Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknik Livscykelanalys, rep & forts Tomas Ekvall Institutionen för energiteknik e-post:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknik Livscykelanalys, rep & forts Tomas Ekvall Institutionen för energiteknik e-post:"— Presentationens avskrift:

1 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknik Livscykelanalys, rep & forts Tomas Ekvall Institutionen för energiteknik e-post: tomas.ekvall@me.chalmers.se Miljöteknik HT04 Chalmers tekniska högskola, 2004-11-17

2 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknik Livscykelanalys Vad är det? En subjektiv metod …men ändå användbar

3 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknik Massaprod. Pappersprod. Transport Tryckning Distribution Användning FörbränningAlt. värmeprod. Fjärrvärme Kemikalieprod. Produktion och transport Användning Förbränning

4 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknik Environmental impacts Refillable glass bottle Aluminium can Disposable glass bottle Steel can Global warming1-21-32-43-4 Photochemical ozone1-21-32-43-4 Acidification1-2 3-4 Nutrient enrichment1-2 3-4

5 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknik Insamling Kartongprod. Ägggrossist Detaljist Konsument Förbr/dep Ångproduktion Äggkartonger från Hartmann A/S

6 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknik Kartongprod. Ång- och elproduktion Naturgas Elenergi Fjärrvärme Alt. elprod. KolNaturgas Alt. värme Ånga från kraftvärmeverk Tidningar mm Äggkartonger

7 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknik Livscykelanalys (ISO 14040) Ramverk för LCA Måldefinition Inventering Bedömning av miljöpåverkan Tolkning Direkta applikationer Produktutveckling och produktförbättring Strategisk planering, beslutsfattande Val av lämpliga indikatorer Marknadsföring

8 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknik Miljömärkning enligt ISO 14000 Typ 1: Symboler Typ 2: Symbol + ett positivt uttalande Typ 3: Miljövarudeklarationer

9 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknik Produkter, exempel Förpackningar Byggmaterial Bilkomponenter Kylskåp Kärnkraftverk

10 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknik

11 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknik

12 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknik

13 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknik Avfallssystemet Tomas Ekvall Institutionen för energiteknik e-post: tomas.ekvall@me.chalmers.se Miljöteknik HT04 Chalmers tekniska högskola, 2004-11-17

14 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknik Avfallssystemet Materialflöden Avfallshanteringsmetoder Systemeffekter & produktutveckling

15 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknik Totala mängder avfall Uppkomna avfallsmängder, exkl. gruvavfall (1998)

16 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknik Uppkommen mängd hushållsavfall i förhållande till befolkningsökning och konsumtion i Sverige 1985 – 2001 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 198419861988199019921994199619982000 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 198419861988199019921994199619982000 ökning 1,8 % per år) (ökning 0,4 % per år) ökning 2,4 % per år) Folkmängd Hushållens konsumtion (Penningvärde 1995, Hushållsavfall (Total mängd före källsortering, [Index 1985=1,00] 2002

17 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknik Prognos för framtida avfallsmängder Profu

18 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknik

19 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknik Profu 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 1984198619881990199219941996199820002002 Biologisk behandling Returpapper Förpackningar Deponering Förbränning Vitvaror & elektronik Farligt avfall 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 1984198619881990199219941996199820002002 [kton] Biologisk behandling Returpapper Förpackningar Deponering Förbränning Metall Totala mängden hushållsavfall Mängden hushållsavfall som återstår efter materialåtervinning Mängden hushållsavfall som deponeras Mängden insamlat hushållsavfall i Sverige, 1985-2001

20 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknik Sammansättning av hushållsavfall före materialåtervinning Källa: Profu

21 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknik Källsortering i Sverige Hushållsavfall Farligt avfall Grovavfall Producentansvarsmaterial Restavfall Osorterat till behandlingSortering i två eller tre fraktioner, sedan till behandling Beroende på kommun/avfalls- entreprenör

22 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknik Farligt avfall bekämpningsmedel & gifter färger & lacker lösningsmedel lysrör bilbatterier …

23 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknik Producentansvarsmaterial förpackningar av olika material (papper, kartong, wellpapp, metall, glas, plast) returpapper däck bilar elektriska och elektroniska produkter

24 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknik Insamling av producentansvarsmaterial - Bringsystem - Fastighetsnära insamling

