månad för små kunder

9 Ej krav på elhandlarna att nettodebitera Inför inte någon skyldighet för elhandelsföretag att i debiteringen kvitta uttagen och inmatad el Kunder med egen elproduktion har, som idag, möjlighet att sälja ett överskott till en elhandlare alternativt till ett nätföretag i syfte att täcka nätförlusterna

10 Lönsamhet Förslaget kommer inte på något avgörande sätt förändra förutsättningarna för mikroproduktion. Kostnadsminskning för småkunder blir omkring 400 kr/månad. Ytterligare åtgärder för att öka lönsamheten i egen elproduktion får inte försämra konkurrensen eller på annat sätt störa marknadens funktion

11 Anpassning av elcertifikatsystemet Som ett led i att underlätta för småskalig produktion föreslår därför inspektionen att regeringen ger Energimyndigheten i uppdrag att utreda möjligheterna för små elproducenter att själva på månadsbasis svara för den mätning och rapportering som ligger till grund för tilldelning av elcertifikat

12 Smarta mätare och intelligenta nät

13 Vad är smarta elnät? Intelligent nät, eller smart nät: samlingen av ny teknologi, funktionen och regelverket på elmarknaden, mm som på ett kostnadseffektiv sätt, – underlättar introduktion och utnyttjandet av förnybar elproduktion, – ledar till minskad energiförbrukning, – bidrar till effektreduktion vid effekttoppar, – skapar förutsättningar för aktivare elkunder.

14 Underlätta introduktion av förnybar elproduktion Mot framtiden Mot mer förnybar elproduktion Acceptans -gränsen Förnybar elproduktion Befintliga lösningar Smarta elnät

15 Underlätta introduktion av förnybar elproduktion Krav på produktionsenheter Förstärkning av transmissionsnät Forskning och utveckling i många länder – Aktiva distributionsnät (reglersystem, lagring, mm); avancerad spänningsreglering och reläskydd – Storskalig energilagring – Feltolerans av vindkraft samt systemtjänster från vindkraft – HVDC och FACTS

16 Förstärkning av transmissionsnät

17 Behov av flexibilitet Produktionsbilden ändras snabbare än elnätet kan anpassas med hjälp av befintlig teknologi. Samma kan komma att hända med införandet av elbilar. Ny teknologi (t.ex. laststyrning) kan erbjuda en större flexibilitet än att bygga nya ledningar och stationer. Det är en viktig anledning att satsa på denna nya teknologin.

18 Reduktion av effekttoppar Konsumtion Tillväxt Reserv Tillgänglig effektLokal produktion Elnätet

19 Prisområden och effekttoppar Överskott på produktion i västra Danmark Brist på produktion i östra Danmark

20 Effektivare energianvändning Återkoppling av förbrukning till kunderna; varje månad eller varje timme Forskning om hur man bäst påverkar kundens förbrukning

21 Hinder mot smarta elnät Otydlighet i finansiering av FoU, demonstration och framtida utbyggnad av smarta elnät Avsaknad av incitament för nätföretagen at investera i smarta elnät Nättariffer som inte ger rätt incitament åt kunder att minska förbrukningen vid effekttoppar Avsaknaden an en övergripande nationell plan för den framtida utvecklingen av elnäten Brist på kunskaper om ny teknik och nyttan med den.

22 Våra förslag (1) En kunskapsplattform för framtida elnät En handlingsplan för anpassning av elnäten Finansiering genom befintliga strukturer

23 Våra förslag (2) Incitament för att investera i smarta elnät Timvärdesavläsning för huvuddel av kunden Översyn av tariffstruktur för att reducera effekttoppar Funktionskrav på information till kunden som ger möjlighet att aktivt svara på prissignaler

24 Våra förslag (3) Analysera aktörernas roller och ansvar Analysera den nuvarande uppdelningen i stam-, region- och lokalnät.

25 Tidplan Mars 2011: nätföretagen lämnar i investeringsplaner inför första regleringsperiod 2,5 år Hösten 2013: resultaten av förslagen tillgängliga 1,5 år Mars 2015: …. inför andra regleringsperiod

26 Välkommen till vår webb! www.ei.se www.elpriskollen.se …som vi utvecklar mot ökad tillgänglighet, och därmed ökad service till företag och allmänhet


Ladda ner ppt "Smarta elnät och nettodebitering Math Bollen SERO årsmöte, Katrineholm 15 april 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser