Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bioenergigårdar i ett nytt landskap. Bakgrund Projektet ”Ökade produktion av biobränsleråvara 2006-07” –Starkt partnerskap –Framgångsrikt Ny teknik och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bioenergigårdar i ett nytt landskap. Bakgrund Projektet ”Ökade produktion av biobränsleråvara 2006-07” –Starkt partnerskap –Framgångsrikt Ny teknik och."— Presentationens avskrift:

1 Bioenergigårdar i ett nytt landskap

2 Bakgrund Projektet ”Ökade produktion av biobränsleråvara 2006-07” –Starkt partnerskap –Framgångsrikt Ny teknik och nya metoder Nya affärsmodeller – incitament för förändring Konkreta resultat i volymer och areal Funktionella bränslen

3 Syfte Projektet skall skapa samarbetsformer som involverar alla berörda intressentgrupper och som bidrar till utvecklingen av skötselsystem inom skogsbruket som optimerar en hållbar produktion av biobränsleråvara utan att hämma produktionen av gagnvirke och av odlingssystem inom jordbruket med avseende på energigräs som inte hämmar foder- och livsmedelsproduktion samt en effektiv hantering och beredning av råvaran för fortsatt förädling. Ett viktigt inslag i denna process är en fortlöpande funktionsstyrd teknik- metod- system- och processutveckling. Projektet syftar också till att skapa en modell för en ekologisk landskapsutveckling i vilken social och ekonomisk utveckling stimuleras genom att energigrödor på åkermark och energisortiment ur skogen skapar förutsättningar för ökad sysselsättning på landsbygden

4 Syfte Syftet med projektet Stimulera markägare till att producera biomassa Volymproduktion Utveckling av ny teknik och nya metoder Forskning Kunskapsspridning Samverkan Ökad sysselsättning och lönsamhet

5 Mål Projektet har som mål att under perioden - i samverkan med regionens skogs- och lantbruksföreetag - etablera produktionsområden för skogs- och åkerbränsle på en total areal av 6 750 ha. I samverkan med deltagande skogs- och jordbruksföretag skall en effektiv organisation för etablering, skötsel, skörd och hanterng av biobränsleråvara skapas och ett fungerande avtalssystem mellan berörda parter inkl entreprenörer utarbetas

6 Mål Projektet har två typer av mål; a) resultatmål (under projekttiden 2008-11) Produktion 100 GwH/år Produktionsområden Teknik – och Metodutveckling Nya entreprenörer och nya affärsmodeller b) effektmål (0-10 år efter projektavslut) Produktivitet – ökad tillväxt System- och processutveckling

7 Tidplan och budget Projektet pågår under perioden 20080701 - 20110630 Projektbudgeten omsluter totalt 55,7 m kr med följande finansiering –Offentlig finansiering12,8 mkr –Privat finansiering29,0 mkr –EU Mål213,9 mkr

8 Finansiärer Länsstyrelsen Västerbotten Energimyndigheten Jordbruksverket Kempe Stiftelserna LRF Norra Skogsägarna ek för Umeå Energi/Umeå kommun Skellefteå Kraft/Skellefteå kommun SLU EU Mål 2 Malå kommun Lycksele kommun

9 Organisation & deltagare Insatserna genomförs i fyra delprojekt med egna sk Utförare som utformar förslag till insatser för godkännande i projektstyrelsen Projektstyrelsen har ett övergripande ansvar för resursanvändning, samordning och extern informationsspridning

10 Organisation

11 Unika delar Uttag och investeringar nu, tillväxt sedan Nya metodlösningar – nya entreprenörer Nya samverkansformer - markägare Nya skötsel- och odlingsmetoder Nya skörde- och beredningsmetoder Nya transportlösningar Nya affärsmodeller - incitamentssystem

12 Geografisk samordning Skötselsamverkansområden –Markägare planerar och genomför skötselinsatser i sammanhängande markområden för rationell användning av mark och ökad tillväxt Produktionssamverkansområden –Markägare i samverkan med entreprenörer och andra aktörer lägger en grund för en fortlöpande produktion och leveranser av bioenergiråvara

13 Geografisk samordning Skötselsamverkansområde Naturligt sammanhängande områden på 1000- 3000 ha Långsiktig plan för ökad produktion och ökad tillväxt Samverkan mellan markägare

14 Samverkan och FOU Skog Åker FoU Samverkan Föryngring Gallring Slutavverkning Markberedning Odling Skörd Restaurering åkermark ENCROP SLU Forest Power Skogforsk ESS Kraftsamling Skog

15 Planerade insatser Skog Åker Föryngring Gallring Slutavverkning Tillväxt MarkberedningOdling Skörd Etablerad odling Dikesrenovering Gödsling Energigallring VägarBeredning Restaurering Gödsling Sortprovning Skördesystem Komprimering Nya trädslag Stubblyft Transportlösningar Skötselsamverkansområden - produktionssamverkansområden Transportlösningar

16 Exempel Samverkan Affärsmodeller Långsiktig samverkan kring produktionsutveckling ”Förskottsbetalning” som möjliggör ökade investeringar i produktivitetshöjande insatser Nya former för arrenden Nya affärsupplägg mellan energibolag- entreprenörer resp mellan markägare- entreprenörer

17 Framtidsfrågor Anläggningsstöd för rörflen jämförbart med salix Stöd för samverkan mellan markägare för gemensamma produktivitetshöjande insatser Stöd för system- och processutveckling

18 Framtidsfrågor Forma en strategi för ett optimalt markutnyttjande i Europa som balanserar olika samhällsintressen och som skapar förutsättningar för en hög uthållig bioenergiproduktion

19 Referensgruppens roll Rådgivande Nätverksbyggande Medverka i utformningen av en övergripande strategi för utveckling av bioenergisektorn i Sverige och i Europa

20 Arbetsplan Möte 1: Introduktion Möte 2: Nulägesanalys, målbild och åtgärdsförslag Möte 3: Internationell utblick Möte 4: Förslag till strategi- och handlingsplan


Ladda ner ppt "Bioenergigårdar i ett nytt landskap. Bakgrund Projektet ”Ökade produktion av biobränsleråvara 2006-07” –Starkt partnerskap –Framgångsrikt Ny teknik och."

Liknande presentationer


Google-annonser