Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Varför har vi nu forskarskolan vid Åbo Akademi? Webbinarium 23.4.2012 Monica Nerdrum, Lärcentret 23.4.2012Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Varför har vi nu forskarskolan vid Åbo Akademi? Webbinarium 23.4.2012 Monica Nerdrum, Lärcentret 23.4.2012Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 1."— Presentationens avskrift:

1 Varför har vi nu forskarskolan vid Åbo Akademi? Webbinarium Monica Nerdrum, Lärcentret Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo 1

2 Innehåll  Nationell bakgrund  Definitioner  Styrdokument  Utveckling vid ÅA  Forskarskolan och dess nämnd  Doktorandprogram  Material och länkar Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo 2

3 Nationell bakgrund Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo 3

4 Forskarutbildning i Finland  Ett nationellt forskarutbildningssystem inrättades år 1995 –Har gradvis utvidgats –Nationella forskarskolor  Undervisningsministeriet överförde till Finland Akademi: –beslutsfattandet gällande forskarutbildningsplatser samt –ansvaret för att utveckla och uppfölja systemet Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo 4

5 Utveckling av forskarutbildningen  Grunder i olika betänkanden och rapporter: –David D.Dill et al: PhD Training and the Knowledge-Based Society Publications of the Finnish Higher Education Evaluation Council 1:2006 –Tutkijankoulutuksen kehittäminen. Suomen Akatemian asettaman tutkijakoulutukiryhmän ehdotuksia Remissrunda till universiteten och Finlands Akademis styrelse och kommittéer –ÅA:s svar –Tohtorikoulutuksen rakenteet muutoksessa. Tohtorikoulutuksen kansallinen seuranta-arviointi. Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja. 15:2011 –Tavoitteeksi laadukas, läpinäkyvä ja ennakoitava tohtorikoulutus. Suomen Akatemian asettaman tutkijakoulutukiryhmän ehdotukset tohtorikoulutuksen ja tutkijakoulujärjestelmän kehittämiseksi :  universiteten omorganiserar utbildningen Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo 5

6 Definitioner Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo 6

7 Forskarskola och doktorandprogram  Vad är en forskarskola? –Systematisk struktur som stöder doktorandutbildningen Omfattar hela universitetet Utgörs av flera doktorandprogram  Vad är ett doktorandprogram? –Ordnar doktorandutbildning Systematisk, välstrukturerad, på viss tid Färdigheter för krävande sakkunniguppgifter inom universitetet, näringslivet, samhället –Interna, universitetets och andra aktörers gemensamma eller internationella Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo 7

8 Styrdokument Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo 8

9 styrdokument Nationella styrdokument  Statsrådets förordning om universitetsexamina (794/2004) –Mål för påbyggnadsutbildning (21 §) –Avläggande av doktorsexamen (22 §)  Universitetslagen (558/2009) –Antagning av studerande (36 §) –Behörighet för påbyggnadsutbildning (37 §) Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo 9

10 Styrdokument vid ÅA  Instruktion för forskarutbildningen vid ÅA ( )  Examensstadga vid ÅA ( ) –Utbildningsstruktur (20 §) –Undervisningsplanering (40 §) –Examinas benämning inom påbyggnads-utbildningen (bilaga)  Verksamhetshandbok för forskarutbildningen vid ÅA ( )  Praktika för forskarstuderande vid ÅA finns ännu på webben –Delvis föråldrad –Uppdateras och materialet kommer att uppgå i verksamhetshandboken Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo 10

11 Utveckling vid ÅA Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo 11

12 När nämns Forskarskolan vid ÅA för första gången?  Styrelsen : Strategi –ÅA ska stöda sina doktorander och forskarutbildningsprogram via forskarskolan –För att trygga kvaliteten ska utbildningen följa en tydlig struktur och arbetsprocess via forskarskolan vid ÅA Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo 12

13 Arbetsgrupper och deras uppdrag  Rektor –Arbetsgrupp för ÅA:s forskarutbildning (prorektor ordf.) Utreda forskarutbildningens organisation, sättet att välja studerande, innehåll, allmänfärdigheter, handledning och uppföljning, arbetsvillkor för studerandena, disputationsprocessen  Rektor –Arbetsgrupp: förslag till utvecklingsplan för forskning + forskarutbildning (kansler ordf. ) Akademins vetenskapliga profilering, forskningens resp. forskarens förutsättningar, forskarutbildningen Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo 13

