Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lagstiftningen om offentlighet RV/JG 4 Mediejuridik, vårterminen 2006 Henrik Hägglund Svenska social- och kommunalhögskolan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lagstiftningen om offentlighet RV/JG 4 Mediejuridik, vårterminen 2006 Henrik Hägglund Svenska social- och kommunalhögskolan."— Presentationens avskrift:

1 Lagstiftningen om offentlighet RV/JG 4 Mediejuridik, vårterminen 2006 Henrik Hägglund Svenska social- och kommunalhögskolan

2 Utgångspunkt för föreläsningarna Föreläsningarna utgår från allmänhetens rätt att få del av information inte myndighetsperspektiv (t.ex. kommunikationen mellan myndigheter) inte den enskilda individens rättigheter till information om sig själva inte parters rättigheter till information om ärenden

3 Viktiga källor Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) (OffL) Personuppgiftslag (523/1999) Bestämmelser om offentlighet och sekretess finns också i olika ”sektorlagar”, t.ex. lag om grundläggande utbildning, klienträttighetslagen, patienträttighetslagen, lag om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter, lag om offentlighet vid rättegång m.fl. FINLEX = www.finlex.fiwww.finlex.fi Dataombudsmannen = www.tietosuoja.fiwww.tietosuoja.fi

4 Vissa grundläggande begrepp Informationsskyldighet = ”aktiv information” 20 § offentlighetslagen: En myndighet skall främja öppenhet i sin verksamhet och informera om sin verksamhet 41 § förvaltningslagen: Information skall ges om ärenden som kan ha inverkan på människors livsmiljö, arbete och övriga förhållanden

5 Grundläggande begrepp (forts.) Informationsskyldighet (forts.) 29 § kommunallagen: Kommunen skall informera invånarna om ärenden som är anhängiga i kommunen, planer som gäller sådana, behandlingen av dessa ärenden samt om hur de avgjorts och deras effekter. Kommunen skall vid behov göra upp översikter över frågor som gäller kommunens service, ekonomi, miljövård och markanvändning. Invånarna skall också ges information om det sätt på vilket frågor och åsikter om ärendena kan framföras till beredarna och beslutsfattarna.

6 Vissa grundläggande begrepp (forts.) Handläggningsoffentlighet 20 § förvaltningslagen: Ett ärende behandlas offentligt, om så föreskrivs eller beslut om detta har fattats med stöd av en särskild bestämmelse. 57 § kommunallagen. Fullmäktiges sammanträden är offentliga, om inte sekretess enligt lag skall iakttas i fråga om ett ärende eller en handling som behandlas på sammanträdet eller om inte fullmäktige annars av vägande skäl beslutar om något annat i fråga om något visst ärende. Andra kommunala organs sammanträden är offentliga endast om organet beslutar om det. Domstolar: separat lag om rättegångsoffentlighet

7 Vissa grundläggande begrepp (forts.) Handlingsoffentlighet = ”passiv information” Under vilka förutsättningar är en myndighet skyldig att på begäran ge ut information? Handlingssekretess – tystnadsplikt Handlingssekretess = en handling är hemlig Tystnadsplikt = sekretessbelagd information får inte yppas Om en handling är hemlig får information om dess innehåll inte yppas (och vice versa)

8 Sanktioner En tjänsteman ger ut uppgifter som skall hemlighållas: 40 kap. 5 § strafflagen: Brott mot tjänstehemlighet eller brott mot tjänstehemlighet av oaktsamhet En tjänsteman ger inte ut uppgifter som är offentliga: 40 kap. 10 § strafflagen: Brott mot tjänsteplikt av oaktsamhet (tjänstemannen bryter mot sin tjänsteplikt i enlighet med bestämmelser och föreskrifter som skall iakttas) Tjänstefel som kan leda till anmärkning eller varning

9 Offentlighetsprincipen 12 § grundlagen. Handlingar och upptagningar som innehas av myndigheterna är offentliga, om inte offentligheten av tvingande skäl särskilt har begränsats genom lag. Var och en har rätt att ta del av offentliga handlingar och upptagningar. 1 § OffL: Myndighetshandlingar är offentliga, om inte något annat föreskrivs särskilt i denna lag eller i någon annan lag.

10 Offentlighetslagens syfte (3 § OffL) Rätten till information samt myndigheternas skyldigheter enligt denna lag syftar till öppenhet och en god informationshantering i myndigheternas verksamhet samt till att ge enskilda människor och sammanslutningar möjlighet att övervaka den offentliga maktutövningen och användningen av offentliga medel, att fritt bilda sig åsikter samt påverka sådant beslutsfattande som avser offentlig maktutövning och bevaka sina rättigheter och intressen.

