Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kvalitetsutveckling och organisation vid LTU

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kvalitetsutveckling och organisation vid LTU"— Presentationens avskrift:

1 Kvalitetsutveckling och organisation vid LTU
Kvalitetsfunktionen: Gunilla Enquist Camilla Lindmark På VSS finns en kvalitetsfunktion som fungerar som ett stöd för universitetsledning, fakultetsnämnder, och institutioner gällande kvalitetsarbete av universitetsgemensam karaktär, med fokus på utbildningsrelaterade frågor. Kvalitetsfunktionens handlingsplan är kopplad till verksamhetsstyrningsprocessen kvalitetsfunktionen har flera olika typer av arbetsuppgifter (Omvärldsbevakning, Externa/interna utvärderingar, analyser och uppföljningar, mätningar, tematiska studier, information/ utbildning förbättringsprojekt, HSV utv, fusk och plagiat, kursvärdering, ranking ) men har huvudsakligen två starka ben: förbättringsprojekt (initierar, stödjer eller driver) och externt initierade utvärderingar (samordnar process). Kvalitetsutvecklingsarbetet är en tydlig integrerad del i verksamhetsstyrningsprocessen här på LTU och vi ser det som viktigt att detta arbete inte fungerar som en isolerad verksamhet utan är med hela vägen i alla delar av verksamheten.

2 Kvalitetspolicy & Kvalitetsutvecklingssystem Systematisk strävan att uppnå förbättringar
Kvalitetsutvecklingsarbetet bygger på befintlig organisation på samtliga nivåer i organisationen 2 beslutsnivåer 6 institutioner, 2 fakultetsnämnder, verksamhetsstöd Balanserad styrning Kvalitetsfunktion, verksamhetsstöd Universitetsgemensamt/övergripande kvalitetsarbete Fokus på utbildningsrelaterade frågor Handlingsplan kopplad till verksamhetsuppdrag Två starka ben! Den interna styrningen sker via universitetsstyrelse* och rektor, se nästa bild. Under rektor har vi institutionernas prefekter, som har resultat och personalansvar för respektive institution (de har och ett tydligt ansvar att samordna kvalitetsarbetet inom institutionen, att säkerställa implementering av modeller för utveckling samt att genomföra aktiviteter för utvärdering, utveckling och uppföljning). Som stöd vid beslut har rektor sedan akademin i form av två fakultetsnämnder som har ansvar för kvaliteten i utbildningen (och vars uppgift är bland annat strategisk planering, uppföljning och utvärdering avseende kvalitetsfrågor inom respektive ansvarsområde). Verksamhetsstödet hanterar verksamhetsgemensamma frågor såsom personal, ekonomi, studentservice, kommunikation, extern finansiering, infrastruktur, utbildnings och forskningsfrågor samt inköp. VSS fungerar som stöd till hela verksamheten i olika frågor och bereder ärenden till US, rektor, nämnder, prefekter. Rektor har även mötesplatser för samordning, samverkan, information och kommunikation - Rektorsråd och Rektors chefsgrupp Institutionerna, fakultetsnämnderna och verksamhetsstöd utgör samtliga resultatenheter som ska fastställa sin handlingsplan i dialog med rektor som en del av LTUs verksamhetsstyrning som drivs enligt modellen balanserad styrning. Universitet har jobbat med denna balanserade styrmodell sedan 2007 – det fungerar riktigt bra - där man utgår från universitetets vision, strategiska karta och strategiska mål. Riskanalyser och handlingsplaner med aktiviteter för att uppnå målen tas fram och ses över av alla resultatenheter i dialog med rektor varje år. Uppföljning sker två gånger/år och de strategiska målen följer man upp med styrmått.

3

4 Metod som allt kvalitetsarbete baseras på
LTUs kvalitetsutvecklingssystem består av en arbetsgång för kvalitetsutveckling som alla anställda kan använda i det dagliga arbetet. Baseras på kvalitetsutveckling av utbildningar.

5 Stöd för metod förutsättningar för ett systematiskt kvalitetsutvecklingsarbete
Kvalitetsutvecklingssystemet består även av stöd för medarbetarna i det dagliga arbetet i form av uppföljning av verksamheten som innefattar aktiviteter såsom att utvärdera, studera och lära av varandra, ordning och reda – med lättillgängliga dokument och kartlagda processer samt systematiska förbättringar som sker i olika befintliga grupperingar inom hela verksamheten. Medarbetare vid LTU uppmuntras att identifiera förbättringsområden och adressera dem till lämplig förbättringsgrupp som kan vara tex olika enheter, programråd, kvalitetsfunktionen, nämnder etc Det är viktigt att vi lär av historien, att vi håller vad vi lovar och att vi ständigt vill bli bättre….

6 LTU är stolta över Modell för Balanserad styrning Projektmodell
LTU processutvecklingsmodell LTU-modellen för ökad genomströmning LTU kursvärderingsmodell Målmatris Process för externt initierade utvärderingar Som tidigare nämnts så har LTU en modell för balanserad styrning Vi har en övergripande projektmodell (lik props) för våra förbättrings- och utvecklingsprojekt. Den baserar sig på faser som startas och avslutas med formella beslut, så kallade tollgates. I modellen ingår tydliga roller och styrande dokument. vi har färdiga mallar och rutiner för hur det går till. Vi har en processutvecklingsmodell och en processarkitektur som är framtagen just i syfte att vägleda oss i allt förbättringsarbete. LTU har ett pågående arbete med att inför ett processorienterat arbetssätt. Vi har kvalitetsmodeller för exempelvis ökad genomströmning (systematik, uppföljningsmoment och stödaktiviteter, pedagogiska åtgärder) och kursvärdering. Vår målmatris, där man tydliggör vilken nivå lärandemålen har i förhållande till examensmålen samt visar utbildningens progression. Taxonomin baseras på CDIO. Vi har baserat på våra erfarenheter bland annat av tre omgångar i HSVs utbildningsutvärderingar utvecklat en väl fungerande process och rutiner för externt initierade utvärderingar.

7 Process vid externt initierade utvärderingar
Erfarenhetsutbyte sker mellan ämnen och omgångar TUT projektet har tränat textförfattarna Kvalitetsfunktionen stöttar Dokument - HSVs vägledning erfarenheter & Fronter checklista på aktiviteter - rutin ”Textens väg till beslut” - rutin ”HSV besked” intern tidplan Kvalitetsfunktionen stöttar arbetet, är kontaktperson och avidentifierar arbeten.


Ladda ner ppt "Kvalitetsutveckling och organisation vid LTU"

Liknande presentationer


Google-annonser