Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tankar om vad som finns i tanken 2020 Jonas Lindmark Avdelningen för forskning och innovation Energimyndigheten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tankar om vad som finns i tanken 2020 Jonas Lindmark Avdelningen för forskning och innovation Energimyndigheten."— Presentationens avskrift:

1 Tankar om vad som finns i tanken 2020 Jonas Lindmark Avdelningen för forskning och innovation Energimyndigheten

2 Utgångspunkter: Intressanta slutsatser från FFF-utredningen Det behövs kommersialisering av ny teknik för att bredda och diversifiera råvarubasen för biodrivmedel Hållbarheten hos biodrivmedel måste bedömas för varje enskild process Kostnaden för att producera biodrivmedel kommer på lång sikt att vara ungefär lika stor som för de biodrivmedel som finns på marknaden idag (7-8 kr/L bensinekvivalent)

3 Styrmedel och lagstiftning Marknaden för biodrivmedel är beroende av olika typer av styrmedel Styrmedlen är främst kopplade till ökad användning av biodrivmedel EU-direktiv är avgörande för utvecklingen Förnybartdirektivet (RED): Gemensam ram för främjande av energi från förnybara energikällor. 10 procent energi från förnybara energikällor inom transportsektorn till 2020. Bränslekvalitetsdirektivet (FQD): Harmonisering av reglerna gällande kvaliteter på drivmedel och bränslen. Bestämmer maxnivåer för låginblandning i bensin och diesel. Idag: Etanol – 10 vol%, FAME – 7 vol%, metanol – 3 vol%. Hållbarhetskriterier: Krav på växthusgasminskning i förhållande till den fossila motsvarigheten. Nu 35 %, 2017 - 50 % procent, och 2018 60%. Gäller nya anläggningar. Implementerat i svensk lag genom drivmedelslagen, hållbarhetslagen etc

4 Förnybar energi i transportsektorn idag Motsvarar 8,4 TWh Metodik i Förnybartdirektivet (RED) → 15,6 % p.g.a dubbelräkning av vissa drivmedel (avfall, restprodukter, lignocellulosa…). Avsikten är att stimulera användningen av dessa drivmedel, men leder också till att den faktiska efterfrågan kan bli mindre eftersom en mindre volym krävs för att uppnå målet

5 Hur ser det ut idag ? Biodrivmedelsanvändning 2013 HVO – Hydrogenated Vegetable Oil, förnybart dieselbränsle med egenskaper mycket lika fossil diesel.

6 FAME och etanol Viktiga faktorer: Inblandningsnivåer i diesel och bensin Fördelning mellan bensin och diesel Minskat intresse för E85 (tillfälligt ?) Begränsningar av andel biodrivmedel från ”food crops” i förnybartdirektivet (troligen 7%) Försäljning av plug-in hybrider (i regel bensinmotor) Källa: SPBI

7 Referensscenario från kontrollstation 2015 C:a 700 000 m 3 HVO Underlag till kontrollstation 2015 Analys av möjligheterna att nå de av riksdagen beslutade klimat- och energipolitiska målen till år 2020. Utgår från befintliga styrmedel. Andel förnybar energi i transportsektorn (%)

8 HVO idag I princip bara i form av låginblandning i diesel (försök med ren HVO finns) Restprodukter och palmolja RåvaraVolym (m3) Avfall från slakteri201 40051% Råtallolja100 26% Palmolja74 13019% Animaliskt fett15 5404% Summa391 170 Råvaror till HVO 2013 Motsvarar c:a 7.5 % av all diesel

9 HVO – klimategenskaper Efter att Källa: DAGENS OCH FRAMTIDENS HÅLLBARA BIODRIVMEDEL - Underlagsrapport från f3 till utredningen om FossilFri Fordonstrafik Utsläpp beror mer på råvaran än processen

10 HVO – klimategenskaper w Källa: DAGENS OCH FRAMTIDENS HÅLLBARA BIODRIVMEDEL - Underlagsrapport från f3 till utredningen om FossilFri Fordonstrafik Utsläpp beror mer på råvaran än processen

11 Tillgång på HVO-råvaror Begränsad tillgång på restprodukter (många men små källor) Klarar palmolja ökande krav på växhusgasutsläppsminskningar i förnybartdirektivet? Få tillverkare. Neste Oil (Finland) dominerar marknaden Produktion idag globalt c:a 2,5 miljoner ton Planerad expansion i flera anläggningar Tillverkarna pekar redan på att råvarutillgången begränsar tillväxten Oljor från alger ses som potentiellt intressant på lång sikt men kommer sannolikt inte att komma ut på marknaden före 2020. Hur långt räcker HVO:n med dagens råvaror? Antag t.ex att världsproduktionen kan fördubblas till 2020 (till 5 miljoner ton). Räcker till (ungefärliga siffror) Sverige: 70 % förnybart i flytande drivmedel (bensin+diesel) Tyskland: 7,5 % Europa: 2 %

12 Om Sverige går före… Ökad användning av biodrivmedel leder inte nödvändigtvis till teknikutveckling eller produktion i Sverige. Om Sverige går före finns möjligheter med befintlig teknik och import Svårt för andra länder att följa vårt exempel Viktiga frågor: teknikutveckling och lärande. Möjligheter till export av teknik och/eller drivmedel Svårt för ny teknik och nya drivmedel att ta sig in på marknaden pga Styrmedel anpassat efter tillgängliga produkter idag Svårt att motivera ny infrastruktur Stora investeringar krävs i t.ex förgasningsanläggningar Kostnadsnivåer ungefär samma som befintliga Nya processer måste konkurrera med: -Stor råvarubas -Bra klimatprestanda

13 Intressant koncept – lignin till drivmedel Avskiljning av lignin från massabrukslutar Omvandling av fast lignin till flytande form Raffinering till drivmedelskomponenter Troligen potential för avsevärt större volymer än dagens HVO Ger främst bensinkomponenter ”Bensinkomponent” Lignin Omvandling

14 Längre perspektiv än 2020 – FFF Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84) Mycket energieffektivisering El blir huvuddrivmedel Biodrivmedel blir ”resten” Vilket vilka/vilket biodrivmedel skall man använda i ett helt förnybart system eller ett system där majoriteten av drivmedlen är förnybara ?

15 Hållbart system – finns det plats för både otto och dieselmotor ? Naturligt att båda finns i det fossila systemet Verkningsgrad talar för diesel Vilket drivmedel ? HVO – vad händer med synergier med raffinaderi och fossila drivmedel ? Metan DME Etanol Metanol Någonting annat

16 Tack för er uppmärksamhet !


Ladda ner ppt "Tankar om vad som finns i tanken 2020 Jonas Lindmark Avdelningen för forskning och innovation Energimyndigheten."

Liknande presentationer


Google-annonser