Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ÖREBRO LÄNS LANDSTING ADHD hos barn och ungdomar Eva Eriksson Angelica Eriksson Jahn BUP-kliniken Örebro 2011 05 10.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ÖREBRO LÄNS LANDSTING ADHD hos barn och ungdomar Eva Eriksson Angelica Eriksson Jahn BUP-kliniken Örebro 2011 05 10."— Presentationens avskrift:

1 ÖREBRO LÄNS LANDSTING ADHD hos barn och ungdomar Eva Eriksson Angelica Eriksson Jahn BUP-kliniken Örebro 2011 05 10

2 ÖREBRO LÄNS LANDSTING ADHD?  ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder  DSM-IV internationell manual

3 ÖREBRO LÄNS LANDSTING De typiska dragen  Uppmärksamhetsproblem  Impulsivitet  Hyperaktivitet

4 ÖREBRO LÄNS LANDSTING  Barnet har svårigheter med sin uppmärksamhetsförmåga och/eller förmåga att kontrollera sin impulsivitet samt reglera sin aktivitetsnivå.  Svårigheterna måste vara större än de man kan se hos andra barn i samma ålder och på samma utvecklingsnivå. Definition

5 ÖREBRO LÄNS LANDSTING  Svårigheterna måste medföra allvarliga problem i det dagliga livet.  Symtomen förändras med barnets ålder och kan följa individen under livet.

6 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Diagnoskriterier  Symtomen av funktionsnedsättningen ska visa sig inom minst två områden (familj/skola)  Andra orsaker till symtomen ska uteslutas  Minst 6 av 9 symtom på antingen ouppmärksamhet eller hyperaktivitet/impulsivitet  Symtomen ska ha förekommit under minst sex månader till en grad som är oförenlig med utvecklingsnivån  Vissa funktionshindrande symtom ska ha funnits före sju års ålder

7 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Olika typer av ADHD  ADHD av kombinerad typ  ADHD med huvudsakligen uppmärksamhetsbrist (ADD)  ADHD med huvudsakligen impulsivitet/överaktivitet

8 ÖREBRO LÄNS LANDSTING ADHD ser olika ut  Stor variation mellan olika individer  Tar sig olika uttryck i olika åldrar  Svårighetsgraden och hur det utvecklas beror till viss del på omgivning och miljö

9 ÖREBRO LÄNS LANDSTING ”Minst ett barn i varje klass”  3 - 6 % av alla skolbarn uppfyller diagnoskriterierna för ADHD  Ytterligare cirka 5 % har ADHD- problematik av lindrigare slag

10 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Orsaker  Orsakerna till ADHD är komplexa och ofullständigt kända men de flesta forskare är överens om att det är ett neurobiologisk betingat tillstånd där ärftliga faktorer spelar stor roll för uppkomsten  Andra faktorer som komplikationer under graviditet och förlossning, rökning och alkohol under graviditeten samt mycket låg födelsevikt kan också spela roll  Ogynnsamma familjeförhållanden eller andra psykiska påfrestningar kan inte orsaka ADHD men spelar stor roll för hur problemen utvecklas

11 ÖREBRO LÄNS LANDSTING  Basutredning – göra barnet begripligt  Intervju med barnet och föräldrarna  Information från lärare, psykolog-test och medicinsk undersökning  Värdering av hur allvarliga svårigheterna är i förhållande till ”normaltillstånd”  Diagnos, fördelar och nackdelar Hur diagnostiseras ADHD?

12 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Flickor  Flickor är troligen underdiagnostiserade  Könskvot 3,7:1 (pojke/flicka)  Föräldrar ser mer svårigheter än vad lärare gör – lärare missuppfattar ofta symtomen (könsrollsförväntningar)  Likartad symtombild som hos pojkar beträffande uppmärksamhet men bättre impulskontroll  Flickor med ADHD har en ökad risk för användning av tobak, alkohol, droger

13 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ouppmärksamhet enligt DSM IV  Ofta ouppmärksam på detaljer, gör slarvfel  Ofta svårt bibehålla uppmärksamheten inför uppgifter  Verkar ofta inte lyssna på direkt tilltal  Följer ofta inte instruktioner, misslyckas med att genomföra skolarbete, sysslor m.m.  Svårt organisera sina uppgifter och aktiviteter  Undviker ofta eller ogillar sådant som kräver mental uthållighet  Tappar ofta bort saker  Ofta lättdistraherad av yttre stimuli  Ofta glömsk i det dagliga livet

14 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Därför blir det svårt att:  Viljemässigt koncentrera sig på sådant som är enahanda och tråkigt  Medvetet rikta uppmärksamheten på det väsentliga och bortse från det ovidkommande  Viljemässigt hålla kvar uppmärksamheten till dess en uppgift är slutförd eller man lyssnat färdigt  Styra tillbaka uppmärksamheten om man tappat fokus  Fördela uppmärksamheten på ett ändamålsenligt sätt

15 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Impulsivitet enligt DSM IV  Kastar ofta ur sig svar på frågor innan frågeställaren pratat färdigt  Har ofta svårt att vänta på sin tur  Avbryter eller ”inkräktar” ofta på andra

16 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Därför blir det svårt att:  Låta bli att reagera på varje impuls  Stanna upp och tänka efter innan man agerar  Låta sig styras av tidigare erfarenheter, regler eller framtida konsekvenser  Planera och agera långsiktigt och målinriktat  Tåla motgångar och behärska sina känsloreaktioner

17 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Hyperaktivitet enligt DSM IV  Har ofta svårt att sitta still och rör ofta sina händer och fötter.  Lämnar ofta sin plats i klassrummet eller i andra situationer där man förväntas sitta still  Springer ofta omkring, klänger, klättrar (hos ungdomar/unga vuxna en inre känsla av rastlöshet)  Har ofta svårt att leka eller utöva fritidsaktiviteter lugnt och stilla  Verkar ofta vara ”på språng” eller gå på ”högvarv”  Pratar ofta överdrivet mycket

18 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Därför blir det svårt att:  Mobilisera och upprätthålla energi för en uppgift man inte är motiverad för  Hushålla med energin  Styra och reglera aktivitetsnivån så det blir lagom och ändamålsenligt  ”Gasa, bromsa, lägga in rätt växel”

19 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Exekutiva svårigheter - Russell Barkley, 1997 Inhibition  Arbetsminnet – att hålla minnesbilder i huvudet en kortare eller längre tid  Inre språk/tal och förmåga att följa regler  Reglering av känslor, motivation och vakenhet  Förmåga till problemlösning, flexibilitet Självreglering

20 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Andra utmärkande drag  Tappar bort och glömmer saker  Bristande tidsuppfattning  Svårt att hålla flera saker i huvudet samtidigt  Ojämn prestationsförmåga  Bristande mognad (30%)  Beroende av styrning men samtidigt svåra att styra  Bristande automatisering (arbetsminne, inre språk, känsloreglering och problemlösning)

21 ÖREBRO LÄNS LANDSTING ADHD förekommer ofta tillsammans med  Inlärningssvårigheter (dyslexi, dyskalkyli)  Tal- och språkstörningar  Motoriska svårigheter  Perceptionsstörningar  Sömnstörningar  Ätstörningar  Affektiva tillstånd, t.ex. depression  Andra neuropsykiatriska tillstånd, t.ex. aspergers syndrom, tourette/tics

22 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Är det viktigt att upptäcka ADHD?

23 ÖREBRO LÄNS LANDSTING ADHD ökar risken för  Sviktande självkänsla  Oro/ångest, nedstämdhet/depression  Kamratproblem/mobbning  Socialt riskbeteende och riskmiljöer  Rökning, alkohol och droger  Trots, aggressivitet, uppförandeproblem

24 Nedsatt aktivitet i frontallober och basala ganglier – för långsam impulsöverföring i de områden som svarar för exekutiva funktioner Underskott/obalans av de signalämnen (dopamin och noradrenalin) som styr impulsöverföringen i hjärnan Genetiska avvikelser Brister i exekutiva (utförande) funktioner och arbetsminne Uppmärksamhetsproblem Bristande impuls- och aktivitetsreglering Typiska ADHD-symptom enligt DSM-IV Genetisk nivå Biokemisk nivå Neurobiologisk nivå Svårigheter Neuropsykologisk nivå Symtomnivå

25 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Symtomen märks sällan  Under strukturerade förhållanden  När barnet/ungdomen är intresserad, motiverad  En - till - en situationer  Vid vuxen medverkan/tillsyn

26 ÖREBRO LÄNS LANDSTING  Under ostrukturerade förhållanden  Under repetativa eller ”tråkiga” aktiviteter  Då det är många störningsmoment  Vid minimal tillsyn, brist på uppmuntran och stöd  När det krävs koncentration och mental ansträngning ADHD-symtomen försämras

27 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Positiva egenskaper  Öppna, positiva  Fulla av energi, skojfriska  Snabbtänkta, intelligenta  Känslosamma, inkännande  Kreativa  Uppfinningsrika

28 ÖREBRO LÄNS LANDSTING  Begränsa symtomen och förhindra allvarliga konsekvenser av funktionshindret  Få redskap att förstå och hantera svårigheterna  Psykosociala och pedagogiska insatser  I kombination med medicinering för dem med svåra problem Stöd och behandling

29 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Familjestöd  Information i anslutning till diagnos till barnet,föräldrar samt närstående  Patientutbildning individuellt/grupp  Föräldrautbildning i grupp  Samverkan med familjens samtycke t.ex BUP-skola-socialtjänst

30 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Råd till föräldrar  Förstärk en positiv relation till ditt barn  Beröm ditt barn ofta  Tydliga regler, var konsekvent  Ligga steget före  Lagom ambitions- och kravnivå  Egen tid

31 ÖREBRO LÄNS LANDSTING  Läkemedel som förbättrar hjärnans impulsöverföring så att barnet får lättare att koncentrera sig och sina impulser  Biverkningar?  Ingen risk för beroende eller missbruk  Ska alltid kombineras med psykosociala och pedagogiska insatser Farmakologisk behandling

32 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Metylfenidat  Concerta  Ritalin  Equasym  Medikinet Atomoxetin  Strattera

33 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Effekt av medicinering  Förbättrad självreglering  Ökad koncentration- och uppmärksamhetsförmåga

34 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Individuellt  All medicinering påverkar individen olika  Därför mycket viktigt att anpassa val av preparat och dos  Prova sig fram  Inte jämföra med andra

35 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Välja? Fördelar med metylfenidat  Snabb effekt  8-12 timmars effekt  Medicinuppehåll Fördelar med atomoxetin  Dygnet runt effekt  En dos/dygn  Bra vid nedstämdhet/ångest och tics

36 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Vanliga biverkningar  Aptitnedsättning  Sömnsvårigheter  Huvudvärk  Magbesvär

37 ÖREBRO LÄNS LANDSTING ADHD – livet ut?  ADHD växer inte bort men man kan lära sig leva med och hantera svårigheterna  En förstående och stödjande omgivning och positiva personlighetsdrag ger goda chanser att klara sig bra i samhället  Förändras symtomen och diagnosen ej uppfylls kan den omprövas

38 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Sammanfattning  Uppmärksamhetsproblem, bristande impulskontroll och aktivitetsreglering är de mest utmärkande dragen  Stödinsatserna består i första hand av pedagogiska och psykosociala insatser men kombineras vid behov med läkemedelsbehandling  ADHD är ett vanligt funktionshinder som inte växer bort  Omgivningens förståelse och bemötande spelar stor roll för barnets utveckling

39 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Referenser  Socialstyrelsen. Kort om ADHD hos barn och vuxna – En sammanfattning av Socialstyrelsen kunskapsöversikt. 2004, Stockholm: Socialstyrelsen.  Socialstyrelsen. ADHD hos barn och vuxna. 2002, Stockholm: Socialstyrelsen.  Socialstyrelsen. Barn som utmanar Barn med ADHD och andra beteendeproblem. 2010,Stockholm: Socialstyrelsen.

40 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Lästips  Kadesjö B. Barn med koncentrationssvårigheter. 3e upplagan. 2008, Stockholm:Liber  Statens Beredning för medicinsk Utvärdering, SBU. ADHD hos flickor. En inventering av det vetenskapliga underlaget. 2005  Greene R. Explosiva barn: ett nytt sätt att förstå och behandla barn som har svårt att tåla motgångar och förändringar. 2003, Stockholm: Cura  Forster M. Fem gånger mer kärlek. 2009, Stockholm: Natur & Kultur  Kimber B, Molgaard V. Älskade, förbannade tonåring. 2009, Stockholm: Natur & Kultur

41 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Tack för ert intresse!


Ladda ner ppt "ÖREBRO LÄNS LANDSTING ADHD hos barn och ungdomar Eva Eriksson Angelica Eriksson Jahn BUP-kliniken Örebro 2011 05 10."

Liknande presentationer


Google-annonser