Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Startbild SkiStar AB (publ), SE-780 67 Sälen, phone +46 (0)280-880 50, fax +46 (0)280-218 50, www.skistar.com.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Startbild SkiStar AB (publ), SE-780 67 Sälen, phone +46 (0)280-880 50, fax +46 (0)280-218 50, www.skistar.com."— Presentationens avskrift:

1 Startbild SkiStar AB (publ), SE-780 67 Sälen, phone +46 (0)280-880 50, fax +46 (0)280-218 50, www.skistar.com

2 1. Stämmans öppnande

3 2. Val av ordförande vid stämman

4 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

5 4. Godkännande av förslaget till dagordning

6 5. Val av två justeringsmän

7 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

8 7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

9 8. Anförande av verkställande direktören

10 Marknaden 1,5 miljoner åkte i Sverige 0,1 miljoner i Norge 0,2 miljoner i övriga länder Senaste säsongen ökade liftkortsförsäljningen i Sverige med 5% och i Norge med 8% Genomsnittlig volymtillväxt i Skandinavien 19% de senaste tre åren Källa: SLAO, SMR, ETOUR, MÅAB, TDB

11 Åldersgrupper, utrustning, könsfördelning Jämlikhet råder Män 53% Kvinnor 47% Källa: SLAO, SMR, ETOUR, MÅAB, TDB Åldersfördelning 0–14 år 28% 15–29 år 31% 30–44 år 26% 45–59 år 12% 60–74 år 3% Olika skidutrustningar Skidor 77,4% Snowboard 15,7% Snowblades 5,5% Telemark 1,6%

12 Marknaden t o m 2025 SCBs befolkningsprognos Marknaden konstant t o m 2025 ev förändring genom skidkultur i yngre åldrar Åldersgruppen 0-14 minskar, medan gruppen 15-29 ökar.

13 Historik 1975/78Mats och Erik Paulsson förvärvar Lindvallen AB 1994Lindvallen OTC-noteras 1997Förvärv Tandådalen & Hundfjället AB 1997Nytt namn – SälenStjärnan AB 1999Förvärv Åre-Vemdalen AB 2000Förvärv Hemsedal Skisenter AS 2001Nytt namn – SkiStar AB

14 Verksamhetsstrategier Alpina skidupplevelser – vår kärnaffär Lönsamma och strategiska verksamheter inom Lift – Logiförmedling – Skidskola - Skiduthyrning Verksamheter utanför kärnområdet ska företrädesvis drivas av externa, professionella aktörer Nära samarbete med arrendatorer för gemensamt ansvar för destinationernas varumärken

15 Försäljning Gemensam försäljningsorganisation med extern overflow Ski*Online – ett effektivt säljsystem - samtliga destinationer bokningsbara online - logi, skidhyra, skidskola och liftkort - fortsatt försäljningsökning via webben - tidigare affärer, förskottsbetalning - värdefull databas Fokus beläggningsoptimering Fokus distribution

16 Marknadsföring Stimulera till ökad besöksfrekvens –Behålla relationen med befintliga gäster –Rekrytering av nya gäster Egen marknadsbearbetning i –Sverige, Norge, Danmark och Finland Bearbetning via agenter/återförsäljare i t ex –England, Ryssland/Baltikum, Holland

17

18

19 Gemensam katalog 610 000 ex totalt 410 000 ex adresserade

20 Hemsidan www.skistar.com ca 100 000 unika besökare/månad under säsong

21 Koncept- och utlandsmarknader Exempel: Print, Sverige Stortavlor, Finland Bussar, Danmark

22 Samarbetspartners

23 SkiStars målsättning är att ha fler lojala gäster, dvs återkommande gäster.

24 Åtgärder Investeringar PRODUKTUTVECKLING MED FOKUS PÅ VÅRA GÄSTER MINNESVÄRDA UPPLEVELSER Problem Detection Study MJUKVARA HÅRDVARA ÖKAD LOJALITET GÄSTER

