Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Patientlagen 2014:821 141107. Patientlagen 2014-11-09 Patientmaktsutredningen ”hur patientens ställning inom och inflytande över hälso- och sjukvården.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Patientlagen 2014:821 141107. Patientlagen 2014-11-09 Patientmaktsutredningen ”hur patientens ställning inom och inflytande över hälso- och sjukvården."— Presentationens avskrift:

1 Patientlagen 2014:821 141107

2 Patientlagen 2014-11-09 Patientmaktsutredningen ”hur patientens ställning inom och inflytande över hälso- och sjukvården kan stärkas (…) förbättra förutsättningarna för en god och jämlik vård (…) också lämna förslag till en ny patientlagstiftning där bestämmelser med betydelse för patientens ställning samlas”

3 Patientlagen 2014-11-09 Citat från Patientmaktsutredningen ”I en patientcentrerad vård är patienten en partner i relationen med vårdgivaren och tar en mer aktiv roll i beslut kring den egna vården.” ”Detta ställer ökade krav på hälso- och sjukvårdspersonalen att bjuda in patienten i diskussioner kring utformningen och genomförandet av vårdinsatser.” ”På patienten ställs samtidigt ökade krav på kunskaper för att han eller hon aktivt ska kunna delta i beslut och utformning av vårdinsatsen. ” Forskning visar att ökad delaktighet från patientens sida ökar kvaliteten i vårdinsatsen.”

4 Patientlagen 2014-11-09 Patientlagens syfte Stärka och främja patientens ställning Främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet Driva på utvecklingen som ökar kvaliteten i mötet med patienten. Lagen ersätter delar av hälso- och sjukvårdslagen och omfattar inte tandvård.

5 Patientlagen 2014-11-09 Patientlagen ställer nya krav på vården En utmaning för hela hälso- och sjukvården En långsiktig kulturförändring som kräver nya arbetssätt Patienten ses som medskapare och tar en aktiv roll i vården. Vården behöver känna till vad lagen innebär och vilket ansvar vi har Ge patienterna bättre information och göra dem mer delaktiga

6 Patientlagen 2014-11-09 Patientlagens innehåll Tillgänglighet Information Samtycke Delaktighet Fast vårdkontakt och individuell planering Val av behandlingsalternativ och hjälpmedel Ny medicinsk bedömning Möjlighet att välja utförare Personuppgifter och intyg Synpunkter, klagomål och patientsäkerhet

7 Nyheter i patientlagen Invånare får möjlighet att välja utförare av offentligt finansierad primärvård och öppen specialiserad vård i hela Sverige. Invånare får möjlighet att lista sig på en vårdcentral och välja en fast läkarkontakt i ett annat landsting än hemlandstinget. Prioriteringen av patienter ska enbart baseras på medicinska behov, oavsett vilket landsting patienten kommer ifrån. Informationsplikten gentemot patienter utökas. Det innebär att informationen ska anpassas till ålder, mognad, erfarenhet, språklig bakgrund och andra individuella förutsättningar. Patienter får större möjlighet till ny medicinsk bedömning i valfritt landsting. Även barn får större möjlighet att påverka sin vård och vara delaktiga. Patientlagen 2014-11-09

8 Tillgänglighet Hälso- och sjukvården ska vara lätt tillgänglig Vårdgarantin gäller som tidigare för - kontakt med primärvården - besök inom primär- och specialistsjukvården - behandling inom specialistsjukvården Vårdgarantin gäller enbart i hemlandstinget

9 Patientlagen 2014-11-09 Information Patienten ska få information om: sitt hälsotillstånd de metoder som finns för undersökning, vård och behandling de hjälpmedel som finns för personer med funktionsnedsättning när hon eller han kan förvänta sig att få vård det förväntade vård- och behandlingsförloppet risker för komplikationer och biverkningar eftervård metoder för att förebygga sjukdom eller skada

10 Patienten ska även få information om möjligheten att välja behandlingsalternativ och vårdgivare möjligheten att få en ny medicinsk bedömning och en fast vårdkontakt vårdgarantin möjligheten att hos Försäkringskassan få upplysningar om vård utanför landet Patientlagen 2014-11-09

11 Informationen ska anpassas …till mottagarens ålder, mognad, erfarenhet, språkliga bakgrund och andra individuella förutsättningar. Det gäller även information till vårdnadshavare och andra närstående. Barn har samma rätt till information. Den som ger informationen ska vara säker på att mottagaren förstått informationens innehåll och betydelse.

12 Patientlagen 2014-11-09 Forskning visar att… …patienter glömmer 40-80 procent av den medicinska informationen som ges av hälso- och sjukvårdspersonal. Kessels, 2003 …hälften av informationen missförstås. Anderson et al., 1979 …upp till 45 procent av patienterna inte kan redogöra för de största riskerna med sin operation trots att de ha skrivit på ett medgivande. Graham, 2003

13 Patientlagen 2014-11-09 Samtalsguide framtagen av Kunskapscentrum för Jämlik vård www.jamlikvard.vgregion.se Finns att ladda ner under ”Publikationer”

14 Patientlagen 2014-11-09 Förstå mig rätt/Teach-backmetoden Personalen ber patienten att återberätta. …inte för att kontrollera patienten utan för att få en återkoppling om hur väl hen har förklarat. Personalen sammanfattar det som patienten har sagt. Sveriges Kommuner och Landsting rekommenderar metoden teach-back

15 Patientlagen 2014-11-09 Samtycke Hälso- och sjukvård får endast ges om patienten samtycker. Samtycke kan lämnas skriftligt, muntligt eller genom handlande. Patienten ska vid en nödsituation få sjukvård även om hon eller han inte är i stånd att ge sitt samtycke. Om en patient avstår från viss vård och behandling ska han eller hon få information om vilka konsekvenser det kan få. Barns inställning till viss vård ska klarläggas.

16 Patientlagen 2014-11-09 Delaktighet Vården ska utformas och genomföras i samråd med patienten. Hänsyn tas till patientens önskemål och förutsättningar. Närstående ska få möjlighet att medverka om lämplighet, sekretess eller tystnadsplikt inte hindrar detta.

17 Fast vårdkontakt och individuell planering Patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet ska tillgodoses. Olika insatser för patienten ska samordnas. Fast vårdkontakt ska utses om patienten begär det eller om det är nödvändigt. Patienten ska ha möjlighet att välja fast läkarkontakt inom primärvården. Vid behov ansvarar hälso- och sjukvården och socialtjänsten gemensamt för individuell planering. Patientlagen 2014-11-09

18 Val av behandlingsalternativ och hjälpmedel Patienten ska få möjlighet att välja behandlingsalternativ - i hemlandstinget - öppen och sluten vård - i annat landsting - öppen vård - utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet - om kostnaderna är befogade Större möjligheter att välja hjälpmedel

19 Patientlagen 2014-11-09 Val av utförare i andra landsting En patient ska ges vård utifrån medicinska behov på samma villkor som de som är bosatta i vårdlandstinget. Gäller öppen vård; primärvård, öppen specialistvård (inklusive dagkirurgi) och öppen högspecialiserad vård. Även privata vårdgivare/utförare med avtal. Hänsyn måste tas till remisskrav. Vårdgarantin gäller enbart hemlandstinget.

20 Patientlagen 2014-11-09 Val av utförare i andra landsting forts… Patienten ska kunna ta del av det öppenvårdsutbud som finns i ett annat landsting oavsett om utbudet finns i hemlandstinget eller inte. Patienten ska kunna välja fast läkarkontakt inom primärvården. Hemlandstinget bekostar vården. Patienten betalar själv resa och uppehälle utom för vård i Halland och för viss vård i Värmland..

21 Patientlagen 2014-11-09 Ny medicinsk bedömning Om patienten har en livshotande eller allvarlig sjukdom ska han eller hon kunna få en ny medicinsk bedömning. I hemlandstinget eller i ett annat landsting. Patienten har möjlighet att få den nya bedömningen utförd av en annan läkare än den som gjort den första bedömningen. Behandlingen ska stämma överens med vetenskap och beprövad erfarenhet. Kostnaderna ska vara befogade.

22 Patientlagen 2014-11-09 Personuppgifter och intyg Registrerade uppgifter ska respektera patientens integritet. Hänsyn till vad som framgår av -Patientdatalagen när det gäller journalhandlingar -Offentlighets- och sekretesslagen när det gäller sekretess inom vården -Patientsäkerhetslagen när det gäller tystnadsplikt Skyldighet att utfärda intyg om vården

23 Synpunkter, klagomål och patientsäkerhet Patientnämndernas roll förstärks och de ska tillhandahålla eller hjälpa patienter att få den information de behöver för att kunna ta till vara sina intressen främja kontakterna mellan patienter och vårdpersonal hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet Patientlagen 2014-11-09

24 Synpunkter, klagomål och patientsäkerhet (forts) Om det har inträffat en vårdskada ska patienten snarast få information om händelsen som har inträffat vilka åtgärder som ska vidtas möjligheten att anmäla klagomål och begära ersättning information om patientnämndernas verksamhet

25 Patientlagen 2014-11-09 Vem gör vad? Vårdens verksamheter har ansvaret för att informera patienterna och se till att lagen efterlevs. Regionövergripande arbetsgrupp stödjer införandet: betalnings- och faktureringsrutiner, remissregler, instruktioner, stödmaterial m m SKL: gemensam kunskapsbas, nytt riksavtal, faktureringsrutiner, webblösning för listning över landstingsgränser, utbildningsmaterial med mera. 1177 Vårdguiden: Informationskampanj riktad till patienter, närstående och vårdsökande.

26 Patientlagen 2014-11-09 Läs mer… www.vgregion.se/patientlagen www.skl.se www.jamlikvard.vgregion.se ”Min guide till säker vård” från Socialstyrelsen ”Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig” från Socialstyrelsen


Ladda ner ppt "Patientlagen 2014:821 141107. Patientlagen 2014-11-09 Patientmaktsutredningen ”hur patientens ställning inom och inflytande över hälso- och sjukvården."

Liknande presentationer


Google-annonser