Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DET REFLEKTERANDE SAMTALETS INRE LIV Aktionsforskningsstudie om verksamhetsutveckling Magisteruppsats 2011, Högskolan i Halmstad Gunilla C. Vigert.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DET REFLEKTERANDE SAMTALETS INRE LIV Aktionsforskningsstudie om verksamhetsutveckling Magisteruppsats 2011, Högskolan i Halmstad Gunilla C. Vigert."— Presentationens avskrift:

1 DET REFLEKTERANDE SAMTALETS INRE LIV Aktionsforskningsstudie om verksamhetsutveckling Magisteruppsats 2011, Högskolan i Halmstad Gunilla C. Vigert

2 En lärande organisation Den kollektiva kompetensen i en lärande organisation måste innefatta ett utbyte mellan pedagoger och detta utbyte måste leda vidare till något nytt. En lärande organisation ger både utrymme för medarbetarnas lärande och tar tillvara det för att vidareutveckla verksamheten utifrån omvärldens villkor.

3 Vad är det för kvalitéer som kommer att vara hårdvaluta i framtidens samhälle? Förmåga att tänka nytt! Förmåga att erfara o byta perspektiv Förmågan att kommunicera Förmågan att nätverka

4 Ett aktionsforskande förhållningssätt Aktionsforskningsspiralen Observera Reflektera Planera Agera erfara byta perspektiv kommunicera nätverka tänka nytt kommunicera nätverka förändra

5 Synligt lärande kan enligt Hattie bli verklighet när lärandeprocessen formuleras som ett explicit mål för lärare och elev, när utmaningarna är välavvägda, när lärare och elev delar bedömningar om i vilken mån mål är uppfyllda, när lärare och elev ger varandra löpande feedback och när lärare engagerar sig känslomässigt i lärandeprocessen. Mer slagkraftigt sammanfattar Hattie det synliga lärande med att detta äger rum när läraren ser lärandeprocessen genom elevernas ögon och när eleverna ser sig själva som sin lärare (Hattie 2009:238).

6 1. Synliggöra förhållningssätt och arbetssätt i den pedagogiska verksamheten. 2. Reflektera över praktik och mål. 3. Inleda förändringsarbete utifrån detta i den pedagogiska verksamheten. Verksamhetsutvecklingsmål för 2010

7 DET REFLEKTERANDE SAMTALETS INRE LIV Aktionsforskningsstudie om verksamhetsutveckling Magisteruppsats 2011, Högskolan i Halmstad Gunilla C. Vigert Projekt A Dialogprojektet Förändringshistoria Projekt F Verksamhetsutvecklingsplan Reflekterande samtal Synliggöra praktik VISION Visions stegen Introducera redskap Dokumentation LPP IUP-process Styrdokument Forskning Resultatanalys Erfarenhet Teamorganisation

8 de reflekterande samtalen leder mot förändring, Problembeskrivning Vi vet inte om och i så fall på vilket sätt… det ger stöd för deltagarnas professionella utveckling, det i förlängningen leder till verksamhetsutveckling.

9 Att undersöka vad som händer i reflekterande samtal när pedagogerna utgår från konkreta videofilmade exempel från arbetet med eleverna. Syfte få ökad kunskap om vilken roll det reflekterande samtalet och synliggörandet av autentiska situationer i vardagen kan spela i förändringsprocesser. för att få förståelse för hur skolledare och pedagoger kan skapa förutsättningar för reflekterande samtal

10 Wilhelmssons förändringar av perspektiv Teori BREDDANDE AV PERSPEKTIV tes = tes SKIFTANDE AV PERSPEKTIV tes + tes = tes + tes ÖVERSKRIDANDE AV PERSPEKTIV tes + tes = syntes

11 Wilhelmssons förändringar av perspektiv Teori BREDDANDE AV PERSPEKTIV tes = tes SKIFTANDE AV PERSPEKTIV tes + tes = tes + tes ÖVERSKRIDANDE AV PERSPEKTIV tes + tes = syntes Den kollektiva kompetensen i en lärande organisation måste innefatta ett utbyte mellan pedagoger och detta utbyte måste leda vidare till något nytt.

12 Hur använder pedagogerna sig av reflekterande samtal när de utgår från autentiska situationer från praktiken? Forskningsfrågan Vilka delar består samtalsprocessen av? På vilket sätt bidrar de autentiska exemplen? Vilken roll spelar deltagarnas respons?

13 Forskningsstudie Aktion Aktion kontra studie Analysenhet 2 reflekterande samtal 4 metareflekterande samtal Min logg

14 Hur använder pedagogerna sig av reflekterande samtal när de utgår från autentiska situationer från praktiken? Forskningsfrågan Vilka delar består samtalsprocessen av? På vilket sätt bidrar de autentiska exemplen? Vilken roll spelar deltagarnas respons?