25 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknik Materialåtervinning 2002 Materialåtervinning hushåll och liknandeMängd (ton) Insamlad mängd i viktprocent (inom parantes anges målet för materialutnyttj.) Returpapper Kontorspapper Wellpapp Kartongförpackningar Metallförpackningar Plastförpackningar Glasförpackningar Vitvaror Kommunskrot Elektronikskrot 435 000 123 000 271 000 74 900 33 100 24 200 149 000 57 000 84 000 43 600 84 (40) 54 (50) 86 (65) 44 (40) 62 (70) 18 (30) 88 (70) 95 95 80 Totalt:1 294 800 Källa: RVF

26 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknik Grovavfall möbler metallskrot annat skrymmande avfall

27 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknik Förbränning Blandat hushålls- och industriavfall Slagg och aska I Sverige behandlades år 2002 cirka 2 790 000 ton avfall genom förbränning. Totalt producerades cirka 8,0 TWh fjärrvärme och 0,6 TWh el. El Fjärrvärme Källa: RVF

28 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknik

29 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknik Deponering Alla avfallstyper I Sverige behandlades år 2002 cirka 3 770 000 ton avfall genom deponering. Totalt utvanns deponigas motsvarande 406 GWh fjärrvärme, 21 GWh el och 2 GWh fordonsbränsle. Deponigas (endast från organiskt avfall) Källa: RVF

30 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknik

31 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknik Biologisk behandling (mat- & trädgårdsavfall) Kompostering Rötning

32 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknik Emissioner Förbränning:Dioxiner Tungmetaller Försurande ämnen (SOx, NOx) Deponering:Metan (stark växthusgas) Övergödning (emissioner i lakvatten) Biologisk behandling: Försurande ämnen (främst ammoniak) Övergödning (kväveläckage vid spridning av kompost och rötrest) Flyktiga organiska ämnen – VOC (rötning, främst vid uppgradering av biogas till fordonsbränsle) Stor reduktion sedan mitten av 1980-talet

33 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknik Viktiga omvärldsfaktorer (mål och krav) 1999: Nytt EG-direktiv för deponering antas i EU. 2000: Deponiskatt (250 kr/ton). 2001: Nytt EG-direktiv för förbränning antas i EU. 2001: Översyn om nytt producentansvar presenteras. 2002: Deponiförbud för utsorterat brännbart avfall. 2003: EG-direktiv om elavfall antas (preliminärt). 2005: Deponiförbud av organiskt avfall. 2005: Halverad deponering (jmf 1994 års nivå). 2008: Deponeringsdirektivet omfattar samtliga deponier. Deponering 2001: Översyn av avfallskatten. Deponering 2003: Höjning av deponiskatten (till 370 kr/ton). Deponering

34 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknik -2,0 -1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 19981999200020012002200320042005200620072008 + 3 %/år + 0 %/år + 2 %/år Kapacitetsbrist av brännbart och övrigt organiskt avfall [Mton]

35 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknik Svensk avfallshantering Avfallshantering utomlands Produktion av produkter Produktion av energi Produktion av konstgödsel Avfallshanteringen växelverkar med andra system Viktig påverkan

36 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknik Växelverkan med produktion Återanvändning och återvinning påverkar behovet av nyproduktion Materialval påverkar återvinningen Materialmängd och hållbarhet påverkar avfallsmängden Konstruktioner påverkar återvinningen

37 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknik Produktutvecklingsprinciper, ex Design for disassembly (DfD) Design for recycling (DfR) Design for the environment (DfE)

38 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknik DfD: separerbara komponenter Skruvar istället för svetsfogar …

39 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknik DfR: DfD + lättåtervunnet Var försiktig med legeringar kompositer PVC andra sammansatta material

40 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknik DfE: tänk på hela livscykeln ≠ DfR?

41 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknik Växelverkan med andra länder Import av avfall Handel med returmaterial

42 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknik Effekt på energisystem Förbränning ger värme och el Rötning och deponi ger brännbar gas Effekt på gödselproduktion Lokal kompostering ger näringsämnen Storskalig kompostering och rötning kan ge näringsämnen?


Ladda ner ppt "Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknik Livscykelanalys, rep & forts Tomas Ekvall Institutionen för energiteknik e-post:"

Liknande presentationer


Google-annonser