Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SOP via långsiktig planeringsöveföring till LIS/PIS/kapacitet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SOP via långsiktig planeringsöveföring till LIS/PIS/kapacitet"— Presentationens avskrift:

1 SOP via långsiktig planeringsöveföring till LIS/PIS/kapacitet
SAP Best Practices

2 Syfte och fördelar och huvudprocesser
Kontrollera om budgeterade försäljningskvantiteter kan produceras, värdera materialbehov och utnyttjande av tillverkande kostnadsställen. Fördelar Undvika flaskhalsar, över- och underskott i produktion. Materialbehovsplanering som grund för inköpsavtal. Huvudprocesser Skapa försäljningsplan och överföra till SOP (Sälj- och verksamhetsplanering). Grov matchning av budgeterade försäljningskvantiteter och produktionsresurser i SOP. Skapa planeringsscenario i Långsiktig planering för att simulera produktionsplanering för de budgeterade försäljningskvantiteterna. Baserat på simulerad produktion och operativa produktionsdata (stycklistor, operationslistor), beräknas produktionsgruppernas kapacitet och materialbehov. Använda materialbehov för AOP – prisplanering för inköpt material. Använda produktionsgruppers kapacitet i AOP – allmän kostnadsställeplanering

3 SAP-applikationskrav och företagsroller
SAP enhancement package 6 för SAP ERP 6.0 Företagsroller Strategisk planerare

4 Detaljerad processbeskrivning
AOP – SOP via överföring av långsiktig planering till LIS/IKS/kapacitet Se specifikation 172 – AOP - Försäljningskvantitetsbudget och överföring till SOP för alla steg gällande planering av försäljningskvantiteter. Aktuell specifikation börjar med överföring av bekräftade försäljningskvantiteter till Sälj- och verksamhetsplanering (SOP). I SOP utförs en grov kapacitetsplanering för att kontrollera om varor som planeras att säljas kan köras genom företagets flaskhalsar i resurser som behövs för produktionen. Efter det att produktionsplanen har visat sig vara genomförbar via SOP överförs den till ett planeringsscenario i modulen för Långsiktig planering (LSP). I LSP skapas planerade oberoende behov (POB). Baserat på dessa POB simuleras Materialbehovsplanering (MRP) för att skapa och granska planerade behov av alla material (komponenter, råmaterial) och resurser. Simulering av MRP möjliggör också granskning av kapaciteten hos alla produktionsenheter. Kapacitetsutjämning kan sedan genomföras för att undvika flaskhalsar i kapacitet. Efter att ha kört MRP enligt ovan beskrivning uppnås ett av nyckelmålen i logistikdelen av AOP: Beräkning av det totala utnyttjandet av aktivitetstyper allokerade till tillverkande produktionsgrupper som behövs för produktion av de budgeterade försäljningskvantiteterna. Utnyttjandet baseras på förbrukningen av aktivitetstyper som har definierats i operationslistor för produkter (halvfabrikat och slutprodukter) från produktionsplanen.

5 Processflödesdiagram
SOP via överföring långsiktig planering till LIS/IKS/kapacitet Händelse AOP - Beräkning av standard-kostnader (178) AOP - Planering tillverkande kostnadsställe (176) AOP - Prisplanering för inköpt material (174) Årlig verk-samhetsplan Strategisk planerare AOP – Försäljnings-kvantitets-budget och överföring till SOP (172) Ja Operativa produktions-data Acceptabel plan? SOP-kontroll Överföring till inaktiv efterfråge-administration LSP LSP MRP Kapacitetsplanering Nej AOP= Årlig verksamhetsplanering LSP = Långsiktig planering SOP= Sälj- och verksamhetsplanering MRP= Materialbehovsplanering

6 Förklaring Symbol Beskrivning Användningsk ommentarer Symbol
Band: Identifierar en användarroll, som till exempel fakturahandläggare eller försäljningsrepresentant. Bandet kan även identifiera en organisationsenhet eller grupp, i stället för en specifik roll. De övriga processflödessymbolerna i tabellen visas i dessa rader. Det finns så många rader som det krävs för att täcka in alla rollerna i scenariot. Rollband innehåller uppgifter som är vanligt förekommande för rollen. Externa händelser: Innehåller händelser som påbörjar eller avslutar scenariot eller som påverkar händelseutvecklingen i scenariot. Flödeslinje (heldragen): Linjen visar den normala stegsekvensen och flödesriktningen i scenariot. Flödeslinje (streckad): Linjen visar flöden till uppgifter som sällan används eller som är förknippade med villkor i ett scenario. Linjen kan även leda till dokument som deltar i processflödet. Sammanbinder två uppgifter i en scenarie-process eller en händelse som inte är ett steg Kontakt/händelse: Identifierar en åtgärd som antingen leder in i eller ut ur scenariot, eller en utomstående process som pågår under scenariot Motsvarar inte ett uppgiftssteg i dokumentet Enhetsprocess: Identifierar en uppgift som täcks steg för steg i scenariot Motsvarar ett uppgiftssteg i dokumentet Processreferens: Om scenariot refererar till ett annat fullständigt scenario anger du det scenariots nummer och namn här Delprocessreferens: Om scenariot refererar till delar av ett annat scenario anger du det scenariots nummer, namn och stegnumren här Processbeslut: Identifierar ett beslut/en förgrenings-punkt, vilket innebär att slutanvändaren måste göra ett val. Linjer representerar olika val som kommer från olika delar av romben. Motsvarar vanligen inte ett uppgiftssteg i dokumentet. Visar ett val som måste göras när steget har utförts. Symbol Beskrivning Användningskommentarer Till nästa/från föregående diagram: Leder till nästa/föregående sida i diagrammet Flödesschemat fortsätter på nästa/föregående sida Utskrift/dokument: Identifierar ett utskrivet dokument, en rapport eller ett formulär Motsvarar inte ett uppgiftssteg i ett dokument, i stället används den för att visa ett dokument som har genererats av ett uppgifts-steg. Denna symbol har inga utåtriktade flödeslinjer Redovisningsdata: Anger ett dokument för en redovisningspost Budgetplanering: Anger ett budgetplaneringsdokument Manuell process: Täcker en uppgift som görs manuellt Motsvarar vanligen inte ett uppgiftssteg i ett dokument, i stället används den för att visa en uppgift som utförs manuellt, som till exempel att lasta av en lastbil till lagret, vilket påverkar processflödet. Befintlig version/data: Blocket täcker data som kommer in från en extern process Motsvarar vanligen inte ett uppgiftssteg i ett dokument, i stället används symbolen för att visa data som kommer från en extern källa. Detta steg har inga inåtriktade flödeslinjer Systembeslut godkänd/ej godkänd: Blocket täcker ett beslut som tas automatiskt av programvaran Motsvarar vanligen inte ett uppgiftssteg i dokumentet, i stället används den för att visa ett beslut som programvaran gör automatiskt när ett steg har utförts. Diagram-länk <Funktion> Utskrift/ dokument Extern till SAP Redovisnings-data Affärsaktivite / händelse Budget-planering Enhetsprocess Manuell process Process-referens Befintlig version/data Delprocess-referens System-beslut godk./ej godk. Process-beslut

7


Ladda ner ppt "SOP via långsiktig planeringsöveföring till LIS/PIS/kapacitet"

Liknande presentationer


Google-annonser