Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

UNOS UNO FÖRÄNDRINGSARBETE NULÄGE. Forskningsstudie av datoriseringen i skolan 11 kommuner + Pysslingens skolor AB Nacka – Köping – Falkenberg Botkyrka.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "UNOS UNO FÖRÄNDRINGSARBETE NULÄGE. Forskningsstudie av datoriseringen i skolan 11 kommuner + Pysslingens skolor AB Nacka – Köping – Falkenberg Botkyrka."— Presentationens avskrift:

1 UNOS UNO FÖRÄNDRINGSARBETE NULÄGE

2 Forskningsstudie av datoriseringen i skolan 11 kommuner + Pysslingens skolor AB Nacka – Köping – Falkenberg Botkyrka – Västerås – Täby – Pysslingen – Umeå – Malmö – Helsingborg – Sollentuna Lysekil – SKL Örebro universitet i samarbete med Högskolan i Dalarna Åke Grönlund professor informatik – Tomas Englund professor i pedagogik Förväntat resultat: 1.Identifiera olika effekter som genomförandet av En-till-En har bidragit med 2.Studiens resultat = underlag för hur man bäst inför en dator till varje elev så det ger så stora positiva effekter som möjligt på elevers lärande 3.Bidra till kunskapsutveckling kring IT i skolan

3 Pär Larsson

4 Vår organisationsteoretiska utgångspunkt 4

5 Lokal skolutveckling Arbetslag Omorganisation Fortbildning Ledarutveckling Skola 2000 Balanced scorecard Lärande organisation Strategier för skolutveckling Datorer Kvalitets- redovisningar Profilering Hälsofrämjande skolutveckling Lean-metodik Lärare lär lärare Nätverk Problembaserad skolutveckling Frirums- erövrande

6 … å andra sidan!

7 Vad förändras…? Fysiska strukturer Vad som finns; Byggnader, lokaler, datorer osv. Formella strukturer Hur något är tänkt att fungera; Planer, scheman, regler osv. Handlingsstrukturer Vad som faktiskt sker; Hur arbetet normal genomförs. Tankestrukturer Dominerande tankegångar, föreställningar och idéer om arbetet. Dialogstrukturer Hur man talar med varandra och utbyter idéer. PÄR LARSSON7 7

8 Vad satsas det mest på i min skola? 1.Att läraren självständigt kan lägga upp och genomföra sin undervisning 2.Att lärarna är delaktiga i utvecklingen av skolan 3.Att verksamhetens mål är tydliga Strategier för skolutveckling – Om man frågar lärarna…

9 Sex vanliga förändringsstrategier Skolutveckling genom: förändrad organisation att delta i nätverk ny teknik (IT) lokal skolutveckling nya/bättre ledare fortbildning av personalen 9

10

11 Vad är det som främst avgör hur en skola utvecklas? Vad förändrar skolor? 11PÄR LARSSON 11

12 Vad förändrar skolor? PÄR LARSSON12 Lärares kompetens Klimatet, engagemang Samarbetet, trivseln Egna idéer och uppfattade behov Externa faktorer Interna faktorer Materiella faktorer Ideér Styrdokument Politiska beslut Omvärldsförändringar ”Moden” Ekonomi Lokaler IT

13 Styrning Ekonomi Ledning

14 Styrning Målarbete Implementering Kvalitetsarbete Återkoppling feedback

15 Ekonomi Spelregler Transparens Delaktighet Resursfördelning

16 Ledning Organisation Ledningsgrupp Stabsgrupp Ledning-rektorer Mötesstrategier Rektorer alla enheter Informationsstrategi Resursteam+rektor Befattningsbeskrivning Assistentresursen

17 Enda sättet förbättra resultaten är att förbättra undervisningen. …”Som pedagogisk ledare och chef för lärarna …verksamheten som helhet inriktas på att nå de nationella målen.” (Lpo 94 2.8)( Lpf 94 2.6) ”Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform ska vara likvärdig, oavsett var i landet den anordnas.” Skollagen 1 kap2§ ”Rektor har ansvar för skolans resultat…” (Lpo 94 2.8) (Lpf 94 2.6) ”Rektor har ett särskilt ansvar för att: undervisningens uppläggning, innehåll och arbetsformer anpassas efter elevernas skiftande behov och förutsättningar.” (Lpf94 2.6)

18 LÅNGSIKTIGA MÅL: ÖKAD EFFEKTIVITET EKONOMISKA SAMORDNINGSVINSTER ÖKAD PROFESSIONALITET ÖKAD LIKVÄRDIGHET TYDLIGARE LEDNING OCH STYRNING FÖRBÄTTRADE RESULTAT ÖKAD TRANSPARENS OCH ÖPPENHET TYDLIGARE SAMVERKAN

19 Organisation 2010 Efter ett år: Uppdraget är fokuserat på ut- veckling av verksamhetens kärn- uppdrag och ledning av rektorer Verksamhetschefer Förbättrade resultat Rektorsgrupper Arbetsplatsträffar Medarbetarsamtal Målsamtal Verksamhetsbesök Resultatanalyser Strategier – förbättring Verksamhetsplan 2011- Stödjare – utmanare Likvärdighet Ekonomi Personal Verksamhet/ kvalitet Uppdraget är fokuserat på ut- veckling av verksamhetens kärn- uppdrag Förbättrade resultat Stöd och hjälp Akutsituationer Förebyggande arbete Mötesplatser Rutiner och struktur Stödjare – utmanare Likvärdighet Effektivisering - samordning


Ladda ner ppt "UNOS UNO FÖRÄNDRINGSARBETE NULÄGE. Forskningsstudie av datoriseringen i skolan 11 kommuner + Pysslingens skolor AB Nacka – Köping – Falkenberg Botkyrka."

Liknande presentationer


Google-annonser