14 Rapporter, remisser, förankring  Slutrapport från arbetsgruppen för forskarutbildning –Förslag till verksamhetshandbok för forskarutbildningen, vilken är organiserad i en forskarskola med doktorandprogram –Remiss –Studiechefer 19.1, –  reviderad verksamhetshandbok  Kanslersgruppens slutrapport –Doktorandprogram, allmänfärdigheter, doktorandbefattningar Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo 14

15 Grönt ljus för fortsatt planering  Styrelsen –Beslut om riktlinjer för organiseringen av forskarutbildningen Godkände att en instruktion för forskarutbildningen utarbetas Uppmanade rektor att se till att arbetet med en verksamhetshandbok och en finansiell plan fortgår Uppmanade förvaltningen att se till att utarbeta en ny praktika när ny instruktion och verksamhetshandbok föreligger  Remiss om reviderad verksamhetshandbok – Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo 15

16 Forskarskolan inrättas och inleder sin verksamhet  Styrelsen –Godkände forskarinstruktion –Bilaga om handlednings- och studieavtal  Sex doktorandplatser lediganslagna –99 ansökningar från alla 12 institutioner  Rektor –Godkände verksamhetshandboken  Studiechefer 29.11, chefsmöte  Nämnden för forskarskolans möten 8.12 och Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo 16

17 Forskarskolan och dess nämnd Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo 17

18 Forskarskolan vid ÅA  Målsättning: –Systematisk, välstrukturerad, högklassig forskarutbildning –Examina ska kunna avläggas på utsatt tid –Tydlig organisation, ansvarsfördelning –Professionell forskarutbildning  Uppgift: stöda institutionerna i planering och koordinering av forskarutbildning –göra förslag till procedurer och avtal –ordna utbildning för handledare –ta initiativ, följa upp, utvärdera och utveckla –sprida god praxis, marknadsföra och informera –ordna sådan utbildning som inte hör till institutionernas eller doktorandprogrammens expertis –ge utlåtanden Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo 18

19 Nämnden för forskarskolan  Föreståndare, prorektor Mikko Hupa  Ordinarie medlemmar –Professorerna Petri Salo (PF),Peter Nynäs (HF) Gunilla Widén (HHÅA), Harriet Silius (SocV), Jouko Peltonen (NatV), Matti Toivakka (KT)  Suppleanter: –Professorerna Matti Laine (IPL), Tage Kurtén (TF), PD Viljam Engström (RVI), Göran Djupsund (StatsV), John Eriksson (BioV), Ivan Porres (IT)  Föredragande direktör Mats Lindfelt (FoU)  Koordinator Monica Nerdrum Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo 19

20 Doktorander och doktorandråd  Doktoranderna –Erbjuds en systematisk, högklassig och välstrukturerad utbildning på viss tid –Tillhör doktorandprogram vid en institution  Doktorandråd –Fungerar som kontakt mellan doktorander, doktorandprogram och forskarskolan –Varje doktorandprogram ska utse en forskarstuderande (inkl. suppleant) till rådet –Framställningar i aktuella frågor till forskarskolans nämnd Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo 20

21 Finansiering  Doktorandbefattningar inom forskarskolan –Strävan efter att anställa 6 doktorander/år (4 år) så att 24 doktorander har anställning  Stipendier (tidigare SÅA), 3-12 månader  Resestipendier  Rektors stipendium för doktorsstudiernas slutskede (3 månader)  Tryckningsbidrag för avhandling  Forskningsinstitutet flyttat till enheten forskning & utbildning –Smidigare behandling av stipendier m.m Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo 21

22 Doktorander  Tommy Ramstedt (humanistiska fakulteten)  Fredrik Rusk (pedagogiska fakulteten)  Juan Pablo Perez Acevedo (rättsvetenskap)  Mathias Mårtens (socialpolitik)  Tina Gulin (naturvetenskap)  Käthe Dahlström (biovetenskap) Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo 22

