Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Studentbostadsföretagens omvärldsanalys 2013.  Något minskat antal sökande  Fortsatt svårt att bli antagen  Distansstudenter minskar för första gången.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Studentbostadsföretagens omvärldsanalys 2013.  Något minskat antal sökande  Fortsatt svårt att bli antagen  Distansstudenter minskar för första gången."— Presentationens avskrift:

1 Studentbostadsföretagens omvärldsanalys 2013

2  Något minskat antal sökande  Fortsatt svårt att bli antagen  Distansstudenter minskar för första gången någonsin STUDENTER TRENDER

3 STUDENTER TABELL Antagna HT-13 Antagna (urval 1)267 533(272 166) Antagna (urval 2)(246 734) Antal studenter 2011/2012 Registrerade studenter430 905(441 488) Helårsstudenter riket313 521(322 570) Sökande och antagna HT-11 Sökande(562 832) Sökande utan tidigare utbildning126 000(116 000) Antagna (urval 1)272 166(273 653) Antagna utan tidigare utbildning (urval 2)59 800(59 600) Andel 19-åringar av totalt antagna32%(34%) Medianålder21,1(20,7 år) Andel antagna av sökande47%(51%)

4 STUDENTER TABELL Utvecklingen antal sökande och antagna utan tidigare högskoleutbildning 2002-2012

5  Nya inresande studenter minskar med 30 procent  60 procent färre freemovers 2011/2012  Utbytesstudenter ökar litet INTERNATIONELLA STUDENTER TRENDER

6 INTERNATIONELLA STUDENTER TABELL Internationella studenter läsåret 2011/2012 Totalt inresande studenter46 810 Andel av totalt antal registrerade studenter14% Därav freemover-studenter22 980(31 960) Därav utbytesstudenter15 332(14 380) Nya inresande internationella studenter20 781(29 410 Andel utbytesstudenter från Europa57% Andel utbytesstudenter från Asien14% Nya inresande utbytesstudenter14 840(14 500) Nya inresande freemovers5 941(14 750)

7 Ursprungsländer inresande studenter 2011/2012 INTERNATIONELLA STUDENTER TABELL

8 BOSTADSMARKNADEN TRENDER  Andelen kommuner med balanserad bostadsmarknad ökar  Svårt för ungdomar att hitta bostad  Bostadsbyggandet ökar under 2013 och 2014

9 BOSTADSMARKNADEN TABELL Brist, balans, överskott 2012 Antal kommuner med brist på bostäder126(135) andel43%(46%) Anta kommuner med balans125(110) andel43%(38%) Antal kommuner med överskott av bostäder39(44) andel13%(15%) Bostadsbyggande 2011 Påbörjade bostäder22 700(26 150) Färdigställda lägenheter totalt25 993(20 064) Färdigställda lägenheter i flerbostadshus16 657(12 587) Färsigställda lägenheter i småhus9 336(7 477)

10 BOSTADSMARKNADEN TABELL Prognos bostadsbyggande Prognos för 201334 000 (26 000 säkra)(22 500) Prognos för 201440 500(46 600)

11 Bostadsmarknadsläget 2000 - 2013 BOSTADSMARKNADEN TABELL

12 BOSTADSMARKNADEN TABELL Utvecklingen av Byggprisindex (BPI) 1992 - 2011

13 STUDENTBOSTADSMARKNADEN TRENDER  Hälften av medlemsföretagen anger brist  20 av 43 kommuner uppger svårigheter för studenter att hitta passande boende  Något ökat byggande under 2013 – fortfarande för lågt

14 STUDENTBOSTADSMARKNADEN TABELL Studentbostadsmarknaden 2013 Högskolekommuner med brist på bostäder åt studenter20(20) Högskolekommuner med bostäder åt studenter17(22) Högskolekommuner med behov av fler bostäder för studenter25(24) Bostadsföretag som anger brist på studentbostäder på orten50%(56%) Bostadsföretag som anger balans på orten39,5%(42%) Bostadsföretag som anger ett överskott av studentbostäder på orten10,5%(2%) Sammanlagt behov av studentbostäder 15 000 – 20 000 (20 000)

15 STUDENTBOSTADSMARKNADEN TABELL Studentbostadsbyggande 2012 Färdigställda studentbostäder - SCB352(134) Färdigställda studentbostäder - Studentbostadsföretagens medlemmar292(225) Förväntat byggande 2013552(80) Pågående nybyggnation färdigställt efter 2013209(245)

16 STUDENTBOSTADSMARKNADEN TABELL Studentbostadsmarknadsläget 2008 - 2013

17 STUDENTBOSTADSMARKNADEN TABELL Nybyggnation av studentbostäder (SCB) 2008 - 2012

18 POLITIK ÖVERGRIPANDE TRENDER  Fortsatt många utredningar  Översyn från Boverket räcker inte ända fram  Förhoppningar om åtgärder under valåret 2014

19  Pågående utredningar  Avslutade utredningar  Politiska beslut och förslag POLITIK INDELNING

20 Boverkets översyn  Översyn av nuvarande byggregler för student- och ungdomsbostäder  Syfte att förenkla för att kunna bygga mindre  Tillgänglighetskraven en del av utredningen POLITIK AVSLUTADE UTREDNINGAR

21 POLITIK AVSLUTADE UTREDNINGAR Boverkets översyn  Avser BBR och PBL  Sex delar: - Bostadsutformning - Buller - Tidsbegränsade bygglov - Flytt av enskild byggnad - Tekniska egenskapskrav - Tillgänglighetsanpassning

22 POLITIK AVSLUTADE UTREDNINGAR Bostadsutformning  Samutnyttjande av funktioner  Lika stora sovrum i bostäder med två sovrum  Möjlighet att flytta ut hygienrum för att skapa minikorridorer  Ökad tydlighet om när man kan göra avsteg från BBR

23 POLITIK AVSLUTADE UTREDNINGAR Buller  Öka gränsvärdet för buller till 60 dBa för enkelsidiga lägenheter

24 POLITIK AVSLUTADE UTREDNINGAR Tidsbegränsade bygglov  Ge möjlighet att direkt bevilja bygglov för hela perioden  Antingen 10 eller15 år, beslutet tas av regeringen

25 POLITIK AVSLUTADE UTREDNINGAR Flytt av enskild byggnad  Ta bort kravet på tekniskt samråd och kontrollansvarig  Även krav på arbetsplatsbesök och slutsamråd tas bort

26 POLITIK AVSLUTADE UTREDNINGAR Tekniska egenskapskrav  Ökad säkerhet vid brand – ytterligare utredning  Krav på naturligt ljus tas bort  Förenklade och anpassade energihushållningskrav  Flytta utrymme för avfallshantering från lägenheten till samma våningsplan

27 POLITIK AVSLUTADE UTREDNINGAR Tillgänglighetsanpassning  Har tittat på två alternativ där 20 procent av bostäderna antingen har besökstillgänglighet eller ingen tillgänglighet alls  Inget av alternativen skapar enligt Boverket märkbart mindre bostäder  Förslaget blir istället ett avskaffande på hiss vid ombyggnation av vind

28 POLITIK AVSLUTADE UTREDNINGAR Hyresbostadsutredningen  Låta efterfrågan för bostaden få ökad påverkan på hyran - framförallt gällande läget  Öka tidsperioden för vilken presumtionshyror gäller  Vara noga med att inte minska konsumentens skydd

29 POLITIK AVSLUTADE UTREDNINGAR Byggkravsutredningen - kommunala särkrav  Kommunala särkrav anklagas för att öka produktionskostnaderna  Delade meningar bland kommuner och byggföretag som så är fallet  Utredningen förslår att slopa särkraven

30 POLITIK AVSLUTADE UTREDNINGAR Ett effektivare plangenomförande  Syfte att skapa ett tydligare och effektivare plangenomförande  Upprätta en områdesplan - en detaljerad översiktsplan - vid komplexa byggnationer = detaljplan - vid byggnationer som stämmer överens med områdesplanen = direkt till bygglovsprövning

