Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gabriella Holm, Skolsamverkan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gabriella Holm, Skolsamverkan"— Presentationens avskrift:

1

2 2011-09-06 Gabriella Holm, Skolsamverkan
SYV i Örebroregionen Gabriella Holm, Skolsamverkan

3 Regional rapport Frågestund Diskussion Återsamling/avslut
Agenda: SyvBarometern 2011 Regional rapport Frågestund Diskussion Återsamling/avslut

4 Vad är SYV 2011? Studie – och yrkesvägledning Roll – Funktion
Syv = Projektledare ”spindeln i nätet” Jag – Utbildning – Arbete ”Hela skolans ansvar”, allmänna råd från Skolverket Redan implementerat i skolan

5 Aktuellt SYV 2011/12 Skollagen 1 juli 2011 Nya läroplaner, GY-11
Utbildningsdepartementet Skolverket Skolinspektionen 14 regioner Nationell konferens i slutet av september

6 Kartläggning av studie- och yrkesvägledare på landets grund- och gymnasieskolor: SYVBarometern 2011
Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 11 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande adresser från PAR 1 – 29 april 2011 SYV (grundskola + gymnasium) över hela landet Totalt 871 st. – grundskola: 474 st. / gymnasium: 500 st. (20% verksamma inom både grundskola och gymnasium) 6

7 Del 1: Studie- och yrkesvägledning –
Hela skolans ansvar?

8 Vad av följande ingår i din tjänst som SYV?

9 Vad ingår i din tjänst som SYV? (vs. Vad ingår i SYV:s tjänst?)
= Samsyn mellan SYV och skolledare kring rollen. Övriga faktorer skattas genomgående högre av SYV.

10 Vad av följande tycker du borde ingå i din tjänst som SYV?

11 Upplever du att du får det stöd och den hjälp du behöver i studie- och yrkesvägledningen av skolledningen? Ja Nej, men är i behov av det Nej, men är inte i behov av det 56% 29% 15% Upplever du att du får det stöd och den hjälp du behöver i studie- och yrkesvägledningen av dina lärarkollegor? Ja, av alla lärare Ja, av många men inte alla lärare Ja, av enstaka lärare Nej, inte av någon alls 18% 51% 27% 4%

12 Tydligt mål med / röd tråd i / kvalitetsredovisning av vägledningen?

13 Hur stort genomslag tycker du att de 'Allmänna råden om studie- och yrkesorientering' (Skolverket, april '09) har haft på din skola?

14 Vägledning samt information om utbildningar och arbetsliv ingår i de
Sammanfattning: Del 1 Vägledning samt information om utbildningar och arbetsliv ingår i de allra flesta SYV:ars tjänst Samverkan med arbetslivet ingår i tjänsten för 2/3 av SYV:arna. 4/5 anser att det borde ingå Ungefär hälften anser att utbildning av skolans personal borde ingå. 3 av 10 är i behov av större stöd från skolledningen och 3 av 10 får bara stöd av enstaka lärare eller färre Knappt hälften anser att det finns en röd tråd för studie- och Yrkesvägledningen och lika många anser att det finns ett tydligt mål = Rörig, otydlig, spretig roll. De allmänna råden tycks ha haft mycket begränsat genomslag

15 Del 2: Kompetenser

16 Jag skulle beskriva mina kunskaper om följande som ganska (4) eller mycket (5) goda (skala från 1-5)

17 Yrken som förutspås kommer behövas mer av i framtiden
Jag skulle framförallt vilja öka min kompetens inom följande områden (max 3) 1. Yrken som förutspås kommer behövas mer av i framtiden 2. Branscher som förutspås ha […] behov av arbetskraft i framtiden 3. Generell kunskap om olika yrken 4. Eget företagande 5. Efterfrågan på globala arbetsmarknaden

18 Jag skulle framförallt vilja öka min kompetens inom följande områden (max 3)

19 Vägledning kring branscher och yrken: vad brukar alltid diskuteras med eleverna? (skala: aldrig / ibland / alltid)

20 Ja, alltid 8% Ja, ofta 65% Nej, sällan 25% Nej, aldrig 2%
Väger du in arbetsmarknadens framtida kompetensbehov i din studie- och yrkesvägledning? Ja, alltid 8% Ja, ofta 65% Nej, sällan 25% Nej, aldrig 2%

21 I vilken utsträckning samverkar din skola med arbetslivet?

22 sina kunskaper inom detta område som goda
Sammanfattning: Del 2 De flesta känner sig bekväma i vägledning kring utbildning och beskriver sina kunskaper inom detta område som goda Eget företagande har näst lägst andel goda/mycket goda kunskaper, och är också det område flest känner sig direkt obekväma med Många vill stärka sina kunskaper inom yrken, branscher, företagande och efterfrågan på arbetsmarknaden.

23 Allt sammantaget, hur effektivt tycker du att studie- och yrkesvägledningen på din skola fungerar?
Medelvärde: 7,2 Ja, av alla lärare 7,9 Ja, av många men inte alla lärare 7,3 Ja, av enstaka lärare 6,6 Nej, inte av någon alls 5,7

24 Slutsatser Kopplat till rollen finns utvecklingsbehov Otydlig, rörig, spretig, budget, projektledaransvar Kopplat till ”hela skolans ansvar” tycks mycket återstå Ungefär hälften anser att det finns röd tråd respektive ett tydligt mål Många vill utbilda skolans personal men färre uppger att det ingår i tjänsten Långt ifrån alla får stöd från lärare och skolledning Kopplat till vägledningen önskas ett tydligare fokus på yrkes och arbetsliv Kunskaperna om utbildning & vägledningssamtal förefaller goda Många vill öka sina kunskaper om efterfrågan, branscher och yrken Kunskaper och vägledning om eget företagande förefaller bristfälliga Kopplat till samverkan med arbetslivet finns mycket kvar att göra - Endast 1 av 3 skolor samverkar i stor utsträckning 4 av 5 vill att samverkan ska ingå i tjänsten, i nuläget ingår det för 2 av 3

25 Vad vill du helst göra direkt efter gymnasiet? (max 2)

26 Tror du att du kommer studera vidare inom tre år efter gymn.?
”Den stora trenden 2011 går i ambitionens och självförverkligandets tecken. Att vara "cool" och "plugghäst" är inte längre en motsättning, tvärtom är seriositet och målsättning något eftersträvansvärt! tjej, 19 år Intr studera vidare högt o ökande trend sett länge Totalt 85 % kan tänka sig studera vidare 41% av på YP vill studera vidare, iom GY 2011 tänka till, väler YP o vill studer vidare måste komplettera Studie- o yrkesvägledarna spela en ännu viktigtare roll 26

27 Följande oroar mig med att läsa vidare…
Tjejerna högre krav, beskriver mer ambitiösa Medan killarna attityd löser sig, märks betygen Killarna riskerar hamna efterkälken 27

28 Ja Nej 84% 16% Studieförberedande Yrkesförberedande 15% 23%
Andel som instämmer: “Skolan har gett mig bra information om vilka branscher och yrkesmöjligheter som finns i framtiden” Studieförberedande Yrkesförberedande 15% 23% Skulle du i dagsläget vara intresserad av att få information från branscher eller arbetsgivare som vill anställa dig i framtiden? Ja Nej 84% 16%

29 SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Örebro
Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 12 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande adresser från PAR 1 – 29 april 2011 SYV (grundskola + gymnasium) över hela landet Totalt 871 st. – högstadium: 474 st. / gymnasium: 500 st. (20% verksamma inom både högstadium och gymnasium) Region Örebro: 42 st (69% justerad svarsfrekvens) 29

30 Bakgrund: kön- och åldersfördelning
Könsfördelning: Kvinna 72% 79% Man 28% 21%

31 Hur många procent av en heltidstjänst arbetar du som studie- och yrkesvägledare?
Följdfråga om ej 100%: Om du inte arbetar som SYV på heltid, vad består resten av din tjänst av? Lärare 24% 19% Skolledare 10% 9% Administrativ personal 10% 14% Annat 33% 22% Har bara deltidstjänst 28% 45%

32 47% 82% 19% 4% 35% 14% 25% 27% 71% 72% 4% 1% Ja, har examen*
Har du gått studie- och yrkesvägledarprogrammet? Ja, har examen* Ja, men har inte examen Nej 47% 82% 19% 4% 35% 14% *Följdfråga: Tycker du att utbildningen på ett bra sätt förberedde dig på dina arbetsuppgifter som SYV? Ja, helt och hållet Ja, till viss del Nej, inte alls 25% 27% 71% 72% 4% 1%

33 Ungefär hur många elever ansvarar du för i din roll som SYV
Ungefär hur många elever ansvarar du för i din roll som SYV? (medelvärde) Örebro Totalt 370 366

34 Har du en egen budget med pengar som du själv disponerar för SYV-verksamheten?
Ja Nej 37% 32% 63% 68% Vad använder du framförallt budgeten till? Exempel på svar: ”Kostnader i samband med prao. Inköp av kataloger samt övrigt material inför gymnasievalet.” ”Vägledarkalendariet div. vägledarmaterial etc. samt Nationella gymnasieprogramkataloger till eleverna.” ”Praoverksamhet, fortbildning, informationsmaterial, litteratur.”

35 SYV-tjänstens innehåll

36 Vad av följande ingår i din tjänst som SYV?

37 Vad av följande tycker du borde ingå i din tjänst som SYV?
Exempel på annat som borde ingå: ”Internationaliseringsarbete inom syv, Norden” ”Lektioner i självkännedom, motiverande samtal… ”Samverkan med pedagoger om teman och liknande, entreprenörskap” ”Schemalagd återkommande tid för vägledningssamtal”

38 Hela skolans ansvar?

39 Tydligt mål med / röd tråd i / kvalitetsredovisning av vägledningen?
Örebro Totalt Örebro Totalt Örebro Totalt

40 Upplever du att du får det stöd och den hjälp du behöver i studie- och yrkesvägledningen av skolledningen? Ja Nej, men är i behov av det Nej, men är inte i behov av det 51% 56% 23% 29% 26% 15% Upplever du att du får det stöd och den hjälp du behöver i studie- och yrkesvägledningen av dina lärarkollegor? Ja, av alla lärare Ja, av många men inte alla lärare Ja, av enstaka lärare Nej, inte av någon alls 12% 18% 53% 51% 28% 27% 7% 4%

41 Hur stort genomslag tycker du att de 'Allmänna råden om studie- och yrkesorientering' (Skolverket, april '09) har haft på din skola?

42 Kompetenser

43 Som SYV känner jag mig ganska eller mycket bekväm (4+5) i… (Skala 1-5, där 1=mycket obekväm och 5=mycket bekväm)

44 Jag beskriver mina kunskaper som ganska eller mycket goda (4+5) inom: (Skala 1-5, där 1=saknar helt kunskap och 5=har mycket god kunskap)

45 Jag skulle framförallt vilja öka min kompetens inom: (max 3)

46 Vilken är din inställning till eget företagande?

47 Hur skulle du värdera din egen förmåga att vägleda elever som uttrycker intresse för egenföretagande?

48 Kurser och utbildningar
Finns det något som du skulle vilja ha större tillgång till/utnyttja i större utsträckning? (top 5) 1. Kurser och utbildningar 2. Föredrag och seminarier 3. Nätverksträffar med andra vägledare 4. Nationella konferenser Örebro 5. Regionala konferenser 1. Kurser och utbildningar Totalt 2. Nätverksträffar med andra vägledare 3. Nationella konferenser arrangerade av myndigheter 4. Regionala konferenser arrangerade av myndigheter eller privata näringslivet 5. Direktkontakt med företrädare från näringslivet

49 Vägledning kring branscher och yrken: vad brukar alltid diskuteras med eleverna? (skala: aldrig / ibland / alltid)

50 Ja, alltid 9% 8% Ja, ofta 60% 65% Nej, sällan 28% 25%
Väger du in arbetsmarknadens framtida kompetensbehov i din studie- och yrkesvägledning? Ja, alltid 9% 8% Ja, ofta 60% 65% Nej, sällan 28% 25% Nej, aldrig 2% 2% Om nej, varför inte? Exempel på svar: ”Vem kan avgöra det framtida kompetensbehovet? Vi kanske kan se 10 år framåt i kristallkulan. Arbetsmarknaden förändras med rasande fart, yrken som ploppar upp nu var totalt okända för några år sedan.” ”För att prognoser sällan är rättvisande. För att vägledning inte längre är att matcha individen utifrån marknadens behov. För att våra unga idag har kompetenser som marknaden kanske inte efterfrågar (ännu).” ”För att utbildningsvalet är personligt och ska präglas av den sökandes intressen, vilja och lust. Ett val som baseras på vilket behov av arbetskraft som finns och inte på den sökandes behov blir inte ett bra val för individen.”

51 I vilken utsträckning samverkar din skola med arbetslivet?
Vad är målet med denna samverkan? Exempel på svar: ”Att eleverna ska insyn i hur arbetslivet fungerar, samt mer kunskap om olika yrken.” ”Få inblick i arbetslivets krav och villkor som kopplas ihop med kunskapsmål i svenska och SO.”

52 [Om ja i någon utsträckning] Vem är ansvarig för denna samverkan?

53 I vilken utsträckning samverkar din skola med Arbetsförmedlingen?

54 Hur ser du på dina elevers möjligheter att få jobb inom regionen i framtiden (efter deras högsta avslutade utbildning)?

55 Väg(ledning)en framåt

56 Finns det något du anser att regionen kan göra för att stärka studie- och yrkesvägledningen på din skola? Ja Nej Osäker 48% 52% 7% 9% 45% 39%

57 ”Erfarenhetsutbyte, fler arbetsmarknadsdagar, tätare möten
Du som svarade ja på föregående fråga, har du några exempel på vad som skulle kunna göras? ”Erfarenhetsutbyte, fler arbetsmarknadsdagar, tätare möten mellan SYV och SYV - arbetsmarknaden i regionen.” ”Fortsätta med samlade dagar med innehåll som är kopplat till studievägledning och entreprenörskap.” ”Utbildningar koferenser på regional nivå. T ex nya regler inom HSV. Dyrt och tidskrävande att alla ska åka till Sthlm.” ”Mer information om yrkeslivet och branscherna regionalt.”

58 Allt sammantaget, hur effektivt tycker du att studie- och yrkesvägledningen på din skola fungerar?
Medelvärde: 7,0 7,2

59 Frågor

60 Utmaningar Renodla syv-rollen Mål/röd tråd
Implementera Skolverkets allmänna råd, ”Hela skolans ansvar” Öka syv’s kunskap om arbetsliv, arbetsmarknad Öka samverkan skola – arbetsliv, synliggör arbetslivet i skolan Kvalitetssäkra & följ upp

61 Har vi ett tydligt mål med SYV på min/mina skolor?
Diskussionsfrågor Nyttjas din (syvs) tid & kompetens på rätt sätt? Vad skulle du vilja ändra på (3 saker)? Har vi ett tydligt mål med SYV på min/mina skolor? Har vi en röd tråd för SYV på min/mina skolor? Har jag (syv) överblick över alla vägledande aktiviteter på min/mina skolor? Är SYV ”Hela skolans ansvar” på min/mina skolor? Var brister det? Vilka är mina egna (syv) kompetensutvecklingsbehov? Vad skulle Regionen kunna göra? Var måste vi börja? Vad kommer först? (- ”Stora Arbetsmarknadsdagen”) ___________________________________________________________________ Varje grupp lyfter en viktig åtgärd Varje grupp lyfter ”var/vad” som kommer först Nästa steg

62 2011-09-06 Gabriella Holm, Skolsamverkan
SYV i Örebroregionen Gabriella Holm, Skolsamverkan


Ladda ner ppt "Gabriella Holm, Skolsamverkan"

Liknande presentationer


Google-annonser