Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att ”LIRA” för säkrare vård – STRAMA-arbete i Östergötland

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att ”LIRA” för säkrare vård – STRAMA-arbete i Östergötland"— Presentationens avskrift:

1 Att ”LIRA” för säkrare vård – STRAMA-arbete i Östergötland

2 Rädda våra viktigaste läkemedel LIRA
Landstingets organisation för Infektionskontroll och Rationell Antibiotikaanvändning

3 LIRAs uppkomst Lokal STRAMA –grupp MRSA-utbrott 2005/2006
Styrgrupp (chefsläkare, chöl inf, hygien, smittskydd m. fl) isåg att problemen med VRI och spridning av resistenta bakterier inte bara var ett MRSA- problem 2006 Fusion av de bägge grupperna LIRA

4 Organisation Styrgrupp (Stor-LIRA):
Chefsläkare, Infektion, Hygienavd. Mikrobiologi, Smittskydd, Läkemedelsenhet LIRA-AU Infektion (1/2-tids infektionsläkare), Hygienavd. Mikrobiologi, Läkemedelsenhet

5 att identifiera riskfaktorer och problemområden
Målsättning för LIRA Landstingets organisation för Infektionskontroll och Rationell Antibiotika­användning att följa och analysera vårdrelaterade infektioner, antibiotikaanvändning och bakteriell resistensutveckling att identifiera riskfaktorer och problemområden att initiera åtgärder för att upptäckta/motverka risker och problem att utvärdera effekten av genomförda insatser

6 Landstingsövergripande aktiviteter
”100 % följsamhet till hygienrutiner”- observationsstudier på alla kliniker "Multiresistenta bakterier - en enkelbiljett till eländet" – föreläsning av Gunnar Kahlmeter för alla vårdenhets- och klinikchefer. Filmad föreläsning har distribuerats till alla kliniker. PPS – punktprevalensstudie avseende antibiotikaförbrukningen (STRAMAS protokoll) 1 gång varje år i hela Landstinget

7 Linköping Linköping 2007 Total ab 35,9% 35,2% VRI 13,9% VRI 11,2%

8 Klinikinriktat LIRA arbete
Vilka kliniker skall inbjudas? Chefsläkare och projektledare inbjuder chöl, informerar och skriver kontrakt. Kontaktpersoner på kliniken utses (1 läkare + minst 1 ssk/klinik) Kontaktpersoner från ”Stor-LIRA” (1 infektionsläkare + 1 hygienssk) utses

9 Inkluderade kliniker 2006: Geriatriken och Urologen – pilotkliniker
2007 vt: NIVA och Hematologen 2007 ht: IVA och Kärlkirurgen + (THIVA/Avd 6) 2008 ?

10 LIRA tillsammans LIRA-AU: Kliniken: Inför LIRA-möte Samordning av data
Antibiotikaförbrukning: DDD/1000 vårddygn Bakteriologi: Artfördelning och Antibiotikaresistens Inför LIRA-möte Kliniken: Registrerade vårdrelaterade inf. i Synergi (LiÖs VRI-reg) och/eller SoS-kvalitetsregister Samordning av data + diskussion LIRA-möte Förslag på intervention Mellan LIRA-möten Vidtagna åtgärder Utvärdering

11 Sätta mål Etablera mått Välja ut vilka förändringar som ska göras Testa förändringarna

12 Urologen Aktiviteter

13 Huvudområden Kinolonresistens hos E. coli
Hög frekvens av postoperativa infektioner efter radikal prostatektomi

14 Vilka mikroorganismer växer i odlingar från urologen US? 2006, 2007
VIN US LE Nilsson, A Johansson, LIRA Östergötland

15 Vilka mikroorganismer växer i urinodlingar från urologen US? 2007
VIN US LE Nilsson, A Johansson, LIRA Östergötland

16 Ciprofloxacin (I +R)

17 Åtgärder Epidemiologisk undersökning Uppdatering av profylaxschema
PPS på avd 1 (var annan vecka) för att få en bättre bild av antibiotikaanvändningen Utbildningshalvdag för urologläkare

18 Epidemiologisk undersökning Studerade isolat (ett isolat/patient och år)
Blod ( ) Urin ( ) Antal patienter med fynd av E. coli totalt 11 93 resistenta E. coli 3 18 (12 isolat tillgängliga för analys)

19 Molekylärbiologisk typning: PFGE-resultat och ERIC-PCR
Tre isolat bedömdes klonala. Ytterligare ett isolat bedömdes möjligen besläktat med klonen. De fyra isolaten kom alla från US, hade lika antibiogram, men var separerade i tid  talar emot nosokomial spridning.