25 Verksamhetsåret 2003/04 Mindre gynnsamma omvärldsfaktorer Split 2:1, 2004-04-20 Inkomstskattefrihet för skidåkning Kammarrättsdom 6% moms på liftkort Bästa resultatet någonsin…

26 Finansiell översikt 2003/042002/032001/02Mål Nettoomsättning, MSEK *) 990 (+3%) 959 (+8%) 886 (+10%) Vinst före skatt, MSEK177 (+1%)176 (+27%) 139 (+76%) Avkastning eget kapital, % 36 17 15 15 Rörelsemarginal, % 21 22 21 22 Soliditet, % 52 44 39 >35 *) Sedan börsnoteringen 1994 (10 år) har omsättningen ökat från 124 MSEK till 990 MSEK.

27 Vinst före skatt, MSEK UtfallUtfallVinstökning 2003/042002/03MSEK % Vinst före skatt177176 Valutaeffekter3 Reavinster-25-27 Skattefriheten6- Justerad vinst före skatt 161149+ 12+ 8

28 Nyckeltal aktien 2003/042002/032001/02 Börskurs 31/8, SEK112:0082:5051:50 Vinst per aktie, SEK16:26(8:08)6:325:05 P/E-tal, ggr6,9 (13,9)13,110,2 Utdelning, SEK5:004:003:00 Eget kapital, SEK513836

29 Destinationerna i siffror SälenÅreVemdalenHemsedal Nettoomsättning, %5224717 Rörelseresultat, %6511915 (exkl reavinster) Rörelsemarginal, %24 82217 (exkl reavinster)

30 Omsättningens fördelning Utförsåkning/Lift 55% Logi 16% Skidhyra 8% Skidskola 4% Övrigt 17%

31 Skatter1. Skattefrihet för delar av verksamheten Skattefrihet för skidverksamhet som bedrivs på egna fastigheter Omprövningsbeslut Skatteverket - retroaktivt från 1997 Återbetalning 51 MSEK i inkomstskatt/skatteintäkt Underskottsavdrag 265 MSEK Skattebelastning exkl engångseffekter 2003/04 12%

32 Moms på skidåkning Kammarrättsdom 6% moms Överklagat av Skatteverket Regeringsrätten prövningstillstånd? Retroaktiv möjlig återbetalning 140 MSEK + 2004/05 Skatter2.

33 Aktiekursutveckling

34 Framtid Åre Stor bäddtillväxt, +1 200 bäddar VM 2007 Lågprisflyg Helsingfors, Stockholm, Köpenhamn Ökad kapacitet tåg – attraktiva priser

35 Framtid Sälen Stor volym återkommande gäster Starkt kassaflöde, lågt investeringsbehov Lugn tillväxttakt – bäddtillskott 300-500 bäddar per år Hög beläggningsgrad, 92% Vårda och utveckla produkt och service Stark tillväxt av privata bäddar

36 Framtid Vemdalen Stor volym återkommande gäster Lågt investeringsbehov Kraftigt ökad lönsamhet senaste åren Ytterligare förbättrad beläggning Bäddtillväxt ca 200 bäddar per år Vårda och utveckla produkt och service

37 Framtid Hemsedal Stark tillväxt och kraftigt ökad lönsamhet de senaste åren 65% ägande i Hemsedal Booking AS, option på resterande Två skiduthyrningar från nästa säsong Kraftig ökning av veckogäster Norges största barnområde säsongen 2004/05 Exploateringsmark för bäddtillväxt säkrad Stor potential

38 Framtid SkiStar STABILITETTILLVÄXT Sälen och VemdalenÅre och Hemsedal - 3/4 av vinsten- Ledig kapacitet - Familjer- Bäddtillväxt - Återkommande gäster- Mer konjunkturkänsliga - Lönsamhet/Kassaflöde EXPLOATERING FÖRVÄRV

