Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till valnämndsutbildning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till valnämndsutbildning"— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till valnämndsutbildning
Program: Allmänt om de kyrkliga valen Nomineringsgrupper och valsedlar Röstningsförfarande Vallokaler Valdagen 20 september 2009 Informationsträff 9/ redovisning av preliminärt valresultat och inlämning av valhandlingar Några hålltider: Kaffe kl 10 Lunch kl 12 Kaffe kl 14.30 Avslut senast kl 16.00 1

2 Omfattning 2001 - 2005 Röstberättigade 6 milj. 5,8 milj.
Antal beslutande organ med val Unika kandidater Kandidaturer Nomineringsgrupper Valsedelseditioner ?? Valsedlar tryckta via Kst milj ?? Valnämnder Valdeltagande % % 2

3 Bestämmelser om valet Vallagen utgångspunkt för kyrkoordningen
- 38 kap. Direkta val - 33 kap. Förtroendevalda Kyrkostyrelsens bestämmelser - SvKB 2008:1 närmare bestämmelser om direkta val - SvKB 2008:2 valsedlars utseende vid direkta val - SvKB 2004:3 indelning av en församling i valdistrikt Handbok 3

4 3 eller 4 val Lokala val Alltid stiftsfullmäktige och Kyrkomötet
Församling som inte tillhör samfällighet Kyrkofullmäktige Församling i samfällighet Kyrkofullmäktige eller direktvalt kyrkoråd Samfällda kyrkofullmäktige 4

5 Valbarhet Tillhöra svenska kyrkan
Folkbokförd inom det område valet avser Valbarhet kan inskränkas till valkretsen vid val i samfällighet Valbarheten är inskränkt till valkretsen/stiftet vid val till Kyrkomötet 18 år senast valdagen Döpt eller tidigare förtroendevald Ej ledande befattning Ej anställda i direktvalt kyrkoråd Upptagen på grupp- och kandidatförteckningen 33 kap. 4-9 §§, 38 kap. 12, 19 a, 28 och 31 §§ KO 5

6 Rösträtt Tillhöra Svenska kyrkan 16 år senast på valdagen
Vara folkbokförd inom det område valet avser Icke-territoriella församlingar visst undantag Upptagen i röstlängden Avstämning 21 augusti 33 kap. 2, 3 §§, 38 kap. 37 § KO 6

7 Ansvarsfördelning Kyrkostyrelsen - övergripande ansvar för alla val
Stiftsstyrelsen - övergripande ansvar för valen i stiftet Valnämnden - ansvar för valens genomförande i församlingen/samfälligheten Svenska kyrkans valprövningsnämnd - beslut vid överklaganden 38 kap. 1-3 §§, 10 kap. 9 § KO 7

8 Kyrkostyrelsen Utfärda bestämmelser
Registrering av gruppbeteckningar för val till Kyrkomötet Trycka beställda valsedlar Röstlängd Röstkort med information Övrigt material Mandatfördelning för Kyrkomötet It-stöd för valet Utbildning och stöd för stiften 38 kap. 1, 21, 32, 37-39, 42, 59, 89 §§ KO 8

9 Stiftsstyrelsen Besluta och fastställa för församlingar och samfälligheter inför valet - valdistrikt - särskild valkretsindelning - mandatens fördelning med valkretsar - inskränkning av öppettider på expeditioner för förtidsröstning - gemensam expedition i flerpastoratssamfällighet Registrering av gruppbeteckningar för stift och lokalt Ta emot anmälan av alla kandidater samt registrering av dessa Fastställa grupp- och kandidatförteckningar Ta emot beställning av valsedlar Ta emot och fördela förtidsröster Sammanräkning och mandatfördelning för stift och lokalt Utbildning och stöd för valnämnder 38 kap. 2, 9, 11, 14, 20, 21, 29, 31, 53, 59 §§ KO 9

10 Valnämnden Lokalt ansvar för valet Tillgång till personal
Beslut om röstningslokaler Registrera vallokaler och särskilda röstmottagningsställen öppna på valdagen Utse valförrättare och röstmottagare Ta emot och fördela material inför valet Instruktioner till valförrättare och röstmottagare Råd och stöd under röstningen Ta emot och vidarebefordra röster och protokoll Informationsansvar 38 kap. 3, 5, 50 och 58 §§ KO 10

