Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Redovisning Workshop – samtliga grupper Seminarium med samverkansgrupperna VERVA 11 januari 2007.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Redovisning Workshop – samtliga grupper Seminarium med samverkansgrupperna VERVA 11 januari 2007."— Presentationens avskrift:

1 Redovisning Workshop – samtliga grupper Seminarium med samverkansgrupperna VERVA 11 januari 2007

2 Fråga 1 Vilka förändringar i omvärlden har störst betydelse för utvecklingen av e-förvaltning de närmaste fyra åren?

3 3 Tabell 1: Prioriterade trender, nr 1 TrendBeskrivning Användarnas förväntningar (medborgare och företag) Tillgänglighet Tilltro/Tillförlitlighet ”Google” – fenomenet (Wikipedia) Självservice Integritet Medborgarens krav på transparens i myndighetsutbudet och möjligheten att kommunicera effektivt ökar Medb ställer högre krav på elektronisk tillgänglighet och indivídanpassad service. ”IT-natives” förväntar sig snabb och effektiv kommunikation och hantering. Den ska vara interaktiv och individuell. Problem digital klyfta. Större IT-mognad hos alla grupper som leder till folkliga och företagliga krav

4 4 Tabell 1: Prioriterade trender, nr 2 TrendBeskrivning Politisk vilja och styrning IT – Standardardiseringsutredningen VERVA - Uppdrag Ansvarsutredningen Ökade krav på effektivisering och service till medborgare/företag Sakpolitiska direktiv från EU ger konsekvenser Föranledd av bl.a. ansvarskommitténs arbete och myndighetsöversynen

5 5 Tabell 1: Prioriterade trender, nr 3 TrendBeskrivning Teknisk utveck- ling och Media- konvergens Mobilitet IT-infrastruktur utb. (mjuk och hård) IP-/bredbands TV RFiD Genombrott för 3G, bredband, eID m.m. Teknikacceleration (kapacitet och innovation, yttre tryck), nya tekniska möjligheter på IT-området, Teknikutvecklingen (ständigt uppkopplad), Bättre teknik ger mer möjligheter.

6 Fråga 2 Hur förhåller sig våra omvärldsspaningar till de uppdrag/prioriteringar för e-förvaltning som finns för år 2010?

7 7 Konsekvensdiagram, trend nr 1 Konsekvens Användarnas förväntningar ( medborgare och företag ) -Bättre servicegrad och individanpas-sade tjänster -Rättssäkerheten utmanas - Ökade sociala klyftor -Behov av centralt styrd utveckling (gemensamma funktioner, register, etc.) -Mycket bråttom för trovärdighet och för att undvika avståndstagande till förvaltningen

8 8 Konsekvensdiagram, trend nr 2 Konsekvens Politiska krav och vilja -Omprioritering av myndigheternas resurser genom omprövning av budget -Krav på ökad samordning på alla nivåer, även inom Rk -EU-påverkan möjliggör enklare arbete över nations- och myndighetsgränser -Krav på nytt ledarskap -Spänningar mellan kortsiktiga tankesätt och långsiktiga strukturförändringar

9 9 Konsekvensdiagram, trend nr 3 Konsekvens Teknisk utveckling och mediakonvergens -Ökad känslighet för händelser i infrastrukturen -Ökad mobilitet -Ökad automatisering -Ökad interoperabilitet

10 10 Sammanfattning av hur uppdragen/prioriteringarna för e- förvaltning 2010 förhåller sig till trendernas konsekvenser 1. Centrala myndigheter i centrum i stället för Medb/Privat Sektor 2. Ökad central styrning 3. Medborgarorienterad / myndighetsövergripande tjänsteutveckling 4. Större satsningar på e-tjänster genom omprioriteringar av resurser 5. Ökad risk för störningar i infrastrukturen 6. Ökad mobilitet 7. Ökad interaktion / integration mellan företag och myndigheter 8. Trögheten i det demokratiska systemet står i konflikt med brådskan i uppdragen – på gott och ont. 9. Säkerhetskraven – ökat behov av e-ID 10. Informationsdatabaserna - brukarnas krav 11. Ökad automatisering - teknikutveckling ”Alla uppdrag/prioriteringar är de rätta; fortsätt prioritera.”

11 Fråga 3 Vilka är de viktigaste insatserna som behöver göras för att uppnå regeringens uppdrag/prioriteringar om e-förvaltning år 2010?

12 12 Tydligare central styrning 1. Offentligt ramverk + ansvar för e-förvaltningens IT/IS INFRA (hård o mjuk) 2. Kriterier / Krav för e-förvaltning (kravdokument) 3. Standardisering genom harmonisering av begrepp, processer och teknik 4. Mer central styrning (över departementsgränser), t ex avseende finansiering 5. Fokusera på gemensam infrastruktur; kommunikationsarkitektur, säkerhetslösningar, informationshantering (begrepp – lagring – transport) 6. Använd upphandlingsprocessen strategiskt. Ex. upphandling av gemensamma tjänster/system. 7. Förstå konsekvenserna för ledarskapet 8. Proaktivt arbete med lagstiftning och reglering 9. Betrakta e-förvaltning i det breda perspektivet. Utvecklingsarbete i Verva 10. Kommunalt e-förvaltningsprogram

13 13 Användarfokus 1. Utgå från användarkrav/ -perspektiv 2. Förbättra sökmöjligheterna genom en effektiv, medborgaranpassad sökmotor. Motiv: Enkelhet i kontakt med myndigheter 3. Tydlig kanalstrategi. Processer ska vara oberoende av kanal. 4. Användarfokus genom styrning av insatserna för att få en högre och jämnare kvalitet på myndigheternas utveckling 5. Införa ”ranking-lista”

14 14 Erfarenhetsutbyte 1. Sprida kunskap och erfarenheter i den offentliga sektorn, bl a genom samverkan och samordning 2. Goda exempel – andras erfarenheter och spridning av dessa 3. Lyft och ta tillvara redan genomförd utveckling och samplanera fortsättningen. Exempel är E-förvaltning, E-hälsa, E-lärande

15 15 Samverkan med privat sektor 1. Öka interaktionen mellan offentliga sektorn och företagen 2. Ökad samverkan med privata näringslivet. Tillvarata redan utvecklade tjänster; identifiera de viktigaste ärendena.

16 16 Processsyn 1. Behovsinventering och processkartläggning över myndighetsgränser 2. Återuppväck processynen


Ladda ner ppt "Redovisning Workshop – samtliga grupper Seminarium med samverkansgrupperna VERVA 11 januari 2007."

Liknande presentationer


Google-annonser