11 Tolkningsprincip i fråga om handlingsoffentlighet (17 § OffL) När en myndighet fattar beslut i enlighet med denna lag och även i övrigt utför sina uppgifter, skall den se till att möjligheterna att få information om dess verksamhet inte begränsas utan saklig och laga grund och inte mer än vad som är nödvändigt för det intresse som skall skyddas och att de som begär information bemöts jämlikt.

12 Vad är en myndighet enligt offentlighetslagen? (4 § OffL) statliga förvaltningsmyndigheter samt övriga statliga ämbetsverk och inrättningar, domstolar och övriga lagskipningsorgan, statens affärsverk, kommunala myndigheter, Finlands Bank, Finansinspektionen, Folkpensionsanstalten och andra självständiga offentligrättsliga inrättningar, riksdagens ämbetsverk och inrättningar, myndigheterna i landskapet Åland när de i landskapet utför uppgifter som ankommer på riksmyndigheterna, nämnder, delegationer, kommittéer, kommissioner m.fl.

13 Vad är en handling enligt offentlighetslagen? (5 § OffL) Handlingar är framställning i bild och skrift ADB-material material som kan återges med ljud- eller bildåtergivningsanordning Myndighetshandlingar är handlingar som innehas av myndigheten och som upprättats av myndigheten upprättats på uppdrag av myndigheten inkommit till myndigheten

14 Vad är inte handlingar enligt offentlighetslagen? minnesanteckningar och utkast som inte lämnats in för föredragning handlingar för intern utbildning eller informationssökning brev som skickats till en anställd med anledning av något annat uppdrag eller annan ställning än som myndighet (= privata brev) handlingar som har kvarblivit hos myndigheten som hittegods

15 De olika kategorierna av handlingar (enligt offentlighetslagen) Offentliga handlingar (= huvudregeln): var och en har rätt att ta del av offentliga handlingar myndigheterna är skyldiga att ge ut offentliga handlingar Ännu inte offentliga handlingar (”halvfärdiga handlingar”) ej absolut rätt att få dylika handlingar myndigheterna kan enligt prövning ge ut handlingar Hemliga handlingar myndigheterna får inte utan samtycke av parten ge ut hemliga handlingar till utomstående

16 När blir handlingar offentliga? anteckningar i diarier  då de införts framställningar, förslag, initiativ, begäran om anbud  då de har undertecknats budgetförslag som uppgjorts av ministerier  då finansministeriet undertecknat sitt första ställningstagande föredragningslistor  i samband med protokollet, eller tidigare (om myndigheten så beslutar) protokoll  då det undertecknats och justerats

17 När blir handlingar offentliga? (forts. 2) beslut (i form av beslutsförteckningar, expedition)  då besluten har undertecknats självständiga utredningar  då de blir färdiga (fastän ärendet inte är avgjort) promemorior som upprättats för beredning av ett ärende  då beslutet undertecknats, eller tidigare, om myndigheten så beslutar en domstols beslut och dom,  när avgörande har meddelats eller när de är tillgängliga för parterna, övriga handlingar (t.ex. övrigt beredningsmaterial)  då ärendet är slutbehandlat, eller tidigare, om myndigheten så beslutar

18 När blir handlingar offentliga (forts. 3) handlingar som inkommit till myndigheten  då myndigheten har fått dem (= huvudregeln) sakkunnigutlåtanden och andra sådana handlingar som enligt beslut därom skall öppnas vid en bestämd tidpunkt eller efter en viss tid blir  när de öppnas upphandlings- och entreprenadanbud samt andra till en myndighet inkomna anbud som gäller en rättshandling som skall avgöras på basis av en anbudstävling  när ett avtal har ingåtts.

