Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förslag 10/9 2013 LRF Skogsägarnas Agenda för skogen och klimatet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förslag 10/9 2013 LRF Skogsägarnas Agenda för skogen och klimatet."— Presentationens avskrift:

1 Förslag 10/9 2013 LRF Skogsägarnas Agenda för skogen och klimatet

2 Förslag 10/9 2013 Struktur Bakgrund Ställningstagande Handlingsplan

3 Förslag 10/9 2013 Varför är klimatfrågan viktig? 1.Växthusgasutsläpp påverkar klimatet 2.Ett förändrat klimat påverkar skogen ökade medeltemperaturer kortare snöperioder mer nederbörd ökad risk för torka

4 Förslag 10/9 2013 Skogen påverkar… Koldioxid lagras in i träden Mängden koldioxid en skog kan fånga beror på trädens tillväxt Tillväxten påverkas av hur skogen sköts. Det finns goda möjligheter att genom skötsel öka inbindningen av koldioxid

5 Förslag 10/9 2013 Skogen påverkas… Tillväxten ökar Nya trädslag och provenienser kan användas Vissa skadegörare kan komma att gynnas Drivningsförhållanden blir svårare Värre stormskador pga mindre tjäle Ökad brandrisk

6 Förslag 10/9 2013 LRF Skogsägarnas ställningstagande för optimal klimatnytta i skogen För LRF Skogsägarna är det självklart att skogen ska förvaltas långsiktigt och uthålligt. Vårt mål är ett resurseffektivt och biobaserat samhälle, där fossila och andra resurskrävande material ersätts av med träråvara för stor klimatnytta.

7 Förslag 10/9 2013 LRF Skogsägarna anser att: Produktion, miljö och sociala aspekter har lika stort värde. Biologisk mångfald, kulturmiljö och friluftsliv värnas genom generell hänsyn, frivillig hänsyn och andra former av avsättningar (t ex KOMET). Skogen ska brukas så samhällets långsiktiga klimatbelastning minskas. För den största delen av skogsmarksarealen görs detta genom hög tillväxt och ökad substitution

8 Förslag 10/9 2013 Hur går vi från ord till handling? Rådgivning, information och utbildning är viktiga instrument för att markägare såväl som övriga i skogen verksamma personer har tillräckliga kunskaper och motivation för att göra klimatsmarta val i den dagliga verksamheten (god vattenhänsyn, rätt plantval mm).

9 Förslag 10/9 2013 Skogsägare beslutar själv hur skogarna ska skötas inom lagens ramar. Råvara från skogen kan nyttjas i allt från trähus, pappersförpackningar och energi till nya produkter i en biobaserad samhällsekonomi. Alla olika användningsområden har betydelse för klimatet och för skogsägare. LRF Skogsägarna verkar för att fastigheternas tillväxtmöjligheter tas tillvara samtidigt som hänsyn till miljö och sociala aspekter tas.

10 Förslag 10/9 2013 God skogsskötsel är centralt: ståndortsanpassat skogsbruk bra föryngringar röjning gallring gödsling dikesrensning och skyddsdikning skogsskyddsarbete näringscirkulation riskspridning och riskminimering Liksom minskade transporter och utsläpp

11 Förslag 10/9 2013 Ytterligare forskning behövs bland annat kring: Trädslag Provenienser Skötsel Skogsskydd Intensivodling Körskador Bränsleförbrukning Vägar Nya produkter

12 Förslag 10/9 2013 Utgångspunkter Goda förutsättningar för konkurrenskraftig utveckling av skogsbruket, skogsprodukter och bioenergi En sammanhållen politik där förnybara råvaror gynnas

13 Förslag 10/9 2013 Läs mer i vår agenda om skogen och klimatet

14 Förslag 10/9 2013 Skogsägarrörelsens mål Fritt, lönsamt och uthålligt familjeskogsbruk

15 Förslag 10/9 2013 Tack för uppmärksamheten! karin.vestlund.ekerby@skogsagarna.lrf.se


Ladda ner ppt "Förslag 10/9 2013 LRF Skogsägarnas Agenda för skogen och klimatet."

Liknande presentationer


Google-annonser