Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsförmedlingens insatser för dem som deltagit i programmet arbetslivsintroduktion Siri Persson Avdelningen Rehabilitering till arbete, Strategienheten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsförmedlingens insatser för dem som deltagit i programmet arbetslivsintroduktion Siri Persson Avdelningen Rehabilitering till arbete, Strategienheten."— Presentationens avskrift:

1 Arbetsförmedlingens insatser för dem som deltagit i programmet arbetslivsintroduktion
Siri Persson Avdelningen Rehabilitering till arbete, Strategienheten

2 Arbetslivsintroduktion
Individuell insats Bemötande Respekt Kompetens Förmåga Möjlighet Ett program där varje deltagare genomför sitt eget program. Deltagande i program hos Af är för de personer vars dagar/månader har tagit slut och inte utifrån individens eget initiativ till kontakt med Af. Det har visat sig att en hel del personer har varit positiva till att få stöd till arbete redan i den första kontakten med oss. Men det kan också ha inneburit en total förändring av personens dagliga liv, vilket vissa har upplevt som negativt. Av det skälet är bemötandet från oss, och en respekt för personens livssituation mycket betydelsefull för hur vägen mot arbete ska bli. Att få samtalsstöd i denna förändringssituation har för en del varit den viktigaste insatsen under programmet. När ohälsan medfört att man inte har regelbundna aktiviteter, har vi börjat där. Att komma igång med lätt fysisk aktivitet har för vissa varit tillräckligt. För att våga tro att man kan komma tillbaka till arbetslivet behöver man också få stöd för att plocka fram den kompetens man har förvärvat men också få tankar/idéer om att det finns möjligheter. Här är vår uppgift : via vägledning, praktisk prövning i arbetslivet, arbetspsykologiska tester, utprovning av hjälpmedel, studiebesök på arbetsplatser, kanske lyssna på erfarenheter från andra som varit i liknande situation, att ta fram arbetsuppgifter och miljöer som passar just denna person. Här erbjuder vi insatser såväl individuellt som i grupp. Utöver ansvarig arbetsförmedlare kan personen utifrån sina specifika behov få möjlighet att träffa exv. psykologer, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, socialkonsulenter men även spec inom områdena syn/döv/hörsel. För personer som till viss del arbetar, 25,50 eller 75%, har vi fokuserat på vad som ev. går att anpassa i pågående anställning, Alternativt ge vägledningsstöd för att finna ett arbete, arbetsuppgifter som man klarar till den omfattning man behöver för sin försörjning. Individens situation och förmåga är avgörande för vilka insatser och aktiviteter som erbjuds. Det innebär att ingen genomför ”samma” program som någon annan. En av våra arbetsförmedlingschefer har liknat arbetslivsintroduktionen vid att bygga och rita ett hus samtidigt. Vi börjar med grunden sedan hjälps vi åt med att bygga och rita efterhand. Vi har försökt finna de resurser som finns hos varje person, men också respektera att det kan ta längre eller kortare tid och en del har av hälsoskäl kanske inte kunnat delta i någon aktivitet. Viktigt komma ihåg att syftet med arbetslivsintroduktionen är att det är en första kartläggande och utredande period inför fortsatta insatser på Af och att det ligger i programmets karaktär att personerna har hunnit olika långt i processen tillbaks till arbetsmarknaden när programmet är slut

3 Antal personer som varit i programmet arbetslivsintroduktion under perioden januari – juni 2010
OBSERVERA att siffrorna anger ackumulerat de personer som varit/är i programmet arbetslivsintroduktion för första halvåret. Andelen kvinnor är 68 procent och män 32 procent. Ungefär den fördelning som vi sett i tidigare samverkan med Fk. Fram till och med sista juni hade personer anvisats programmet arbetslivsintroduktion, varav 12 815 anvisades under januari månad. Majoriteten har varit inskrivna under de tre månader som programmet maximalt kan pågå varför utflödet var störst i april då 11 800 personer lämnade arbetslivsintroduktion. Antalet kvarstående i programmet ökade under första kvartalet och var den sista mars 14 694 personer för att sedan minska markant i och med det stora antal som lämnade arbetslivsintroduktion i april. Den sista juni var 6 048 personer kvarstående i arbetslivsintroduktion på Arbetsförmedlingen. Av dem som skrivits in i arbetslivsintroduktion mellan januari och juni hade en tredjedel, personer, redan en etablerad kontakt med Arbetsförmedlingen genom handlingsplansamverkan personer, cirka 41 procent, av de personer som skrivits in i arbetslivsintroduktion mellan januari och juni hade en registrerad funktionsnedsättning i Arbetsförmedlingens system. Utbildningsnivå hos dem som skrivits in i arbetslivsintroduktion varierar. Nästan hälften hade gymnasial utbildning och dryga fjärdedelen hade förgymnasial respektive eftergymnasial utbildning. De största åldersgrupperna med cirka en tredjedel vardera återfanns i åldersspannen år respektive år. Den övervägande majoriteten, cirka 80 procent, var född i Sverige. Cirka 10 procent var födda i övriga europeiska länder och 10 procent i övriga världen.

