Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Socialdepartementet PRIO PRIO-dialog, Gävleborgs län 13 december 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Socialdepartementet PRIO PRIO-dialog, Gävleborgs län 13 december 2013."— Presentationens avskrift:

1 Socialdepartementet PRIO PRIO-dialog, Gävleborgs län 13 december 2013

2 Socialdepartementet Plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa Långsiktighet – Mål och delmål Gemensamt ansvarstagande Utveckling i ordinarie strukturer  Prestationsmedel  Nationella projekt  Kunskapsstöd

3 Socialdepartementet Två målgrupper Barn och unga Personer med omfattande och komplicerad problematik

4 Socialdepartementet Övergripande mål till 2016 En jämlik, kunskapsbaserad, säker och tillgänglig vård och omsorg Tillgång till arbete och sysselsättning Möjlighet till delaktighet och inflytande

5 Socialdepartementet De övergripande målen ska betyda Jag får tillgång till utredning, diagnostik och effektiva insatser för min psykiska ohälsa Jag utsätts aldrig för mer tvång än nödvändigt Jag har inte sämre somatisk ohälsa trots psykiatrisk diagnos Min psykiska ohälsa hindrar mig inte från arbete och utbildning Jag går ut skolan med fullständiga betyg trots psykiatrisk diagnos Jag känner mig välkommen och delaktig vart jag än vänder mig

6 Socialdepartementet Tillgänglighet för barn och unga - Delmål till 2016 Utveckla och tillgängliggöra verksamheterna i första linjens hälso- och sjukvård och i den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin. Förslag att målet anses vara uppfyllt när:  Barn, unga och deras närstående kan hitta information om var stöd och hjälp finns att få i enlighet med fattade beslut om verksamheternas respektive uppdrag och ansvar.  Barn och unga med psykisk ohälsa erbjuds ett första specialistbesök inom 30 dagar, behandling eller fördjupad utredning inom 30 dagar. Enklare råd och stöd erbjuds i första linjen inom en vecka.

7 Socialdepartementet Etapp 2013 – tillgänglighet för barn och unga Landstingen och kommunerna ska tillhandahålla information om vart barn och unga med psykisk ohälsa ska vända sig för att få stöd och hjälp (grundkrav) Minst 90 % av barn och unga med beslut om första bedömning har fått en första bedömning inom 30 dagar (prestation) Minst 80% av barn och unga med beslut om inledd behandling eller fördjupad utredning har fått detta inom 30 dagar (prestation) Psynken arbetar med att stödja landsting när det gäller tidiga insatser till barn och unga bland annat första linjen

8 Socialdepartementet Resultat 2013 – tillgänglighet för barn och unga Alla landsting och 280 kommuner har information om vart man kan vända sig 17 Landsting lever upp till målet för första besök 15 landsting lever upp till målet för utredning och fördjupad utredning Bilden av första linjen börjar bli tydligare i många län och ett antal försök att mäta väntetiderna har gjorts

9 Socialdepartementet Resultat i Gävleborg – tillgänglighet för barn och unga Landstinget och samtliga kommuner lever upp till kraven på information Landstinget lever upp till båda kraven på tillgänglighet

10 Socialdepartementet Samverkan och samordning Delmål till 2016: Kommuner och landsting har en tydlig ansvarsfördelning när det gäller insatser till personer med psykisk ohälsa av olika allvarlighetsgrad. Alla personer med behov insatser både från socialtjänsten och hälso- och sjukvården har en samordnad individuell vårdplan om det behövs för att han eller hon ska få sina behov tillgodosedda.

11 Socialdepartementet Etapp 2013 – Samverkan och samordning Det ska finnas en politiskt förankrad samverkansöverenskommelse med ett specificerat innehåll. Organisationer som företräder patienter och brukare ska ha haft möjlighet att lämna synpunkter (grundkrav) Rapportera hur många samordnade individuella planer som upprättats för personer under 18 år. Uppskatta hur många personer som är i behov av individuella planer

12 Socialdepartementet Resultat 2013 – samverkan och samordning Alla landsting och 281 kommuner har samverkansavtal jämfört med 40 procent 2010 och 70 procent Alla landsting uppfyller kraven på sippar. Uppskattar 6098 och redovisar 2828 befintliga. Stora skillnader mellan olika landsting och olika kommuner hur man uppskattar behovet.

