Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Organisering och ledning av Evidensbaserad Praktik Ewa Wikström.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Organisering och ledning av Evidensbaserad Praktik Ewa Wikström."— Presentationens avskrift:

1 Organisering och ledning av Evidensbaserad Praktik Ewa Wikström

2 NPM – vad har det inneburit? Ekonomisering och effektivitetssträvande Marknadsorientering: modeller för köp-sälj, beställar-utförar ”Managerialism”: ökat fokus på styrning Redovisning och kontroll Ekonomisering och effektivitetssträvande Marknadsorientering: modeller för köp-sälj, beställar-utförar ”Managerialism”: ökat fokus på styrning Redovisning och kontroll

3 Reformer och styrning 199020002010-2014 Centrala frågor Valfrihet Deltagande Transparens Klient/Patientsäkerhet Klient/Patientens rättigheter Klientens/Patientens position DebattKvalitet, produktivitet, översikt och ledningsansvar Kvalitet, produktivitet, jämlikhet (rätt till lika vård) Evidensbaserad praktik Kunskapsbaserad praktik Tillgänglighet Säkerhet Informera klienten/patienten och delat beslutsfattande Ansvar Management Praktiker Interna marknader (köp-sälj system) Kvalitetsstyrning Strukturerade bedömningsinstrument IT- plattformar, integrering av patientdokumentation med kvalitetsregister och verksamhetsstyrning Webbportaler för att öka transparens Styrning av genomströmning (flöde) Värdebaserade processer Styrning med fokus på kötider Anseende (Reputation management) Risk management Varumärke/Branding/Media logik/träning Klient/Patient definition Klient/Patient som kund Klient/Patient som konsument eller person

4 Förväntningar Samhällspolitiska förändringar har lett till ökad fokusering på ekonomi Politikernas krav på vården att leva upp till budget och sparkrav har ökat Samtidigt som kraven på ökad kvalitet, personcentrerad verksamhet, värdebaserad verksamhet I organisationen söker man möta förändringstrycket Samhällspolitiska förändringar har lett till ökad fokusering på ekonomi Politikernas krav på vården att leva upp till budget och sparkrav har ökat Samtidigt som kraven på ökad kvalitet, personcentrerad verksamhet, värdebaserad verksamhet I organisationen söker man möta förändringstrycket

5 Interventioner som kan skapa förändringar i offentlig sektor 1.Politiska interventioner 2.Interventioner genom lagar och regleringar 3.Interventioner genom granskning och kontroll 4.Intervention genom management 5.Intervention genom rationalisering av professionell praktik

6 Förändringar och styrning Olika baser för att skapa att styra och intervenera för förändring: Arbetspraktiken (work regimes) Styrningspraktiken (control regimes) För att fånga förändringar i offentliga sektorn fokusera vad som förändras och vidden av förändring: Operativ Kontextuell DYNAMIK MELLAN OPERATIVA OCH KONTEXTUELLA PROCESSER DYNAMIK MELLAN OPERATIVA OCH KONTEXTUELLA PROCESSER

7 Styrning och legitimitet Många professionella menar att klienten/patienten måste vara i centrum och framhåller vikten av att arbeta utifrån en evidensbaserad praktik men samtidigt uppfattar man trycket att det är ekonomin som sätter ramen. Andra framhåller kravet på att korta kö- och vårdtider. Samhälleliga normer Medborgares krav på hälso- och sjukvård Sammansatta identiteter, åtaganden, lojalitet och yrkesmässiga intressen Samhälleliga normer Medborgares krav på hälso- och sjukvård Sammansatta identiteter, åtaganden, lojalitet och yrkesmässiga intressen

8 Några exempel från vården på legitimitetskonflikter ”Patientens situation och intressen är viktigare än ekonomiska frågor, men min chef säger att budgeten är viktigast. Detta är ett problem som man i rollen som chef måste acceptera.” ”Politikerna mäter väntetider. Läkemedelsindustrin backar upp dom.” ”Det är komplicerat. Jag sitter på två stolar. Det är svårt att skilja på det rent kliniska från det administrativa.” ”Jag tror att som chef måste man delta lite. Det är därför som jag är kliniskt aktiv. Jag vill hänga med, men också att visa för doktorerna att vi delar på den stora massan av patienter. Jag tror också att det har med förtroendet för mig som ledare att göra, det ger respekt att man också deltar.”

