Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Finansiell stabilitet 2005:2 2005-11-23. Sammanfattande stabilitetsbedömning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Finansiell stabilitet 2005:2 2005-11-23. Sammanfattande stabilitetsbedömning."— Presentationens avskrift:

1 Finansiell stabilitet 2005:2 2005-11-23

2 Sammanfattande stabilitetsbedömning

3 Utlåning till allmänheten i storbankerna, sektorfördelad December 2004 Källa: Bankernas resultatrapporter.

4 KAPITEL 1 Finansiella marknader

5 Börsutveckling Index: september 2002 = 100 Diagram 1:1 Källa: EcoWin.

6 Förväntningar om vinstutveckling Procentuell tillväxt i förhållande till 2004 Diagram 1:2 Källa: EcoWin.

7 Implicit volatilitet för aktiemarknaderna Index Diagram 1:3 Källa: Bloomberg.

8 Ränta på tioåriga statsobligationer Procent Diagram 1:4 Källor: EcoWin.

9 Kreditspreadar för företagsobligationer i USA Procentenheter Diagram 1:5 Källor: EcoWin, Federal Reserve Board och Merrill Lynch.

10 Kreditspreadar för företagsobligationer i Europa Procentenheter Diagram 1:6 Källor: J. P. Morgan och Merrill Lynch.

11 Credit default swap spreadar Diagram 1:7 Källa: Bloomberg.

12 Kreditspreadar för obligationer utgivna av tillväxtekonomier Procentenheter Diagram 1:8 Källa: Bloomberg.

13 Oljepris och råvaruprisindex USD och index: februari 2002 = 100 Diagram 1:9 Källor: Bloomberg och EcoWin.

14 KAPITEL 2 De svenska bankernas låntagare

15 Icke-finansiella företags upplåning samt placeringar Årlig procentuell förändring, tre månaders medelvärde Diagram 2:1 Källa: Riksbanken.

16 Skulder i relation till totala tillgångar i börsnoterade företag Andel företag i procent Diagram 2:2 Källor: Bloomberg och Riksbanken.

17 Räntetäckningsgrad och skuld- sättningsgrad i små och stora företag Kvot Diagram 2:3 Källor: UC AB och Riksbanken.

18 Avkastning på eget kapital i börsnoterade företag Andel företag i procent Diagram 2:4 Källor: Bloomberg och Riksbanken.

19 Antal företagskonkurser fördelat efter företagsstorlek Diagram 2:5 Källa: SCB.

20 Branschvis konkursutveckling Årlig procentuell förändring, 12-månaders glidande medelvärde Diagram 2:6 Källa: SCB.

21 Förväntade konkurssannolikheter (EDF) för börsnoterade icke-finansiella företag, branschvis Procent (logaritmisk skala) Diagram 2:7 Källor: Moody’s KMV.

22 Förväntade konkurssannolikheter (EDF) för börsnoterade icke-finansiella företag Procent (logaritmisk skala) Diagram 2:8 Källor: Moody’s KMV.

23 Räntetäckningsgrad och skuld- sättningsgrad i fastighetsföretag Kvot Diagram 2:9 Källa: Riksbanken.

24 Förväntade konkurssannolikheter (EDF) för börsnoterade fastighetsföretag Procent (logaritmisk skala) Diagram 2:10 Källa: Moody´s KMV.

25 Reala hyror för kontorslokaler i citylägen Index 1981 = 100 Diagram R1 Källor: NewSec AB och Riksbanken.

26 Vakansgrad för kontorslokaler i citylägen Procent Diagram R2 Källor: NewSec AB och Riksbanken.

27 Genomsnittligt direktavkastningskrav på kontorsfastigheter i citylägen Procent Diagram R3 Källor: Newsec AB, Jones Lang LaSalle och EcoWin.

28 Sysselsättningsförändringar i storstadslänen samt riket Procent Diagram R4 Källor: SCB och Riksbanken.

29 Hushållens upplåning från olika institut Årlig procentuell förändring Diagram 2:11 Källa: Riksbanken.

30 Hushållens skuldsättning samt småhuspriser Index 1986 = 100 Källa: SCB. Diagram 2:12

31 Hushållens skulder och ränteutgifter i förhållande till disponibel inkomst Procent Diagram 2:13 Källor: SCB och Riksbanken.

32 Hushållens förmögenhet Miljarder kronor Diagram 2:14 Källor: SCB och Riksbanken.

33 Bindningstider för hushållens bostadslån Procent Diagram 2:15 Källa: Riksbanken.

34 KAPITEL 3 Utvecklingen i bankerna

35 Implicit volatilitet för bankaktier 10 dagars glidande medelvärde, procent Diagram 3:1 Källor: Bloomberg och Riksbanken.

36 Resultat före kreditförluster samt kreditförluster (netto) i storbankerna Summerat över fyra kvartal, miljarder kronor, 2005 års priser Diagram 3:2 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken.

