Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DIVISION Folktandvård Förväntningar och upplevelser vid införandet av Beslutsstöd R2, digitalt beslutsstöd för riskbedömning En enkätundersökning Eva Söderberg,NLL.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DIVISION Folktandvård Förväntningar och upplevelser vid införandet av Beslutsstöd R2, digitalt beslutsstöd för riskbedömning En enkätundersökning Eva Söderberg,NLL."— Presentationens avskrift:

1 DIVISION Folktandvård Förväntningar och upplevelser vid införandet av Beslutsstöd R2, digitalt beslutsstöd för riskbedömning En enkätundersökning Eva Söderberg,NLL

2 DIVISION Folktandvård Syfte Att inventera vilka förväntningar som fanns på det nya riskvärderingsprogrammet Beslutsstöd R2. Utvärdera behandlares upplevelse av R2 sedan införandet i april 2011.

3 DIVISION Folktandvård Bakgrund Tidigare riskgrupperingsmetod i Carita gav väldigt olika bedömningar mellan olika behandlare och kliniker, vilket inte är bra när målet för verksamheten är jämlik vård. R2 är väl integrerat i Västra Götaland regionen och innebär mer styrning för att minska variationerna mellan individerna. Förväntningarna på R2 är att få olikheterna mellan de olika klinikernas bedömningar att minska.

4 DIVISION Folktandvård

5 DIVISION Folktandvård Metod En kvantitativ undersökning i form av en webenkät som gick ut till tandläkare och tandhygienister inom Luleå VO. Enkäten skickades ut på landstingets e-post via länk.

6 DIVISION Folktandvård Resultat Totalt svarade 39/46 st tandläkare och hygienister på enkäten, vilket gav en svarsfrekvens på 85%. Närmare hälften av tandläkarna och hygienisterna, 46% är 50 år eller äldre. 28% angav att de var 35-49 år. Av de 7 behandlare som inte var i tjänst vid tidpunkten då enkäten gick ut och insamlades, var majoriteten under 40 år, vilket bidrog till en högre medelålder av svaranden i studien.

7 DIVISION Folktandvård Antal yrkesverksamma år Diagram. Antal yrkesverksamma år 64% har varit yrkesverksamma i 11år eller mer, 23% har varit yrkesverksamma upp till 4 år.

8 DIVISION Folktandvård Ungefär hur många undersökningar med R2 har du hunnit göra sedan R2 starten i april 2011? 44% hade gjort mellan 16-30 st, 41% hade gjort 31st eller fler. Av hygienisterna var det 62% som gjort 31st eller fler. Ungefär hur lång tid beräknar du att din R2 bedömning tar att göra? 59 % av behandlarna bedömer att det tar 2-4 minuter, 33 % bedömer att det tar 1 minut eller mindre. Använder du alltid R2-registrering i samband med undersökning? 90% svarade ja, 10% svarade nej. De som svarade nej var alla tandläkare och hade varit yrkesverksamma i 11 år eller mer.

9 DIVISION Folktandvård Vilka förväntningar hade du på R2 inför införandet, vad gäller: - Enklare epi-registrering i Carita? 62% hade stora förväntningar, 38% hade små eller inga förväntningar. Diagram. Förväntningar på enklare epi-registrering i Carita. Epi-registrering i Carita

10 DIVISION Folktandvård Är R2 en förbättring jämfört med tidigare Epi, vad gäller: - Epi-registrering i Carita? 41% svarar bättre 36% svarar ingen skillnad 23% svarar sämre Diagram. Är R2 en förbättring vad gäller Epi-registrering i Carita? Tolkas blygsamt positivt!

11 DIVISION Folktandvård Vilka förväntningar hade du på R2 inför införandet, vad gäller: - Beslutsstöd vid kallelseintervall? 56% hade små eller inga förväntningar 44% hade stora förväntningar Är R2 en förbättring jämfört med tidigare Epi, vad gäller: - Att sätta kallelseintervall? 64% svarar ingen skillnad 21% svarar bättre 15% svarar sämre Nyttjar du R2 vad gäller: - Kallelse intervall 79% svarar nej Tolkas negativt! Kallelseintervall

12 DIVISION Folktandvård Vilka förväntningar hade du på R2 inför införandet, vad gäller: - Beslutsstöd vid riskbedömning? 74% hade stora förväntningar 26% hade små eller inga förväntningar Är R2 en förbättring jämfört med tidigare Epi, vad gäller: - Att göra riskbedömning? 53% svarar bättre 28 % svarar ingen skillnad 18% svarar sämre Nyttjar du R2 vad gäller: - Riskbedömning 77% svarar ja Tolkas positivt! Riskbedömning

13 DIVISION Folktandvård Vilka förväntningar hade du på R2 inför införandet, vad gäller: - Beslutsstöd för frisktandvårdspremie? 87% hade stora förväntningar 13% hade små eller inga förväntningar Är R2 en förbättring jämfört med tidigare Epi, vad gäller: - Att välja rätt premieklass? 67% svarar bättre 26% svarar sämre 8% svarar ingen skillnad Nyttjar du R2 vad gäller: - Frisktandvårdspremie 80% svarar ja Tolkas positivt! Frisktandvårdspremie

14 DIVISION Folktandvård Vilka förväntningar hade du på R2 inför införandet, vad gäller: - Riskindikator för bettavvikelse? 84% hade små eller inga förväntningar 16% hade stora förväntningar Är R2 en förbättring jämfört med tidigare Epi, vad gäller: - Riskindikator för bettavvikelse? 70% svarar ingen skillnad 16% svarar sämre 14% svarar bättre Tolkas negativt! Hyg fyller inte i bettutvecklingsrutan utan lämnar den åt tdl. Riskindikator för bettavvikelse

15 DIVISION Folktandvård Vilka förväntningar hade du på R2 inför införandet, vad gäller: - Indikator för profylaxinsatser? 72% hade små eller inga förväntningar 28% hade ganska stora förväntningar Är R2 en förbättring jämfört med tidigare Epi, vad gäller: - Indikator för profylaxinsatser? 72% svarar ingen skillnad 23% svarar bättre 5% svarar sämre Nyttjar du R2 vad gäller: - Profylaxinsatser 71% svarar nej Tolkas negativt! Indikator för profylaxinsatser

16 DIVISION Folktandvård Vilka förväntningar hade du på R2 inför införandet, vad gäller: - Pedagogiskt verktyg för patienten? 57% hade stora förväntningar 43 % hade små eller inga förväntningar Är R2 en förbättring jämfört med tidigare Epi, vad gäller: - Pedagogiskt verktyg för patienten? 57% svarar bättre 38% svarar ingen skillnad 5% svarar sämre Nyttjar du R2 vad gäller: - Pedagogiskt verktyg för patienter 62% svarar nej Tolkas positivt, men används ej av behandlarna! Pedagogiskt verktyg för patienten

17 DIVISION Folktandvård Efter R2 rekommenderade frisktandvårdspremie upplever du det: 74% svarar varken svårare eller lättare att sälja frisktandvård, 15% upplever det svårare att sälja frisktandvård. Diagram. Svårare eller lättare att sälja frisktandvårdspremie?

18 DIVISION Folktandvård Hur upplever patienten pedagogiken? Några kommenterar att de inte nyttjat R2 i patientinformation. De som har angett uppfattning om pedagogiken är övervägande positiva. Kommentarerna lyfter fram att färgerna grönt, gult och rött, visualiserar riskerna för patienterna. ”Har inte nyttjat den i patientinformation.” ”Oklart, eftersom premieklassen måste justeras ibland så är man lite försiktig med att visa patienten till en början.” ”R2 tydliggör informationen pga. sina röda och gröna staplar. Lättare att förstå för patienten.” ”Överskådligt” ”Pat blir nyfiken. Staplar och färg gör det lätt att se var ev problemområden finns och patienten blir lättare engagerad.”

19 DIVISION Folktandvård Förslag på förbättringar av R2: Övriga synpunkter: I huvudsak handlar de om att man är tveksam till de förslag som R2 lämnar när det gäller teknisk risk, revisionsintervall och premiegruppsförslag.

20 DIVISION Folktandvård Slutsats Mottagandet av R2 bland nyttjande professionerna kan tolkas -positivt vad gäller epi-registrering, riskbedömning, premieklassning och pedagogiskt verktyg för patienten, -svalt när det gäller att sätta rätt kallelseintervall, nyttja R2 som riskindikator för bettavvikelse och indikator för profylaxinsatser. En majoritet nyttjar inte R2 vad gäller kallelseintervall, profylaxinsatser eller som pedagogiskt verktyg för patienten. Varför så inte är fallet framgår ej men resultatet är beroende av hur behandlarna tolkar frågan. Ex finns inga tydliga uppmaningar om profylaxinsatser från Beslutstöd R2. Behandlaren sätter själv in profylax efter ställningstagande under riskbedömningens gång. En röd färgmarkering vid kost, munhygien, karies etc. borde föranleda profylax.

21 DIVISION Folktandvård Införandet av R2 skedde relativt nära i tid före denna undersökning och majoriteten av de tillfrågade hade därmed relativt begränsade erfarenheter av att använda R2. R2 skiljer sig markant från tidigare riskbedömning och Epi-registrering, varför det kan vara svårt att jämföra direkt mellan programmen. Av kommentarerna & förbättringsförslagen framgår att en del användare inte känner sig nöjda med hur R2 hanterar teknisk risk. introduktionsutbildningen bör därför innehålla mer information om vetenskapen bakom dessa bedömningar & vilket inflytande den tekniska risken har på föreslagen premieklass. Resultatet kan tolkas som en första fingervisning om hur behandlare upplever programmet i dess initialfas innan det är fullt implementerat i verksamheten.

22 DIVISION Folktandvård Tack för er uppmärksamhet!


Ladda ner ppt "DIVISION Folktandvård Förväntningar och upplevelser vid införandet av Beslutsstöd R2, digitalt beslutsstöd för riskbedömning En enkätundersökning Eva Söderberg,NLL."

Liknande presentationer


Google-annonser