Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ADHD hos barn och ungdomar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ADHD hos barn och ungdomar"— Presentationens avskrift:

1 ADHD hos barn och ungdomar
Eva Eriksson Angelica Eriksson Jahn BUP-kliniken Örebro

2 ADHD? ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder
DSM-IV internationell manual

3 De typiska dragen Uppmärksamhetsproblem Impulsivitet Hyperaktivitet

4 Definition Barnet har svårigheter med sin uppmärksamhetsförmåga och/eller förmåga att kontrollera sin impulsivitet samt reglera sin aktivitetsnivå. Svårigheterna måste vara större än de man kan se hos andra barn i samma ålder och på samma utvecklingsnivå.

5 Svårigheterna måste medföra allvarliga problem i det dagliga livet.
Symtomen förändras med barnets ålder och kan följa individen under livet.

6 Diagnoskriterier Symtomen av funktionsnedsättningen ska visa sig inom minst två områden (familj/skola) Andra orsaker till symtomen ska uteslutas Minst 6 av 9 symtom på antingen ouppmärksamhet eller hyperaktivitet/impulsivitet Symtomen ska ha förekommit under minst sex månader till en grad som är oförenlig med utvecklingsnivån Vissa funktionshindrande symtom ska ha funnits före sju års ålder

7 Olika typer av ADHD ADHD av kombinerad typ
ADHD med huvudsakligen uppmärksamhetsbrist (ADD) ADHD med huvudsakligen impulsivitet/överaktivitet

8 ADHD ser olika ut Stor variation mellan olika individer
Tar sig olika uttryck i olika åldrar Svårighetsgraden och hur det utvecklas beror till viss del på omgivning och miljö

9 ”Minst ett barn i varje klass”
3 - 6 % av alla skolbarn uppfyller diagnoskriterierna för ADHD Ytterligare cirka 5 % har ADHD- problematik av lindrigare slag

10 Orsaker Orsakerna till ADHD är komplexa och ofullständigt kända men de flesta forskare är överens om att det är ett neurobiologisk betingat tillstånd där ärftliga faktorer spelar stor roll för uppkomsten Andra faktorer som komplikationer under graviditet och förlossning, rökning och alkohol under graviditeten samt mycket låg födelsevikt kan också spela roll Ogynnsamma familjeförhållanden eller andra psykiska påfrestningar kan inte orsaka ADHD men spelar stor roll för hur problemen utvecklas

11 Hur diagnostiseras ADHD?
Basutredning – göra barnet begripligt Intervju med barnet och föräldrarna Information från lärare, psykolog-test och medicinsk undersökning Värdering av hur allvarliga svårigheterna är i förhållande till ”normaltillstånd” Diagnos, fördelar och nackdelar

12 Flickor Flickor är troligen underdiagnostiserade
Könskvot 3,7:1 (pojke/flicka) Föräldrar ser mer svårigheter än vad lärare gör – lärare missuppfattar ofta symtomen (könsrollsförväntningar) Likartad symtombild som hos pojkar beträffande uppmärksamhet men bättre impulskontroll Flickor med ADHD har en ökad risk för användning av tobak, alkohol, droger

13 Ouppmärksamhet enligt DSM IV
Ofta ouppmärksam på detaljer, gör slarvfel Ofta svårt bibehålla uppmärksamheten inför uppgifter Verkar ofta inte lyssna på direkt tilltal Följer ofta inte instruktioner, misslyckas med att genomföra skolarbete, sysslor m.m. Svårt organisera sina uppgifter och aktiviteter Undviker ofta eller ogillar sådant som kräver mental uthållighet Tappar ofta bort saker Ofta lättdistraherad av yttre stimuli Ofta glömsk i det dagliga livet