39 Aktuellt försäljningsläge V50/04 Sålda objektsnätter Sälen+ 1% Vemdalen- 1% Åre+11% Hemsedal+13% Koncernen totalt + 4%

40 9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

41 10. Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen Koncernens fria egna kapital enligt koncernbalansräkningen uppgår till 659 410 TSEK. Till bolagsstämmans förfogande står vinstmedel om SEK 636 045 243:03 Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande: Till aktieägarna utdelas SEK 5:00/aktieSEK 97 316 060:00 Till nästa år balanserasSEK 538 729 183:03 SEK 636 045 243:03

42 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseleda- möter och den verkställande direktören

43 12. Beslut om fastställelse av styrelse- och revisorsarvoden

44 13. Val av styrelse och revisor Nomineringskommitténs förslag till omval: Nomineringskommittén i SkiStar AB (publ) består av Erik Paulsson, Mats Qviberg, Mats Paulsson och Knekt Mats Olofsson. Erik Paulssonverkställande direktör i Wihlborgs Fastigheter AB samt styrelseledamot i Klövern AB och Nolato AB. Olof Larsson verkställande direktör i Fiskarheden Trävaru AB samt styrelseordförande i Sälen Timber AB. Mats Paulsson verkställande direktör i Peab AB samt styrelseledamot i Brinova Fastigheter AB. Mats Qviberg verkställande direktör i Investment AB Öresund, styrelseord- förande i Hagströmer & Qviberg AB, Wihlborgs Fastigheter AB och Bilia AB samt styrelseledamot i Sapa AB och HQ Fonder AB. Per-Uno Sandberg styrelseledamot i Johnson Pump AB. Eva-Karin Sjödin Dahlansvarig för kund- och distributionsstrategier inom SAS-gruppen. Mats Årjesverkställande direktör i SkiStar AB.

45 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier 1.Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier i enlighet med följande villkor: a)Förvärv ska ske på Stockholmsbörsen eller genom ett erbjudande som riktas till samtliga aktieägare i bolaget. b)Förvärv på Stockholmsbörsen ska avse bolagets aktier av aktieslaget B. c)Förvärv genom erbjudande till samtliga aktieägare ska avse aktieslaget B.

46 d)Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före nästa ordinarie bolagsstämma. e)Högst så många aktier får förvärvas att bolagets innehav vid var tid inte överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget, varvid det fulla antalet aktier får avse aktieslaget. f) Förvärv av aktier på Stockholmsbörsen får endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. g)Förvärv av aktier genom erbjudande som riktas till samtliga aktieägare i bolaget ska ske till lägst 1 krona och högst 200 kronor per aktie.

47 2.Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier i enlighet med följande villkor: a)Överlåtelse ska ske på Stockholmsbörsen eller i samband med förvärv av företag eller verksamhet. b)Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt att betalning ska kunna ske med annat än pengar. c)Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före nästa ordinarie bolagsstämma.

48 d)Högst så många aktier får överlåtas som förvärvats med stöd av bemyndigandet i punkt 1 ovan. e)Överlåtelse på Stockholmsbörsen får endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. f)Överlåtelse i samband med förvärv av företag eller verksamhet ska ske till ett pris som väsentligen motsvarar marknadsvärdet för bolagets aktie vid tidpunkten för ingående av förvärvsavtalet.

49 Syftet med bemyndigandena är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur och att, om så skulle anses lämpligt, möjliggöra förvärv. Skälet till avvikelse från företrädesrätten vid överlåtelse i samband med förvärv av företag och verksamhet är att skapa alternativa betalningsformer vid sådana förvärv. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier fordrar för dess giltighet att besluten biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna som de vid stämman företrädda aktierna.


Ladda ner ppt "Startbild SkiStar AB (publ), SE-780 67 Sälen, phone +46 (0)280-880 50, fax +46 (0)280-218 50, www.skistar.com."

Liknande presentationer


Google-annonser