Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tvärvillkorskontroller inledning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tvärvillkorskontroller inledning"— Presentationens avskrift:

1 Tvärvillkorskontroller 2007 - inledning

2 EU-regler om tvärvillkor
Rådets förordning (EG) 1782/2003 Grunden för gårdsstöd och tvärvillkor Hänvisar bl.a. till ”hygienpaketet” och tre djurskyddsdirektiv Kommissionens förordning (EG) 796/2004 Detaljerade tillämpningsregler om bl.a. Kontrollurval Kontrollrapportens innehåll Avdragsberäkning vid överträdelser

3 Alla överträdelser måste rapporteras
Minst 1 % fullständiga tvärvillkorskontroller Jordbruksverket har bestämt antal – kommunen väljer gårdar De gårdarna ska rapporteras även om inga överträdelser finns För den enskilda gården relevanta kontrollpunkter avseende grundvatten, avloppsslam, växtnäring, växtskyddsmedel, foder, livsmedel och djurskydd Därutöver ska alla konstaterade tvärvillkorsöverträdelser rapporteras, oavsett orsak till kontrollen Anmälningsärenden Tillsyn/kontroller enligt ordinarie plan Endast överträdelserapportering inklusive bedömning i dessa fall, övriga kontrollpunkter kan lämnas blanka

4 Bedömningskriterier Allvar Omfattning Varaktighet
Hur stora följder för miljö, hälsa, djur? Tänk på syftet med kravet Omfattning Antal/andel påverkade djur eller hektar Varaktighet Bakåt eller framåt i tiden? Se resp. vägledning

5 Avdragsprocent vid överträdelse
Normalt 3 % enl. EU-förordning 796/2004 Får sättas ned till 1 % eller höjas till 5 % Avsteg från 3 % måste grundas på graderad bedömning från inspektören 15 % -100 % avdrag vid avsiktlig överträdelse Kommunen kan via ”synnerligen allvarlig överträdelse” ge länsstyrelsen indikation om att lsty bör göra avsiktlighetsutredning

6 Svenska regler Regeringsförordning 2004:760
Ansvarsfördelning m.m. inom Sverige 1 kap. 12 § medför att resultatet av kommunens tillsyn/kontroll utgör grund för länsstyrelsens tvärvillkorsbeslut Jordbruksverkets föreskrifter 2004:85 1 kap. 5 § är en förteckning över EU-artiklar och svenska paragrafer som utgör verksamhetskrav Bakgrund finns i 19 EU-direktiv/förordningar För 8 av dessa har kommunerna kontrollansvar

7 Föranmäla eller inte föranmäla?
Bakomliggande lagstiftning gäller Kontrollförordningen (EG) 882/2004 Tvärvillkoren gör ingen skillnad EU-reglerna om tvärvillkorskontroller ställer inget krav på oanmälda kontroller Men om man föranmäler ska datum för avisering skrivas på protokollet

8 Kommunicering Önskvärt att inspektören ger jordbrukaren kopia av kontrollprotokoll i nära anslutning till inspektionen – med uppmaning om att inom viss tid skicka ev. synpunkter till kommunen Länsstyrelsen har kommuniceringsskyldighet – men det är bättre att undanröja oklarheter snabbt och ”vid källan” Beslutet om stödutbetalning kan påverkas av olika slags kontrollresultat från flera myndigheter och av valutakurs som fastställs sent på året – därför omöjligt att direkt säga hur många kronor i avdrag som är en följd av överträdelser kommunen hittat

9 Länsstyrelsen beslutar
Samlad tvärvillkorsbeslutskörning på hösten, strax före besluten om utbetalning av stöd Kommunens bedömning bör vara så säker att inte länsstyrelsen behöver ”överbedöma” – fria hellre än fäll vid tvekan Sent inkomna kontrollresultat – återkrav av redan utbetalt stöd Jordbrukaren kan överklaga tvärvillkorsbeslutet till Jordbruksverket – länsrätt – kammarrätt

10 Elektronisk rapportering?
Pappersprotokoll till länsstyrelsen 2007 Länsstyrelsen registrerar via tangentbord Projekt Vega pågår – med sikte på 2008 Fokus på tvärvillkorskontroller Foder långt kommet – påbyggnad med livsmedel, miljö och djurskydd kommer Ambitionen är att kommunerna ska kunna ha MiljöReda, ECOS och Castor som arbetsredskap – filöverföring från/till Vega

11 Elektronisk rapportering - forts
Via Vega ska data från statliga register om djur m.m. kunna hämtas in till kommunens system Juridiska och ekonomiska knutar måste lösas Datorbaserade kontroller med checklistor? Djurskyddsmyndigheten/Jordbruksverket har fått i uppdrag att utreda detta för djurskydd Livsmedelskontrollerna utgör förebild Redovisas till regeringen senast 15 dec 2008 För tidigt att säga om/när det kan få genomslag

12 Kommunernas rapportering 2006
Hälften av kommunerna nådde 1 % Ca inkomna rapporter, varav 12 avsåg foder Överträdelser på ca 60 gårdar – alla avsåg gödselhantering EU-revisorer kritiska till den ojämna spridningen över landet – att många kommuner inte rapporterat alls


Ladda ner ppt "Tvärvillkorskontroller inledning"

Liknande presentationer


Google-annonser