14 Därför blir det svårt att:
Viljemässigt koncentrera sig på sådant som är enahanda och tråkigt Medvetet rikta uppmärksamheten på det väsentliga och bortse från det ovidkommande Viljemässigt hålla kvar uppmärksamheten till dess en uppgift är slutförd eller man lyssnat färdigt Styra tillbaka uppmärksamheten om man tappat fokus Fördela uppmärksamheten på ett ändamålsenligt sätt

15 Impulsivitet enligt DSM IV
Kastar ofta ur sig svar på frågor innan frågeställaren pratat färdigt Har ofta svårt att vänta på sin tur Avbryter eller ”inkräktar” ofta på andra

16 Därför blir det svårt att:
Låta bli att reagera på varje impuls Stanna upp och tänka efter innan man agerar Låta sig styras av tidigare erfarenheter, regler eller framtida konsekvenser Planera och agera långsiktigt och målinriktat Tåla motgångar och behärska sina känsloreaktioner

17 Hyperaktivitet enligt DSM IV
Har ofta svårt att sitta still och rör ofta sina händer och fötter. Lämnar ofta sin plats i klassrummet eller i andra situationer där man förväntas sitta still Springer ofta omkring, klänger, klättrar (hos ungdomar/unga vuxna en inre känsla av rastlöshet) Har ofta svårt att leka eller utöva fritidsaktiviteter lugnt och stilla Verkar ofta vara ”på språng” eller gå på ”högvarv” Pratar ofta överdrivet mycket

18 Därför blir det svårt att:
Mobilisera och upprätthålla energi för en uppgift man inte är motiverad för Hushålla med energin Styra och reglera aktivitetsnivån så det blir lagom och ändamålsenligt ”Gasa, bromsa, lägga in rätt växel”

19 Exekutiva svårigheter - Russell Barkley, 1997
Inhibition Arbetsminnet – att hålla minnesbilder i huvudet en kortare eller längre tid Inre språk/tal och förmåga att följa regler Reglering av känslor, motivation och vakenhet Förmåga till problemlösning, flexibilitet Självreglering

20 Andra utmärkande drag Tappar bort och glömmer saker
Bristande tidsuppfattning Svårt att hålla flera saker i huvudet samtidigt Ojämn prestationsförmåga Bristande mognad (30%) Beroende av styrning men samtidigt svåra att styra Bristande automatisering (arbetsminne, inre språk, känsloreglering och problemlösning)

21 ADHD förekommer ofta tillsammans med
Inlärningssvårigheter (dyslexi, dyskalkyli) Tal- och språkstörningar Motoriska svårigheter Perceptionsstörningar Sömnstörningar Ätstörningar Affektiva tillstånd, t.ex. depression Andra neuropsykiatriska tillstånd, t.ex. aspergers syndrom, tourette/tics

22 Är det viktigt att upptäcka ADHD?

23 ADHD ökar risken för Sviktande självkänsla
Oro/ångest, nedstämdhet/depression Kamratproblem/mobbning Socialt riskbeteende och riskmiljöer Rökning, alkohol och droger Trots, aggressivitet, uppförandeproblem

24 Neuropsykologisk nivå
Genetisk nivå Genetiska avvikelser Biokemisk nivå Underskott/obalans av de signalämnen (dopamin och noradrenalin) som styr impulsöverföringen i hjärnan Neurobiologisk nivå Nedsatt aktivitet i frontallober och basala ganglier – för långsam impulsöverföring i de områden som svarar för exekutiva funktioner Neuropsykologisk nivå Brister i exekutiva (utförande) funktioner och arbetsminne Uppmärksamhetsproblem Bristande impuls- och aktivitetsreglering Svårigheter Symtomnivå Typiska ADHD-symptom enligt DSM-IV

25 Symtomen märks sällan Under strukturerade förhållanden
När barnet/ungdomen är intresserad, motiverad En - till - en situationer Vid vuxen medverkan/tillsyn

26 ADHD-symtomen försämras
Under ostrukturerade förhållanden Under repetativa eller ”tråkiga” aktiviteter Då det är många störningsmoment Vid minimal tillsyn, brist på uppmuntran och stöd När det krävs koncentration och mental ansträngning

27 Positiva egenskaper Öppna, positiva Fulla av energi, skojfriska
Snabbtänkta, intelligenta Känslosamma, inkännande Kreativa Uppfinningsrika

28 Stöd och behandling Begränsa symtomen och förhindra allvarliga konsekvenser av funktionshindret Få redskap att förstå och hantera svårigheterna Psykosociala och pedagogiska insatser I kombination med medicinering för dem med svåra problem

29 Familjestöd Information i anslutning till diagnos till barnet,föräldrar samt närstående Patientutbildning individuellt/grupp Föräldrautbildning i grupp Samverkan med familjens samtycke t.ex BUP-skola-socialtjänst

30 Råd till föräldrar Förstärk en positiv relation till ditt barn
Beröm ditt barn ofta Tydliga regler, var konsekvent Ligga steget före Lagom ambitions- och kravnivå Egen tid

31 Farmakologisk behandling
Läkemedel som förbättrar hjärnans impulsöverföring så att barnet får lättare att koncentrera sig och sina impulser Biverkningar? Ingen risk för beroende eller missbruk Ska alltid kombineras med psykosociala och pedagogiska insatser

32 Concerta Ritalin Equasym Medikinet Atomoxetin Strattera Metylfenidat

33 Effekt av medicinering
Förbättrad självreglering Ökad koncentration- och uppmärksamhetsförmåga

34 Individuellt All medicinering påverkar individen olika
Därför mycket viktigt att anpassa val av preparat och dos Prova sig fram Inte jämföra med andra

35 Välja? Fördelar med metylfenidat Snabb effekt 8-12 timmars effekt
Medicinuppehåll Fördelar med atomoxetin Dygnet runt effekt En dos/dygn Bra vid nedstämdhet/ångest och tics

36 Vanliga biverkningar Aptitnedsättning Sömnsvårigheter Huvudvärk
Magbesvär

37 ADHD – livet ut? ADHD växer inte bort men man kan lära sig leva med och hantera svårigheterna En förstående och stödjande omgivning och positiva personlighetsdrag ger goda chanser att klara sig bra i samhället Förändras symtomen och diagnosen ej uppfylls kan den omprövas

38 Sammanfattning Uppmärksamhetsproblem, bristande impulskontroll och aktivitetsreglering är de mest utmärkande dragen Stödinsatserna består i första hand av pedagogiska och psykosociala insatser men kombineras vid behov med läkemedelsbehandling ADHD är ett vanligt funktionshinder som inte växer bort Omgivningens förståelse och bemötande spelar stor roll för barnets utveckling

39 Referenser Socialstyrelsen. Kort om ADHD hos barn och vuxna – En sammanfattning av Socialstyrelsen kunskapsöversikt. 2004, Stockholm: Socialstyrelsen. Socialstyrelsen. ADHD hos barn och vuxna. 2002, Stockholm: Socialstyrelsen. Socialstyrelsen. Barn som utmanar Barn med ADHD och andra beteendeproblem. 2010,Stockholm: Socialstyrelsen.

40 Lästips Kadesjö B. Barn med koncentrationssvårigheter. 3e upplagan. 2008, Stockholm:Liber Statens Beredning för medicinsk Utvärdering, SBU. ADHD hos flickor. En inventering av det vetenskapliga underlaget. 2005 Greene R. Explosiva barn: ett nytt sätt att förstå och behandla barn som har svårt att tåla motgångar och förändringar. 2003, Stockholm: Cura Forster M. Fem gånger mer kärlek. 2009, Stockholm: Natur & Kultur Kimber B, Molgaard V. Älskade, förbannade tonåring. 2009, Stockholm: Natur & Kultur

41 Tack för ert intresse!


Ladda ner ppt "ADHD hos barn och ungdomar"

Liknande presentationer


Google-annonser