19 Partsoffentligheten 11 § Offentlighetslagen Den som i ett ärende är part har rätt att hos den myndighet som behandlar eller har behandlat ärendet ta del av en myndighetshandling som kan eller har kunnat påverka behandlingen, även om handlingen inte är offentlig Inte partsoffentligheten (bl.a. i följande fall) om utlämnande skulle strida mot ett synnerligen viktigt allmänt intresse, ett barns intresse, ett annat synnerligen viktigt intresse om det är fråga om en affärshemlighet om en förundersökning skulle försvåras om en anmälares (polisanmälan, barnskyddsanmälan) säkerhet skulle äventyras

20 Partsoffentligheten (forts.) Parten har tystnadsplikt om sekretessbelagt material som gäller andra och som parten fått del av via partsoffentligheten Var och en har rätt att ta del av handling som gäller honom eller henne själv (12 § OffL)

21 Lagstiftningen om offentlighet: Sekretess och tystnadsplikt RV/JG 4 Mediejuridik, vårterminen 2006 Henrik Hägglund Svenska social- och kommunalhögskolan

22 Handlingssekretess och tystnadsplikt Offentlighetslagen 24 § innehåller en förteckning över sekretessbelagda handlingar. Det finns följande tre grader av sekretess: * = absolut sekretess (= hemlig utan undantag) ** = sekretesspresumtion (hemlig, utom då det är uppenbart att utlämnande av handlingen inte har menliga konsekvenser) *** = offentlighetspresumtion (= hemlig, ifall utlämnande av handlingen har menliga konsekvenser) Stjärnorna invid respektive sekretessbestämmelse hänvisar till fördelningen ovan

23 Sekretess: Utrikespolitik och diplomati Handlingar hos statsrådets utrikespolitiska utskott, om inte utskottet beslutar annorlunda Politiska lägesbedömningar från UM och ambassader, om inte UM beslutar annorlunda Andra handlingar som gäller Finlands förhållande till andra stater eller internationella organisationer ***)

24 Sekretess: Vissa handlingar hos polisen Anmälan om brott, förundersökningshandlingar tills ärendet har tagits upp vid domstol eller åklagare beslutat att inte väcka åtal eller ärendet avskrivits **) Polisregister för förebyggande eller utredning av brott *) Fotografier och signalement som behövs för identitetshandlingar och pass *)

25 Sekretess: Allmän säkerhet Skyddspolisens och andra myndigheters handlingar som gäller upprätthållande av statens säkerhet **) Handlingar som gäller militär underrättelseverksamhet, försvarsmaktens utrustning, sammansättning, förläggning eller användning, konstruktioner o.dyl. objekt som är av betydelse för försvaret **)

26 Sekretess: Samhällsekonomi Handlingar som innehåller uppgifter om penning- och valutapolitiska beslut eller åtgärder eller uppgifter om beredning av finans- och inkomstpolitiken ***) Statistik som beskriver samhällsekonomins utveckling, ekonomisk-politiska initiativ och åtgärdsplaner och andra handlingar som innehåller uppgifter som uppenbarligen kan påverka kapital- och finansmarknaden, innan uppgifterna har offentliggjorts allmänt på det sätt som avses i 8 §

27 Sekretess: Naturskydd och övervakningsverksamhet Handlingar som innehåller uppgifter om utrotningshotade djur- eller växtarter eller skydd av värdefulla naturområden ***) Handlingar som innehåller uppgifter om inspektion som ankommer på en myndighet eller någon annan omständighet som har samband med en övervakningsåtgärd ***)

28 Sekretess: Statistik och forskning Handlingar som överlämnats till statistikmyndigheter för statistikframställning liksom handlingar som frivilligt överlämnats till en myndighet för forskning eller statistikföring *) Handlingar som gäller planering av eller basmaterial för lärdomsprov eller vetenskaplig forskning eller handlingar som gäller teknologiskt eller något annat utvecklingsarbete **)

29 Sekretess: Affärshemligheter Handlingar som innehåller uppgifter om statens, kommuners eller något annat offentligt samfunds affärs- eller yrkeshemligheter ***) Handlingar som innehåller uppgifter om en privat affärs- eller yrkeshemlighet ***)

30 Sekretess: Klient- eller patientrelaterade handlingar Handlingar som gäller flyktingar eller personer som ansöker om asyl, uppehållstillstånd eller visum **) Handlingar som innehåller uppgifter om en klient hos socialvården eller en enskild kund hos arbetsförvaltningen samt om socialvård m.m. som klienten erhåller, eller uppgifter om en persons hälsotillstånd eller handikapp, den hälsovård eller rehabilitering som denne har erhållit eller uppgifter om någons sexuella beteende eller inriktning *) Också sekretessbestämmelser i KlientL och PatientL

