Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Näringsdepartementet EU:s sammanhållningspolitik efter 2013 EuropaForum Norra Sverige 31 mars 2011 Francisca Herodes, Näringsdepartementet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Näringsdepartementet EU:s sammanhållningspolitik efter 2013 EuropaForum Norra Sverige 31 mars 2011 Francisca Herodes, Näringsdepartementet."— Presentationens avskrift:

1 Näringsdepartementet EU:s sammanhållningspolitik efter 2013 EuropaForum Norra Sverige 31 mars 2011 Francisca Herodes, Näringsdepartementet

2 Näringsdepartementet Tidplan EU-processer Principer, utgångspunkter och tidplan för förberedelser i Sverige 5e sammanhållningsrapporten och pågående diskussioner Svenska ståndpunkter EU:s sammanhållningspolitik efter 2013

3 Näringsdepartementet Hearing Näringsdep Sammanhållnings- forum Bryssel Sommar: Lagförslag väntas från Bryssel Våren: Förslag om kommande budget Start på förhandlingar Antagande av lagstiftningspaket Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning Ny programperiod börjar kontinuerlig dialog med berörda aktörer

4 Näringsdepartementet EU:s framtida sammanhållningspolitik i Sverige – principer och utgångspunkter Inriktning: Lokalt och regionalt inflytande och ansvar över prioriteringar och resurser Förstärkt strategisk inriktning som främjar ökad sektorssamordning Fokusering på ett fåtal prioriteringar och koncentration av resurser Tydligt och synligt mervärde och komplementaritet; europeiska, nationella och regionala satsningar i samverkan Ta tillvara varje regions unika potential för att möta framtida utmaningar

5 Näringsdepartementet EU:s framtida sammanhållningspolitik i Sverige – principer och utgångspunkter Genomförandet av strukturfonderna i Sverige den kommande programperioden ska präglas av: –ett resultatorienterat arbetssätt/resultatkultur och tydlig programlogik där fokus i första hand ska ligga på vad som ska uppnås med de resurser som EU tillför det regionala tillväxtarbetet. –ett förenklat genomförande med fokus på de som genomför projekten. –en samordning mellan olika program och insatser för att undvika överlappning och främja synergier. –en harmonisering av regelverk. –främja en ökad medverkan av näringslivet

6 Näringsdepartementet EU:s framtida sammanhållningspolitik i Sverige – principer och utgångspunkter  förädla och vidareutveckla befintliga regelverk och organisation i syfte att främja stabilitet och kontinuitet. Kommunikation: öppenhet och tydlighet så långt det möjligt. en aktiv och kontinuerlig dialog för att förankra initiativ och ställningstaganden med berörda aktörer nationellt och regionalt. framförhållning och tidiga förberedelser som skapar goda förutsättningar för att programperiodens genomförande kan starta i tid, så att ’glappet’ undviks.

7 Näringsdepartementet 20102011201220132014 Kunskapsuppbyggnad/ Utv positioner Genomförande Förhandlingar Organisation /Program Dialog och förankring

8 Näringsdepartementet Femte sammanhållningsrapporten om ekonomisk, social och territoriell sammanhållning Vad handlar rapporten om? Sveriges ståndpunkter

9 Näringsdepartementet Sammanhållningspolitiken: nyckelroll för att uppnå målen för EU 2020 Europa 2020-strategin – en ny strategi för Europa Smart tillväxt Hållbar tillväxt Tillväxt för alla EU-medlemsstaterna ska föreslå nationella mål för 2011 Framtidens sammanhållningspolitik måste anpassas efter Europa 2020 Finansieringen kommer att fortsätta att koncentreras till mindre utvecklade regioner Nyckelbegrepp: - Effektiv användning av medlen - Delaktighet regionala /lokala aktörer

10 Näringsdepartementet KOM förslag: Strategisk hierarki EU2020 CSF NRP Kontrakt Program EU MS MS/ region

11 Näringsdepartementet KOM förslag: Tematisk Meny Regleras i förordningen, varje MS/program får välja ett bestämt antal (2-3 / 6-7). Smart tillväxt: Stärka FoU och teknisk utveckling, Öka tillgängligheten till och kvaliteten på ICT, Ta bort tillväxthinder för SMEs. Hållbar tillväxt: Stödja skifte till resurs- och klimateffektiv ekonomi, Öka andelen förnybar energi, främja hållbara transporter Tillväxt för alla/inkluderande: Öka sysselsättningen, minska strukturell arbetslöshet, utbilda arbetskraften, minska utanförskapet Utveckla administrativ kapacitet

12 Näringsdepartementet KOM förslag: Sammanhållningspolitikens struktur Alla regioner ska inkluderas, differentiering beroende på ekonomisk utveckling: –mindre utvecklade regioner –mer utvecklade regioner –mellankategori (system som ersätter nuvarande in- och utfasning) –territoriellt samarbete – 3 typer ESF bör stödja EU 2020, ökad synlighet ESF bör bättre bidra till det Europeiska sysselsättningsinitiativet

13 Näringsdepartementet Svenska ståndpunkter - generellt SE välkomnar kommissionens ambition att reformera SHP och ambitionen att stärka den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen i samklang med målen för Europa 2020-strategin och i partnerskap med aktörer på nationell, regional och lokal nivå. SE välkomnar kommissionens förslag om en förstärkt strategisk inriktning och ett resultatorienterat angreppssätt inför nästa programperiod.

