Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till kursen Grupprocesser och interpersonell dynamik, 7,5 hpoäng Delkurs 1 inom magisterprogrammet Medical Management/ Ledarskap och Organisationsutveckling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till kursen Grupprocesser och interpersonell dynamik, 7,5 hpoäng Delkurs 1 inom magisterprogrammet Medical Management/ Ledarskap och Organisationsutveckling."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till kursen Grupprocesser och interpersonell dynamik, 7,5 hpoäng Delkurs 1 inom magisterprogrammet Medical Management/ Ledarskap och Organisationsutveckling 60 hpoäng

2 Innehåll Delkurs 1 Grupprocesser och interpersonell dynamik dynamik, 7,5 hp
Gruppdynamik Högpresterande grupper Olika perspektiv på gruppeffekter Kommunikation Socialisation, inflytande och konformitet Gruppers utveckling, typer av grupper och roller i grupper Gruppeffektivitet och beslutsfattande Samverkan, konflikter och konflikthantering

3 Lärandemål och examination
Efter genomgånget kurs ska kursdeltagaren kunna: Förstå och känna till effekter av de vanligaste grupprocesserna och dess effekter på grupper och individer. relatera dessa teorier till egna erfarenhetsexempel och olika praktiska situationer Skriva en hemtentamen analysera och problematisera ett valt gruppsykologiskt område för fördjupad genomgång och där kunna kontrastera olika synsätt och kunna se kopplingar till det egna arbetslivet Examination – En individuell hemuppgift och en gruppuppgift med muntlig och skriftlig redovisning.

4 Kurslitteratur - Delkurs 1
Forsyth, D. R. (2005) Group Dynamics. 4th edition. New York: Cengage. ISBN: Granström, K. (2000). Dynamik i arbetsgrupper. Om grupprocesser på arbetet. Lund: Studentlitteratur. 163 sid. 3. Schein, E. H. (1994) Organizational Psychology. 3rd edition. New Jersey: Prentice-Hall Inc. 270 sid. Valda delar = kap 2, 4, 5, 6, 9, 10 Artiklar och kompendier tillkommer

5 Vad är Medical management??
”Nytt”, tvärdisciplinärt område inom Medicinska världen Medical Management Centre (MMC), Karolinska Institutet har funnits i ca 5 år Några exempel på forskning inom området rör patientsäkerhet, implementering av evidensbaserad kunskap, hälsoekonomi, utvecklings- och förbättringsarbete inom vården

6 Vetenskapliga perspektiv på studier av människan (och mäskliga artefakter)
Natur Samhälls Humanistiskt vetenskapligt vetenskapligt Fysik Biologi/Medicin Psykologi Kemi Sociologi Historia Pedagogik Ekonomi Religion Antropologi Filosofi Vad studeras? Vilka förklaringsmodeller använder man? Hur studerar man?

7 Vad är en Organisation? Definition (Abrahamsson& Andersen):
En organisation är en planmässigt inrättad sammanslutning av personer vilka har syftet att nå vissa mål Gemensamma kännetecken (Blake & Mouton 1985): Inrättas för att nå mål Sociala enheter Medvetet strukturerade Noga koordinerade Ingår i en större social omgivning

8 Vad är Ledarskap? POSITION PROCESS - relation Rationell STYRNING
CHEF En person som har en formell position i organisationen LEDARE Den individ som vid en viss tidpunkt/period utövar inflytande över en individ eller grupp LEDARSKAP Den påverkan som utövas utöver rutinmässig styrning i organisationen (Katz & Kahn) MANAGEMENT Uppnåelsen av organisatoriska mål på ett effektivt sätt genom planering, organisering, ledande och kontrollerande av organisatoriska resurser (P Drucker)

9 Ledarskap idag?? Stora krav på problemlösning, analysförmåga, handlingsplanering samt förmåga att implementera åtgärder Kunna förstå komplexa sammanhang och situationer samt hur ledarskap och ledare växer fram och förändras i dessa Krav på självkännedom och självreflektion samt förmåga att se sig själv med andras ögon och analysera sin egen roll i sammanhanget

10 Innehåll Moment 1 Grupprocesser och interpersonell dynamik dynamik, 5p
Social kognition och perception Attribution Stereotypier, attityder och social kategorisering Kommunikation Socialisation, inflytande och konformitet Gruppeffektivitet och beslutsfattande Samverkan, konflikter och konflikthantering Moment 2 Organisationens dynamik, 5p Aktuell organisationsteori med inriktning mot öppna, dynamiska system Samhälle och organisatorisk omgivning Organisationens storlek, utveckling och struktur Mission, vision och mål Kultur, etik och värderingar Teknologi och verksamhetsprocesser Organisatoriska styrnings-, uppföljnings- och kontrollsystem kopplat till kvalitet, arbetsmiljö och ekonomi Moment 3 Organisationsutveckling och förbättrings-arbete, 5p Beslutsfattande, makt och inflytande i organisationer Lärande i organisationer och lärande organisation Organisatorisk strategi och förändring Kompetensutveckling och belöningssystem Organisatoriskt förbättrings-, utvecklings- och kvalitetsarbete Utvecklings- och lärandeprocesser hos individer och grupper Projektledning Utvärdering Moment 4 Styrning, ledning och ledarskap i Organisationer, 5p Styrning av offentligt respektive privat finansierad verksamhet Lednings- och styrsystem Chefsroll och chefsfunktion Synen på ledarskap relaterat till omgivning och tidsperspektiv Professionella roller och vanliga rollproblem Relationen ledare – medarbetare – kontext Att hantera och utveckla den egna ledaridentiteten och det egna ledarskapet

11 Innehåll Moment 5 Kvalitativ och kvantitativ metod , 5p
Introduktion till kvalitativ och kvantitativ metod. Presentation av olika analysmetoder. Definition av grundläggande metodologiska begrepp. Skillnader mellan olika analysmetoder med avseende på användningsområde och fokus. Grundläggande antaganden och förutsättningar för respektive analysmetod. Moment 6 Forskningsmetod och design, 5p Introduktion till forskningsmetod och design. Definitioner av grundläggande vetenskapliga begrepp. Kontroll av ovidkommande (confounding) variabler. Skillnader i ”constraints” med avseende på olika undersökningsdesigner. Koppling mellan undersökningsdesign och statistisk metod. Kritisk granskning av vetenskapliga artiklar och annat källmaterial. Moment 7 Examensarbete, 10p Arbetet ska inriktas på ledarskaps- och organisationsfrågor inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst eller någon annan verksamhet som har till uppgift att främja människors hälsa.


Ladda ner ppt "Välkomna till kursen Grupprocesser och interpersonell dynamik, 7,5 hpoäng Delkurs 1 inom magisterprogrammet Medical Management/ Ledarskap och Organisationsutveckling."

Liknande presentationer


Google-annonser