31 POLITIK AVSLUTADE UTREDNINGAR Samordning av bullerfrågor  Ska underlätta planering av bostäder i bullerutsatta områden  Osäkerhet kring gränsvärden då de är allmänna råd – inte lag  Föreslår visst undantag för buller från väg- och spårtrafik – upp till 65 dBa  Även ändringar gällande industribuller och flygbuller

32 Regional planering och bostadsförsörjning  Parlamentarisk kommitté ska se över regelverk och föreslå förändringar för att underlätta bostadsförsörjning på regional nivå  27 mars 2015 POLITIK PÅBÖRJADE UTREDNINGAR

33 POLITIK PÅBÖRJADE UTREDNINGAR Undersökning om hur ekonomiskt utsatta hushåll klarar stora bostadrenoveringar  Boverket ska titta närmare på flyttmönster hos ekonomiskt utsatta grupper  1 december 2014

34 POLITIK PÅBÖRJADE UTREDNINGAR Länsstyrelsen får uppdrag att inventera byggbar mark  Länsstyrelser i storstadsområde ska inventera mark som är planlagd för bostäder, men där inget ännu byggts  30 mars 2014

35 POLITIK PÅBÖRJADE UTREDNINGAR Bostadssituationen på svaga bostadsmarknader  Översyn av hur kommunala bolag kan verka och utvecklas i kommuner med svaga bostadsmarknaden  Även se över möjligheten att avveckla kommunala bolag  29 maj 2015

36 POLITIK PÅBÖRJADE UTREDNINGAR Snabbare överklagandeprocesser av byggärenden  Se över processen vid överklagande av kommunala beslut  Eventuellt förslag om att minska antalet instanser och införa avgift  15 mars 2014

37 POLITIK PÅBÖRJADE UTREDNINGAR Förutsättningar för fördjupad hyresstatistik  Boverket ska utreda förutsättningarna för att skapa bättre hyresstatistik för både första- och andrahandskontrakt  2 december 2013

38 POLITIK PÅBÖRJADE UTREDNINGAR Underlätta etablering på bostadsmarknaden  Boverket ska utreda de hinder som finns vid ny- och återetablering på bostadsmarknaden samt föreslå förbättringar  Fokus på hushåll med svaga förutsättningar  1 december 2014

39 Anpassning av svensk rätt och EU-förordning om byggprodukter  Harmoniserar villkor om försäljning av byggprodukter POLITIK POLITISKA BESLUT OCH ÅTGÄRDER

40 POLITIK POLITISKA BESLUT OCH FÖRSLAG Tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar  Ta hänsyn till den regionala bostadssituationen istället för den kommunala  Till exempel måste kommuner i Storstockholm utan högskola också behöva skapa studentbostäder

41 POLITIK POLITISKA BESLUT OCH FÖRSLAG En enklare detaljplaneprocess  Förenkla så att det enkla planförfarandet blir den huvudsakliga varianten framöver  Det nuvarande normala planförfarandet ska endast användas vid fall där detaljplanen inte stämmer överens med översiktsplanen

42 POLITIK POLITISKA BESLUT OCH FÖRSLAG Höjt schablonavdrag för uthyrning i andra hand  Höjt schablonavdraget för fjärde gången till 40 000 kr/år

43 POLITIK POLITISKA BESLUT OCH FÖRSLAG Nedsättning av byggsanktionsavgift  Kan nedsättas i enskilda fall om de inte står i proportion till överträdelsen

44 POLITIK POLITISKA BESLUT OCH FÖRSLAG Underlättad uthyrning av bostadsrätter  Ökade möjlighet för bostadsrättsinnehavaren att hyra ut  Minskar bostadsrättsföreningens möjlighet att neka  Syftar till att kortsiktigt får fram fler bostäder

45 POLITIK POLITISKA BESLUT OCH FÖRSLAG Hyra för andrahandsuthyrning som motsvara kostnaden  Friare för bostadsrättsinnehavaren och andrahandshyresgästen att fritt komma överens om hyran  Fyraprocentig avkastning på bostadens marknadsvärde är vägledande

46 TACK!


Ladda ner ppt "Studentbostadsföretagens omvärldsanalys 2013.  Något minskat antal sökande  Fortsatt svårt att bli antagen  Distansstudenter minskar för första gången."

Liknande presentationer


Google-annonser