13 Socialdepartementet Resultat Gävleborg – samverkan och samordning Landstinget och alla kommunerna har en samverkansöverenskommelse Landstinget och alla kommunerna klarar kravet på sippar Landstinget har upprättat 182 sippar vilket är väldigt många jämfört med andra landsting men rapporterar ett behov av endast 150 sippar, vilket är lägre än exempelvis Värmland som rapporterar ett behov av 300 En kommun, Ockelbo har rapporterat ett behov av 0 sippar

14 Socialdepartementet Övriga Resultat 2013 Täckningsgraden till kvalitetsregistren har ökat med 75 procent. 20 landsting klarar målen. 50 procent av patienterna i Psykos- och Bipolärregistret har fått läkemedelsuppföljning av läkare i 20 landsting. Samtliga landsting har deltagit i genombrottsprojektet och lämnat analyser av sin inrapportering till PAR. Gävleborg klarar allt ovanstående.

15 Socialdepartementet Några övergripande delmål till 2016 kopplade till inventeringar Antalet personer med omfattande och komplicerad problematik som helt eller delvis har egen försörjning genom arbete har ökat mellan 2014– procent av alla kommuner kan erbjuda personer med psykisk funktionsnedsättning minst tre olika sysselsättningsverksamheter att välja mellan. Minst 80 procent av ett statistiskt urval av personer med psykisk funktionsnedsättning uppfattar själva att de har en meningsfull sysselsättning 80 procent av patienterna med diagnosen schizofreni, bipolär sjukdom och ADHD får en årlig uppföljning av sin psykiatriska och somatiska hälsa av en läkare. Andelen patienter och brukare som får rekommenderande insatser i Nationella riktlinjer och motsvarande styrdokument ökar mellan 2013/

16 Socialdepartementet Etapp 2013 – inventeringar Senaste fyra åren gjort en inventering av behoven hos personer med psykisk funktionsnedsättning enligt Socialstyrelsens verktyg eller liknande. Registrerat aggregerade data i inmatningsfunktionen på SKL Analyserat hur väl behoven är tillgodosedda på boende och sysselsättningsområdet En planering för hur verksamheten ska utvecklas

17 Socialdepartementet Resultat 2013 – Inventeringar 199 kommuner godkända De flesta inventerat kända personer Endast 16 % har samordade individuella planer trots att många fler har kontakt med psykiatrin och psykiatriska behov Endast 17 % har fått en hälsoundersökning Endast 13 % har kontakt med primärvården

18 Socialdepartementet Resultat Gävleborgs län Ockelbo, Ljusdal, Sandviken, Söderhamn och Hudiksvall har gjort en inventering och har en godkänt analys Övriga kommuner får inte ta del av prestationsmedel för inventeringar Resultatet innebär att en tämligen stor del av målgruppen i Gävleborgs län inte fått sina behov belysta Bollnäs och Ovanåker har gjort en inventering men inte någon analys Nordanstig har gjort en analys men den blev inte godkänd Gävle och Hofors har inte lämnat in

19 Socialdepartementet Situationen för målgruppen i Gävleborg - sysselsättning Kommun Har haft arbete eller sysselsättning under minst en månad de senaste 12 månaderna Har inte haft arbete eller sysselsättning under minst en månad de senaste 12 månaderna Sysselsättning ej aktuellt Sysselsättning ej känt Bollnäs** Hudiksvall Ljusdal Nordanstig**23200 Ockelbos71100 Ovanåker**61500 Sandviken Söderhamn28000 Totalt Gävleborg*

20 Socialdepartementet Situationen för målgruppen – hälsoundersökning Hälsoundersökning Kommun Har genomgått allmän hälso-undersökning Har inte genomgått allmän hälso-undersökning Hälsostatus ej känt Bollnäs**0030 Hudiksvall Ljusdal17 8 Nordanstig**2023 Ockelbos5013 Ovanåker**0021 Sandviken00150 Söderhamn4600 Totalt Gävleborg*

21 Socialdepartementet Exempel på planeringen i Gävleborgs län Samarbetet mellan kommun och landsting – generellt samt konkret kring t.ex. läkarförsörjningen, läkarundersökningar Utveckla anhörigstödet Sysselsättningssituationen ska utredas för varje individ Stöd att klara den egna ekonomin ska utredas

22 Socialdepartementet Fördelning – Landstinget i Gävleborg

23 Socialdepartementet Fördelning – kommunerna i Gävleborgs län KommunFolkmängdSipparInventeringarSumma Ockelbo Hofors Ovanåker Nordanstig Ljusdal Gävle Sandviken Söderhamn Bollnäs

24 Socialdepartementet Kontakt! #PRIOsamordnaren


Ladda ner ppt "Socialdepartementet PRIO PRIO-dialog, Gävleborgs län 13 december 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser