Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Alternativ medicin Diagnosmetoder.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Alternativ medicin Diagnosmetoder."— Presentationens avskrift:

1 Alternativ medicin Diagnosmetoder

2 Diagnostik Inom den kinesiska medicinen används olika diagnostiska metoder, bl.a. puls- och tungdiagnostik. Enligt den kinesiska medicinens synsätt är det inte sjukdom i sig som är av primärt intresse, utan personen som uppvisar vissa sjukdomssymtom En patient undersöks på fyra olika sätt inom traditionell kinesisk medicin Inom den kinesiska medicinen används olika diagnostiska metoder, bl.a. puls- och tungdiagnostik. Enligt den kinesiska medicinens synsätt är det inte sjukdom i sig som är av primärt intresse, utan personen som uppvisar vissa sjukdomssymtom. Både individens konstitution och tillstånd undersöks. Konstitutionen återspeglar utvecklingen i moderlivet och de faktorer som påverkat fostret under den tiden, men även sådant som påverkat utvecklingen under uppväxten. Det temporära tillståndet kan ge information om biologiska förändringar och felfunktioner - ofta medan de är under utveckling, innan de manifesterat sig i bestämda problem. Den yttre formen avspeglar det inre livet - såväl tidigare erfarenheter som framtida tendenser. Människan påverkas hela tiden av ett otal inre och yttre faktorer: miljöinflytanden, sociala faktorer, väder och vind, tankar och känslor m.m. Invärtes och utvärtes betraktas som en helhet. Varje stresstillstånd eller obalans påverkar kroppens samtliga funktioner och kan ge sig till känna i ett karakteristiskt drag, ett fysiskt kännetecken. Diagnostiken syftar framför allt till att bestämma i vilken riktning de uppvisade störningarna avviker från den optimala funktionen, dvs. vilka faktorer som hos just denna individ framkallat vissa störningar och hur prognosen ser ut för framtiden. Alla sjukdomar börjar med en funktionsrubbning, och det är denna förändring man vill upptäcka redan innan det blivit en manifest sjukdom av den. En patient undersöks på fyra olika sätt inom traditionell kinesisk medicin (på senare tid har även moderna diagnostiska hjälpmedel tillkommit):

3 Bo-shin 1. Att se (bo-shin)
Hållning, rörelser, benbyggnad, hudfärg etc Människotypen är viktig Detaljer i ansiktet Tungdiagnostik 1. Att se (bo-shin) Hållning, rörelser, benbyggnad, hudfärg etc. ger information om patientens konstitution. Människotypen är viktig, då det i första hand är sjukdomens "terräng" som skall behandlas och inte sjukdomen isolerat för sig. Detaljer i ansiktet visar det aktuella tillståndet. Varje område och drag i ansiktet återspeglar ett organ eller en funktion. Ett exempel är tungdiagnostik. En frisk tunga skall vara lite fuktig, sakna beläggning och inte darra när den sträcks fram. Genom att observera beläggningar, skåror, tandintryck, blåsor m.m. på olika områden av tungan kan man få en uppfattning om olika organs och kroppsfunktioners tillstånd, som vart och ett återspeglas på sina särskilda zoner på tungan.

4 Bun-shin 2. Att Lyssna (bun-shin) Genom att lyssna på patientens röst - klang, tonhöjd, tempo samt eventuell hosta, hicka, rapningar etc. - kan störningar lokaliseras. Även lukt av olika utsöndringar kan ge information om problemens karaktär. . Att Lyssna (bun-shin) Genom att lyssna på patientens röst - klang, tonhöjd, tempo samt eventuell hosta, hicka, rapningar etc. - kan störningar lokaliseras. Även lukt av olika utsöndringar kan ge information om problemens karaktär.

5 Mon-shin 3. Att fråga (mon-shin) Att fråga patienten ger viktig bakgrundsinformation samt patientens syn på sina problem. Lika viktigt är att lyssna på det som inte sägs. 3. Att fråga (mon-shin) Att fråga patienten ger viktig bakgrundsinformation samt patientens syn på sina problem. Lika viktigt är att lyssna på det som inte sägs.