31 Sekretess: Utbildning, inträdesprov, lämplighetstest Handlingar som innehåller uppgifter om inträdesprov eller andra prov eller text ***) Handlingar som innehåller uppgifter om psykologiska test eller lämplighetsprov som gäller en person eller resultatet av dem eller bedömning för placering av en värnpliktig, val av en anställd eller fastställande av avlöningsgrund *) Handlingar som gäller elevvård eller befriande av en elev från undervisning *) Elevers och examinanders provprestationer samt verbala betyg *) Också bestämmelser om sekretess i bl.a. lag om grundläggande utbildning

32 Sekretess: Livsstilsskydd handlingar som innehåller uppgifter om en persons politiska övertygelse eller uppgifter om åsikter som personen har uttalat privat eller uppgifter om någons levnadssätt, deltagande i föreningsverksamhet eller fritidssysselsättningar, familjeliv eller andra med dem jämförbara personliga förhållanden, dock så att handlingar med uppgifter om en persons deltagande i ett politiskt eller något annat förtroendeuppdrag eller om hans kandidatur för ett sådant uppdrag samt om en persons deltagande i grundandet och registreringen av ett politiskt parti eller bildande av en valmansförening för val är offentliga. *)

33 När upphör sekretessen? Sekretesstiden för en myndighetshandling är 25 år, om inte något annat föreskrivs i eller med stöd av lag För en handling som är sekretessbelagd för skyddande av privatlivet är sekretesstiden 50 år räknat från det att den person som handlingen gäller avled eller, om uppgift om detta inte föreligger, i 100 år. Vissa säkerhetsrelaterade handlingar (försvar, informationssäkerhet, säkerhet för fastigheter) fortsätter vara sekretessbelagda så länge det som skyddas används för sitt ursprungliga ändamål Om upphörande av sekretess kan leda till betydande olägenhet för det intresse som skyddas kan statsrådet förlänga sekretessen med högst 30 år

34 Studieärenden Antagning av studerande Resultatet kan publiceras på anslagstavla med angivande av namn och resultat Resultatet kan publiceras på internet endast med samtycke av den sökande Ansökningshandlingarna är offentliga handlingar Register över sökande kan överlåtas till utomstående i form av kopia eller elektroniskt endast om mottagaren har rätt att registrera sådana uppgifter För ”redaktionella ändamål” kan register t.ex. på de antagna ges ut

35 Studieärenden (forts.) Tentamen Själva provprestationen är sekretessbelagd Lärdomsprov (= avhandlingar) är i regel offentliga Tentamensresultatet är offentligt (undantag: verbala bedömningar av den studerandes personliga egenskaper) Tentamensresultat kan publiceras med namn och resultat studerandenummer och resultat (också internet) Tentamensresultatet får inte publiceras med kombination av studerandenummer och namn ALDRIG personbeteckning på resultatlistor

36 Vissa ekonomiärenden inom den offentliga sektorn Verifikat (= kvittenser) är offentliga Begäran om upphandling (vid konkurrensutsättning) blir offentlig då den undertecknats offentligheten kan begränsas vid riktad begäran om det finns risk för samarbete mellan anbudsgivarna Anbudshandlingarna blir offentliga då avtal ingåtts (utom till den del de innehåller affärshemligheter) Avtal blir offentliga då de undertecknats (gäller också andra avtal än sådana som uppkommer i samband med upphandling)

37 Personalärenden inom den offentliga sektorn Ansökningshandlingar för en tjänst: Offentliga då de anländer till myndigheten (utom ifall de innehåller sekretessbelagda delar) Läkarintyg och övriga uppgifter om en anställds hälsotillstånd Absolut sekretessbelagda Adressuppgifter (gäller personal och studerande) I normalfall ej hemliga Hemliga adresser och telefonnummer får dock ej lämnas ut Med stöd av 15 § 2 mom. OffL kan begäran om adressuppgift överföras till befolkningsregistret

38 Personalärenden (forts.) Matrikelutdraget är en offentlig handling (med undantag av uppgifter om straff) Uppgifter om den del av en tjänstemans lön som bestäms på grundval av hans individuella arbetsinsats eller annars bestäms personligt, om löneklassen eller lönen enligt kvalifikationsgrupp eller om någon eventuell annan del av lönen samt om den totala avlöningen är offentliga (7 § matrikellagen) Bedömning för fastställande av avlöningsgrund är sekretessbelagd (24 § 29 pt OffL)

