Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

UNOS UNO FÖRÄNDRINGSARBETE NULÄGE.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "UNOS UNO FÖRÄNDRINGSARBETE NULÄGE."— Presentationens avskrift:

1 UNOS UNO FÖRÄNDRINGSARBETE NULÄGE

2 UNOS UNO Forskningsstudie av datoriseringen i skolan
11 kommuner + Pysslingens skolor AB Nacka – Köping – Falkenberg Botkyrka – Västerås – Täby – Pysslingen – Umeå – Malmö – Helsingborg – Sollentuna Lysekil – SKL Örebro universitet i samarbete med Högskolan i Dalarna Åke Grönlund professor informatik – Tomas Englund professor i pedagogik Förväntat resultat: Identifiera olika effekter som genomförandet av En-till-En har bidragit med Studiens resultat = underlag för hur man bäst inför en dator till varje elev så det ger så stora positiva effekter som möjligt på elevers lärande Bidra till kunskapsutveckling kring IT i skolan

3 Strategier och förändringsmyter
Pär Larsson

4 Vår organisationsteoretiska utgångspunkt
Forskar om skolan utan att vara skolforskare. 4 4

5 Strategier för skolutveckling
Datorer Lokal skolutveckling Skola 2000 Kvalitets-redovisningar Profilering Frirums-erövrande Fortbildning Balanced scorecard Problembaserad skolutveckling Omorganisation Ledarutveckling Hälsofrämjande skolutveckling Arbetslag Lean-metodik Lärande organisation Lärare lär lärare Nätverk

6 … å andra sidan!

7 Vad förändras…? Fysiska strukturer Vad som finns; Byggnader, lokaler, datorer osv. Formella strukturer Hur något är tänkt att fungera; Planer, scheman, regler osv. Handlingsstrukturer Vad som faktiskt sker; Hur arbetet normal genomförs. Tankestrukturer Dominerande tankegångar, föreställningar och idéer om arbetet. Dialogstrukturer Hur man talar med varandra och utbyter idéer. Organiseringsperspektiv Ständigt pågående organiseringsprocess Strukturer både formar och formas av vad som sker. PÄR LARSSON 7 7

8 Strategier för skolutveckling – Om man frågar lärarna…
Vad satsas det mest på i min skola? Att läraren självständigt kan lägga upp och genomföra sin undervisning Att lärarna är delaktiga i utvecklingen av skolan Att verksamhetens mål är tydliga

9 Sex vanliga förändringsstrategier
Skolutveckling genom: förändrad organisation att delta i nätverk ny teknik (IT) lokal skolutveckling nya/bättre ledare fortbildning av personalen Hur ofta gör vi ett val här? Utveckla studieorienteringen? Nej dom bara kommer, ungefär som erbjudanden. Eller så finns det pengar. Eller såmåste man göra något för att vara legitim i omvärldens ögon. Nu titta på några av dem för att bättre förstå vad som sker och hur man kan styra Bygger på antaganden. Visa att de snarare är förgivettaganden som sällan problematiserar – myter. 9 9

10 Varför är det då så svårt?

11 Vad förändrar skolor? Vad är det som främst avgör hur en skola utvecklas? PÄR LARSSON 11 11

12 Vad förändrar skolor? Materiella faktorer Lokaler IT Ekonomi
Interna faktorer Externa faktorer Styrdokument Politiska beslut Omvärldsförändringar ”Moden” Lärares kompetens Klimatet, engagemang Samarbetet, trivseln Egna idéer och uppfattade behov Ideér PÄR LARSSON 12 12

13 Styrning Ekonomi Ledning

14 Återkoppling feedback
Styrning Målarbete Implementering Kvalitetsarbete Återkoppling feedback

15 Ekonomi Spelregler Transparens Delaktighet Resursfördelning

16 Informationsstrategi Befattningsbeskrivning
Ledning Organisation Ledningsgrupp Stabsgrupp Ledning-rektorer Mötesstrategier Rektorer alla enheter Informationsstrategi Resursteam+rektor Befattningsbeskrivning Assistentresursen

17 Enda sättet förbättra resultaten är att förbättra undervisningen.
…”Som pedagogisk ledare och chef för lärarna …verksamheten som helhet inriktas på att nå de nationella målen.” (Lpo )( Lpf ) ”Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform ska vara likvärdig, oavsett var i landet den anordnas.” Skollagen 1 kap2§ ”Rektor har ansvar för skolans resultat…” (Lpo ) (Lpf ) ”Rektor har ett särskilt ansvar för att: undervisningens uppläggning, innehåll och arbetsformer anpassas efter elevernas skiftande behov och förutsättningar.” (Lpf94 2.6)

18 TYDLIGARE LEDNING OCH STYRNING
LÅNGSIKTIGA MÅL: ÖKAD EFFEKTIVITET TYDLIGARE SAMVERKAN EKONOMISKA SAMORDNINGSVINSTER ÖKAD PROFESSIONALITET ÖKAD LIKVÄRDIGHET TYDLIGARE LEDNING OCH STYRNING FÖRBÄTTRADE RESULTAT ÖKAD TRANSPARENS OCH ÖPPENHET

19 Organisation 2010 Ekonomi Personal Verksamhet/ kvalitet Efter ett år:
Uppdraget är fokuserat på ut- veckling av verksamhetens kärn- uppdrag och ledning av rektorer Verksamhetschefer Förbättrade resultat Rektorsgrupper Arbetsplatsträffar Medarbetarsamtal Målsamtal Verksamhetsbesök Resultatanalyser Strategier – förbättring Verksamhetsplan 2011- Stödjare – utmanare Likvärdighet Ekonomi Personal Verksamhet/ kvalitet Uppdraget är fokuserat på ut- veckling av verksamhetens kärn- uppdrag Förbättrade resultat Stöd och hjälp Akutsituationer Förebyggande arbete Mötesplatser Rutiner och struktur Stödjare – utmanare Likvärdighet Effektivisering - samordning


Ladda ner ppt "UNOS UNO FÖRÄNDRINGSARBETE NULÄGE."

Liknande presentationer


Google-annonser