37 Räntabilitet på eget kapital efter skatt i storbankerna samt marknadens avkastningskrav Procent Diagram 3:3 Källor: Bankernas resultatrapporter, Stockholmsbörsen och Riksbanken.

38 Räntabilitet på eget kapital före skatt Diagram 3:4 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken.

39 Räntabilitet på eget kapital efter skatt Procent Diagram 3:5 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken.

40 Storbankernas räntenettomarginal samt räntedifferens på svensk bankinlåning respektive bank och hypoteksutlåning Fyra kvartals glidande medelvärde, procent Diagram 3:6 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken.

41 Provisionsnetto i storbankerna fördelat på kategori samt nordiskt aktiemarknadsindex Miljoner kronor och index Diagram 3:7 Källor: Bankernas resultatrapporter, EcoWin, och Riksbanken.

42 Storbankernas kostnadseffektivitet Procent Diagram 3:8 Källor: Bankernas resultatrapporter, EcoWin och Riksbanken.

43 Kostnader i relation till intäkter respektive tillgångar I ndex: Handelsbanken = 100 Diagram 3:9 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken.

44 Utlåning i förhållande till BNP Procent Diagram R5 Källa: Riksbanken.

45 Potentiell utveckling av storbankernas utlåning i de baltiska länderna Procent Diagram R6 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken.

46 Utlåning till svensk och utländsk allmänhet Index: 2004:3 = 100 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken. Diagram 3:10

47 Utlåning till svenska företag från kreditinstitut Tre månaders glidande medelvärde, årlig procentuell förändring Källa: Riksbanken. Diagram 3:11

48 Utlåning till svenska hushåll från kreditinstitut Årlig procentuell förändring Källa: Riksbanken. Diagram 3:12

49 Fördelning av tiden med kreditberedning Procent Källa: Riksbanken. Diagram R7

50 Säkerhet som andel av kreditportföljen Procent Källa: Riksbanken. Diagram R8

51 Räntepåslag för lån utan säkerhet Antal handläggare Källa: Riksbanken. Diagram R9

52 Reserveringar för konstaterade och befarade kreditförluster som andel av utlåning Summerat över fyra kvartal, procent Diagram 3:13 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken.

53 Kreditförluster, netto, som andel av utlåning Procent Diagram 3:14 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken.

54 Motparts- och avvecklingsexponeringar Miljarder kronor Diagram 3:15 Källa: Riksbanken.

55 Primärkapitalrelation i de fyra storbankerna efter att en svensk bank har ställt in betalningarna. Återvinning 25 procent Procent Diagram 3:16 Källa: Riksbanken.

56 Utlåning respektive inlåning i storbankerna Miljarder kronor Diagram 3:17 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken.

57 Värdepappersupplåning i storbankernas svenska banker och bostadsinstitut, löptidsfördelat Miljarder kronor Diagram 3:18 Källa: Riksbanken.

58 Värdepappersupplåning i storbankernas svenska banker och bostadsinstitut, valutafördelat Miljarder kronor Diagram 3:19 Källa: Riksbanken.

59 Primärkapitalrelation Procent Diagram 3:20 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken.

60 Primärkapitalrelation för de nordiska storbankerna Procent Diagram 3:21 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken.

61 ARTIKEL Husprisutvecklingen i Sverige och omvärlden

62 Nominella huspriser Årlig procentuell förändring Diagram 1 – Husprisutvecklingen i Sverige och omvärlden Källor: EcoWin och Australian Property Monitor.

63 Nominella huspriser Årlig procentuell förändring Diagram 2 – Husprisutvecklingen i Sverige och omvärlden Källa: EcoWin.

64 Huspriser i förhållande till hyror Index: 1987 = 100 Källor: BIS och CBFSAI Financial Stability Report 2004. Diagram 3 – Husprisutvecklingen i Sverige och omvärlden

65 Huspriser i förhållande till BNP Index: 1988 = 100 Källor: EcoWin och Riksbanken. Diagram 4 – Husprisutvecklingen i Sverige och omvärlden

66 Småhuspriser Index 1986 = 100 Källa: SCB. Diagram 5 – Husprisutvecklingen i Sverige och omvärlden

67 Nominella huspriser, reala huspriser och pris i förhållande till disponibel inkomst Index: 1957 = 100 Källa: SCB. Diagram 6 – Husprisutvecklingen i Sverige och omvärlden

68 Andelen 25-35 åringar som andel av total-befolkningen (procent) och reala huspriser Index: 1957 = 100 Diagram 7 – Husprisutvecklingen i Sverige och omvärlden Källa: SCB.

69 Nominella huspriser under ett antal räntescenarier Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken. Diagram 8 – Husprisutvecklingen i Sverige och omvärlden Anm. Kalkylerna bygger på Riksbankens prognoser för disponibel inkomst och den skattade ränteelasticiteten från en tvåårig statsobligation.


Ladda ner ppt "Finansiell stabilitet 2005:2 2005-11-23. Sammanfattande stabilitetsbedömning."

Liknande presentationer


Google-annonser