14 Näringsdepartementet Svenska ståndpunkter - generellt Sammanhållningspolitiken ska bidra till ett mer innovativt Europa. Vi behöver vidareutveckla samordningen mellan EU policys för forskning och innovation samt stimulera kreativa miljöer för små och medelstora företag och utvecklingen av regionala innovationssystem. För att uppnå målen i Europa 2020 om smart och hållbar tillväxt för alla är det viktigt att ta tillvara befolkningens fulla potential hos både kvinnor och män.

15 Näringsdepartementet Svenska ståndpunkter - Strategisk inriktning SE välkomnar ett gemensamt strategiskt ramverk för sammanhållningspolitikens fonder för att på så sätt öka synergier och minska överlappning mellan fonderna. SE förespråkar i likhet med kommissionen en fokusering på ett fåtal prioriteringar, tydligt kopplade till Europa 2020, för hela sammanhållningspolitiken. Sverige vill dock framhålla vikten av att valet av prioriteringar bör möta och anpassas till den territoriella potential som finns i respektive programområde.

16 Näringsdepartementet Svenska ståndpunkter - Strategisk inriktning SE ser med viss tveksamhet på förslaget att ett utvecklings- och investeringspartnerskapsavtal på nationell nivå ska rymmas enbart inom det nationella reformprogrammet, då detta är direkt kopplat till Europa 2020 och inte till det strategiska ramverket för fonderna.

17 Näringsdepartementet Svenska ståndpunkter – Territoriell sammanhållning SE vill betona betydelsen av det territoriella samarbetet, som ska ges hög prioritet inom sammanhållningspolitiken. Sverige anser att makroregionala strategier kan bidra till en fokusering på viktiga insatser inom ett gemensamt strategiskt utvecklingsområde som exempelvis Östersjöregionen.

18 Näringsdepartementet Svenska ståndpunkter – Territoriell sammanhållning SE menar att de glest befolkade områdena kan bidra till en gemensam utveckling för EU. Det är väsentligt att de särskilda omständigheterna i dessa områden beaktas. SE anser det vara viktigt att urbana områden erkänns ha en viktig roll som tillväxtmotorer. Vidare anser SE att urbana områden har en viktig roll att spela i samspelet med omgivande landsbygd.

19 Näringsdepartementet Svenska ståndpunkter – Effektivitet SE kan se fördelar med principen om konditionalitet. Med tanke på MS olika förutsättningar och omfattningen på SHP måste dock ett sådant system utformas på ett sådant sätt att det säkerställs en rättvis och transparent tillämpning. SE ser positivt på ett förslag till en översyn av medfinansieringsgraderna med syftet att öka den nationella medfinansieringen, för att därmed öka medlemsstaternas incitament till effektivitet.

20 Näringsdepartementet Svenska ståndpunkter – Effektivitet SE anser generellt att eventuella övergångslösningar bör vara begränsade. Att tillskapa ett nytt mål riskerar att gå ut över resursfördelningen till de delar av unionen där de största behoven finns. En resultatreserv på EU-nivå skulle kunna bidra till att projekt och investeringar väljs utifrån en bedömning av insatsernas resultat och mervärde. Det är dock svårt att mäta och jämföra resultat på ett transparent sätt. Vi ser en risk i att ett sådant system gynnar projekt med snabba och lättuppnådda resultat.

21 Näringsdepartementet Svenska ståndpunkter – Effektivitet SE ser en förstärkning av uppföljning och utvärdering som en möjlig väg för att stärka resultatinritningen inom sammanhållningspolitiken. Ett annat sätt kan vara att förstärka den strategiska rapporteringen baserad på kärnindikatorer med gemensamma definitioner för att tillåta jämförelser mellan MS. Den institutionella kapaciteten är avgörande för ett effektivt genomförande. Ex-ante verifieringen av genomförande och kontroll systemen har varit bra och bör utvärderas.

22 Näringsdepartementet Tack! Kontakt: Francisca Herodes Näringsdepartementet Enheten för Regional tillväxt Tel: 08-405 81 17 Epost: francisca.herodes@enterprise.ministry.se


Ladda ner ppt "Näringsdepartementet EU:s sammanhållningspolitik efter 2013 EuropaForum Norra Sverige 31 mars 2011 Francisca Herodes, Näringsdepartementet."

Liknande presentationer


Google-annonser