15 Inslag i samtalsväven Resultat Beskriva Förklara Undersöka Förändra

16 Lekgruppens samtal Kommunikationsgruppens samtal

17 Beskriva Ringa in ett centralt dilemmat Övergripande Specifikt Orsaker / konsekvenser/ strategier /drivkraft Begränsning: Fokus låg på eleverna inte på pedagogernas agerande

18 Förklara -frågor, eget perspektiv Andras perspektiv Möjligheter Yta eller djup i tolkningsprocessen? Faktorer som påverkade: Samtalsstrukturen Roller Ämnets art Begränsning: Ingen lyfte fram styrdokument eller teori!

19 Undersöka Förslag på vägar att få mer underlag. Behov för att komma under ytan: tydligt fokus avgränsning av fråga uppföljning och analys av förslagen handledning

20 Förändra Fokus på förändring av pedagogens agerande Förslag utifrån olika perspektiv Nytt gemensamt förslag Framgångsfaktorer: alla var aktiva alla provade alla perspektiv satte upp och provade hypoteser gav varann respons hade kul

21 Reflektionsprocessen utifrån Dewey

22 Hur använder pedagogerna sig av reflekterande samtal när de utgår från autentiska situationer från praktiken? Forskningsfrågan Vilka delar består samtalsprocessen av? På vilket sätt bidrar de autentiska exemplen? Vilken roll spelar deltagarnas respons?

23 ringa in dilemman hitta och behålla fokus deltagarna möter varandras tankar bekräfta och förstärka hypoteser nyansera samtalet föra in nya perspektiv styra fokus summera och komma vidare i samtalet De autentiska exemplen i samtalen bidrog till att: utmana perspektiv ifrågasätta uttalanden Men de skulle också ha kunnat bidra till att:

24 De autentiska exemplen i samtalen hade olika funktion: Sonderande Underlag för fortsatt undersökande Underlag för förändring Underlag för utvärdering

25 Hur använder pedagogerna sig av reflekterande samtal när de utgår från autentiska situationer från praktiken? Forskningsfrågan Vilka delar består samtalsprocessen av? På vilket sätt bidrar de autentiska exemplen? Vilken roll spelar deltagarnas respons?

26 Lyssna aktivt till varandra och försäkra sig om att verkligen förstå vad som avses. Ge varandra stöd genom uttalanden och frågor. Följa upp vad de andra säger och väva in sina egna tankar i sin respons. Se på en fråga ur andras perspektiv. Sätta ord på sina egna tankar. Problematisera för att bidra till att gruppen kan hitta nya lösningar. Dialogkompetens

27 Balanserad respons

28 Utvärdering av årets mål 1. Synliggöra förhållningssätt och arbetssätt i den pedagogiska verksamheten. 2. Reflektera över praktik och mål. 3. Inleda förändringsarbe te utifrån detta i den pedagogiska verksamheten. tes + tes = syntes Hur har ni synliggjort praktiken? Hur har ni arbetat med dialog- kompetensen? Hur långt når era samtal? Breddande, skiftande eller överskridande av perspektiv? Hur upplever ni att respons används i era enheter? Har ni sett några förändringar i verksamheten? Hur ska ni gå vidare för att implementera redskapen?

29 Skolledare med dialogkompetens ”släppa makten att definiera verkligheten” och att våga lyssna och tala på ett sätt som släpper fram medarbetarnas perspektiv inte bara uppmärksammar utvecklande initiativ hos sina medarbetare utan även ser misslyckanden som utvecklande

30 Skolledare som handledare som ger stöd kring att tränga djupare in i frågeställningar knyta praktiken till teori hitta tillbaka till fokus vända blicken mot det egna agerandet avgränsa frågan ge utmanande respons behålla tilliten till processen

31 Långsiktigt och strukturerat Forum för reflektion över praktiken Forum för att utveckla dialog- o analys- kompetens Forum för att möta ny teori Forum för att prova utvecklings- redskap Kompetent handledning Metasamtal kring processen Magisteruppsats 2011, Högskolan i Halmstad Gunilla C. Vigert INNEHÅLL FORM

32 Levandevision 1200aktörer Vetenskapligförankring Pedagogisk ledare på riktigt

33 Utvecklingsredskap Hur får vi redskapen att bli ett naturligt inslag i pedagogernas vardag? Hur kommer vi vidare till dokumentation?


Ladda ner ppt "DET REFLEKTERANDE SAMTALETS INRE LIV Aktionsforskningsstudie om verksamhetsutveckling Magisteruppsats 2011, Högskolan i Halmstad Gunilla C. Vigert."

Liknande presentationer


Google-annonser