4 Status för dem som lämnat arbetslivsintroduktion
OBS detta är ackumulerade siffror för status i AIS per den sista i varje månad. Av dem som skrevs in är det cirka 7 procent, personer, som lämnat programmet för arbete, i nästa bild beskriver jag den gruppen närmare. Knappt 7, procent har lämnat programmet och återfinns i kategorier som anger arbetslöshet. Antal personer är 1 123, varav 309 var i kategorin matchningsbara (torde ha a-kassa) resterande 814 var i kategorier som anger programslut, dvs vi vet inte deras kategori dagen efter. Kan vara arbete men även skat 14 eller avaktualiserad. Cirka 58procent lämnar arbetslivsintroduktion och går till annat arbetsmarknadspolitiskt program. Närmare hälften i gruppen program med aktivitetsstöd, 47 procent går till ett program som innebär att individen och Af inte är klara över vad som är nästa steg (FKV). Det vill säga vi behöver båda ytterligare tid för att klargöra personens möjligheter att komma vidare mot arbete. Insatserna och kraven liknar de som vi ger under programmet Arbetslivsintroduktion. Eftersom vi ännu inte har tillräcklig erfarenhet och underlag kan vi idag inget säga om prognosen för att personerna efter detta program ska kunna kvarstanna hos Arbetsförmedlingen. Nästa stora programgrupp är Arbetslivsinriktad rehabilitering, 32 procent av dem som fortsätter i program. När man deltar i det programmet har man klargjort att det finns en arbetsförmåga och inom programmet ges man ytterligare insatser i syfte att utveckla förmågan. Man är i regelbunden aktivitet, vanligtvis har man kommit så långt att man är i praktik på en arbetsplats. 23 procent är endast inskrivna hos Af men har ingen pågående programinsats med aktivitetsstöd. Skälet är att personen pga ohälsa inte kan fortsätta i programinsatser,. Af har inte kunnat finna någon aktivitet, programinsats som passar personens aktuella hälsoläge. Denne behöver få sin ansökan om sjukpenning handlagd hos Fk. En del personer, knappt 5 procent, har lämnat Af, de är inte längre inskrivna. Vi kan inte säga så mkt om den gruppen, majoriteten har lämnat oss av kända skäl, dvs den enskilde arbetsförmedlaren vet skälet, men vi kan inte elektroniskt få fram det. Några har gått till reguljär utbildning.

5 I arbete fördelat på olika kategorier
OBS detta är ackumulerade siffror för status i AIS per den sista i varje månad. Av dem som gått till fortsatt anställning hos samma arbetsgivare, vet vi inget om huruvida de arbetade i någon omfattning före starten i Arbetslivsintroduktion och/eller om de är kvar i samma omfattning som före programmet. Nytt arbete utan stöd inkluderar såväl tillsvidare anställning som viss tid, timanställning. Arbete med stöd är den största gruppen och det är våra subventioneringsformer lönebidrag, utvecklingsanställning och trygghetsanställning samt Samhall. Kompetens i gruppen! Möjlighet att ekonomiskt kompensera ag om personen inte fullt ut klarar alla arbetets krav direkt! Hjälpmedel!

6 Erfarenheter efter de första som lämnat programmet
- Jag har blivit otroligt bra bemött av personalen. Att få träffa andra i samma situation, som blivit utförsäkrade har varit intressant. Trots att det har påverkat mig negativt i min sjukdom så tycker jag att det har varit positivt att få medverka i den här gruppen. - Mitt utgångsläge och förväntan var noll vid ingången av Arbetslivsintroduktionen. Första mötet med handläggaren vände helt och hållet på upplevelsen av vad detta skulle kunna innebära för mig. På grund av helhetssynen på mig som person med det sjuka och friska utan värdering och inriktning av att stärka det friska gav mig hopp och något av lust började. Det var en stark vändning från att gå in på Arbetsförmedlingen med noll förväntan och sedan gå ut med hopp. - En helt fantastisk möjlighet, som jag inte trodde fanns. Jag har haft en helt underbar handledare från Arbetsförmedlingen. Är otroligt tacksam för allt. - Jag kände mig redan på 1:a gångens möte varmt välkommen. Stor tack till er, fick en hel del kraft tillbaka. Tusen tack. Deltagarna har från månadsskiftet februari/mars och fram till i slutet av maj månad, i samband med att de avslutar programmet besvarat en enkät med frågor om hur de upplevt Arbetsförmedlingens insatser. Av de personer som lämnat arbetslivsintroduktion fram till och med sista maj ingick i handlingsplansamverkan vilket innebär att av cirka hade personer besvarat enkäten vilket ger en uppskattad svarsfrekvens på cirka 30 procent. Skäl till att man ej besvarat enkäten kan vara: Ohälsan, man orkade inte/kunde inte, ville inte Man fick inte enkäten, handläggaren glömde bort etc eller kanske för att deltagaren var mkt kritisk! Nästan alla är positiva över bemötandet från Arbetsförmedlingens personal. Över 70 procent tycker att de har blivit mycket positivt bemötta. Lägger man ihop resultaten av mycket positivt, ganska positivt och ok blir resultatet att 98 procent är nöjda med bemötandet. Många vittnar också om det positiva mottagandet i egna kommentarer i enkäten. Här följer endast ett axplock:

7 Erfarenheter efter de första som lämnat programmet
Har ej kunnat fullfölja introduktionen p g a höftledsoperation + ryggproblem som också kommer att opereras Har inte haft något annat val än att delta, eftersom jag inte orkar arbeta men ändå blivit utförsäkrad Har ju knappt börjat Har krävt mer än det givit mig Som frågar får man svar! Bortkastad undersökning! Ännu en kostnad för skattebetalare! Tur att det är val i höst! Kommentarer från frågan om deltagande i programmet har varit meningsfullt för individen.

8 När det har gått en tid Av dem som varit i program hos Arbetsförmedlingen den 31 maj var det knappt 75 procent som inte hade återvänt till sjukförsäkringen fram till den 18 juni De knappt 75 procent som var kvar fanns i: Arbete cirka 15 procent Arbetssökande cirka 6 procent I program cirka 46 procent Enbart inskrivna cirka 24 procent Lämnat av andra orsaker än arbete cirka 9 procent OBS från årsskiftsgruppen som endast Fk kan ta fram siffror om. För aktuell mätperiod var det totalt personer som Fk definierar som utförsäkrade och av dessa drygt personer var det personer som var eller hade varit aktuella hos Af fram till aktuell mätperiod. Vad vi kan säga är att två tredjedelar är f f kvar hos Af efter 2 månader efter att de lämnade arbetslivsintroduktionen. Förvisso är det en fjärdedel av dem som f f finns i våra system där vi antar att de har ansökt om ersättning. Avsikten med reformerna inom sjukförsäkringen var att individen skulle få ersättning från rätt system. Här ser vi att en del av deltagarna har en medicinsk situation som också ger rätt till fortsatt ersättning från sjukförsäkringen. Men att det också i målgruppen finns personer som står relativt nära arbetsmarknaden, en del har kunnat återgå till sin ordinarie arbetsgivare. Och att det finns personer som kan fortsätta i arbetsrelaterade insatser. Här är det viktigt att poängtera att genomsnittstiderna i sjukförsäkringen är 5 till 7 år, för de som kommer till Af. Det är viktigt att vi inom Af kan fortsätta ge stöd utifrån individuella förutsättningar och resurser och att vi ger individen tid.

9 Arbetsförmedlingens erfarenheter första halvåret
Resursintensivt uppdrag även efter arbetslivsintroduktionen Arbetsförmedlarna har fått en ny uppgift: ”informationsmäklare” Flexibilitet i förordningarna behövs Specialisterna har haft direkt kontakt med deltagare i arbetslivsintroduktion för kartläggande, utredande, vägledande eller stödjande insatser. Specialisterna har medverkat i kartläggningssamtalen men även i förekommande fall haft stödsamtal eller utrett deltagarens fysiska, psykiska och sociala förutsättningar och behov av arbetslivsinriktad rehabilitering, samt för dem med anställning arbetsterapeuter/sjukgymnaster. Cirka 35 procent av deltagarna i arbetslivsintroduktion har träffat en specialist. Specialisternas insatser behövs i fortsatta programinsatser. Frågor av privatekonomisk natur har hanterats av arbetsförmedlare och till viss del även av Arbetsförmedlingens socialkonsulenter. Arbetsförmedlingens medarbetare har, så långt det har varit möjligt, försökt agera ”informationsmäklare” mellan personen och Försäkringskassan, till viss del socialtjänsten och försäkringsgivare. Skälet till det extra omhändertagandet är att många i målgruppen egentligen hade behövt någon form av personligt ombud från den tidpunkt som de lämnade sjukförsäkringen som hanterade alla kontakter med olika myndigheter, hjälpte till att förstå all information och stöd för att fylla i alla blanketter. Detta behov har inte enbart personer som har annat modersmål än svenska eller har begränsade intellektuella förmågor. Behovet kommer sig även av att personerna har en kvarstående ohälsa, i varierande grad, som påverkar deras förmåga att orka med kontakter med myndigheter, klara ut återkommande ny information och förstå hur olika beslut påverkar deras ekonomi.

10 Påverka efterfrågan Arbetsgivarstrategin
Lyft fram individens kompetens Ackvirera arbete Använd praktikplatser och utvecklingsanställning Anpassning – såväl teknik som pedagogik

11 Arbetsförmedlingens förslag
Ökad flexibilitet i programförordningen och i förordningen om särskilda medel för funktionshindrade Tillvarata positiva erfarenheten från Farosprocessen om att Försäkringskassans personliga handläggare kvarstår som samordnare Ta bort ”paradoxen” i sjukförsäkringen Schablonersättning som ger lika ersättning och lika utbetalningsmodell Avseende begränsningen om max 3 veckor med arbetsprövning under INTRO samt att vi vill kunna nyttja personens förankring i arbetslivet genom att bevilja lbi för redan anställda oavsett hel el partiell SA samt de som haft sjukpenning under minst 6 månader, partiellt el helt. Försäkringskassans personliga handläggare avslutar sin kontakt med och samordnande ansvar för rehabiliteringen för individen vid den tidpunkt som ersättningen från sjukförsäkringen tar slut. Arbetsförmedlingen menar att myndigheterna i ökad grad skulle ha tillvaratagit erfarenheterna från ”Farosprocessen” bland annat genom att Försäkringskassans personliga handläggare skulle kvarstå under den period som individen deltar i programmet arbetslivsintroduktion. Genom att bibehålla den personliga handläggaren hos Försäkringskassan, har såväl individ som Arbetsförmedlingen en personlig och snabb ingång vid situationer som till exempel utebliven utbetalning av aktivitetsstöd och akuta sjukdomstillstånd. De deltagare som lämnar programmet för att söka ersättning från sjukförsäkringen torde också uppleva större trygghet om de har en kvarstående kontakt med personlig handläggare inom Försäkringskassan. Paradoxen att man inte kan få aktivitetsstöd och sjukpenning samtidigt och att Fk inte utreder individens möjlighet att få sjukpenning så länge denne har aktivitetsstöd Schablonersättning som är lika med SGI och ingen ändrad utbetalningsdatum för att undvika glappet

12 Vi är stolta Avslutningsvis
Glädjande är det personer som har lämnat Arbetsförmedlingen på grund av att de fått arbete, alternativt återfinns i subventionerat arbete. Cirka 7 procent. Programmet arbetslivsintroduktion syftade primärt inte till att personerna skulle gå ut i arbete inom eller efter tre månader. Syftet med programmet är att förbereda personen för fortsatt deltagande i arbetsförmedlingens insatser, program och samlade tjänsteutbud. För det första halvåret visar siffrorna att drygt hälften, 58 procent, fortsätter i något av de program som kan erbjudas. Arbetsförmedlingen är såväl glada som stolta över att vi har klarat vårt breddade uppdrag väl. Trots en kort förberedelsetid och ett regelverk, som beslutades i nära anslutning till att reformen skulle träda i kraft, har vi i vår kontakt med arbetssökande i flertalet fall fått positiv feedback om vårt bemötande och de insatser vi har erbjudit.


Ladda ner ppt "Arbetsförmedlingens insatser för dem som deltagit i programmet arbetslivsintroduktion Siri Persson Avdelningen Rehabilitering till arbete, Strategienheten."

Liknande presentationer


Google-annonser