11 Svenska kyrkans valprövningsnämnd
Prövar överklaganden av val Får besluta om omval Väljs av Kyrkomötet Ordföranden domare Ytterligare sex ledamöter 15 kap., 38 kap. 93 och 94 §§ KO 11

12 Valdistrikt Församlingen är valdistrikt
Församlingen kan delas i två eller fler valdistrikt Stiftsstyrelsen beslutar på förslag från valnämnden Beslut senast 1 december 2008 – vid indelningsändring 1 februari 2009 38 kap. 20 § 12

13 Fastställd i kyrkoordningen
Valkretsindelning Fastställd i kyrkoordningen Församlingsval - församlingen Samfällda kyrkofullmäktige i flerpastoratssamfällighet – pastoraten Samfällda kyrkofullmäktige i pastoratssamfällighet - församlingen Kyrkomötet – stiften Stiftsfullmäktige Minst fem mandat i varje valkrets Ett eller flera kontrakt Stiftsfullmäktige beslutar Kyrkostyrelsen kan besluta om undantag från kontraktsindelning 38 kap. 8, 10, 11, 15, 16 och 19 §§ 13

14 Vallokal - plats En för varje valdistrikt
Kan vara gemensam för flera valdistrikt Minst en i varje pastorat Risk för sammanblandning och omval Valnämnden beslutar vilken lokal Tillgänglighet - geografiskt - fysiskt - skyltning Tid och plats på röstkortet Valnämnden registrerar senast 1 april 38 kap. 50 § KO; 13 § SvKB 2008:1 14

15 Vallokal - tider Valnämnden beslutar inom givna ramar Minst 6 timmar
- ej gudstjänsttid - stiftsstyrelsen kan inskränka Klockan obligatoriskt Valnämnden registrerar för varje distrikt senast 1 april 13 och 14 §§ SvKB 2008:1 15

16 Vallokal - valförrättare
Valnämnden utser Minst 4 i varje vallokal/valdistrikt Ordförande/ersättare tjänstgör Inga formella valbarhetskrav 38 kap. 52 § KO; 19 § SvKB 2008:1 16

17 Vallokalens utrustning
Valurnor för varje valdistrikt Valskärmar/avskilt utrymme Röstlängd Blanka valsedlar - plats för nomineringsgruppernas valsedlar Grupp- och kandidatförteckningar Protokoll Kuvert Valbestämmelser Förslutningsmaterial 38 kap. 42, 45 och 51 §§ KO; och 49 §§ SvKB 2008:1 17

18 En vallokal 18

19 Blanka valsedlar Valsedlar med enbart valbeteckning
Ska finnas där röstning äger rum Ingår även i ”brevröstningspaket” Gruppbeteckning måste skrivas för att bli giltig Anmälda kandidater vars namn skrivs får personröst Första tre namnen får personröst om flera skrivs 38 kap. 32 och 36 §§ KO 19

20 Valsedlars innehåll och utseende
Gruppbeteckning obligatorisk Bör anges - kandidatnamn under varandra, med identifieringsbeteckning och utrymme för personröst - valkrets - vilket val (valbeteckning) Vit - kyrkofullmäktige/direktvalt kyrkoråd Blå - samfällda kyrkofullmäktige Rosa - stiftsfullmäktige Gul - Kyrkomötet 38 kap. 34 och 35 §§ KO 20

21 21

22 Nomineringsgruppernas valsedlar
Utrymme vid alla röstningslokaler För lokala val helt gruppernas eget ansvar För val till stift och Kyrkomötet hjälp att lägga ut för alla som deltar Gruppernas ansvar att skicka till valnämnden Hos valnämnden en vecka innan röstningen påbörjas Grupperna får leveransadresser till valnämnder och antal röstberättigade Skall läggas ut vid särskilda röstmottagningsställen och vallokaler Alla måste behandlas lika Finns sedan 2005 19 grupper registrerade för val till KM 15 deltog i valet 2005 14 ( ) representerade i KM med rätt till bidrag för valsedelstryck 23 § SvKB 2008:1 22

