Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Landstingets förtroendemannaorganisation

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Landstingets förtroendemannaorganisation"— Presentationens avskrift:

1 Landstingets förtroendemannaorganisation

2 Förtroendemannaorganisation

3 Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktige utgör landstingets högsta beslutande organ och beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet och annars av större vikt för landstinget Landstingsfullmäktige har 71 ledamöter och det antal ersättare som framgår av länsstyrelsens slutliga röstsammanräkning Landstingsfullmäktige utser, varje år då allmänna val ägt rum, landstingsråd och gruppledare för mandatperioden

4 Utskottet för demokrati, jämställdhet och integration
Utskottet arbetar direkt under fullmäktige, med rätt att initiera ärenden Kan användas för att bereda eller utreda ärenden, till exempel motionssvar eller remissyttranden Utskottet följer debatten och utvecklingen inom för utskottet relevanta verksamhetsområden Utskottsarbetet ställer stora krav på ledamöternas eget engagemang att prioritera frågeställningar och aktivt bidra till insatser inom utskottets verksamhetsområde Utskottet ska ur ett medborgarperspektiv aktivt driva frågorna inom området Utskottet har 15 ledamöter

5 Landstingsstyrelsen Styrelsen ska leda och samordna för­valtningen av landstingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen ska alltid bereda ärenden till fullmäktige. Ansvar: Samspel med länets kommuner m.m. via Regionförbundet Strategiska frågor med Uppsala universitet Strategiska frågor med sjukvårdsregionen Övergripande FoU-frågor Strategiska fastighetsfrågor Övergripande miljöfrågor Övergripande personalpolitik Strategiska IT-frågor, m.m.

6 Landstingsstyrelsen (forts.)
LS har 15 ledamöter och 12 ersättare. Landstingsstyrelsen har Arbetsutskott Finans- och investeringsutskott FoU-utskott (fr.o.m. 2015) Landstingsrådsberedning

7 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Ansvar: Beställarstyrningen av hälso- och sjukvård samt tandvård för länsinvånarna Samverkan med kommunernas vård Uppgifter: Vårdavtal Ersättningssystem Avtal med externa vårdgivare Läkemedelsfrågor Folkhälsouppdrag M.m. HSS har 13 ledamöter och 8 ersättare

8 HSS utskott och beredningar
Arbetsutskott Länsdelsberedningar (11 ledamöter var) Norra Mellersta Södra 3 länsdelsberedningsutskott (3 x 3 ledamöter)

9 Produktionsstyrelsen
Ansvar: Produktion inom verksamheten Fastställa organisation för förvaltningarna Lokalisering av den egna produktionen Drift och översyn av fastighetsbeståndet Servicefrågor System för uppföljning och utvärdering M.m. PS har 13 ledamöter och 8 ersättare PS har ett arbetsutskott

10 Kollektivtrafiknämnden
I praktiken regional kollektivtrafikmyndighet Ansvar: Trafikförsörjningsprogram Beslut om allmän trafikplikt Beställare av regional kollektivtrafik i länet Kollektivtrafikens roll när det gäller regional utveckling M.m. KTN har 13 ledamöter och 8 ersättare KTN har ett arbetsutskott

11 Kulturnämnden KN leder landstingets verksamhet inom kulturområdet och arbetar bl.a. med: kvalitet och konstnärlig förnyelse geografisk spridning av kultur inom länet samverkan med kommuner, folkrörelser, studieförbund, andra kulturorganisationer samt enskilda kulturskapare bidragsgivning driften av Wiks folkhögskola driften av Wiks slott och konferens KN har 9 ledamöter och 5 ersättare

12 Patientnämnden PN ska hjälpa patienter att få information för att kunna ta tillvara sina intressen i hälso- och sjukvården och tandvården främja kontakterna mellan patienter och vårdpersonal rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till vårdgivare och vårdenheter rekrytera stödpersoner till patienter som tvångsvårdas i psykiatrin PN har 7 ledamöter och 5 ersättare utsedda av landstinget

13 Varuförsörjningsnämnden
Tillsammans med landstingen i Dalarna, Västmanland, Sörmland och Örebro har landstinget bildat en gemensam nämnd för varuförsörjningen.  Landstinget utser 1 ledamot och 1 ersättare till nämnden.

