Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Brussel- och insolvensforordningarna og forholdet mellom dem Den Norske Sjørettsforeningen Internasjonal gjeldsforfølgning i skipsfarten 18 november 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Brussel- och insolvensforordningarna og forholdet mellom dem Den Norske Sjørettsforeningen Internasjonal gjeldsforfølgning i skipsfarten 18 november 2014."— Presentationens avskrift:

1 Brussel- och insolvensforordningarna og forholdet mellom dem Den Norske Sjørettsforeningen Internasjonal gjeldsforfølgning i skipsfarten 18 november 2014 Eva Storskrubb

2 Bryssel I-förordningen Förordning EG Nr 44/2001 Förordning EU Nr 1215/2012 (Omarbetning) Artikel 1 1)Denna förordning är tillämplig på privaträttens område, oberoende av vilket slag av domstol det är fråga om […] 2)Förordningen är inte tillämplig på […] b) konkurs, ackord och liknande förfaranden […]

3 Insolvensförordningen Förordning (EG) nr 1346/2000 Reformprojekt KOM(2012) 743, 12.12.2012 Tillämpningsområdet - Artikel 1 Tillämpas på kollektiva insolvensförfaranden som innebär att gäldenären helt eller delvis berövas rådigheten över sina tillgångar och att en förvaltare utses Tillämpas inte på insolvensförfaranden som rör försäkringsföretag, kreditinstitut, investmentföretag som tillhandahåller tjänster som innebär hantering av medel eller värdepapper för tredje mans räkning eller kollektiva investmentföretag

4 Tillämpningsområdet forts. Artikel 2 – Definitioner a) Insolvensförfarande: de kollektiva förfaranden som avses i Artikel 1.1 > Bilaga A: Sverige: konkurs och företagsrekonstruktion Kommissionen föreslår en utvidgning p.g.a. utvecklingstrenderna Förfaranden och hybrider som strävar till att undvika insolvens Enskildas insolvensförfaranden Diverse definitionsproblem Se mål C-461/11 Radziejewski

5 “COMI” Grunden för behörighet, Artikel 3(1) “Centre of debtors main interests” / “Platsen där gäldenärens huvudsakliga intressen finns” För bolag och andra juridiska personer presumeras att det är sätet om inte annat visas Universell effekt! Potentiellt sekundärt förfarande om gäldenären har ett driftställe i en annan medlemsstat – omfattar endast egendom i den staten, Artikel 3(2)

6 Förhållandet mellan förordningarna ”Avgränsningen mellan Bryssel I-förordningen och förordningen är ett av de mest kontroversiella ämnena i samband med gränsöverskridande insolvensförfaranden. Diskussionen gäller internationell behörighet (artikel 3) och erkännande av utländska avgöranden (artikel 25).” KOM(2012) 743 Mål kvalificeras som insolvensspecifika när de är en direkt följd av insolvensförfaranden och har nära anknytning till dem

7 Insolvensspecifika mål Mål 133/78 Gourdain Första målet, personligt ansvar för bolagsman, talan av konkursförvaltaren Autonom tolkning av undantaget Tala som kan direkt härledas från konkursen och har nära samband med konkursförfarandet Utanför Bryssel I-förordningen Tre kriterier a)Det ska finnas en insolvensspecifik grund/orsak för talan b)Behörigheten ska bidra till en effektiv process c)Det ska finnas ett allmänt intresse för konkursforum

8 Särskilda mål-typer Återtagandeförbehåll Andra tvister om vilken egendom som hör till konkursboet Återvinning Konkursfordring som bestrids (och andra varierande typer av mål för att fastställa fordringar som har åberopats) Ansvar för likvidator Bolagsrättsliga mål (kapitalunderskott, rättshandlingar efter insolvens) Prioritetsrättigheter Konkursboets rättshandlingar


Ladda ner ppt "Brussel- och insolvensforordningarna og forholdet mellom dem Den Norske Sjørettsforeningen Internasjonal gjeldsforfølgning i skipsfarten 18 november 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser