Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Datamodeller C21.2 Kursens hemsida Kursansvarig: Eva Lindh Övrig lärare:David Modjeska.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Datamodeller C21.2 Kursens hemsida Kursansvarig: Eva Lindh Övrig lärare:David Modjeska."— Presentationens avskrift:

1 Datamodeller C21.2 Kursens hemsida http://www.informatik.umu.se/~eva Kursansvarig: Eva Lindh Övrig lärare:David Modjeska

2 Kursens delar §Introduktion - modellbegreppet §Analys och design av objektorienterad modell §Olika typer av modeller - presentation och utvärdering §Jämförelse mellan olika modeller - eller försök att skapa en meta modell

3 Litteratur §Rumbaugh J., Blaha M., Premerlani W., Eddy R., Lorensen W.(1991): Object-oriented modelling and design. Prentice-Hall Inc. §Gelernter David (1992): Mirror worlds - OR: the day software puts the universe in a shoebox … how it will happen and what it will mean. Oxford University Press. §Artiklar

4 A model The model A part of the reality

5 A model The model A part of the reality The modeller Language and images Language and images Interpretations and use Abstractions

6 Modellbegreppet - introduktion

7 Datamodeller C21.2 Karaktäristiskt för modeller i allmänhet: §modellen är skilt från det modellen avbildar §modellen är en förenkling §modellen skapas för ett visst syfte

8 Datamodeller C21.2 Beskrivningar skiljer sig ofta på: §hur människor uppfattar det som ska avbildas §vad de anser vara viktigt §hur de uppfattar direktiven

9 Datamodeller C21.2 Modellbyggande innebär: §abstraktion §generalisering och klassificering §förhandlingar om olika antaganden, egenskaper, samband, regler när det gäller verksamheten

10 Datamodeller C21.2 Modeller - Tidsperspektiv: §ett fruset ögonblick, dvs en viss tidpunkt §den temporala dimensionen, dvs hanterar även händelser och förändringar

11 Datamodeller C21.2 En modell består av §Språk /Symboler §Regler för hur språket ska tolkas §Regler för att kombinera symbolerna i språket §Ej verbala egenskaper §Osynliga egenskaper

12 A spectrum of models Scientific - mental doers Artistic - physical doers X 2 =9+4Y*9 9=r2

13 Språket

14 Modell av verkligheten Modell Skog

15 A model The model A part of the reality The modeller Language and images Language and images Interpretations and use Abstractions

16 Språket är viktigt Användare/Beställare Designer IN UT * Specifikation * Användarbeskrivning * Metoder * Manualer * Bearbetad specifikation * Diagram/Grafer * Manualer * Systemet *...

17 Språket - uppmärksammar relationen mellan företeelser i verkligheten och symboler för företeelser §Klargöra betydelsen §analys och beskrivningar av abstraktioner av företeelser §analys och beskrivningar av klassifikationer av företeelser §uppmärksammar språktets betydelse

18 Mänskligt språk §ord används som symboler för företeelser §sambandet mellan ordet och företeelsen som ordet symboliserar bygger på överenskommelser mellan människor. Dessa överenskommelser kallar vi språk §två typer av överenskommelser: l orden, ök. om symbolsamband l regler hur orden kan kombineras till satser

19 Mänskligt språk §Ej statiskt utan förändras kontinuerligt l nya tillkommer ex yuppinalle l gamla försvinner ex gingo l ändrar innebörd ex huvudspår, sambo §Ord är ofta förknippade med värderingar känslor, ex städare §Språket - ett medel för tänkande eller kommunikation?

20 Mänskliga språket De språkvetenskapliga frågeställningarna visar att språk, tänkande och verklighet är skilda saker, och att det råder samband mellan dessa. Däremot råder det oenighet om hur dessa sambandet ser ut. Grundenheten i språket - ord eller satser?

21 Satser / Utsagor - olika aspekter §Syntax, regler för ords placering inom satser §Semantik, betydelse eller innebörd hos ord och utsagor §Pragmatik, den för ett ord eller sats avsedda betydelsen eller effekten syntax semantik pragmatik

22 Betydelser hos ord/tecken §Denotation, extensionell betydelse uppfattas av våra sinnen, ”objektivt” §Konnotation, intensionell betydelse känslor, handlingar, attityder som förknippas med ordet, ”subjektivt”

23 Föreläsning 7 OMT-metodologi

24 OMT Problem- framställan Analys Formell modell System Design Objekct Design...

25 OMT Problem- framställan Analys Formell modell System Design Objekct Design... Analysdokument = Problemformulering +objektmodell +dynamisk modell +funktionell modell Objektmodell = Objektmodelldiagram + data dictionary Dynamisk modell = tillståndsdiagram +globalt händelseflödes- diagram Funktionell modell = dataflödesdiagram +begränsningar Systemdesign- dokument= Struktur för grund- läggande system- arkitektur och strategiska beslut på hög nivå Design dokument= Detaljerad objektmodell + detaljerad dynamisk modell + detaljerad funktionell modell

26 Analys Användare Utvecklare Ledning Generera önskemål Problemredogörelse Bygga modeller Användarintervjuer Domän kunskap Erfarenhet av verkligheten Objektmodell Dynamisk modell Funktionell modell Design

27 Objektmodellering 1Identifiera objekt och klasser 2.Förebered data dictionary 3.Identifiera associationer och aggregat mellan objekt 4. Identifiera attribut och länkar hos objekt 5.Organisera och förenkla objektklasser genom arv 6. Verifiera att det finns åtkomstvägar för möjliga frågor 7.Iterera och förfina modellen 8.Gruppera klasser i moduler

28 Dynamisk modellering 1Förebered scenarier för typinska interaktionssekvenser 2.Identifiera händelser mellan objekt 3.Förbered en händelsekedja för varje scenario 4. Bygg ett tillståndsdiagram 5.Matcha händelser mellan objekt för att verifiera riktigheten

29 Funktionell modellering 1Identifiera värden för input och output 2.Bygg dataflödesdiagram som visar funktionella beroenden 3.Beskriv funktioner 4. Identifiera begränsningar 5.Specificera kriterier för optimering

30 System Design 1Organisera systemet i delsystem 2.Identifiera den ”concurrency” som ingår i problemet 3.Tilldela delsystemet till processorer och uppgifter (tasks) 4. Välj tillvägagångssätt för att hantera datalagring 5.Hantera åtkomst till globala resurser 6.Välj hur kontroll ska implementeras i mjukvaran 7.Hantera gränsvillkor 8.Etablera prioriteter för trade-off

31 Objekt design 1Kombinera de tre modellerna för att få fram klassernas operationer 2.Definiera algoritmer för att implementera operationerna 3.Optimera åtkomsten till data 4. Implementera kontroll för extern interaktion 5.Justera klasstrukturen för att öka arv 6.Designa associationer 7.Bestäm representation för objekt 8.Packa klasser och associationer i moduler

32 Sammanfattning

33 A model The model A part of the reality The modeller Language and images Language and images Interpretations and use Abstractions

34 Datamodeller C21.2 Karaktäristiskt för modeller i allmänhet: §modellen är skilt från det modellen avbildar §modellen är en förenkling §modellen skapas för ett visst syfte

35 Datamodeller C21.2 Beskrivningar skiljer sig ofta på: §hur människor uppfattar det som ska avbildas §vad de anser vara viktigt §hur de uppfattar direktiven

36 Datamodeller C21.2 Modellbyggande innebär: §abstraktion §generalisering och klassificering §förhandlingar om olika antaganden, egenskaper, samband, regler när det gäller verksamheten

37 Datamodeller C21.2 En modell består av §Språk /Symboler §Regler för hur språket ska tolkas §Regler för att kombinera symbolerna i språket §Ej verbala egenskaper §Osynliga egenskaper

38 A spectrum of models Scientific - mental doers Artistic - physical doers X 2 =9+4Y*9 9=r2

39 OMT Problem- framställan Analys Formell modell System Design Objekct Design...

40 OMT Problem- framställan Analys Formell modell System Design Objekct Design... Analysdokument = Problemformulering +objektmodell +dynamisk modell +funktionell modell Objektmodell = Objektmodelldiagram + data dictionary Dynamisk modell = tillståndsdiagram +globalt händelseflödes- diagram Funktionell modell = dataflödesdiagram +begränsningar Systemdesign- dokument= Struktur för grund- läggande system- arkitektur och strategiska beslut på hög nivå Design dokument= Detaljerad objektmodell + detaljerad dynamisk modell + detaljerad funktionell modell


Ladda ner ppt "Datamodeller C21.2 Kursens hemsida Kursansvarig: Eva Lindh Övrig lärare:David Modjeska."

Liknande presentationer


Google-annonser