14 Kostnämnden Tillsammans med Landstinget Västmanland har Landstinget i Uppsala län bildat en gemensam kostnämnd. Landstinget utser 3 ledamöter och 3 ersättare till den gemensamma kostnämnden.

15 Arbetsordning för fullmäktige
Valår sammanträder nyvalda fullmäktige första gången i november. Då ska fullmäktige välja ordförande samt en förste och en andre vice ordförande (presidium). Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod. Tills presidievalen har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har varit ledamot i fullmäktige längst tid (ålderspresidenten). Landstingsfullmäktiges presidium bereder frågor om ansvarsprövning samt beslutar i enkla löpande ärenden som rör landstingsfullmäktige, t.ex. representation, deltagande i kurser och konferenser m.m.

16 Ersättares tjänstgöring
En ledamot som är förhindrad att delta i ett helt/del av sammanträde ska snarast anmäla detta till sitt parti. Partiet kallar in den ersättare som står i tur. Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir eller inte kan fortsätta delta i ett pågående sammanträde, kallar ordföranden in ersättare som står i tur att tjänstgöra. Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare ska tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl får inträde ske under pågående handläggning av ett ärende.

17 Yttranderätt Ordföranden och vice ordförandena i en nämnd/styrelse, fullmäktiges utskott och hälso- och sjukvårdsstyrelsens beredningar, vars verksamhetsområde ett ärende berör, får delta i överläggningen i ärendet även om de inte är ledamöter i fullmäktige. Detsamma gäller landstingsråd. Om någon talare avlägsnar sig från ämnet och efter tillsägelse inte rättar sig, får ordföranden ta ifrån talaren ordet. I övrigt får ingen avbryta en talare under ett anförande.

18 Reservation Den som vid fullmäktiges sammanträde har deltagit i avgörande av ärende får anföra reservation mot det fattade beslutet. Reservation ska anmälas innan sammanträdet avslutas samt - om den utvecklas närmare - avfattas skriftligen och avges senast när protokollet justeras.

19 Beredning av ärenden Om fullmäktige inte beslutar något annat avgör LS beredningen av fullmäktiges ärenden. Om ett ärende berör mer än en nämnds verksamhet och avser uppgift som det enligt särskild författning åligger landstinget att sköta, ska varje berörd nämnd bereda det eller ges tillfälle att yttra sig. Alla nämnder som berörs av ett ärende bör ges tillfälle att yttra sig i ärendet, om det inte finns skäl mot det.

20 Motioner En motion ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en eller flera ledamöter. Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion. En motion väcks genom att den ges in till landstingets kansli. En motion får också lämnas vid ett sammanträde med fullmäktige. En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett sammanträde.

21 Interpellationer En interpellation ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. Den ska ges in till landstinget åtta arbetsdagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den. Fullmäktiges ordförande meddelar när svar kommer att lämnas. En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren tjänstgör som ledamot vid sammanträdet. Interpellation besvaras vid nästkommande sammanträde. Svar ska vara skriftligt och tillhandahållas ledamöterna innan det tas upp. Interpellanten bör få svaret minst en arbetsdag före sammanträdet.

22 Frågor En fråga ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. Frågan ska inlämnas till landstinget senast en arbetsdag före sammanträdet. En fråga ska vara så ställd att den kan besvaras utan särskild utredning. En fråga kan besvaras muntligt.

23 Landstingets organisation


Ladda ner ppt "Landstingets förtroendemannaorganisation"

Liknande presentationer


Google-annonser