6 Setsu-shin 4. Att känna (setu-shin) känna på patientens hud, muskler
diagnostiska punkter längs akupunkturmeridianerna känna kroppstemperaturen ta pulsen, Det är den radiala pulsen (handledspulsen) som tas 12 olika pulser att känna, en för varje organmeridian 28 olika slags pulser kan kännas 4. Att känna (setu-shin) Ett viktigt diagnostiskt instrument är att känna på patientens hud, muskler, på diagnostiska punkter längs akupunkturmeridianerna, känna kroppstemperaturen och genom att ta pulsen. Pulsdiagnostiken är den kanske främsta diagnostiska metoden inom den kinesiska medicinen. Det är den radiala pulsen (handledspulsen) som tas. Det finns 12 olika pulser att känna, en för varje organmeridian. Pulsen tas med tre fingrar på varje handled, med djupt tryck för de sex yinmeridianerna och lättare tryck för de ytligare yang meridianerna. Vid stömingstillstånd blir pulserna oregelbundna och olika kvaliteter kan kännas: hårdhet, stillhet, tecken på över- och underenergi m.m. Det talas om 28 olika slags pulser som kan kännas, med hundratals variationer. Det krävs mångårig erfarenhet för att lära sig pulsdiagnostikens konst.

7 Håranalys Håranalys är en metod för att mäta kroppens mineralstatus och därigenom söka upptäcka brister eller överskott. Grunden för metoden är att håret avspeglar kroppens intracellulära tillstånd, Genom analysen uppges mineralbrister, kroniska tungmetallförgiftningar och latenta sjukdomstillstånd kunna upptäckas. Håranalys är en metod för att mäta kroppens mineralstatus och därigenom söka upptäcka brister eller överskott. Grunden för metoden är att håret avspeglar kroppens intracellulära tillstånd, dvs. vilka ämnen som tas upp resp. utsöndras av kroppen. Med hjälp av en s.k. spektralanalys söker man mäta mineralinnehållet i håret. Håret närmast hårbotten anses avspegla den senaste månadens mineralstatus. Anledningen till att håret föredras framför en blodanalys är att blodet endast avspeglar det extracellulära tillståndet i kroppen. Genom analysen uppges mineralbrister, kroniska tungmetallförgiftningar och latenta sjukdomstillstånd kunna upptäckas. Behandlingen utgörs, beroende på resultatet, av arbetsbyte, kostomläggning, vitamin- och mineralterapi eller andra åtgärder. En mineralobalans sägs vanligen normaliseras efter 3-6 månaders behandling. Då alla näringsämnen är beroende av varandra riskerar du genom ett okontrollerat intag av vitaminer och mineraler att skapa obalanser i kroppen. För att statuera exempel på detta kan vi ta mineralen zink som motverkar vitamin D, vilket i sin tur försämrar kalciumupptaget. För högt kalcium relaterat till magnesium å andra sidan medverkar till att kalcium cirkulerar runt i kroppen istället för att upptas i skelettet, vilket bland annat kan leda till ledstelhet och muskelvärk. Genom ett skräddarsytt program som helt tillgodoser dina behov kan du undvika detta. Skillnaden mellan hårmineralanalys, blodprov och urinprov... Hårmineralanalysen visar den totala halt av näringsämnen som blivit lagrad under en tidsperiod, medan blodprov endast visar med exakthet vad som finns i blodet just vid provtagningstillfället, t ex. om du i samband med testet ätit en banan så kommer svaret sannolikt att visa på höga kaliumhalter. Mätning av mineralhalten i urinen visar bara vad som utsöndras från kroppen och inte nödvändigtvis vad som absorberas som bränsle.

8 Irisdiagnostik Irisdiagnostik berättar om en persons fysiska hälsa genom att man kollar på tecken i ögat. Man tänker att alla kroppsdelar har en egen plats i ögat. Genom att titta i iris kan man därför se indikationer på svagheter och latenta problem. Irisdiagnostik berättar om en persons fysiska hälsa genom att man kollar på tecken i ögat. Man tänker att alla kroppsdelar har en egen plats i ögat. Man tror att bekymmer i kroppen visar sig i ögat och att man därigenom kan ställa en diagnos på hur en person mår, men den ger ingen metod att bota en person. Irisdiagnostik Ögonen speglar hela kroppens hälsotillstånd, då olika områden av iris representerar olika delar i kroppen - allt från inre organ och körtlar till nervsystemet, cirkulationen, lymfsystemet, allergiobalanser m.m. Genom att titta i iris kan man därför se indikationer på svagheter och latenta problem. Irisdiagnostik innebär att genom studier av ögats iris söka diagnostisera störningar i kroppen. Irisdiagnostik - eller irisanalys - är en gammal metod omnämnd av bl.a. Hippokrates. Den moderna irisdiagnostiken har dock sin upphovsman i den ungerske läkaren Ignatz von Peczely, som publicerade sina rön Han studerade ögonen hos patienter som skadats och sedan opererats och noterade förändringar av ögats iris (regnbågshinna). Utifrån dessa samband utvecklade han en metod för att med hjälp av tecken i iris diagnostisera sjukdomar och funktionsstörningar i kroppen. I Sverige vidareutvecklades metoden av prästen och homeopaten Nils Liljeqvist vid sekelskiftet. Irisdiagnostik används i dag här i landet främst av homeopater och andra naturläkare. Undersökning av iris bör göras med pupillen sammandragen. Vanligen används en riktad lampa samt en förstorande lins som hjälpmedel. Blå ögon är lättare att avläsa än bruna. Det finns tre grundläggande tecken i iris, som alla har sin innebörd: onaturliga färger, cirkulära ringar samt tecken i form av fläckar eller linjer, svarta, vita eller mörka fläckar. En vidareutvecklad form av irisdiagnostik är Rayidmetoden