23 Röstlängd En för varje valdistrikt Högst 3 000 väljare i varje volym
Avstämning 21 augusti centralt register - viktigt att aktuella uppgifter är registrerade om tillhörighet och dop Rättelse - röstkort underlag - begärs skriftligt hos Kyrkostyrelsen - senast 8 september - överklagande och beslut före valet - valnämnden kan föra in rättelse på uppdrag av Kyrkostyrelsen Till valnämnden 14 september Kontakta valkansliet om ej kommit 15 september 38 kap. 37, 41 och 41 a §§ KO 23

24 Expedition för förtidsröstning - allmänt
Gäller alla väljare i hela landet Minst en expedition i varje pastorat Valnämnden beslutar Samråd med kyrkoherden Stiftsstyrelsen får besluta om gemensam i flerpastoratsamfällighet Röstmottagare Bör vara samråd med kyrkoherden Minst två tjänstgörande Valnämnden beslutar om öppethållande inom givna ramar Vardagar 7-16 september Minst tre timmar varje vardag Därutöver klockan minst en kväll varje vecka, bör ej vara 16 sept. Stiftsstyrelsen kan inskränka 38 kap. 48, 50, 52 och 53 §§ KO; 19 § SvKB 2008:1 24

25 Expedition för förtidsröstning - utrustning
Valurna/motsvarande Valskärmar/avskilt utrymme Blanka valsedlar - plats för nomineringsgruppernas valsedlar Grupp- och kandidatförteckningar - tillgång till alla i hela landet Kuvert Valbestämmelser Blankett för anteckningar Alla pastorsexpeditioner Blanka valsedlar Material för brevröstning 38 kap. 32, 42, 45 och 51 §§ KO; 22, 23 och 49 §§ SvKB 2008:1 25

26 Särskilt röstmottagningsställe - allmänt
Gäller röstande inom valnämndens ansvarsområde Kan ordnas september Stängningstid på valdagen så att röster kan lämnas i tid i vallokalen Valnämnden beslutar - att anordna - vilken lokal - öppettider (minst två timmar sammanhängande) - röstmottagare (minst två tjänstgörande) Valnämnden registrerar senast 1 april de som är öppna på valdagen 48, 50 och 52 §§ KO; 13, 17 och 19 § SvKB 2008:1 26

27 Särskilt röstmottagningsställe - utrustning
Valskärm Valurna/motsvarande Blanka valsedlar Plats för nomineringsgruppers valsedlar för alla val (3 alt 4) i församl./samf. Grupp- och kandidatförteckningar för alla val (3 alt 4) i församl./samf. Kuvert Valbestämmelser Blankett för anteckningar 38 kap. 42, 51 § KO; 22, 23 och 49 §§ SvKB 2008:1 27

28 Möjligheter att rösta Förtidsröstning
- på en expedition i varje pastorat - för alla - på särskilt röstmottagningsställe i egna församlingen/samfälligheten - brevröstning På valdagen - i vallokalen Bud kan lämna brevröst i alla slags vallokaler - enklare med postbefordran så länge det går 38 kap. 48 § KO 28

29 Ansvarsfördelning röstningslokaler
29

30 Valnämndsmaterial 1 mars – brev och beställningsblankett 1 april – inkommit till valkansliet Alla måste skicka in Adresser rättas/korrigeras i organisationsregistret Distribueras i början av augusti (3-10/8) 30

31 Grupper och kandidater
Finns nästan registrerade grupper 15 maj sista dag för ansökan om registrering och anmälan kandidater Förlängning till 15 juni vid brist Helst till 15 april Företrädare i stift och kontaktpersoner anmäls på nytt Besked angående nytt ombud inom tre veckor Avregistrering om församlings- eller samfällighetsnamn försvinner Hjälp med utläggning av valsedlar för stiftsfullmäktige och Kyrkomötet Ingen beställning av ”brevröstningspaket” 31

32 Registrering av gruppbeteckning
Obligatoriskt Ansökan senast 15 maj - men helst 15 april Vid brist förlängd tid till 15 juni Stöd för registrering Ombud ska finnas Gäller även ”lägre” nivåer Kyrkostyrelsen och stiftsstyrelserna beslutar Namn på valområde i beteckningen - ej KM Ej förväxlingsbara namn Ej olämpliga namn 38 kap och 30 §§ KO 32

33 Anmälan av kandidater Obligatorisk föranmälan
Anmälan till stiftsstyrelsen av alla kandidater Ombud, företrädare i stift eller kontaktperson får anmäla Godkännande från kandidat Nomineringsgruppen ansvarar för valbarhet Anmälan senast 15 maj - helst 15 april Vid brist förlängd till till 15 juni 38 kap §§ KO 33

34 Valsedlar - tryckning Kyrkostyrelsen trycker på begäran
Nomineringsgrupper beställer via - ombud - företrädare i stift eller kontaktperson Senast 15 maj - helst 15 april Bör beställas när kandidater anmäls Korrektur via stiften Bidrag – är eller blir representerad, om beslut Intyg om bidrag – annars betala Leveransadress för att ta emot Levereras juni - juli 38 kap. 32 och 33 §§ KO; 7-10 §§ 34

35 Hur röstning skedde 2001 och 2005
Antal röstande I vallokal och på särskilt röstmottagningsställe ; 86,7 % ; 89,1 % På expeditioner ; 10,3 % 67 500; 9,9% Varav i pastoratet Brevröstning ; 3% 7 300; 1,1% Jämförelse 1997 Antal röstande Poströster ; 21,5% 35

36 Förtidsröstning Expeditioner för förtidsröstning
En expedition i varje pastorat Stiftsstyrelsen kan besluta om gemensam exp. i flerpastoratssamfällighet Valnämnden beslutar om expedition efter samråd med kyrkoherden Minst tre timmar/vardag 7-16 september och minst två kvällar Stiftsstyrelsen kan inskränka tider i enskilt fall Valnämnden utser röstmottagare Särskilda röstmottagningsställen Valnämnden beslutar Gäller hela (flerpastorats)samfälligheten Kan ordnas hela tiden t.o.m. valdagen Brevröstning själv och via bud Den som är utomlands kan skicka brevröst till Kyrkostyrelsen 36

37 ”Brevröstningspaket”
4 valkuvert 4 blanka valsedlar Kuvert för brev- och budröstning Omslagskuvert (fönster) att skicka till stiftsstyrelsen - svarspost Informationsblad 37

38 Röstkort Avstämning 21 augusti centralt register
Hos väljarna senast 2 september A5-format Var och när röstning på valdagen - vallokal - eventuella särskilda röstmottagningsställen på valdagen Allmän information om valet bifogas Dubblettröstkort beställs hos Kyrkostyrelsen eller via valnämnden - telefon - brev - hemsida Dubblettröstkort skickas alltid till folkbokföringsadress eller lämnas efter id-kontroll Obligatoriskt vid förtidsröstning - bör tas med till vallokal 38 kap. 40 och 47 §§ KO 38

39 Brevröstning via postbefordran
september Väljaren lägger valsedlar i valkuvert Valkuverten läggs i kuvert för brev- och budröstning Väljaren intygar Två vittnen - lägst 18 år - ej nära anhörig Skickas till stiftsstyrelsen med röstkortet i särskilt kuvert Från utlandet skickas till Kyrkostyrelsen Går via en och samma postterminal, fördröjning Väljare utomlands skickar till Kyrkostyrelsen 38 kap. 54 och 57 §§ KO; SvKB 2008:1 48 § 39

40 Budröstning (brevröstning via bud)
Kan lämnas i alla slags röstningslokaler 3 september - 20 september Egentligt behov september Bud - lägst 18 år - intyga när rösten lämnas Väljaren lägger valsedlar i valkuvert Valkuverten läggs i kuvert för brev- och budröstning Väljaren intygar Två vittnen - ej nära anhörig Budet måste få med sig röstkortet vid förtidsröstning 38 kap §§ KO 40

41 Personröst Ruta för kryss på valsedeln Högst tre markeringar
Tillskrivna namn på blank valsedel räknas Strykning ”syns” inte Krav för att personligt röstetal skall fastställas Församlingsval - minst 5% av gruppens röster (minst 20 röster) Samfällighetsval - minst 5% av gruppens röster (minst 20 röster) Stiftsfullmäktige - minst 5% av gruppens röster ( minst 50 röster) Kyrkomötet - minst 5 % av gruppens röster 38 kap. 35, 36, 61, 64 och 77 §§ KO 41

42 Gemensamt för all röstmottagning
Offentlig Ej propaganda Kontroll av vilka val rösträtt gäller Röstning samtidigt i alla val (gäller endast vid förtidsröstning) Valkuvert delas ut i rätt antal Valsedlar läggs i valkuvert bakom skärm Ej ta emot felaktiga valkuvert - ett valkuvert för varje slag av val - ej obehörig märkning - ej vikt valsedel - endast en valsedel 38 kap. 44, 45 och 48 §§ KO; 24, 27-29, §§ SvKB 2008:1 42

43 Röstmottagning vid förtidsröstning
Minst två röstmottagare Valkuvert och röstkort läggs i fönsterkuvert Väljarens namn och stift antecknas När ett bud lämnar rösten - budet antecknar personuppgifter och intygar - granskning att kuvertet för brev- och budröstning är korrekt - kuvertet för brev- och budröstning samt röstkortet läggs i fönsterkuvert Fortlöpande anteckningar Säker förvaring av fönsterkuvert och anteckningar 19, 28, 40, 41, 42 och 49 §§ SvKB 2008:1 43

44 Handlingar från expedition för förtidsröstning
Väljare inom valnämndens ansvarsområde (församl./samf.) - fönsterkuvert sorteras på distrikt - lämnas till ordföranden för valförrättare enligt valnämndens anvisningar Väljare utanför valnämndens ansvarsområde - sorteras på stift - skickas till stiftsstyrelserna - sista försändelserna 16 september Anteckningarna till valnämnden 46, 47 och 49 §§ SvKB 2008:1 44

45 Handlingar från särskilt röstmottagningsställe
Förtidsröstning - fönsterkuvert sorteras på distrikt - lämnas till ordföranden för valförrättare enligt valnämndens anvisningar På valdagen - fönsterkuverten sorteras på distrikt - lämnas till ordföranden i vallokalen Anteckningarna lämnas till valnämnden 46, 47 och 49 §§ SvKB 2008:1 45

46 Valnämnden - valdagen Kontrollera att allt och alla på plats
Tillgänglig för frågor Ta emot och vidarebefordra handlingarna - från vallokalerna - från särskilt röstmottagningsställe Registrering av preliminärt valresultat enligt anvisningar 47 och 49 § SvKB 2008:1 46

47 Valförrättarna - ta emot förtidsröster Minst fyra tjänstgörande
Ordförandens särskilda ansvar - ta emot förtidsröster - se till och visa att varje valurna är tom när valförrättningen börjar - leda valförrättningen - protokollet förs på rätt sätt 15, 19, 47 och 59 §§ SvKB 2008:1 47

48 Valförrättarnas huvuduppgifter
Se till att all utrustning finns på plats Kontroll av ordning Dela ut valkuvert och anvisa valskärm Ta emot röster Pricka av i röstlängd Dokumentera via protokollet Preliminär sammanräkning 38 kap. 58 § KO; 25, 27, 30, 49 och 59 §§ SvKB 2004:1 48

49 Särskilt om röstmottagning i vallokal
Identitetskontroll - röstkort - alternativ legitimation När ett bud lämnar rösten - budet antecknar personuppgifter och intygar - granskning att ytterkuvertet för brev- och budröstning är korrekt - om krav uppfylls öppnas ytterkuvertet - korrekta valkuvert läggs i valurna - felaktiga valkuvert lämnas tillbaka i igenklistrade kuvert - riktiga ytterkuvert skall vidarebefordras till stiftsstyrelsen Ingen ångerröstning 38 kap. 47 och 56 §§ KO; §§ SvKB 2008:1 49

50 Hantering av förtidsröster i vallokalen I
Antal av varje slag antecknas Granskning - väljaren i röstlängden - endast ett fönsterkuvert - inte röstat i vallokalen – trots allt - fönsterkuvert inte öppnats - försäkran på kuvert för brev- och budröstning - bevittnat av två - kontroll endast ett kuvert för brev- och budröstning - korrekta fönsterkuvert/kuvert för brev- och budröstning öppnas och valkuverten granskas - högst ett valkuvert för varje val - ej obehörig märkning - ej flera valsedlar §§ SvKB 2008:1 50

51 Hantering av förtidsröster i vallokalen II
När granskning av kuvert är klar Avprickning i röstlängden av de korrekta Lägga valkuverten i valurnan Felaktiga kuvert med tillhörande handlingar till stiftsstyrelsen Förtidsröster som kommer för sent lämnas oöppnade till stiftsstyrelsen §§ SvKB 2008:1 51

52 Preliminär sammanräkning
Påbörjas omedelbart efter att röstningen avslutats Görs utan avbrott Alla valkuvert i valurna innan räkningen påbörjas Varje val räknas för sig - valet till Kyrkomötet räknas först och resultatet rapporteras omgående - därefter församling/samfällighet - sedan stiftsfullmäktige Rapportering sker via valsystemet Stämma av valkuvert och röstlängd - anteckna sannolik orsak till eventuell skillnad Godkända valsedlar sorteras, buntas och läggs i omslag gruppvis 38 kap. 58 § KO; 58 § SvKB 2008:1 52

53 Ogiltiga valsedlar i vallokalen
Om flera valsedlar i ett valkuvert läggs de tillbaka i kuvertet Ogiltiga om - saknar gruppbeteckning - mer än en gruppbeteckning - avsiktligt märkt (För att vara en giltig gruppbeteckning ska den finnas på den av stiftet fastställda grupp- och kandidatförteckningen) Hellre fälla en fria Ej kontroll av namn och personröster 58 § SvKB 2008:1 53

54 Efter sammanräkningen
Protokollet görs klart och justeras Handlingar lämnas till valnämnden - anvisningar från valnämnden Valnämnden lämnar till stiftsstyrelsen - närmare anvisningar från stiftsstyrelsen Resultat från sammanräkningen rapporteras via internet 38 kap. 58 § KO; 59 § SvKB 2008:1 54

55 Överklagande Förberedande åtgärder överklagas särskilt
- av berörda - särskilda tider Överklagande av valet - av röstberättigade i det specifika valet enligt röstlängd - tidigast dagen efter valdagen - senast 10 dagar efter avslutning Skrivelse med överklagande till beslutsinstans Bifall: ny sammanräkning eller omval om fel kan påverkat valutgång 38 kap §§ KO 55

56 Blankett 12 c och 12 d 12 c – Protokollet 12 d – Resultatbilagor
Bilaga till protokoll Används vid registrering/rapportering av valresultat Skickas tillsammans med grupp – och kandidatförteckningarna, trycks i valsedelsfärgerna Utgått från stiftens underlag, 2005 års blankett Förtryckta uppgifter 56

57 Rapportera/Registrera resultat
Internet i första hand Stiftet skickar ut en behörighet och en instruktion Om man trots allt använder telefon, använd resultatbilagan som underlag och stiften har exakt samma på andra sidan ”luren” 57

58 När och var ? www.svenskakyrkan.se/rr våren 2009
resultatbilagorna i aug. kl den 20 sept. instruktion

59 Information om valet 11 § Valnämnden ska på lämpligt sätt informera
de röstberättigade om valet och möjligheterna att rösta. SvKB 59 Kyrkoval 2009 59

60 Ta vara på mötet Ge mötet positivt innehåll
Tips till församlingar: Kontaktkort vid röstningstillfället. Tack för att du röstat-annons i lokaltidning, församlings- tidning och/eller på webben. 60 Kyrkoval 2009 60

61 Gemensam informationssatsning
Ett koncept tas fram av den nationella nivån och används i utvald kanal för att skapa bred kännedom. Även original för andra kanaler tas fram av den nationella nivån och erbjuds församlingar, samfälligheter och stift (olika format t.ex. till tidningar, webbannonser, tv-reklam, radiospottar…) vilket kompletterar och skapar en bred gemensam informationssatsning. 61 Kyrkoval 2009 61

62 Bra att veta om kyrkovalet
Kortfakta i fickformat som kommer till församlingarna i januari 2009 Målgrupp: Anställda Förtroendevalda Aktiva Intresserade 62 Kyrkoval 2009 62

63 Extern valwebb Målgrupper: Röstberättigade Media Valnämnder
Nomineringsgrupper Unga: Webbaserat material om Unga och kyrkovalet. 63 Kyrkoval 2009 63

64 Inomkyrklig valwebb http://internwww.svenskakyrkan.se/kyrkoval
Målgrupp: Alla kyrknätsanslutna - Anställda - Kyrkoherdar/chefer - Informatörer - Expeditionspersonal Kompletterat med: Inspirationsmaterial, E-brev till informatörer/kh Valnämnder Valnämnderna har ansvaret för att lokalt genomföra valet och behöver kontinuerligt få information. Stiften har det övergripande ansvaret för kommunikationen med valnämnderna. Valkansliet stöder stiftens kommunikation med nyhetsbrev, valhandbok, webbinformation med mera. Handboken ger en helhetsbild av kyrkovalsarbetet och nyhetsbreven fördjupar, exemplifierar och påminner om det som är aktuellt att åtgärda. En nyhet inför detta val är att även digital kommunikation (e-post) planeras för valnämnderna. Församlingar och samfälligheter Kyrkovalet ger församlingar och samfälligheter en unik möjlighet att kommunicera med huvuddelen av Svenska kyrkans medlemmar. Medlemskommunikation är främst församlingarnas ansvar. I den meningen har kyrkoherden ett särskilt ansvar att planera för hur den kontaktyta som kyrkovalet innebär kan tillvaratas. Information och verktyg för att underlätta detta arbete kommer att tillhandahållas. Huvudsakliga kanaler: inomkyrklig valwebb, e-brev/nyhetsbrev till olika kategorier, broschyrer och annonser i Kyrkans Tidning. Informatörer i församlingar och samfälligheter Liksom inför 2005 års val kommer nationell nivå att verka för att göra valet känt bland de röstberättigade. Övriga nivåer erbjuds verktyg som gör det möjligt att tillsammans genomföra en informationssatsning. Informationsansvariga kommer att hållas underrättade om informationsarbetet och verktygen. Alla som är registrerade som informatörer i organisationsregistret får kontinuerlig e-post från nationell nivå. All sådan direktkommunikation med lokala enheter går även, om möjligt i förväg, till stiftsinformatörerna för kännedom. Stiftens nätverksträffar för informatörer är också en kanal för information och idéutbyte, liksom de årliga KOM-dagarna. Övriga anställda, förtroendevalda och aktiva Alla Svenska kyrkans anställda kommer att få frågor om kyrkovalet. Kyrkoherde och kanslichef har som vanligt ansvar att hålla sina anställda informerade om viktiga händelser och aktiviteter i Svenska kyrkan. Kyrkovalet är ett sådant tillfälle. De anställda är en viktig kanal för information till människor de möter. Därför behöver anställda, aktiva och förtroendevalda ha baskunskaper om kyrkovalet. Huvudkanal för detta blir en inomkyrklig valwebb. Foldern Bra att veta om kyrkovalet blir en annan viktig kanal till dessa grupper. Stift I stiften är det i första hand valansvariga tjänstemän och stiftsinformatörer som behöver information för kunna föra denna vidare. Båda grupperna kommer på olika träffar att få ta del av vad som planeras liksom ges möjlighet att utbyta idéer och komma med förslag. Dessutom kommer ett e-nyhetsbrev med aktuell information, Aktuellt från valkansliet, att gå till dessa nyckelpersoner. Nationell nivå Informationsservice och Kanslistöd Informationsservice på kyrkokansliet i Uppsala är en viktig resurs inför kyrkovalet. De tar i första hand emot allmänhetens frågor. Kanslistöd svarar på frågor från församlingar och samfälligheter om regelverk och teknik. 64 Kyrkoval 2009 64

65 Olika roller (på valdagen)
Nomineringsgrupper: Möter väljare Utanför vallokalen (inkl plats för valsedlar). Valnämnden: Genomför valet Ansvarar i vallokalen Församlingen: Visar medlemsomsorg Har gudstjänst och ev. fest-i-val. 65 Kyrkoval 2009 65

66 Nytt vid kyrkovalet 2009 Ingen kyrkostämma – val i alla församlingar
Lika många ersättare som ledamöter i samfällda kyrkofullmäktige Definitiva tidpunkter för beslut om ändrat antal ledamöter Inskränkt valbarhet vid val till Kyrkomötet Tidpunkt för valdistriktsindelning vid indelningsändring Beslut om fastställda grupp- och kandidatförteckningar Terminologi – förtidsröstning och dubblettröstkort Ändrade öppettider för expeditioner för förtidsröstning Tre personröster – sänkt spärr vid val till Kyrkomötet Legitimation vid röstning Ingen ångerröstning 66


Ladda ner ppt "Välkomna till valnämndsutbildning"

Liknande presentationer


Google-annonser