20 Epidemiologisk undersökning
Frågeställning: Var patienterna koloniserade med en resistent stam redan vid ankomst till urologkliniken, eller hade resistensen selekterats fram under vårdtiden? Kumulativa data på odlingar positiva för E. coli på varje patient togs fram via klin. mikros databas. I de flesta fall hade resistenta isolat odlats fram vid tidigare tillfälle(n).

21

22 Slutsats Sannolikt var den höga förekomsten av ciprofloxacin- och trimetoprimresistenta E. coli inte orsakat av klonal spridning, utan av ett inflöde av patienter koloniserade med resistenta stammar, samt i vissa fall selektion av resistenta E. coli på urologkliniken.

23 Antibiotikaprofylax vid urologisk kirurgi
”Grundprinciper”

24 I stora drag… Kategorisering av ingrepp i ren, kontaminerad et c.
Större fokus på värdering av riskfaktorer hos patienten Bättre definierad timing av profylax Kinoloner alternativ endast när preop U-odling visat känslig organism + prostatabiopsi Trimetoprim/sulfa vid fler ingrepp

25 När urinodla preoperativt?
Alltid vid Positiv nitrit eller Positivt leukocyttest eller KAD eller Tidigare infektion sista halvåret Tänk till och odla ev vid… Lång pre-operativ sjukvård Nyligen genomgången transuretral kirurgi Patienter i kategori 2-5 Många riskfaktorer för övrigt ”preoperativa” odlingen är flera månader gammal

26 Antibiotikanvändning

27 Antibiotikaförbrukning avd 1, US
Alla antibiotika: 2006: 653 DDD1000 2007: 528 DDD1000

28 PPS-resultat Terapier v 40, 43, 45, 47, 49, 51 (38 terapier/26 patienter)

29 Har patienterna som tidigare fått ciprofloxacin på US flyttat till ViN?

30 Hur ser det ut på mottagningarna ?
Totala antalet DDD skrivet på recept. Män Ciprofloxacin Trimetoprim Trim/sulfa

31 Antibiotika på recept från urologkliniken - US

32 Antibiotika på recept från urologkliniken - ViN

33 Kinolon resistens (I+R) E. coli 2003-2007
LE Nilsson, A Johansson, LIRA Östergötland

34 Vårdrelaterade infektioner

35 Huvudområden Kinolonresistens hos E. coli
Hög frekvens av postoperativa infektioner efter radikal prostatektomi 2005 och 2006

36 LiÖ - KC - Urologiska kliniken - Avdelning 1 Antal infektioner relaterat till antal op/behandlingar per år Prostatectomi ( till ) 8 3 5

37 Sårproblem efter radikal prostatektomi 2005-2006
Antal operationer 72 Ej lymfkörtelexploration 44 Lymfkörtelexploration 28 Problempatienter 14 (19%) Rektumperforation Lymfocele utan sårproblem 2 Blödning efter avslutad op Såret sprack upp då staples togs bort 1

38 Sårinfektion (n=9) Bakterieslag
Staph aureus (urin+lymfocele+blod)+klebsiella (urin) Staph aureus (sårsekret) Staph aureus (sårsekret)+ staph lugdunensis (urin) Staph aureus (drän) + KNS (urin) KNS (sårsekret)+ E.coli (sår 10 dagar senare) Betahemolytiska strept (sår) Inga odlingar (sår)

39 Tack!

40 Under 2007 har man börjat ge preop profylax (Zinacef) vid radikal prostatektomi med minskande infektionsfrekvens som följd.


Ladda ner ppt "Att ”LIRA” för säkrare vård – STRAMA-arbete i Östergötland"

Liknande presentationer


Google-annonser