9 Management logik Professionell logik Rivaliserande logiker Kvantifiering och standardiserade procedurer Professionella bedömningar och behovsorientering Beslut och medel Gradering av logiker Den mest kvantifierade logiken dominerar Hierarkisering Rivaliserande logiker och hierarkisering

10 De är riskägarna - som kan skydda klient/patientarbetet Fokuserar ”ansvarighet” (vilket kan hindra personcentreringen)

11 Ledning, organisering och hantering av osäkerhet Avdelning/ grupp Individ(er) Omgivande organisation(er) Legitimitets- byggande -Styrningen (control regimer) Engagemangs- byggande -Professionella praktiker (work regimes) Kontextuell osäkerhet Operativ osäkerhet

12 Legitimitetsuppbyggande processer och organisatoriska konsekvenser Konflikter i samhället, organisationen och verksamheten resulterar i förhandlingar Prioriteringar av vilka frågor/värden som ges betydelse - evidensbasering och standardisering Legitimitet skapas i en kollektiv process

13 En organisationsstrategisk utmaning Förändringar i offentlig sektor sker i ett komplext samspel av förändringar i professionella praktiker samtidigt med förändringar i kontroll/styrningspraktiker. Professionella och chefer i verksamheten delar en arbetssituation och ett agerande som idag består av möten och omedelbara tolkningar, förhandlingar och ställningstaganden av vad som anses lämpligt (både utifrån professionella/evidensbaserade praktiker och styrpraktiker) snarare än förutbestämda strategiska handlingar och bedömningar. Det handlar om att agera i situationer som kännetecknas av osäkerhet, legitimitets- och engagemangsuppbyggande processer och förhandling. Hanterar ”framtida risker” genom rutiner och standardisering som skyddar och skapar gott anseende.

14 LEDARSKAP - vad är det i en evidensbaserad praktik?

15 Vad är ledarskap ? Att påverka människor att följa för att uppnå ett gemensamt mål. Att påverka aktiviteterna hos en individ eller grupp i riktning mot måluppfyllelse i en given situation. Att påverka människor att vilja sträva mot gemensamma mål.

16 LEDARSKAP handlar om att leda och styra. Detta sker framför allt genom MAKT (från kontroll och dominans till medbestämmande och deltagande) och ENGAGEMANG, LEGITIMITET och HANTERING AV OSÄKERHET

17 MAKT Vad innebär makt i en evidensbaserad praktik? Vilken betydelse har standardisering av behandlingsplaner och rutiner? Vad eller vem har inflytande över standardiseringsprocesser?

18 Olika former av makt POSITIONSMAKT Auktoritet i en formell position BELÖNINGSMAKT Kontroll över materiella resurser TVÅNGSMAKT Kontroll över sanktioner KUNSKAPSMAKT Expertis, skicklighet, information PERSONLIG MAKT Karisma, personlighet RELATIONSMAKT Att bygga nätverk

19 Ledarskap För att leda professionella krävs ett engagemang underifrån. Det är viktigt att erkänna och utnyttja olika kollegiala mekanismer. Ledare måste förhandla om snarare än att tvinga fram förändringar. Professionella grupper har stort inflytande (en inverterad maktstruktur).

20 Förändringsledarskap Komplex dynamik: Att förstå förändringar i styr-/kontrollpraktiker och i professionella praktiker samt dynamiken dem emellan Att förstå personliga reaktioner, makt och politik i samband med förändringar. Att leda och styra förändringsprocessen och att hantera konflikter som uppstår. Att utvärdera förändringsprocessen och resultaten av förändringen för att kunna vidta lämpliga åtgärder vid behov. Att uppmuntra och stödja aktivt lärande.


Ladda ner ppt "Organisering och ledning av Evidensbaserad Praktik Ewa Wikström."

Liknande presentationer


Google-annonser