Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Somatiska komplikatiner

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Somatiska komplikatiner"— Presentationens avskrift:

1 Somatiska komplikatiner
vid beroendetillstånd Olof Blix, psykiater Beroendemottagningen Psykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov Jönköping SKL Karlskrona 21 sept 2010

2 LUSTCENTRA Diazepam Lust/belöning Minskad olust-relief GHB Ecstasy
LUSTCENTRA Per Woxler Beroendekliniken US Linköping Mesolimbiska dopamin systemet GBL HPA-Axeln GHB Ecstasy Sötsaker Alkohol Situation 1 Obehag Minne 1 Situation 2 Belöning/Lust Minne 2 + + - (+) NMDA- rec - Serotonin (+) Glutamat Bensodiazepiner Amygdala-känslomässiga minnen + + + + + GABA opiater Opiat- rec. + + Endorfiner Enkefaliner Diazepam Oxazepam Nitrazepam Alprazolam etc + Morfin Heroin Dextropropoxifen + + Kodein + + + Centralstim Etc. Dopamin + Nicotin rec + Nicotin Amfetamin Kokain etc Hippocampus Cerebellum Basala gangl. + Cannabis Lust/belöning CB1 Sedation, Lugn Frontalcortex -reward Minskad olust-relief SKL Karlskrona 21 sept 2010

3 Nervgifter SKL Karlskrona 21 sept 2010

4 Cellgifter SKL Karlskrona 21 sept 2010

5 ETYLALKOHOL ACETALDEHYD ÄTTIKSYRA KOLDIOXID + VATTEN SYRE SYRE
C H OH CO + 3H O 2 5 2 2 2 SKL Karlskrona 21 sept 2010

6 Alkohol påverkar kroppen
Giftverkan på samtliga celler Direkt som cellgift Indirekt via metabola förändringar Via nedbrytningsprodukten acetaldehyd I oktober 2009 ändrade Internationella cancerforskningsinstitutet (IARC) acetaldehydens klassificering i fråga om cancerrisk från en förening som eventuellt orsakar cancerrisk för människor till en förening som orsakar cancerrisk för människor. SKL Karlskrona 21 sept 2010

7 Metabola förändringar
Ökat protontryck genom överskott av vätejoner Förskjutning av laktat – pyrovat-koncentrationer Förhöjda urinsyakoncentrationer Förhöjd koncentrationer av neutralfetter i blodet Hormonrubbningar SKL Karlskrona 21 sept 2010

8 6 stora starköl med och utan mat
SKL Karlskrona 21 sept 2010

9 Somatiska alkoholskador
Hypertoni (”3 olika BT-medicin utan effekt”) Gastrit – oesophagit (magkatarr, sura uppstötn) Kroniska ryggsmärtor, spända muskler Leverskador -Höjda levervärden (GT, ASAT, ALAT) -Fettlever, skrumplever (steatos, cirrhos) -Levercancer Nervskador – Ataxi – Wernickes encephalopati Demens – Korsakows syndrom SKL Karlskrona 21 sept 2010

10 Abstinens, generellt Fysisk och psykisk, när drognivåer sjunker
När dämpande medel lämnar kroppen blir man orolig och uppstressad; Exciterad. Dämpande droger ger tydligast fysisk abstinens Stimulerande medel ger mest psykiska symtom Abstinenssymtom talar för att man utvecklat ett beroende. SKL Karlskrona 21 sept 2010

11 Alkoholabstinens Hög puls (>100 = behandling krävs) och blodtryck
Svettningar Oro, nedstämdhet Darrningar, risk för EP Puls > 120 = risk för Delirium Tremens (DT) SKL Karlskrona 21 sept 2010

12 Behandling alkoholabstinens
B-vitaminer Bensodiazepiner (litet/stort schema) Oxazepam Diazepam Karbamazepin (Tegretol) Sömn Vid predelir tillägg Haldol 5 – 10 mg SKL Karlskrona 21 sept 2010

13 Epileptiska kramper (”EP”).
Vanligare hos slitna patienter med dubbelberoende alk + bensodiazepiner Kan komma innan pat är nere på 0 ‰ • Obs! Alk + benspat – försenad EP! Obs! Theralen och andra neuroleptika sänker kramptröskeln! SKL Karlskrona 21 sept 2010

14 Delirium Tremens Livshotande tillstånd
Förvirring (konfusion), ”kissar i papperskorg” Överretning i hela kroppen Kräver omedelbar farmakologisk behandling som dämpar ”överretningen” i hjärnan. Bensodiazepiner till SÖMN, om otillräckligt: Hemineurindropp alternativt barbiturater SKL Karlskrona 21 sept 2010

15 Wernicke-Korsakow Neurologiskt: Encephalopati med: Ataxi, nystagmus, blickpares. Demensutveckling: konfusion, desorientering, rastlöshet. Konfabulationer. Förebyggs med Thiamin (Betabion®). Ges snarast vid misstanke. 100 mg (2 ml) omedelbart långsamt i.v. och ytterligare 2-3 ggr påföljande dagar. SKL Karlskrona 21 sept 2010

16 LUSTCENTRA Diazepam Lust/belöning Minskad olust-relief GHB Ecstasy
LUSTCENTRA Per Woxler Beroendekliniken US Linköping Mesolimbiska dopamin systemet GBL HPA-Axeln GHB Ecstasy Sötsaker Alkohol + Situation 1 Obehag Minne 1 Situation 2 Belöning/Lust Minne 2 + - (+) NMDA- rec - Serotonin (+) Glutamat Bensodiazepiner Amygdala-känslomässiga minnen + + + + + GABA opiater Opiat- rec. + + Endorfiner Enkefaliner Diazepam Oxazepam Nitrazepam Alprazolam etc + Morfin Heroin Dextropropoxifen + + Kodein + + + Centralstim Etc. Dopamin + Nicotin rec + Nicotin Amfetamin Kokain etc Hippocampus Cerebellum Basala gangl. + Cannabis Lust/belöning CB1 Sedation, Lugn Frontalcortex -reward Minskad olust-relief

17 Bensodiazepiner, abstinens
Ångest, oro, irritabilitet; dysfori/nedstämd Yrsel, ”kudddkänsla” i fotsulorna, tremor Öronsus/tinnitus, ljudöverkänslig Koncentrations- o minnessvårigheter Härtklappning, svettning, spända muskler Depersonalisation, derealisation, konfusion Kramper – Epilepsi Ljuskänslig (”solglasögon” inne) Delirium (psykos) SKL Karlskrona 21 sept 2010

18 Bens-abstinens behandling
Nedtrappning stegvis, långsamt Översätt aktuell bdz till diazepam eller oxazepam, ev stegvis. Tillägg Karbamazepin (Tegretol) i slutet och under några månader efter avslutad nedtrappning (krampprofylax och stabiliserande). Apodos!! SKL Karlskrona 21 sept 2010

19 Långsiktig beh BDZ-beroende
Diagnostisera bakomliggande sjd – affektiv, neuropsyk, psykos? Återgå aldrig till högre dosnivå under nedtrappning, ta bara vilopaus. Inläggning v.b. Förklara mekanismerna. GABA-systemet mm, visa gärna ”lustcentrum”-bilden SKL Karlskrona 21 sept 2010

20 LUSTCENTRA Diazepam Lust/belöning Minskad olust-relief GHB Ecstasy
LUSTCENTRA Per Woxler Beroendekliniken US Linköping Mesolimbiska dopamin systemet GBL HPA-Axeln GHB Ecstasy Sötsaker Alkohol + Situation 1 Obehag Minne 1 Situation 2 Belöning/Lust Minne 2 + - (+) NMDA- rec - Serotonin (+) Glutamat Bensodiazepiner Amygdala-känslomässiga minnen + + + + + GABA opiater Opiat- rec. + + Endorfiner Enkefaliner Diazepam Oxazepam Nitrazepam Alprazolam etc + Morfin Heroin Dextropropoxifen + + Kodein + + + Centralstim Etc. Dopamin + Nicotin rec + Nicotin Amfetamin Kokain etc Hippocampus Cerebellum Basala gangl. + Cannabis Lust/belöning CB1 Sedation, Lugn Frontalcortex -reward Minskad olust-relief

21 Cannabis abstinens Irritabiliet, koncentrationssvårigheter
Sömnsvårigheter, olust, ångest, oro Inlärningsproblem, försämrad kognition Mycket långvariga besvär (månader) SKL Karlskrona 21 sept 2010

22 Skador cannabis Minnesstörningar Hormonrubbningar Amotivation
Personlighetsförändringar Ångest Depression Psykos SKL Karlskrona 21 sept 2010

23 Behandling, cannabisberoende
Under abstinens: Klorpromazin mg x 3-4 (licenspreparat Largactil®) Alt: andra neuroleptica i låg dos Ev stabiliserande antiepileptica Efter abstinens: Diagnostisera o behandla eventuella andra diagnoser. Circadin 2 mg t n, eller Mirtazapin mg SKL Karlskrona 21 sept 2010

24 Skador injektionsmissbruk
Blodburna infektioner Virus: - Hepatit C, B och D - HIV (AIDS) Bakteriella: - Stafylococcus aureus – endocardit - Streptococcer, pneumococcer, meningococcer Perifera blodproppar, granulom SKL Karlskrona 21 sept 2010

25 Skador Opiater Överdos: Andningsstillestånd o död
Sänkt smärttröskel, mer värk Störd HPA-axel = usel stresshantering Förstoppning, kroniska tarmsjukdomar I övrigt få kroniska organskador! SKL Karlskrona 21 sept 2010

26 Opiatabstinens Rinnsnuva, gäspningar, gåshud
Oro och sömnstörningar. Rastlöshet. Värk i muskler, leder och i ben Lös mage – diarré, bukkramper, kräkningar Elektrolytrubbningar som följd vid svår abstinens SKL Karlskrona 21 sept 2010

27 Opiatabstinens, behandling
Nedtrappning på korstolerant preparat. Buprenorfin (”Suboxoneschema”) Mirtazapin mg t.n. Vätska och näring i.v. vid svår abstinens Neuroleptika vid svår abstinens Obs! Andra samtidiga beroenden, speciellt benso och alkohol!! SKL Karlskrona 21 sept 2010

28 Intagningskriterier LARO
Minimiålder 20 år 1 års dokumenterat opiatberoende, ICD-10 (endast heroin, morfin eller opium!!) Ej farligt sidomissbruk - interaktionsrisk Medikamentfri behandling otillräcklig Multidisciplinär behandlingsplan - helhet Ej under LVM Ej om utskriven < 3 månader från LARO SKL Karlskrona 21 sept 2010

29 Jönköpings län Remisser från socialtjänsten huvudregel
Behandlingsplan och ASI inkluderad Behandlingsplan uppdaterad efter behov första året, därefter en gång per år Egenremiss möjlig, liksom remiss från läkare eller exempelvis kriminalvården Central utredning Ryhov Suboxone lokalt, metadon centralt Ryhov SKL Karlskrona 21 sept 2010

30 Medicinsk behandling Metadon Buprenorfin
Avgiftning från benz och THC före medicininställning Inneliggande som regel 3-4 veckors upptrappning Plasmaprov Buprenorfin Avgiftning från benz och THC före medicininställning 3 dagars upptrappning Inneliggande om behov finns SKL Karlskrona 21 sept 2010

31 LARO-mediciner dosstorlekar
Metadon: mg/dag Subutex 8 mg: mg/dag Suboxone 8 mg: mg/dag SKL Karlskrona 21 sept 2010

32

33 Amfetamin skador Kronisk ångest, depression, dysfori
Hypertoni, risk hjärnblödning Hjärtinfarkt Stereotypt beteende (”pundning”) Psykos, fr a paranoia Choreatiskt syndrom ”danssjuka” ”väderkvarnssyndrom” Dysautonomt syndrom (livshotande) SKL Karlskrona 21 sept 2010

34 Amfetamin abstinens Trötthet-utmattning, dysfori (nedstämd).
Ökad aptit Livliga, obehagliga drömmar Sömnstörning (både för mycket o för lite) Psykomotorisk hämning eller agitation SKL Karlskrona 21 sept 2010

35 Amfetaminavgiftning Sova ut Äta o dricka
I akutfas ev ngn dag med oxazepam 15 mg x 3. Vid kraftig motorisk oro initialt diazepam 5-10 mg x 3 eller mer. Neuroleptika ej första 24 tim Diagnostik. ADHD? Affektiv? Stabiliserande – exv Tegretol SKL Karlskrona 21 sept 2010

36 Skador av Kokain Psykos, paranoia Panik/ångestsyndrom Depression
Hjärtinfarkt, hjärnblödning Delirium, paranoia SKL Karlskrona 21 sept 2010

37 Behandling Kokainism Avgiftning: Som amfetaminer Långtids: Antabus!
Antidepressiva, måttlig effekt Antiepileptiska stabilisatorer - Karbamazepin (Tegretol) - Lamotrigin (Lamictal) SKL Karlskrona 21 sept 2010

38 Skador av hallucinogener
Psykos Panik/ångestsyndrom Depression Hormonförändringar (spec cannabis) Förändrad personlighetsstruktur Amotivation SKL Karlskrona 21 sept 2010

39 SKL Karlskrona 21 sept 2010

40 Tack för visat intresse!
Olof SKL Karlskrona 21 sept 2010


Ladda ner ppt "Somatiska komplikatiner"

Liknande presentationer


Google-annonser