39 Offentlighet av utvärderingsresultat (t.ex. utvärderingar av enskilda skolor) Lagen om grundläggande utbildning, 21 § 4 mom. (motsvarande i GyL och YrkesUtbL): ”De viktigaste resultaten av utvärderingen skall offentliggöras. ” (= informationsskyldighet) Basmaterialet för utvärderingar kan vara sekretessbelagt (”handlingar som frivilligt överlämnats till en myndighet för forskning eller statistikföring”) Slutresultatet av utvärderingen är offentligt Också skolvisa slutresultat är offentliga (HFD 2005:26)

40 Hur få ut en handling från en myndighet? RV/JG 4 Mediejuridik, vårterminen 2006 Henrik Hägglund Svenska social- och kommunalhögskolan

41 Begäran om en handling (13 § 1 mom. OffL) Begäran skall individualiseras tillräckligt Den som begär om handlingen skall bistås av myndigheten med diarier och register Huvudregel: Den som begär om en handling behöver inte utreda sin identitet motivera sina ansökan om inte uppgifterna behövs: för att myndigheten skall kunna utöva sin prövningsrätt för att myndigheterna skall utreda rätten för personen att få del av handlingen

42 Begäran om uppgifter ur sekretessbelagda handlingar och personregister (13 § 2 mom.) När begäran avser en sekretessbelagd handling, en uppgift ur ett personregister som förs av en myndighet eller någon annan handling ur vilken en uppgift kan lämnas ut endast under vissa förutsättningar, skall den som begär att få ta del av en handling meddela för vilket ändamål uppgifterna skall användas, lämna upplysningar om övriga omständigheter som myndigheten behöver för att kunna utreda förutsättningarna för utlämnande av uppgifter samt vid behov meddela hur uppgifterna kommer att skyddas

43 Vem ger ut myndighetshandlingar? (14 § 1 o. 2 mom.) Beslut om utgivande av handlingen fattas av myndigheten som innehar handlingen Inom kommuner kan dock beslutsfattandet om handlingar delegeras från myndigheten till en underlydande tjänsteinnehavare En uppgift om innehållet i en handling lämnas ut av en sådan anställd hos myndigheten som av denna har förordnats att handha detta uppdrag eller som det på grund av den anställdas ställning och uppgifter annars hör till

44 Vad händer om en tjänsteman vägrar ge ut en handling eller uppgifter ur den? (14 § 3 mom.) Om en tjänsteman vägrar att lämna ut begärda uppgifter, skall han eller hon: 1) meddela den som begärt en uppgift vad vägran beror på, 2) ge upplysningar om rätten att föra ärendet till myndigheten för avgörande, 3) tillställa den som begärt uppgiften genom att skriftligen anhängiggöra ärendet en förfrågan om han önskar att ärendet hänskjuts till myndigheten för avgörande, samt 4) ge upplysningar om de avgifter som uppbärs med anledning av behandlingen.

45 Tidsfrister för beslut om utgivande av handling (14 § 4 mom.) Ett ärende om utgivande av en handling skall behandlas utan dröjsmål Uppgifter ur en offentlig handling skall ges så snart som möjligt, dock senast inom två veckor efter att myndigheten har mottagit en begäran om att få ta del av handlingen. Om de begärda handlingarna är många eller innehåller sekretessbelagda delar eller om någon annan därmed jämförbar omständighet gör att det krävs specialåtgärder eller större arbetsmängd än normalt för att behandla och avgöra ärendet, skall ärendet avgöras och uppgifter ur en offentlig handling lämnas ut inom en månad från begäran

46 I vilken form skall handlingarna ges ut? (16 §) Uppgifter kan lämnas ut ur en myndighetshandling muntligen eller så att handlingen läggs fram för påseende och kopiering eller får avlyssnas hos myndigheten eller så att en kopia eller en utskrift av den lämnas ut. Uppgifter om det offentliga innehållet i en handling skall lämnas ut på det sätt som begärts, om inte detta medför oskälig olägenhet för tjänsteverksamheten på grund av att antalet handlingar är stort, kopiering svår att genomföra eller någon annan därmed jämförbar orsak.

47 Ändringssökande i en myndighets beslut som gäller utgivande av handlingar Normalfallet: Besvär inom 30 dagar från delgivning av beslutet hos (den regionala) förvaltningsdomstolen Fortsatta besvär hos HFD Specialfall: Besvär direkt hos HFD över följande myndigheters beslut: Statsrådet Ministerierna Riksdagens kansli FB och FPA:s centrala organ


Ladda ner ppt "Lagstiftningen om offentlighet RV/JG 4 Mediejuridik, vårterminen 2006 Henrik Hägglund Svenska social- och kommunalhögskolan."

Liknande presentationer


Google-annonser