9 Kinesologi Vad är Kinesologi? (fr. Grekiskans "Läran om rörelse)
Kinesiologi är enkelt uttryckt ett sätt att kommunicera med kroppen genom dess nervstystem via muskleltester. Kinesiologiskt sett är kroppens muskler associerade till alla de inre organen, körtlarna och de olika elektromagnetiska systemen som t.ex akupunktur- meridianerna. Våra muskler är även kopplade till olika näringsämnen som vitaminer, aminosyror, mineraler och spårämnen. Genom olika muskeltester kan man komma fram till olika problem och obalanser i kroppen och vidare till en bra behandlingsteknik. Vad är Kinesologi? (fr. Grekiskans "Läran om rörelse) Kinesiologi är enkelt uttryckt ett sätt att kommunicera med kroppen genom dess nervstystem via muskleltester. Kinesiologiskt sett är kroppens muskler associerade till alla de inre organen, körtlarna och de olika elektromagnetiska systemen som t.ex akupunktur- meridianerna. Våra muskler är även kopplade till olika näringsämnen som vitaminer, aminosyror, mineraler och spårämnen. Genom olika muskeltester kan man komma fram till olika problem och obalanser i kroppen och vidare till en bra behandlingsteknik. Man kan också gå in och arbeta specifikt på en eller flera muskler efter t.ex en skada eller operation för att balansera / Stärka upp innan man t.ex börjar träna hos sjukgymnasten. Inom kinesiologin använder man sig av en mängd olika behandlingstekniker bla. rätta till kroppens meridianflöden, tidsbalansering, stressbalanseringar mm En alternativ behandlingsmetod utformad från Qi-gongen. I kinesologi använder vi oss av akupunktur punkter, meridianer, massage, muskleltester och mentala målbilder i kombination med personliga samtal för att komma ut ur personliga besvär och obalanser.

10 Levande blodanalys utseende, aktivitet och antal hos de röda och vita blodkropparna, samt de övriga ämnena som finns i blodplasman som t ex. blodplättar och blodfetter. . Vad visar levande blodanalys? * Vissa näringsbrister * Matsmältningsbesvär * Immunförsvarsaktivitet * Lever dysfunktion * Riskfaktorer för hjärt- och kärlproblem * Bakterier, parasiter och virusangrepp * Svampöverväxt * m.m. Här finns mycket värdefull information tillgänglig genom att titta på utseende, aktivitet och antal hos de röda och vita blodkropparna, samt de övriga ämnena som finns i blodplasman som t ex. blodplättar och blodfetter. De röda blodkropparnas uppgift är bl. a transporten av syre till kroppens alla celler. De finns olika typer av vita blodkroppar vars huvudgrupper består av lymfocyter, monocyter och granulocyter vilkas främsta uppgift är att försvara kroppen mot infektioner. Blodplättarna är viktiga för blodets koagulationsförmåga, men kan också bidra till proppar om de klumpar ihop sig allt för mycket. Vad visar levande blodanalys? * Vissa näringsbrister * Matsmältningsbesvär * Immunförsvarsaktivitet * Leverdysfunktion * Riskfaktorer för hjärt- och kärlproblem * Bakterier, parasiter och virusangrepp * Svampöverväxt * m.m.

11 HLB, torkat blodtest Torkat blod: Det torkade blodet används som ett komplement till den levande blodanalysen. Vid nedsatta kroppsfunktioner bildas olika syror och och ämnen som efterlämnar spår och mönster i det torkade blodet. Vad indikerar det torkade blodet? * Allergi * inflammationstillstånd * Tungmetallbelastning * Tarmtoxiner * Stress * Blodsockerstörningar * Vissa hormonella åkommor * m.m. Torkat blod: Det torkade blodet använder jag som ett komplement till den levande blodanalysen. Vid nedsatta kroppsfunktioner bildas olika syror och och ämnen som efterlämnar spår och mönster i det torkade blodet. Vad indikerar det torkade blodet? * Allergi * inflammationstillstånd * Tungmetallbelastning * Tarmtoxiner * Stress * Blodsockerstörningar * Vissa hormonella åkommor * m.m.

12 Blod Levande blod Torkat blod


Ladda ner ppt "Alternativ medicin Diagnosmetoder."

Liknande presentationer


Google-annonser