Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sekter och Nya Religiösa rörelser Bakgrund: Kunsskapsociologi

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sekter och Nya Religiösa rörelser Bakgrund: Kunsskapsociologi"— Presentationens avskrift:

1 Sekter och Nya Religiösa rörelser Bakgrund: Kunsskapsociologi
Berger, Luckmann MCguires Meningssystem: Värderingar hos individer Värderingar i grupper Radikal förändring av MS: Omvändelse! Referensramar Öppna/slutna MS Nya medlemskap Kallelseupplevelse Sekter och Nya Religiösa rörelser Varför vill man omvända sig? Vad är det som får en att vilja tänka om? Freud Marx Kognitivtbagage: Tidigare medlemskap Primär socialisation Sekundär socialisation Droger Vem blir nyreligiös? Ålder Kön Patriarkaliskstruktur – Fler män Guru-centrerade rörelser – kvinnor Nypaganism, satanism och Wicca - kvinnor New Age – 74-97% kvinnor Män ofta mer skeptiska mot religiösa tendenser Orsaker: Uppfostran? Samhället? Individen? Utlösande mekanismer: Deprivation! (brist) Vad ska jag göra för att bli lycklig!

2

3 Skillnader mellan olika religiösa organisationsformer! Relation till
samhället Legitimitet Grad av Engagemang Medlemskap Anslutning Kyrka POSITIV UNIK DELTID INKLUSIVT FÖDS IN Sekt NEGATIV HELTID EXKLUSIVT PERSONLIGT Denomination PLURALISTIKT FÖDS IN/ STÄLLNINGST-AGANDE Kult PLURALISTISKT PERSONLIGT STÄLLNING-STAGANDE

4 Organisationsformer! Uttrycksformer!
Begreppsförklaringar… Organisationsformer! Uttrycksformer! Sekter En vanlig benämning i Sverige! Etablerad sekt och institutionalserad sekt är benämningar på mellanformer. Ju högre unikitet (legitimitet) desto mer avskärmande blir organisationen. Guds barn är en sekt, Jehovas vittnen är en sekt. Medlemskap Ett inklusivt medlemskap innebär att man strävar efter att omfatta alla, hela samhället. Exklusivt medlemskap innebär att man bara vänder sig till en del, en elit. Kulter Kulter är en vanlig benämning i USA! Men är egentligen ett förstadie till en sekt, en kult föregår sektstadiet. Har avvikande trossatser mot det övriga samhället, diffus organisation och ofta kortvariga företeelser. Satanism är en kult. Legitimitet Legitimitet är ett begrepp som används för att man vill skilja sig från alla andra genom att hävda att den egna trosuppfattningen är unik och legitim. Man pratar om pluralistisk (flera tolkningsmöjligheter) och unik legitimitet (ett rätt svar). Denomination Ett samfund som cementerat sin organisation och därmed svår att ändra på. Pingstkyrkan är en denomination men dess riktiga position är mellan institutionaliserad sekt och denomination.

5 Klassifikationsmodellen
Stark/Bainbridge: Klassifikationsmodellen Kulter Innovativa = de uppfinns (existerar) utifrån frivilliga egna idéer. Importerade = de representerar andra religiösa organisationer som är väl representerade i andra samhällen Sekter Har klara samband med andra etablerade religiösa uttrycksformer i samhället. Sekter uppkommer genom delning (schism) från ett annat religiöst sammanhang. Båda dessa uttrycksformer står i kontrast till och i väldigt hög spänning till det övriga samhället Organisations grad Audienskulter: Kräver inget av medlemmar-na utan är en uttrycksform för att samlas kring föredrag eller liknande. Exempel på dessa är UFO-grupper el new age grupper. Dessa grupper kännetecknas av att de är löst sammansatta med diffusa trosföreställningar. De står i låg spänning till samhället. Klientkulter: Kännetecknas av att relation-en mellan ledaren och medlemmen fungerar som mellan en terapeut och patient. Man utlovas bot mot fysiska-, ekonomiska- eller emotionella problem men ger inte alltid svar på existentiel-la frågor. Scientologikyrkan, och TM är typiska klienkul-ter. Kultrörelser: Är fullständiga religiösa organisationer eftersom man krävs på ett heltids engagema-ng. En fullständig kultrörelse är Hare-Krishna. Spänningsgrad Mot samhället Låg grad Hög grad

6 1. Kult till sekt: Rörelsen får klara gränser, blir formellt organiserad och auktoritär. En stark karismatisk auktoritet. 2. Sekt till denomination: Rörelsen blir hierarkisk och ytterligare auktoritär. Alla är aktiva på olika nivåer i organisationen. Rörelsen får ett försvagat karismatiskt ledarskap och ersätts med annan struktur. 3. Det övriga samhället: Det övriga samhället befinner sig här, alla former av organisationer närmar sig förr eller senare det övriga samhälle. Rörelsens förändring från ett organisations stadie till ett annat. Denna förändring sker med tiden alla former av organisationer.


Ladda ner ppt "Sekter och Nya Religiösa rörelser Bakgrund: Kunsskapsociologi"

Liknande presentationer


Google-annonser