23 Doktorandprogram Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo 23

24 Interna doktorandprogram vid ÅA  Institutionen föreslår > Rektor besluter > instruktionen –Kriterier som borde uppfyllas: Stark forskning inom området Effektiv process för kvalitetssäkring Bevis på en effektiv organisation och ledarskap Samarbete nationellt och internationellt Attraktionskraft som lockar utomstående –Vid val följs riktlinjer för kvalitetshantering och strategiska målsättningar –Vid ÅA 14 interna doktorandprogram samt därtill externa program  De interna doktorandprogrammen är delar av forskarskolan  Uppgifter: –Ordna själva utbildningen –Kan ha ledningsgrupp som t.ex. bereder antagningsärenden Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo 24

25 ÅA-koordinerade nationella program 1/2  Doktorandprogram i kemiteknik, The Graduate School in Chemical Engineering (GSCE), Institutionen för kemiteknikThe Graduate School in Chemical Engineering  Doktorandprogrammet i stokastik och statistik, The Finnish Graduate School in Stochastics and Statistics (FDPSS), Naturvetenskapliga institutionen Graduate School in Stochastics and Statistics  Forskarskolan i materialvetenskap, Graduate School of Materials Research (GSMR), Institutionen för kemiteknikGraduate School of Materials Research  Forskarskolan i människorättsforskning, Finnish Graduate School in Human Rights Research, Institutet för mänskliga rättigheter, Rättsvetenskapliga institutionenFinnish Graduate School in Human Rights Research Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo 25

26 ÅA-koordinerade… 2/2  Nationella doktorandprogrammet i bioinformatik och strukturell biokemi (ISB), The National Graduate School of Informational and Structural Biology. Institutionen för biovetenskaperThe National Graduate School of Informational and Structural Biology  Åbo doktorandprogram i datavetenskaper, The Graduate School of Turku Centre for Computer Science. (TUCS), Institutionen för informationsteknologiGraduate School of Turku Centre for Computer Science  Utbildning och pedagogiskt ledarskap i ett mångkulturellt samhälle. Education and Educational Leadership in a Multicultural Society, Pedagogiska fakulteten (med Helsingfors universitet) Utbildning och pedagogiskt ledarskap i ett mångkulturellt samhälle Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo 26

27 Nationella doktorandprogram där ÅA har platser 1/2  PaPSaT- kansainvälinen biotuotetekniikan tohtoriohjelma  SoSE – ohjelmistotuotannon ja tietojärjestelmien tohtoriohjelma  Musiikintutkimuksen valtakunnallinen tohtoriohjelma  Valtakunnallinen kielentutkimuksen tohtoriohjelma (Langnet)  Nationella forskarutbildningsprogrammet i företagsekonomi (Kataja)  Politiikan tutkimuksen tohtoriohjelma (Politu)  Turun biolääketieteellinen tohtoriohjelma (TUBS)  Yhteiskunnan muistifunktioiden tohtoriohjelma Memornet Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo 27

28 Nationella… 2/2  Tuotantotalouden valtakunnallinen tohtoriohjelma  Energiatehokkuus ja energiajärjestelmät (ETEJ)  Sukupuolitutkimuksen tohtoriohjelma  Kirjallisuudentutkimuksen valtakunnallinen tohtoriohjelma  Graduate school for biomass refining (BIOREGS)  Teologiska fakultetens nationella program  … Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo 28

29 Material och länkar  Styrdokument vid Åbo Akademi –Examensstadga, instruktion för forskarutbildning, tentamensinstruktion –Strategier:  Forskarutbildning  Guider och handböcker utgivna av Lärcentret 2011: –Guide för undervisande personal 6/2011 –Handledningens a-ö. Handledning av examensarbeten inom grundutbildningen 7/2011 –Guide för kurs- och undervisningsplanering 8/2011 –Guide för kandidatskribenter 9/2011  Nätföreläsningar –Föreläsningar från personalutbildningar m.m Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo 29


Ladda ner ppt "Varför har vi nu forskarskolan vid Åbo Akademi? Webbinarium 23.4.2012 Monica Nerdrum, Lärcentret 23.4.2012Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 1."

Liknande presentationer


Google-annonser